Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Pracownicy, którzy wychowują dzieci, jak również ci, którzy dopiero oczekują potomka, mogą liczyć na szereg uprawnień związanych z okresem rodzicielstwa. W głównej mierze zostały one uregulowane w dziale ósmym Kodeksu pracy. Z uwagi na znaczną ilość udogodnień, podzieliłem pracowników na kilka grup oraz wyodrębniłem szczególne rodzaje urlopów możliwych do wykorzystania w tym okresie.

 

Kobiety w ciąży:

1. Zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie oraz przebieg ciąży (wykaz prac został zawarty w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią).

2. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.

3. Oddelegowanie poza stałe miejsce pracy oraz zatrudnienie z systemie przerywanego czasu pracy możliwe jest jedynie za zgodą pracownicy.

4. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownicy w okresie ciąży. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), a zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Zasada ta nie ma zastosowania w stosunku do pracownic w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

5. Możliwe jest rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy (po uzgodnieniu terminu rozwiązania umowy z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową).

6. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z pracownicą w ciąży została zawarta umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika.

7. W przypadku pracowników tymczasowych, przedłużenie umowy do dnia porodu ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy łączny okres skierowania do wykonywania pracy przez daną agencję wynosi przynajmniej 2 miesiące.

 

 

Kobiety karmiące dziecko piersią:

1. Zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na karmienie dziecka piersią (wykaz prac został wykazany w tym samym rozporządzeniu, co wykaz prac zakazanych kobietom w ciąży).

2. Pracownicy przysługuje prawo do dodatkowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy w zależności od ilości karmionych dzieci oraz wymiaru czasu pracy:

 • w przypadku jednego dziecka przysługuje prawo do dwóch przerw po 30 minut, przy większej ilości dzieci – dwie przerwy po 45 minut,
 • przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie,
 • pracownicy zatrudnionej w wymiarze dobowym poniżej 4 godzin przerwy nie przysługują, natomiast w przypadku, gdy czas pracy mieści się w przedziale 4-6 godzin – przysługuje jedna przerwa.

 

 

Urlop macierzyński:

1.Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od ilości dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci,
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci,
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

2. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), a zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.

Zasada ta nie ma zastosowania w stosunku do pracowników w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

3. Możliwe jest rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy (po uzgodnieniu terminu rozwiązania umowy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową).

4. Po zakończeniu urlopu, pracodawca zobowiązany jest dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby z urlopu nie korzystał.

 

 

Urlop rodzicielski:

1.Wymiar urlopu rodzicielskiego uzależniony jest od ilości dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu:

 • 32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 34 tygodnie – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci2. Z urlopu może korzystać oboje rodziców/opiekunów jednocześnie

2. Udzielany jest jednorazowo lub w częściach; maksymalnie 4 części
3. Czas na wykorzystanie urlopu – do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
4. Można łączyć urlop rodzicielski z pracą w maksymalnym wymiarze ½ etatu. W takiej sytuacji wymiar urlopu zostaje wydłużony proporcjonalnie do wymiaru wykonywanej pracy.
5. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), a zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.

Zasada ta nie ma zastosowania w stosunku do pracowników w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

6.Po zakończeniu urlopu, pracodawca zobowiązany jest dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby z urlopu nie korzystał.

 

 

Urlop ojcowski:

1.Przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującego dziecko lub opiekunowi.

2. Wymiar urlopu – 2 tygodnie.

3. Może być wykorzystany jednorazowo lub w dwóch częściach.

4.Urlop może zostać wykorzystany do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub do upływu 24 od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, jednak nie dużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia).

5. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi przebywającemu na urlopie ojcowskim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), a zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.

Zasada ta nie ma zastosowania w stosunku do pracowników w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

6. Po zakończeniu urlopu, pracodawca zobowiązany jest dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby z urlopu nie korzystał.

 

 

Urlop wychowawczy:

1. Przysługuje pracownikom zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy.

2. Wymiar urlopu – do 36 miesięcy.

3. Urlop można wykorzystać nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6. rok życia.

4. Może być wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie 5 częściach.

5. W sytuacji, gdy z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, może zostać udzielony dodatkowy urlop w wymiarze do 36 miesięcy w okresie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

6. Z urlopu może korzystać oboje rodziców lub opiekunowie dziecka.

7. Każdemu z rodziców lub opiekunów przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Oznacza to, że żaden z rodziców/opiekunów nie może wykorzystać pełnego wymiaru 36 miesięcy (za wyjątkiem sytuacji, gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo władza rodzicielska uległa zawieszeniu lub ograniczeniu).

8. Pracownik może podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, o ile nie uniemożliwi to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

9. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z pracownikiem od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu (okres ochronny to maksymalnie 21 dni przed rozpoczęciem urlopu) do dnia zakończenia tego urlopu. Wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

10. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca zobowiązany jest dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

 

 

Pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia:

1. Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, zatrudnienie w systemie przerywanego czasu pracy oraz oddelegowanie poza stałe miejsce pracy może mieć miejsce jedynie za zgodą pracownika.

2. Uprawnienia są niezależne od sytuacji drugiego małżonka/opiekuna dziecka. Nie ma znaczenia czy pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, jest osobą bezrobotną itp.

3. Z uprawnień może korzystać jeden z rodziców/opiekunów.

 

 

Pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat:

1. Prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. O sposobie udzielenia zwolnienia od pracy (16 godzin czy 2 dni), pracownik decyduje w momencie złożenia pierwszego wniosku.

3. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar zwolnienia godzinowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

4. Wymiar zwolnienia jest niezależny od ilości dzieci.

5. Z uprawnienia może skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów.

 

 

Damian SmukałaSpecjalista ds. Kadr i Płac

 

Przeczytaj również: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. To oznacza, że stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.v

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika.
Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie osobie niepłacącej alimentów wyższego wynagrodzenia, niż wynika to z umowy. Celem zmian jest ograniczenie „wypłat pod stołem”, bez dokonania potrąceń alimentacyjnych.

Jak na przestrzeni lat zmieniała się Grupa Progres?

Jak na przestrzeni lat zmieniała się Grupa Progres?

Jak na przestrzeni lat zmieniała się Grupa Progres?

Cezary Maciołek –  Wiceprezes Zarządu  / 14 lat w Grupie Progres

 

 

18 lat to dużo?

I tak i nie. Biorąc pod uwagę fakt, że rozpoczynaliśmy swoją działalność w 2002r., a więc na początku XXI wieku, gdzie Polska nie była jeszcze w UE, prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a papieżem Jan Paweł II, tak. Osiemnaście lat temu nasza branża wyglądała zupełnie inaczej. Nie było wówczas ustawy regulującej zatrudnianie pracowników tymczasowych, a głównym źródłem pozyskiwania kandydatów były anonse. Technologiczny skok, jaki dokonał się na naszych oczach, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Ma to oczywiście odbicie w jakości i szybkości działania nas jako członków organizacji Grupy Progres.

 

Obecnie na rynku pracy dostępne są cztery pokolenia, a  dwie dekady temu były jeszcze dwa, co oznacza dużą różnorodność i wiele wyzwań z tym związanych.  Dziś przeludnienie w ujęciu globalnym, czy migracja zarobkowa, determinują sytuację gospodarczo-społeczną wielu krajów takich jak Polska. Świat pędzi niczym szybki Shinkansen, a my nie mamy czasu by oglądać się za siebie. Szybko reagujemy na zastaną rzeczywistość, przede wszystkim po to by współtworzyć coraz lepszą jakość usług, zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Z drugiej strony, nadal widzimy nowe perspektywy i kierunki rozwoju dla organizacji. Obserwujemy, jak zmieniają się globalne rynki i jakie są główne zagrożenia. Nie jesteśmy obojętni, bo wyzwania motywują nas do dalszego rozwoju. Co najmniej jeszcze raz tyle lat przed nami.

 

 

Jak widzisz spółkę za kolejne 18 lat?

Lider branży w Polsce oraz liczący się gracz o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym.

 

Edukator gospodarczy i katalizator zmian na rynku pracy. Stale rozwijająca się, innowacyjna w działaniu i głodna sukcesu organizacja.

 

Widzę Grupę Progres jako spoiwo łączące środowiska biznesowe, naukowe i władze samorządowe. Progres to nie tylko slogan, to również wizja wspierania nowoczesnego biznesu. Jesteśmy otwarci i myślimy o przyszłych pokoleniach.

 

 

Czego życzysz firmie i jej pracownikom?

Pracownikom życzę dużo uśmiechu, zdrowia, pasji i energii do działania, aby nigdy nie przestali wierzyć i mierzyć wysoko oraz patrzeć daleko za horyzont. Otaczajcie się mądrymi i najlepszymi w swoim fachu ludźmi, którym możecie zaufać. Jeśli oni rosną, spełniają się i rozwijają żagle to Wy rośniecie razem z nimi.

 

Firmie, życzę dalszego dynamicznego rozwoju. Właściwych ludzi na właściwych miejscach we właściwym czasie, niesłabnącego entuzjazmu i zaangażowania przy realizacji kolejnych wyzwań.

 

A nade wszystko życzę nam poczucia wspólnoty ludzi patrzących w jednym kierunku.

 

 

Jak przedstawisz spółkę w jednym zdaniu zupełnie obcej osobie?

Dynamiczna organizacja nastawiona na ludzi.

 

 

Lubię pracę w Grupie Progres bo…

… to w pewnym sensie moje dziecko, patrzyłem jak dorasta, budowałem od podstaw. Byłem na dobre i na złe. Dziś to już dojrzała prężna organizacja, pracują tu energiczni, pełni pasji i zapału ludzie, którzy chcą zmieniać rynek pracy, rozwijać się, tak jak ja. To ogromnie cieszy. Nasza firma stała się dokładnie taka jak ją sobie wyobrażałem przed laty. To miejsce otwarte na innowacje i ludzi, elastyczne w działaniu, stawiające na partnerskie relacje, to organizacja stale poszukująca nowych pomysłów i inspiracji.

 

Ludzie, których tu spotkałem i doświadczenia jakie wciąż zdobywam są największą przyjemnością i nagrodą. Każdy dzień to nowe wyzwania dlatego każdy dzień jest ważny.

 

 

Przeczytaj również: Dlaczego warto współpracować z Grupą Progres?

 

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. To oznacza, że stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.v

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika.
Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie osobie niepłacącej alimentów wyższego wynagrodzenia, niż wynika to z umowy. Celem zmian jest ograniczenie „wypłat pod stołem”, bez dokonania potrąceń alimentacyjnych.

Dlaczego warto współpracować z Grupą Progres?

Dlaczego warto współpracować z Grupą Progres?

Dlaczego warto współpracować z Grupą Progres?

W ramach obchodów 18lecia naszej firmy, przeprowadziliśmy serię wywiadów z naszymi pracownikami, które sukcesywnie publikujemy od kilku tygodni. Jednak to nie wszystko…

Zapytaliśmy również naszych Klientów o to, dlaczego warto nawiązać z nami współpracę.

Zachęcamy do obejrzenia wideo, w którym Magdalena Redlin, HR Manager z firmy Crown Packaging Polska sp. z o.o. opowiada o naszej współpracy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=5UJTUT_1CPY&feature=youtu.be

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. To oznacza, że stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.v

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika.
Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie osobie niepłacącej alimentów wyższego wynagrodzenia, niż wynika to z umowy. Celem zmian jest ograniczenie „wypłat pod stołem”, bez dokonania potrąceń alimentacyjnych.

Co świadczy o dojrzałości firmy?

Co świadczy o dojrzałości firmy?

Co świadczy o dojrzałości firmy?

Karolina Bisikierska – Koordynator Projektu  / 7 lat stażu

 

 

18 lat to dużo czy mało?

18 lat z perspektywy rozwoju firmy to wystarczająco dużo czasu na zdobycie branżowego doświadczenia, ciągłego umacniania pozycji na rynku, udoskonalania wewnętrznych procesów i wytworzenia więzi z pracownikami. Czas w perspektywie rozwoju jest nieoceniony.

 

 

Co Twoim zdaniem świadczy o dojrzałości firmy

O dojrzałości firmy świadczy dojrzałość ludzi w niej pracujących i zarządzających. To ludzie tworzą biznes. Istotną kwestią jest budowanie zdrowych relacji w firmie, zapewniając przyjazne otoczenie pozytywnie wpływające na kreatywność. O dojrzałości samej firmy jako marki świadczy ugruntowana i stabilna pozycja na rynku i zaufanie klientów.

 

 

Czego życzysz firmie i jej pracownikom

Firmie – stabilnego wzrostu przez następne lata i sprawnego pokonywania wszystkich napotkanych przeszkód. Pracownikom – pozytywnego nastawienia w każdej sytuacji i konsekwentnej samorealizacji w obszarach firmy oraz racjonalnych i osiągalnych do realizacji planów biznesowych.

 

 

Co jest największą siłą firmy?

Największą siłą każdej firmy są ludzie w niej pracujący.

 

 

Czego nauczyło Cię dotychczasowe doświadczenie w Grupie Progres

Systematyczności, nastawienia „can do” w każdej sytuacji, cierpliwości i analitycznego myślenia w sytuacjach kryzysowych.
Tego, że 10-ty dzień miesiąca od lat jest moim ulubionym i to nie tylko ze względu na stan mojego prywatnego konta.

 

 

Przeczytaj również: Co jest największą siłą Grupy Progres?

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. To oznacza, że stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.v

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika.
Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie osobie niepłacącej alimentów wyższego wynagrodzenia, niż wynika to z umowy. Celem zmian jest ograniczenie „wypłat pod stołem”, bez dokonania potrąceń alimentacyjnych.

Rozwój i ścieżka kariery w Grupie Progres

Rozwój i ścieżka kariery w Grupie Progres

Rozwój i ścieżka kariery w Grupie Progres

Przemysław Domińczak – Kierownik ds. Kluczowych Klientów, 8 lat stażu

 

18 lat to dużo czy mało?

Uważam, że w branży, w której działamy, której dynamika i wyzwania „zmiotły” niejedną dobrze zapowiadająca się agencję- to dużo.

 

Co wspominasz najlepiej?

Najlepiej wspominam okres, w którym wraz z zespołem zbudowaliśmy u Klienta wolumen ponad 1000 pracowników tymczasowych. Był to czas ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. Dzięki wspólnie wypracowanemu systemowi oddział działał jak dobry, zdrowy organizm.

 

Lubię pracę w Grupie Progres, ponieważ…

Mam w swoim zespole ludzi, którym ufam.

 

Czego nauczyło Cię dotychczasowe doświadczenie w Grupie Progres?

Najważniejszą lekcją dla mnie jest to, że nie ma w pracy przeszkód- są zadania.

 

Jak wyglądał Twój rozwój/ ścieżka kariery?

W Grupie Progres pracuję od 8 lat. Zaczynałem jako praktykant, potem przez 1,5 roku pracowałem na stanowisku konsultanta. Następnie niemal 4 lata jako specjalista ds. sprzedaży. Pół roku jako koordynator/kierownik biura w Poznaniu przy ul. Gwarnej i od lutego 2018 do chwili obecnej jestem Kierownikiem ds. klientów strategicznych w poznańskim oddziale przy ul. Św. Marcina.

 

Przeczytaj również: Lubię pracę w Grupie Progres, ponieważ…

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. To oznacza, że stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.v

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika.
Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie osobie niepłacącej alimentów wyższego wynagrodzenia, niż wynika to z umowy. Celem zmian jest ograniczenie „wypłat pod stołem”, bez dokonania potrąceń alimentacyjnych.

Payroll – dlaczego warto skorzystać z outsourcingu usług kadrowo-płacowych?

Payroll – dlaczego warto skorzystać z outsourcingu usług kadrowo-płacowych?

Payroll

– dlaczego warto skorzystać z outsourcingu usług kadrowo-płacowych?

Usługa payroll coraz częściej oferowana przez firmy zajmujące się branżą HR  to w najprostszym tłumaczeniu obsługa zadań z zakresu kadr i płac.

W ostatnim czasie spotykamy się z częstą zmianą przepisów związanych z obszarem kadrowo-płacowym. Jest to wynik nie tylko zmieniającego się ciągle rynku pracy, ale również stanu epidemii i nowych sytuacji, z jakimi przyszło się wszystkim mierzyć. Te nieustanne zmiany powodują, że na osobach zajmujących się tą dziedziną spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, a dodatkowo wymóg monitorowania zmian i dokładania wszelkich starań, aby działać zgodnie z literą prawa.

 

Poprzez obsługę kadrowo-płacową rozumie się przede wszystkim:

 • proces naliczania wynagrodzeń (przygotowywanie list płac w oparciu o różne formy zatrudnienia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa),
 • przygotowywanie dokumentacji do ZUS/GUS/PFRON,
 • obsługę PPK,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) oraz jej prowadzenie i przechowywanie,
 • reprezentację firmy przed instytucjami zewnętrznymi ZUS/PIP/US,
 • oraz szereg innych czynności związanych z bieżącą obsługą pracowników/zleceniobiorców.

 

 

Co daje firmie outsourcing usług kadrowo-płacowych?

Katalog zalet korzystania z usługi payroll jest szeroki. Jako kluczowe można wymienić zarówno oszczędność finansową, jak i oszczędność czasu. Zlecając tę część zadań firmie zewnętrznej zatrudniającej profesjonalistów, zyskuje się środki, które należałoby przeznaczyć na zatrudnienie w wewnętrznych strukturach dedykowanej grupy specjalistów. Dodatkowo budżet firmy nie zostaje obciążony kosztami związanymi z dostosowywaniem oprogramowania do aktualnych wymogów prawnych. Firma zlecająca usługi na zewnątrz eliminuje również ryzyko rotacji pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów kadrowo-płacowych, a co za tym idzie – nie jest obciążona procesem rekrutacji oraz wdrożeniem nowej osoby.

Kolejną korzyścią jest gwarancja bezpieczeństwa i poufności danych. Firma, która decyduje się na świadczenie usług payroll musi bowiem zadbać o ochronę danych osobowych oraz tych związanych z wynagrodzeniami zatrudnionych osób.

Warto również podkreślić, że to na firmie świadczącej usługi outsourcingu spoczywa obowiązek płynnego, rzetelnego oraz terminowego sporządzania list płac, przesyłania dokumentów do ZUS, PFRON, GUS, czy US. Pozwala to skupić się klientom na strategicznych dla nich działaniach i minimalizuje ryzyko błędu czy kar finansowych związanych z nieterminowym lub nieprawidłowym spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych.

 

 

Czy outsourcing usług niesie jakieś ryzyko?

Kiedy będziemy analizować plusy i minusy outsourcingu usług kadrowo-płacowych to oczywiście pojawią się na horyzoncie pytania o ewentualne ryzyka. Czy można mieć gwarancję, że reprezentująca nas firma nie popełni błędu i na pewno zrealizuje obowiązki wynikające z ustawy w terminie?

Odpowiedź jest prosta: tak, jeśli bardzo rozważnie wybierze się firmę oferującą takie usługi. Grupa specjalistów, którym zostanie powierzona obsługa kadrowo-płacowa, powinna cechować się rzetelnością i dokładnością.

 

Podsumowując: usługa payroll niesie za sobą mnóstwo korzyści. Pozwala na wyeliminowanie szeregu niechcianych zadań, przy jednoczesnej gwarancji, że będą one wykonane rzetelnie i terminowo. Zapewnienie kontaktu z grupą specjalistów z zakresu kadr i płac dodaje firmom poczucie bezpieczeństwa i stały dostęp do informacji. W konsekwencji klienci zyskują czas, aby skupić się na rozwoju i udoskonalaniu podstawowej i kluczowej dla przedsiębiorstwa działalności.

 

 

Izabela LubińskaKierownik Działu Kadr i Płac 

 

Przeczytaj również: Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. To oznacza, że stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.v

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika.
Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie osobie niepłacącej alimentów wyższego wynagrodzenia, niż wynika to z umowy. Celem zmian jest ograniczenie „wypłat pod stołem”, bez dokonania potrąceń alimentacyjnych.