Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

Elastyczny czas pracy, możliwość rozwoju, podwyżki, awanse, benefity pozapłacowe, opieka medyczna to tylko niektóre z zalet pracy tymczasowej. Na jej temat krąży wiele krzywdzących mitów, które wynikają z niezrozumienia tej formy zatrudnienia. Jakie korzyści daje praca tymczasowa?

Zalet pracy tymczasowej jest mnóstwo i pewnie, każdy na to pytanie odpowie inaczej. Dla wielu osób może nią być elastyczność zatrudnienia, czy praca w niepełnym wymiarze godzin, w weekendy lub określone dni miesiąca dająca możliwość dbania o równowagę pracy i życia osobistego. Dla innych ważne będzie nabycie niezbędnego doświadczenia, szansa porównania/wypróbowania warunków zatrudnienia (często jeden pracownik w krótkim czasie podejmuje prace u kilku pracodawców użytkowników). Dużą zaletą jest również możliwość startu zawodowego u wybranego pracodawcy, do którego w wewnętrznym procesie rekrutacyjnym nie udałoby się dostać.

Co warto wiedzieć o pracy tymczasowej?

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika tymczasowego

Te kwestie reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, nakłada ona na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania pracy. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia wymaganych na stanowisku pracy niezbędnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń stanowiskowych, zapewnienia odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony osobistej. Ustawa gwarantuje także pracownikowi zasadę równego traktowania. Oznacza to, że nie może być on traktowany gorzej niż pracownik bezpośrednio zatrudniony przez pracodawcę na tym samym stanowisku. Ponadto pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, udzielania urlopu wypoczynkowego (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę tymczasową) w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc oraz przeprowadzenia okresowych badań lekarskich. Pracownikowi tymczasowemu nie może być również powierzone wykonywanie pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 Kodeksu pracy.

Praca tymczasowa a czas wypowiedzenia umowy

Pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę tymczasową przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony. W przypadku umowy zawartej na okres nie przekraczający 2 tygodni – trzy dni, w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 2 tygodni – jednotygodniowy okres wypowiedzenia. Okresy te obowiązują zarówno pracownika jak i pracodawcę, jednakże w przypadku niestawienia się pracownika tymczasowego w pracy bądź odmówienia przez niego wykonywania określonych czynności, agencja pracy może podjąć decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Praca tymczasowa a emerytura

Praca tymczasowa jest uwzględniania podczas wyliczana wysokości emerytury. Zawsze w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę tymczasową, natomiast osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne nie nabywają prawa do wliczenia okresu świadczenia usług do wysługi lat (stażu pracy), chyba, że odprowadzane są od takiej umowy dobrowolne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Bezpłatna opieka zdrowotna i wynagrodzenie podczas choroby?

Jeżeli pracownik tymczasowy zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę tymczasową, to ma pełne prawo do świadczeń zdrowotnych wraz z wynagrodzeniem chorobowym. Jeżeli natomiast świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) to objęty jest bezpłatną opieką zdrowotną, jednak bez prawa do wynagrodzenia na czas choroby, chyba, że zdecyduje się na odprowadzanie dobrowolnej składki chorobowej.

Awanse i podwyżki

Jeżeli ktoś jest wytrwały i konsekwentny w dążeniu do celu, to czy rozpoczyna swoją pracę bezpośrednio, czy za pośrednictwem agencji nie ma większego znaczenia podczas decyzji przełożonych o awansie. Podobnie jest w przypadku podwyżek. Pracownik tymczasowy pracuje za wynagrodzenie podstawowe, które ustalane jest pomiędzy klientem, a agencją pracy tymczasowej i na to nie ma wpływu. Jednak ma on wpływ na swoje zaangażowanie i wydajność, które w wielu przypadkach mają duże znaczenie przy dodatkowym wynagrodzeniu jakie oferują firmy (akord, premia, nagroda itd.). Bardzo często najlepsi pracownicy tymczasowi zatrudniani są na stałe po okresie pracy przez agencję, a wtedy sami już negocjują warunki przedłużenia współpracy i kwotę wynagrodzenia.

 

Paweł Dąbrowski – Dyrektor Regionu Grupy Progres

Więcej wpisów

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały dodane przepisy, które precyzują konsekwencje wyjazdu cudzoziemca posiadającego ochronę czasową z Polski na okres powyżej 30 dni. Jeżeli wyjazd trwał dłużej niż 30 dni status „UKR” zostaje automatycznie zmieniony na status „NUE”.

Зміни до Закону про допомогу громадянам України доповнили положеннями, які визначають наслідки виїзду іноземця з тимчасовим захистом з Польщі на термін понад 30 днів. Якщо поїздка тривала більше 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на статус «NUE».

Nowoczesne aplikacje wspierające proces rekrutacji

Nowoczesne aplikacje wspierające proces rekrutacji

Nowoczesne aplikacje wspierające proces rekrutacji

Proces rekrutacji jest powiązany z gromadzeniem znacznej ilości danych związanych głównie z nadsyłanymi CV. W związku z tym przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem ich przechowywania i przetwarzania. Wymagania pojawiają się nie tylko ze względu na ogrom informacji, które są gromadzone.  Należy również zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych. Obecnie wykorzystywanie wyłącznie arkuszy kalkulacyjnych czy e-maili odchodzi w przeszłość. Informacje dotyczące kandydatów powinny być dla pracowników HR przejrzyste, co usprawni proces rekrutacji. Istotne jest to zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużą liczbą aplikacji na dane stanowisko. Z tego względu obecnie stosuje się bardziej rozbudowane rozwiązania informatyczne.

 

Nowe, podstawowe narzędzie

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, a wybór jest uwarukowany różnorodnymi kryteriami, takimi jak m.in. sposób wyszukiwania danych czy ich katalogowanie. Inny ważny aspekt to zarządzanie treścią ogłoszeń. Systemy, dzięki którym możliwe jest zaplanowanie publikacji ofert, ustalenie szaty graficznej czy ich współpraca z platformami służącymi do udostępniania ogłoszeń bądź mediami społecznościowymi, są niezbędnym narzędziem w pracy HR. Poprzez tego rodzaju funkcje dodawanie ofert staje się bardziej intuicyjne, a sama rekrutacja przebiega sprawniej. Zadania rekruterów ograniczają się, dzięki czemu mogą poświęcić uwagę innym elementom aniżeli publikowanie poszczególnych ofert w danym czasie. Można więc założyć, że skraca się również czas całego procesu związanego z przyjmowaniem nowych pracowników.

 

Dane w chmurze

Kolejnym kryterium jest forma oprogramowania. Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystywanie programów w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Przy użyciu tego typu rozwiązania gromadzone dane są przechowywane na serwerach firmy udostępniającej usługę. Można by stwierdzić, że przechowywanie tzw. danych wrażliwych w chmurze nie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jednak to niesłuszne przekonanie. Informacje znajdujące się na serwerach oprogramowania SaaS są szyfrowane. Co więcej, możliwe jest modyfikowanie haseł dostępu. Funkcja ta pozwala zatem na kontrolowanie tego, kto może wykorzystywać informacje zawarte w CV kandydatów. Poza tym ze względu na możliwość otwierania SaaS w przeglądarce internetowej dostęp do poszczególnych danych jest ułatwiony, ponieważ nie jest uzależniony od zainstalowania programu w systemie konkretnego komputera.

 

Automatyzacja procesów

Warto jednak podkreślić, że proces rekrutacji to nie tylko przetwarzanie danych czy redagowanie i publikacja ogłoszeń. Istotny jest także przepływ informacji, dla przykładu Workflow w ramach procesu Onboardingu – wdrażania nowych pracowników. Automatyzacja tych elementów pozwala na ich usprawnienie, a co za tym idzie, również na czas, jaki jest potrzebny do ich realizacji. Poza tym w przypadku znacznej ilości rekrutacji, dzięki rozwiązaniom IT możliwa staje się monitorowanie drogi poszczególnych kandydatów już od aplikacji na dane stanowisko, przez rozmowę kwalifikacyjną oraz finalnie zatrudnienie, bądź nie, poszczególnych osób. Wykorzystywanie tego typu oprogramowania pozwala na przejrzyste analizowanie danych związanych z postępami kandydatów na przykład przy użyciu wykresów.

 

Również dla kandydata

Aplikacje wykorzystywane w procesie rekrutacji są przydatne nie tylko z perspektywy rekruterów – są one również chętnie używane przez kandydatów. Przesyłanie CV przy użyciu telefonu, wypełnianie przejrzystych formularzy wpływa podwójnie na komfort zainteresowanych. Po pierwsze, możemy aplikować na dane stanowisko w każdym miejscu i czasie, ponieważ nie jest to uzależnione od posiadania przy sobie komputera w konkretnym momencie. Po drugie zaś, forma pozwala na szybkie i wygodne przesłanie odpowiedzi na ogłoszenie.

 

Pomoc w legalizacji pracy

Istotnym wyzwaniem dla firm są formalności związane z zatrudnieniem obcokrajowców. Jednak dzięki rozwiązaniom IT cały proces staje się prostszy, a co za tym idzie, skraca się również czas jego realizacji. Oprogramowanie wykorzystywane przy rekrutacji nierzadko posiada funkcje przydatne przy składaniu wniosków dotyczących wydania pozwolenia na pracę. Ponadto tego typu pozwolenie jest również w późniejszym czasie wprowadzane do systemu, co niweluje biurokratyczny chaos. Porządkowanie procesu rekrutacji poprzez systemy informatyczne daje w tej sytuacji możliwość monitorowania skuteczności poszczególnych rekrutacji.

 

Rozwiązania IT są więc niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wybór danego programu powinien być jednak uwarunkowany indywidualnymi potrzebami firmy. Należy wziąć pod uwagę m.in. liczbę rekrutacji i kandydatów czy rodzaj analiz, jakie będą wykonywane z wykorzystaniem poszczególnych danych.

 

 

Maciej Maciejewski – Kierownik Działu IT Grupy Progres

Więcej wpisów

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały dodane przepisy, które precyzują konsekwencje wyjazdu cudzoziemca posiadającego ochronę czasową z Polski na okres powyżej 30 dni. Jeżeli wyjazd trwał dłużej niż 30 dni status „UKR” zostaje automatycznie zmieniony na status „NUE”.

Зміни до Закону про допомогу громадянам України доповнили положеннями, які визначають наслідки виїзду іноземця з тимчасовим захистом з Польщі на термін понад 30 днів. Якщо поїздка тривала більше 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на статус «NUE».

Dlaczego warto integrować się z zespołem?

Dlaczego warto integrować się z zespołem?

Dlaczego warto integrować się z zespołem?

Integracja to słowo klucz, które na twarzach zdecydowanej większości pracowników (jeśli nie u wszystkich) wywołuje uśmiech i chochliki w oczach. Kojarzy się z dobrze spędzonym czasem w dowolnej formie. Często są to wyjścia na kręgle, do pizzerii, na piwo, do escaperoomu czy na paintball. Podczas szukania pomysłów na wyjście integracyjne okazuje się, że w burzy mózgów biorą udział również osoby, które zazwyczaj nie mają wiele do powiedzenia i nie wyróżniają się kreatywnością w codziennej pracy. Jest to pierwszy dowód na to, że warto przeznaczyć swoją energię na wspólne spędzenie czasu wolnego.

Szukając odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto integrować się z zespołem?” musimy spojrzeć na integrację z kilku perspektyw.

Nowy pracownik

Zmiana pracy bądź otoczenia wywołuje ogromny stres. Zazwyczaj w pierwszych dniach jesteśmy przede wszystkim ciekawi – nowych obowiązków, nowego przełożonego, a nawet tego jaką kawę oferuje firma. Poza zainteresowaniem odczuwamy także pewien dyskomfort. Zastanawiamy się jak przyjmą nas nowi współpracownicy, czy będą chętnie dzielić się wiedzą, czy będą o mnie plotkować? Podczas wspólnie spędzonego czasu pół prywatnie/pół służbowo możemy rozwiać swoje wątpliwości, nawiązać pierwsze znajomości, poznać naszych nowych kolegów i koleżanki.

Doświadczony pracownik

Jeśli pracujesz w firmie dłużej niż pół roku to śmiało możesz nazywać się doświadczonym pracownikiem. Nawet jeśli popełniasz błędy, cóż… Kto ich nie robi? Powszechnie wiadomo, że wraz z doświadczeniem jakie nabywasz czynności, które wykonujesz na co dzień, zaczynają być coraz bardziej powtarzalne i nawet jeśli masz pracę bardzo odpowiedzialną – często po prostu nudne. Dla doświadczonych pracowników wyjścia czy zabawy integracyjne są odskocznią od codzienności (wreszcie będzie się coś działo!), eliminują negatywne emocje spowodowane np. stresem. Przede wszystkim są jednak krótką chwilą zapomnienia o targetach, kejpiajach, czelendżach i innych korpogadkach ?

 „Szef”

Jesteś przełożonym? Integruj się z ludźmi, ale przede wszystkich integruj ich pomiędzy sobą. Zauważysz, że przekłada się to na kooperację, dzięki której Twoja praca będzie przyjemniejsza, łatwiejsza i zdecydowanie szybsza. Rywalizację potęguj podczas gry w kręgle czy jazdy na gokartach. Pozwól swoim pracownikom „wyszaleć” się poza biurem. Natomiast wracając do czterech ścian zachęcaj ich do współpracy, a nie rywalizacji. Wszyscy na tym skorzystają.

 

Iwona Wieczyńska – Kierownik Regionu Grupy Progres

Więcej wpisów

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały dodane przepisy, które precyzują konsekwencje wyjazdu cudzoziemca posiadającego ochronę czasową z Polski na okres powyżej 30 dni. Jeżeli wyjazd trwał dłużej niż 30 dni status „UKR” zostaje automatycznie zmieniony na status „NUE”.

Зміни до Закону про допомогу громадянам України доповнили положеннями, які визначають наслідки виїзду іноземця з тимчасовим захистом з Польщі на термін понад 30 днів. Якщо поїздка тривала більше 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на статус «NUE».

Wymagający Klient/Kandydat – jak z nimi współpracować? – Eksperci RS

Wymagający Klient/Kandydat – jak z nimi współpracować? – Eksperci RS

Wymagający Klient/Kandydat – jak z nimi współpracować? – Eksperci RS

W branży usług rekrutacyjnych naszymi „klientami” są Firmy i kandydaci poszukujący/nieposzukujący zatrudnienia. Wiadomo, rynek pracy jest trudny, oczekiwania interesariuszy zmieniają się. Raz szala wymagań przechyla się na stronę jednych, raz drugich. Można zadać sobie pytanie czy klient/kandydat WYMAGAJĄCY oznacza zawsze trudnego? Wiele zależy od naszego podejścia do wyzwań.

Osobiście preferuję wymagających ludzi z uwagi na bardzo dużą ich zaletę jaką jest ZAANGAŻOWANIE. Korzyścią w tej relacji jest definiowanie przez nich swoich potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu usługodawcy rozwijają swoje kompetencje i usługi/produkty.

Wymagających można podzielić na tych, którzy stale coś negują, szukając partnera do merytorycznej dyskusji o swoich obiekcjach – tu na pewno dobre przygotowanie i opracowanie strategii komunikacji będzie ogromnym atutem we współpracy. Innym obszarem wymagań mogą być postawy przywiązujące bardzo dużą wagę do szczegółów – tego typu Klienci/Kandydaci często mają ograniczone poczucie zaufania. W tych relacjach istotne jest zatem zbudowanie wartości, która da poczucie bezpieczeństwa. Kolejną grupą WYMAGAJĄCYCH są osoby przejawiające dużą wolę samodzielności, lubią one dokonywać wyborów. Zwracają uwagę na możliwość wyboru, więc przedstawienie im jednej opcji rozwiązania/ usługi/ produktu zazwyczaj powoduje w nich poczucie ograniczenia, a przymus wyboru wzbudza w nich irytację.

Jak współpracować z wymagającymi Klientami/kandydatami?

Po pierwsze kluczowe jest ich rozpoznanie czyli wysłuchanie ze zrozumieniem. Wejście „w ich buty”, empatia.

Wymagający Klient/ kandydat będzie oczekiwał od nas działania i doradztwa, a nie usprawiedliwiania niepowodzeń. Już od samego początku współpracy ważne jest, aby ustalić jej ramy jak np. harmonogram projektu, zasady współpracy, terminy, sposób komunikacji jak np. preferowanie maila lub rozmowy telefonicznej.

Przedstawiamy również transparentnie nasze oczekiwania, traktujemy się partnersko.

Wyznaczanie granic

W sytuacji, gdy zaczynam obserwować eskalację oczekiwań, wbrew wcześniej przyjętym przez strony zasadom współpracy  – wyznaczamy jasne granice. Mówimy np. o konsekwencjach zmienności decyzji, uprzedzamy efekty, mówimy o ryzykach.

Wymagający Klienci i kandydaci są również doskonałym źródłem informacji dla nas i należy szczególnie docenić tych, którzy dzielą się z nami swoimi obserwacjami, dają nam feedback. To dzięki nim możemy doskonalić naszą pracę.

 

Magdalena Białek – Kierownik Regionu Rekrutacji Stałych Grupy Progres

Więcej wpisów

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały dodane przepisy, które precyzują konsekwencje wyjazdu cudzoziemca posiadającego ochronę czasową z Polski na okres powyżej 30 dni. Jeżeli wyjazd trwał dłużej niż 30 dni status „UKR” zostaje automatycznie zmieniony na status „NUE”.

Зміни до Закону про допомогу громадянам України доповнили положеннями, які визначають наслідки виїзду іноземця з тимчасовим захистом з Польщі на термін понад 30 днів. Якщо поїздка тривала більше 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на статус «NUE».

Prosta i dobra praca w dużym mieście

Prosta i dobra praca w dużym mieście

Prosta i dobra praca w dużym mieście

Ukraińcy szukają w Polsce dobrej i prostej pracy w dużym mieście – to jeden z wniosków badania zleconego przez Gdański Urząd Pracy, które przeprowadzili Pracodawcy Pomorza we współpracy z Grupą Progres. Jego wyniki w mediach skomentowali nasi eksperci – Ewa Błaszczyńska, Dyrektor Regionu w Grupie Progres i Cezary Maciołek, Wiceprezes Grupy Progres.

Co piąty Ukrainiec myślący o pracy w Polsce bierze pod uwagę wysokość wynagrodzenia. Nasi wschodni sąsiedzi chcą też pracować w dużym mieście. Pod uwagę biorą głównie: Gdańsk, Poznań, Warszawę, Wrocław i Kraków. Dla Ukraińców najmniej istotnymi czynnikami wpływającymi na wybór miejsca do życia i pracy są dostęp do edukacji wyższej oraz obiektów sportowych, wynika z badania Gdańskiego Urzędu Pracy zrealizowanego przez Pracodawców Pomorza we współpracy z Grupą Progres.

Dokonując wyboru miejsca przyszłej pracy 20 proc. ankietowanych Ukraińców będzie kierowało się głównie wysokimi zarobkami. Prawie 16 proc. respondentów wskazywało, że przy wyborze miejscowości biorą pod uwagę interesujące propozycje pracy, dla 11 proc. ważna jest uczciwość pracodawcy, a 10 proc. badanych zależy na łatwym dojeździe do naszego kraju. Tylko 6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że istotna jest ilość znajomych, mieszkających w danym mieście. Niewiele ponad 5 proc. wskazywało, że kierują się dostępem do kultury. Najmniej istotnymi czynnikami wpływającymi na wybór miejsca zamieszkania i pracy okazał się m.in. dostęp do edukacji wyższej, nowoczesne centra handlowe oraz dostęp do obiektów sportowych.

Ukraińcy nadal deklarują, że najważniejszym kryterium wyboru miejsca do życia i aktywności zawodowej są zarobione pieniądze, czyli w moim rozumieniu tzw. dobra praca. Gdyby nałożyć na siebie oba najczęściej deklarowane wskaźniki to priorytetem dla nich jest dobra praca w dużym mieście – mówi Ewa Błaszczyńska, Dyrektor Regionu w Grupie Progres.

Ukraińcy szukają w Polsce najprostszych zajęć

Prawie 50 proc. Ukraińców szukających pracy w Polsce chce, by była ona prosta. Kandydaci tej narodowości deklarują, że najbardziej interesują ich stanowiska w fabrykach, zakładach produkcyjnych, magazynach, prace przy pakowaniu, sortowaniu, na taśmach produkcyjnych, a także ochrona osób i mienia oraz obsługa serwisowa.

Popularność prostej pracy wśród Ukraińców wynika z kilku czynników. Przede wszystkim liczba ofert dotyczących rekrutacji na stanowiska niewymagające dodatkowych kwalifikacji jest bardzo duża, a to siłą rzeczy przekłada się też na wysoką liczbę zainteresowanych nimi kandydatów. Co więcej, taką pracę można dostać szybciej i łatwiej – liczy się przede wszystkim chęć podjęcia zatrudnienia oraz zaangażowanie – mówi Cezary Maciołek, Wiceprezes Grupy Progres. ­ Z naszych doświadczeń wynika, że obywatele Ukrainy pierwszą, prostą pracę traktują często jako chwilowe zajęcie, które umożliwi im start w Polsce. Po przyjeździe do naszego kraju robią rekonesans, weryfikują oferty pracy i jeśli uznają, że obecne zajęcie im nie odpowiada podejmują dalsze decyzje np. szukają nowego pracodawcy oraz bardziej wykwalifikowanych stanowisk – podkreśla Cezary Maciołek.

Komentarze naszych ekspertów można przeczytać m.in. na portalach Interia, Spidersweb, Rzeczpospolita, PulsHR, Galerie Handlowe czy Property News.

Więcej wpisów

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały dodane przepisy, które precyzują konsekwencje wyjazdu cudzoziemca posiadającego ochronę czasową z Polski na okres powyżej 30 dni. Jeżeli wyjazd trwał dłużej niż 30 dni status „UKR” zostaje automatycznie zmieniony na status „NUE”.

Зміни до Закону про допомогу громадянам України доповнили положеннями, які визначають наслідки виїзду іноземця з тимчасовим захистом з Польщі на термін понад 30 днів. Якщо поїздка тривала більше 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на статус «NUE».

Dlaczego warto powierzyć legalizację pracowników ekspertom?

Dlaczego warto powierzyć legalizację pracowników ekspertom?

Dlaczego warto powierzyć legalizację pracowników ekspertom?

W ciągu ostatnich lat obserwujemy wzrost zatrudnienia pracowników pochodzących ze Wschodu. W 2018 rok ponad 2 mln cudzoziemców podjęło decyzje o migracji zarobkowej do Polski, czego skutkiem było wydanie prawie 900 tys. wiz „pracowniczych” (typu D05, D06) oraz ponad 1,5 mln oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie obcokrajowca stają przed ważną decyzją – zatrudnić samodzielnie czy powierzyć proces ekspertowi? Którą drogę wybrać?

Indywidualizacja to podstawa

Z własnego doświadczenia wiem jak dużo pracy, cierpliwości i czasu wymaga zatrudnienie cudzoziemca. Kolejki, sterty dokumentów do wypełnienia, ciągłe telefony i przede wszystkim stresująca niepewność. Czy na pewno wszystko zrobiłem dobrze? O niczym nie zapomniałem? Myślę, że dla wielu z Was brzmi to znajomo. Coraz częściej jednak, pracodawcy zmęczeni rozmyślaniem nad całym procesem decydują się na skorzystanie z usług profesjonalistów.

Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z indywidualnym podejściem do sprawy. Każdy pracownik ma inną historię zatrudnienia, inne dokumenty pobytowe oraz inne dokumenty pozwalające na pracę. W związku z tym analiza procesu jest obowiązkowa w każdym przypadku, a rozwiązania zawsze będą specyficzne. Nie można szablonowo stosować jednej metody wobec wszystkich swoich pracowników spoza Polski.

Poznać pracownika

Cały proces należy zacząć od zbudowania strategii działania. W tym celu musimy podejść do sprawy kompleksowo i szczegółowo poznać sytuację dotyczącą każdego pracownika. Na tym etapie ważne jest uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań, m.in.:

  • Czy pracownik posiada jeden paszport czy może dwa?
  • Czy paszport jest biometryczny?
  • Jaki ma tytuł pobytowy?
  • Jak długo przebywa na terenie RP?
  • Czy jest studentem albo absolwentem szkoły wyższej?
  • Czy był już zatrudniony na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? Jeżeli tak, to jak długo?

Odpowiedzi mogą okazać się oczywiste. Mój pracownik ma paszport, wizę, wszystko o nim wiem, idę więc do urzędu, rejestruję oświadczenie i po kłopocie. Należy jednak pamiętać, że legalizacja pobytu oraz pracy to bardzo rozległy temat i na każdym etapie mogą wystąpić nieoczekiwane sytuacje. Do tego wciąż zmieniają się przepisy i naszym obowiązkiem jest śledzić je na bieżąco. Nie ma możliwości stworzenia vademecum zatrudnienia cudzoziemca, ponieważ podczas procesu uwzględnić należy wiele zmiennych dotyczących pracownika oraz dostosować działania do obowiązujących przepisów.

Legalne czyli jakie?

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Przedsiębiorcy muszą zatem szybko i elastycznie reagować na otoczenie. Większość nie ma więc czasu na szukanie bieżących informacji i doszkalanie się w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Do sprawnego przeprowadzania działań potrzebne jest przyswojenie bardzo rozległej wiedzy. Czym różni się oświadczenie od zezwolenia? Jak je uzyskać? Co zrobić, kiedy pracownik przekonuje nas, że może pracować jedynie na podstawie „zaproszenia”, które jest w pełni legalnym dokumentem? Uwierzyć mu czy poszukać informacji? Które źródło jest prawdziwe? Oczywiście, możemy spróbować zrozumieć proces legalizacji, jednak zajmie nam to bardzo dużo czasu, a prawdą jest, że pracownik nie będzie czekał. Liczy się szybkość i efektywność działania. Jeżeli nie znamy odpowiedzi na powyższe pytania, a zabieramy się za legalizację, na starcie narażamy się na wysokie kary i grzywny (nawet do 30 000 zł). Nieprawidłowo przeprowadzony proces legalizacji może sprawić, że włożymy w to dużo swojej pracy i nie osiągniemy spodziewanych rezultatów. Czas oczekiwania na dokumenty będzie długi, co spowoduje, że zarówno pracodawca jak i pracownik poniosą straty.

Zostaw sny o Urzędzie Pracy komuś innemu

Eksperci są w stanie zbudować dla nas strategię, która zapewni właściwą obsługę procesów związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców. Z doświadczenia wiem, że powierzenie procesu zewnętrznym podmiotom jest decyzją strategiczną i wiąże się z udzieleniem dużego kredytu zaufania. Warto jednak rozpocząć współpracę, która zapewni nam optymalizację działań oraz stały kontakt z kompetentnymi, doświadczonymi osobami, posiadającymi aktualną wiedzę. Ekspert zabezpiecza realizację procesów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, reprezentuje pracodawcę w instytucjach publicznych. Dodatkowo pracodawca otrzyma wsparcie w zakresie komunikacji z pracownikami w często niezrozumiałym dla niego języku. Kluczowe przy współpracy jest zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań co pozwala zbudować partnerską współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Legalizacja jest jak labirynt. Myślisz, że wiesz gdzie jest najszybsza trasa do wyjścia, jednak pokonujesz zakręt i nagle okazuje się, że jeszcze długa droga przed Tobą.

 

Yuliia Novytska – Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia Grupy Progres

Masz pytania? Napisz kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

Więcej wpisów

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w roku 2024 – Status UKR

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały dodane przepisy, które precyzują konsekwencje wyjazdu cudzoziemca posiadającego ochronę czasową z Polski na okres powyżej 30 dni. Jeżeli wyjazd trwał dłużej niż 30 dni status „UKR” zostaje automatycznie zmieniony na status „NUE”.

Зміни до Закону про допомогу громадянам України доповнили положеннями, які визначають наслідки виїзду іноземця з тимчасовим захистом з Польщі на термін понад 30 днів. Якщо поїздка тривала більше 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на статус «NUE».

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.