Rynek pracy w III kwartale 2022 roku — przegląd najważniejszych wydarzeń

Rynek pracy w III kwartale 2022 roku — przegląd najważniejszych wydarzeń

Rynek pracy w III kwartale 2022 roku — przegląd najważniejszych wydarzeń

PROGRES

21 listopada 2022

Jak wyglądał rynek pracy w Polsce w III kwartale 2022 roku? Czy obecna sytuacja gospodarcza ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników? Kto i czy w ogóle ma się czego obawiać? Zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń w Polsce, które wpłynęły na rynek pracy w ostatnich miesiącach.

 

Spadek liczby nowych miejsc pracy

Nie tylko w Polsce, ale i na rynku wielkich gospodarek światowych w ostatnim czasie jednym z wyraźnie zauważalnych trendów jest spadek ofert dotyczących nowych miejsc pracy. Mniejsza ilość wakatów jest spowodowana trudną sytuacją gospodarczą, przejawiającą się wysoką i wciąż rosnącą inflacją (w październiku inflacja w Polsce według danych GUS wyniosła 17,9 procent), wysokimi stopami procentowymi i dużymi kosztami surowców. Nieznaczny spadek zanotowało zapotrzebowanie na pracowników w branży finansowej oraz IT. Podobnie kształtuje się rynek pracowników fizycznych, dla których w porównaniu z ubiegłym rokiem pojawiło się więcej ofert pracy.

 

Wzrost płac w Polsce

Jak poinformował GUS, średnie przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku wzrosło o 14,5 procent w ujęciu rocznym. W III kwartale 2022 roku wynosiło 6.480,67 zł brutto. Branże, które wykazały największy wzrost w tym zakresie to przede wszystkim: górnictwo i wydobycie, transport, oraz rolnictwo. Co wpłynęło na wzrost płac w tych sektorach? W raporcie GUS wskazano na związek wzrostu płac z:

 • premiami kwartalnymi jubileuszowymi,
 • podwyżkami wynagrodzeń,
 • wypłatami premii z powodu inflacji,
 • odprawami emerytalnymi.

 

Zniesienie zezwoleń na pracę sezonową na zasadach preferencyjnych dla Rosjan

Polska podjęła działania, mające na celu usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, których obywatele mogą korzystać z uproszczonych zasad podczas ubiegania się o zezwolenie na pracę w Polsce. Obecnie na tej liście znajdują się także: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Uzasadnieniem chęci podjęcia zmian w odpowiednich rozporządzeniach są działania zbrojne Rosji w kierunku Ukrainy i idące za nimi ryzyko związane ze wzrostem migracji Rosjan.

 

Rozwój sektora bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości

Według raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, przedsiębiorstwa z branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości planują wzrost zatrudnienia w ostatnim kwartale 2022 roku. Najbardziej pożądanymi kandydatami będą specjaliści i eksperci. Wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze ma niewątpliwie ciągły rozwój i cyfryzacja tych dziedzin.

 

Trendy na rynku pracy

Czego oczekują kandydaci?

Mimo niepewnej sytuacji gospodarczej, na Polskim rynku pracy wciąż widać trend, wskazujący na chęć przebranżowienia i zmiany obecnego stanowiska przez aktywnych zawodowo Polaków. Większość z nich wykazuje chęć pracy w branży IT oraz finansach i księgowości. To, na co zwracają uwagę, poszukując nowego pracodawcy to przede wszystkim:

 • elastyczność w zakresie czasu i miejsca wykonywania pracy,
 • możliwość pracy zdalnej lub na zasadzie pracy hybrydowej (częściowo pracy z domu i z biura),
 • możliwości rozwoju w branży finansowej i IT,
 • większe płace,
 • praca w dużych korporacjach z możliwością awansu.

Kogo szukają pracodawcy?

Ze względu na ryzyko związane z podejmowaniem inwestycji w obecnych czasach i przeprowadzaniem rekrutacji na nowe stanowiska, pracodawcy coraz częściej poszukują kandydata idealnego. Takiego, który będzie w pełni spełniał oczekiwania. Przez to część procesów rekrutacyjnych (w szczególności na stanowiska specjalistyczne) jest znacznie dłuższa niż we wcześniejszych latach. Pracodawcy oczekują obecnie bardziej niż kiedykolwiek lojalności od pracowników. Te dwa aspekty najczęściej okazują się decydujące podczas zatrudniania nowych pracowników szczególnie w branży finansowej.

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

PROGRES

17 października 2022

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Coraz częściej dostrzegamy cudzoziemców nie tylko zza naszej wschodniej granicy, ale również cudzoziemców z krajów dość odległych jak np.: Indie, Filipiny czy Indonezja. Obowiązujące w Polsce przepisy co prawda dają możliwość zatrudnienia cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszelkich obowiązków ciążących na nim na podstawie ustaw. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest dość dotkliwymi karami pieniężnymi i nie tylko.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca –  co właściwie oznacza ?

Pojęcie nielegalnego zatrudnienia jest wszystkim bardzo dobrze znane. Przypadki kiedy dochodzi do zatrudnienia niezgodnego z przepisami prawa, są wymienione w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i rynku pracy i należy do nich:

 • powierzenie pracy cudzoziemcowi, który nie posiada ważnego tytułu pobytowego takiego jak: wiza, karta pobytu, lub przekroczył pobyt w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego,
 • przebywanie w Polsce na podstawie, która z mocy prawa nie uprawnia do podjęcia zatrudnienia (np. toczące się postępowanie o status uchodźcy, wiza turystyczna),
 • brak posiadania zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi lub zgłoszonego powiadomienia dla obywateli Ukrainy, chyba że sytuacja cudzoziemca zwalnia go z obowiązku posiadania dokumentu,
 • podjęcie pracy na innych warunkach niż wskazane w dokumencie zezwalającym do podjęcia pracy,
 • niepodpisanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem w języku dla niego zrozumiałym.

A więc, jakie kroki musi podjąć pracodawca, aby cudzoziemiec był legalnie zatrudniony w jego przedsiębiorstwie?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić legalność pobytu cudzoziemca tj. czy cudzoziemiec jest uprawniony do przebywania w Polsce legalnie oraz, czy może na tej podstawie podjąć pracę. Należy pamiętać, że poprzez legalny pobyt i  pracę rozumie się: posiadanie ważnej wizy (poza wizami, które z mocy prawa nie uprawniają do pracy), ważnego zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę lub przebywanie na podstawie ruchu bezwizowego.  Czy zatem można zatrudnić cudzoziemca jeżeli jego pobyt zakończył się, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt jest w toku?  Okazuje się, że tak. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, cudzoziemiec może świadczyć pracę na podstawie tzw. stempla w paszporcie. Stempel potwierdza złożenie wniosku w terminie bez braków formalnych. Oznacza to, że cudzoziemiec zyskuje prawo legalnego pobytu do dnia wydania ostatecznej decyzji jak też prawo do  pracy, o ile posiada ważny dokument zezwalający na jej podjęcie, czyli: zezwolenie na pracę, oświadczenie o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi lub zgłoszenie powiadomienia dla obywateli Ukrainy.  Jednak jak dowodzi praktyka w wielu przypadkach, stemple te nie są stawiane przez urzędy wojewódzkie „od ręki”, lecz nieraz po długim okresie oczekiwania. Zaznaczyć  należy, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze wspomnianym stemplem, ponieważ jest to jedynie potwierdzenie złożenia dokumentów przez cudzoziemca, natomiast urząd wojewódzki nie weryfikuje poprawności złożenia wniosku. Jak zatem zatrudnić cudzoziemca jeżeli stempel w paszporcie nie jest możliwy do uzyskania „od ręki”?

 

Z pomocą przychodzą przepisy kodeksu prawa administracyjnego – sekcja dotycząca zaświadczeń. Otóż organ administracyjny ma obowiązek na każde żądanie strony wydać zaświadczenie o toczącej się sprawie. Najczęściej urzędy wojewódzkie w takich zaświadczeniach zaznaczają, że cudzoziemiec złożył wniosek w terminie, a jego pobyt uznaje się za legalny do wydania ostatecznej decyzji. W praktyce w przypadku kontroli PIP czy Straży Granicznej takie zaświadczenie jest traktowane na równi ze stemplem w paszporcie i stanowi podstawę legalnego przedłużenia pracy i pobytu cudzoziemca.

Do kolejnych obowiązków pracodawcy należy poinformowanie odpowiedniego urzędu czy cudzoziemiec podjął pracę, czy też nie, oraz o wszelkich zmianach w zakresie pracy obcokrajowca. Należy pamiętać, że w przypadku powierzenia pracy na podstawie oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi, pracodawca ma 7 dni na wysłanie wniosku z informacją o podjęciu bądź nie, pracy przez pracownika spoza UE. Natomiast w przypadku powierzenia pracy na podstawie zezwolenia na pracę ten okres wynosi 3 miesiące od daty planowanego zatrudnienia obcokrajowca. W przypadku niewywiązania się z obowiązku informacji pracodawca zostanie ukarany mandatem. Jakie inne zmiany wymagają poinformowania odpowiedniego organu administracyjnego?

 • rozpoczęcie innej pracy u tego samego pracodawcy w okresie nieprzekraczającym 30 dni w danym roku kalendarzowym,
 • zmiana siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy, formy podmiotu, który powierza pracę cudzoziemcowi,
 • przejście zakładu pracy lub jego części,
 • zostały zmienione warunki płacy i pracy cudzoziemca,
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności wydanego zezwolenia na pracę,

Jeżeli któraś z wymienionych sytuacji zaistnieje, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym urząd. Jedynie w przypadku zakończenia pracy przed upływem ważności oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi pracodawca może, lecz nie musi zgłaszać tego faktu do urzędu pracy. W pozostałych przypadkach niewywiązanie się z obowiązku informacji grozi karami.

Co grozi pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?  

Na podstawie znowelizowanej w 2018 roku ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy, nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi to kara od 1000 zł do maksymalnie 30 000 zł. To jakiej wysokości mandat zostanie przyznany pracodawcy, zależy od okoliczności. Dodatkowo za brak poinformowania organu o okolicznościach opisanych powyżej grozi kwota grzywny do 5000 zł. Jednak pracodawca może zostać ukarany nie tylko karami pieniężnymi.

Pracodawca, który kiedykolwiek zatrudnił cudzoziemca nielegalnie w przyszłości, może mieć problem z pozyskaniem zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi, a w przypadku ponownego wykroczenia może stracić dodatkowo prawo do prowadzenia działalności.

Dodatkowo za nielegalne zatrudnienie odpowiada również pracownik. Jeżeli w czasie kontroli okaże się, że cudzoziemiec wiedział o nielegalnym zatrudnieniu i godził się na to – podlega karze grzywny od 20 zł do 5000 zł. W przypadku kiedy nielegalne zatrudnienie poskutkowało deportacją cudzoziemca – pracodawca pokrywa wszelkie koszty z nią związane.

 

Jak widać, lista kar jest długa i dość dotkliwa nie tylko dla pracodawcy, ale również dla samego pracownika, dlatego warto być z przepisami na bieżąco.

Oddaj się w ręce specjalistów i zyskaj pewność co do legalności zatrudnienia swoich pracowników

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

Autor: Patrycja Machajska
Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
patrycja.machajska@grupaprogres.pl
+48 691230408

 

 

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

Niedobór pracowników w Polsce — jak sobie z tym radzić?

Niedobór pracowników w Polsce — jak sobie z tym radzić?

Niedobór pracowników w Polsce — jak sobie z tym radzić?

PROGRES

Prognozowany niedobór pracowników w Polsce stał się faktem. Mimo, że czarne chmury i widmo kryzysu wiszą nad Polską gospodarką, obserwujemy duże zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Czym jest spowodowane? I jak radzić sobie z brakami kadrowymi w niepewnych czasach? Sprawdźmy to!

 

Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w Polsce?

Z badań, które przeprowadziliśmy w lipcu 2022 roku, wynika, że zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w Polsce wzrosło w pierwszej połowie 2022 roku o 22% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2021. A ta wartość będzie nadal rosnąć.

 

Dlaczego w Polsce brakuje pracowników?

Mimo tego, że mamy obecnie w Polsce rekordowo niskie bezrobocie (według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w czerwcu b.r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,9%, a to najniższa wartość od 32 lat), rąk do pracy wciąż brakuje. Widzimy to szczególnie w małych przedsiębiorstwach, branży produkcyjnej i IT oraz w firmach z sektora przetwórstwa spożywczego i rolnictwa. Dlaczego? Nie da się ukryć, że ogromny wpływ na duże zapotrzebowanie na pracowników ma przejęcie przez Polskę roli głównego producenta żywności w Europie i zastąpienie tym samym Ukrainy, która od drugiej połowy lutego 2022 roku zmaga się z rosyjską inwazją. Co więcej, niedobór pracowników na polskim rynku pracy jest też spowodowany koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstw. W czasach niepewności gospodarczej to elastyczność i dopasowanie do zmiennych wymagań rynku odgrywa kluczową rolę w biznesie. Stąd chęć zatrudniania pracowników tymczasowych, którzy mogą realizować bieżące zadania.

 

Wpływ wojny na Ukrainie na niedobór pracowników w Polsce

O ile w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę odnotowaliśmy w Polsce obecność aktywnych zawodowo Ukrainek (stanowią 78% nowych pracowników z Ukrainy), o tyle wyraźnie widoczne jest zmniejszenie liczby ukraińskich mężczyzn, pracujących w Polsce. Jest to spowodowane tym, że Ukraińcy w znacznej części powrócili do ojczyzny, bronić swojego kraju.

 

Jakich pracowników brakuje w Polsce w 2022 roku?

Jak wynika z raportu Barometr Zawodów, opublikowanego w tym roku na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, największe zapotrzebowanie na pracowników w Polsce wykazuje branża:

 • budowlana,
 • medyczno-opiekuńcza,
 • produkcyjna,
 • transportowa,
 • finansowa,
 • edukacyjna,
 • spożywczo-gastronomiczna.

 

Jak rozwiązać problem niedoboru pracowników?

Wydaje się, że jednym z najlepszych pomysłów na uzupełnienie braków kadrowych jest rekrutowanie pracowników z różnych, często zupełnie nowych kierunków. Warto poszukiwać pracowników na innych kontynentach, nie tylko w Europie, ale np. w Azji czy Afryce. Dobra agencja pracy tymczasowej dysponuje dużą bazą doświadczonych i chętnych do pracy w Polsce kandydatów także z odległych kierunków. Skuteczną praktyką w pozyskiwaniu pracowników jest niewątpliwie oferowanie możliwości rozwoju — zapewnianie dostępu do dodatkowych szkoleń. Ponadto by przekonać do siebie najlepszych kandydatów, wiele firm proponuje konkurencyjne wynagrodzenie początkowe i poszerza ofertę benefitów pracowniczych. Poza tym nie można zapominać o aktywizacji zawodowej silver generation. Przyjrzeliśmy się tej grupie potencjalnych pracowników nieco bliżej. Czy warto ich zatrudniać? Zajrzyj do naszego wpisu i zobacz sam! 

 

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

 

PROGRES

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań.

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

 

Zatrudnienie obywatela Unii Europejskiej

Obywatelem Unii Europejskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) – jest każdy obywatel UE, obywatel Państwa Członkowskiego (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatel Konferencji Szwajcarskiej.

Powierzenie pracy obywatelowi UE nie różni się niczym od zawarcia umowy z obywatelem Polski. Zawdzięczamy to wielu umowom międzynarodowym oraz traktatom. W jednym z nich jest określona swoboda dostępu do pracy dla każdego obywatela UE bez spełniania dodatkowych wymogów. Rozumiemy przez to możliwość swobodnego kształtowania stosunku pracy pod względem:

 • czasu trwania umowy
 • charakteru stosunku pracy

 

Oczywiście należy podkreślić, że stosunek pracy zawarty z cudzoziemcem nie może naruszać podstawowych przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy oraz minimalnej stawki obowiązującej w danym Państwie członkowskim.

 

Legalizacja pobytu w Polsce

Okazuje się, że sam proces legalizacji pobytu obywatela Unii Europejskiej również nie wymaga skomplikowanej procedury. Warto zaznaczyć, że na podstawie wyżej przytoczonych traktatów oraz umów międzynarodowych – każdy obywatel UE ma również swobodę do swobodnego przemieszczania się po krajach UE.  Oznacza to, że każdy obywatel UE może pracować oraz przebywać w Polsce legalnie przez okres 3 miesięcy. Co w sytuacji jeżeli pobyt cudzoziemca ulegnie przedłużeniu? Zainteresowany powinien złożyć wniosek o zarejestrowanie swojego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej do urzędu wojewódzkiego zgodnego z miejscem jego zamieszkania.

Ważne – niezarejestrowanie w odpowiednim terminie wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dalsze kontynuowanie pracy, jest w świetle prawa uznane za nielegalne w przypadku kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Autor: Patrycja Machajska
Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
patrycja.machajska@grupaprogres.pl
+48 691230408

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

 

PROGRES

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę zgodnie ze zmianą ustawy ze stycznia 2022 roku oraz wprowadzeniem specustawy z marca 2022 roku.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej). W tej procedurze ważne jest, aby wniosek został złożony przed 01.01.2021r., a jego rozpatrzenie nie zakończyło się przed 29.01.2022r. oraz wniosek złożony przez cudzoziemca powinien dodatkowo nie zawierać braków formalnych lub braki formalne powinny być uzupełnione w ustawowo zachowanym terminie. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione cudzoziemiec otrzyma zezwolenie jednolite na okres 2 lat. Warto dodać, że samo otrzymanie takiej decyzji nie wymaga składania żadnych dodatkowych wniosków, a decyzja wydana nie będzie określać na jakich warunkach i komu może cudzoziemiec świadczyć pracę.  Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca lub Szef Urzędu ds. Cudzoziemców w sytuacji gdy sprawa znajduje się w II instancji.

Samo wydanie decyzji to tylko pół sukcesu, należy jeszcze podjąć kroki w kierunku stwierdzenia, że decyzja jest ważna. W tym celu jeszcze przed wydaniem „karty pobytu” pracodawca, u którego cudzoziemiec będzie podejmował pracę, musi złożyć oświadczenie na specjalnie przygotowanym wzorze. We wzorze pracodawca określa warunki zatrudnienia. Czas jaki pracodawca ma na wykonanie tego obowiązku to 60 dni liczone od dnia wydania decyzji. Jeżeli pracodawca nie dopełni tej czynności zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca wygaśnie z mocy prawa. Co ważne – oświadczenie składane przez pracodawcę można złożyć tylko raz, musi być podpisane przez osobę uprawnioną,  nie można go poprawiać ani uzupełniać, jeżeli chociaż jedno z tych wymagań nie jest spełnione wniosek wygasa z mocy prawa, a praca cudzoziemca jak i jego pobyt stają się nielegalne.  Aby praca pomiędzy otrzymaniem karty pobytu, a złożeniem oświadczenia była legalna, cudzoziemiec powinien ją wykonywać na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w oświadczeniu. Jeżeli pracodawca oraz warunki pracy są zgodne, pracownik wykonuje pracę legalnie do dnia wydania karty pobytu. Gdy cudzoziemiec będzie chciał zmienić pracodawcę – może skorzystać z nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt, o którym pisaliśmy tutaj https://grupaprogres.pl/zmiana-zezwolenia-na-pobyt-czasowy-i-prace-co-znowelizowano/

Druga sytuacja dotyczy cudzoziemców, którzy są obywatelami Ukrainy. W dniu 12 marca 2022r. została wprowadzona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Ustawa przewiduje uprawnienie dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywanie pracy bez posiadania zezwolenia na pracę. W praktyce oznacza to, że obywatel Ukrainy uzyskujący zezwolenie na pracę w szczególnym trybie, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Dodatkowo każdy obywatel Ukrainy, który otrzyma zezwolenie na pobyt na zasadach szczególnych, nie podlega ograniczeniom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia oraz rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. Innymi słowy obywatel Ukrainy ma dowolność w wyborze kształtowania swojego stosunku pracy z przyszłym pracodawcą.  Podkreślić również należy, że w przypadku zmiany już wydanej decyzji na podstawie szczególnych warunków, obywatel Ukrainy nie jest zobligowany do zmiany decyzji w trybie (art. 120-120b ustawy zmieniającej), a jedynie do powiadomienia urzędu o zmianie warunków pracy i płacy. W przypadku decyzji wydawanych przed 29.01.2022 roku obywatel Ukrainy ma obowiązek zmiany na podstawie wyżej wskazanych artykułów.

Przedsiębiorco pamiętaj, przepisy są dość zawiłe, a każda sytuacja pobytowa cudzoziemca jest inna. Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to kwota od 1000 zł do 5000 zł. Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

Autor: Patrycja Machajska
Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
patrycja.machajska@grupaprogres.pl
+48 691230408

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy  i pracę – co znowelizowano?

 

PROGRES

Jak wygląda zmiana decyzji po nowelizacji przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców?

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku.  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Cudzoziemiec, który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może wykonywać pracę na zasadach określonych tylko w tej decyzji. Jednak jak pokazuje praktyka w okresie 3 lat może się wiele zmienić w zakresie zatrudnienia. Mam tutaj na myśli zmianę –  od warunków pracy i płacy do nawet zmiany pracodawcy. I tutaj zaczynają się schody bo niemal każda zmiana wymaga złożenia wniosku o zmianę decyzji, wyjątkiem jest np. zmiana wynagrodzenia lub podstawy świadczenia pracy, kiedy to umowa cywilnoprawna przechodzi w umowę o pracę.  Jeszcze przed „wielką nowelizacją” zmiana decyzji była bardzo ograniczona – jednak ustawodawca widząc narastające problemy rozszerzył katalog przypadków, w których nie jest konieczne aplikowanie o nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, a jedynie wystarczy zmiana już wydanej decyzji. Co więc zostało zaktualizowane?

Zmiana decyzji – co znowelizowano ?

Jedną ze zmian jest o połowę mniejsza opłata skarbowa za złożenie wniosku o zmianę decyzji. Zmiana decyzji to koszt 220 zł. Jest to także mniej formalności. Do złożenia wniosku o zmianę decyzji wystarczy wypełnienie odpowiedniego formularza, uiszczenie opłaty oraz dodanie innych niezbędnych dokumentów – najczęściej będzie to nowy załącznik nr 1 od pracodawcy. Zmiana decyzji nie wymaga obecności cudzoziemca czy ponownego złożenia odcisków palców w urzędzie wojewódzkim. Do najważniejszych zmian należy z pewnością rozszerzenie katalogu przypadków kiedy zmiana decyzji jest dopuszczalna. W stanie prawnym sprzed 29 stycznia 2022 roku zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę mogła obejmować jedynie zmianę pracodawcy użytkownika czy zmianę warunków zatrudnienia. Do tego katalogu ustawodawca dodał: zmianę pracodawcy lub warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Warto zaznaczyć, że zmianie nie może podlegać okres ważności wydanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz aby warunki wydanej decyzji zostały zmienione, zezwolenie to musi być ważne.

Zmiana pracodawcy

Jak już wyżej zostało wskazane cudzoziemiec może zmienić decyzję jeżeli chce rozpocząć pracę u innego pracodawcy. Jednak co bardzo ważne musi to zrobić w terminie 15 dni od dnia zakończenia współpracy z dotychczasowym pracodawcą. Oświadczenia takiego można dokonać na dwa sposoby:

 1. Wysyłając informację do urzędu o zmianie pracodawcy lub przedstawienie rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą;
 2. Złożenie wniosku o zmianę decyzji.

W momencie kiedy ustawowe 15 dni mija, a cudzoziemiec nie wywiązał się z obowiązku poinformowania wojewody o zmianie pracodawcy, wówczas nie ma możliwości złożenia wniosku o zmianę decyzji, a jedynym wyjściem będzie złożenie ponownego wniosku na pobyt czasowy i pracę i rozpoczęcie całego procesu od nowa.

Zaistnienie przesłanek do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Życie często bywa przewrotne dlatego ustawodawca dał również możliwość zmiany decyzji kiedy na jej warunkach praca nie wymaga już posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. Chodzi tutaj główne o cudzoziemców, którzy podczas ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uzyskali uprawnienie do wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Do takiego grona cudzoziemców można zaliczyć: studentów oraz absolwentów studiów stacjonarnych, cudzoziemców kończących szkołę policealną w Polsce czy małżonków obywatela polskiego. Zaznaczyć należy, że zmiana decyzji nie jest konieczna – jest to możliwość fakultatywna i nieograniczona czasowo. Jeżeli cudzoziemiec nie skorzystał z przywileju, jego praca nadal jest legalna. A zezwolenie na pobyt czasowy  i pracę na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach nie podlega uchyleniu, tak jak w przypadku braku poinformowania o utracie pracy.

 

Przedsiębiorco pamiętaj, przed zatrudnieniem cudzoziemca zweryfikuj bardzo dokładnie jego dokumenty pobytowe, ponieważ nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowi wykroczenie – cudzoziemcowi jak i również przedsiębiorcy grozi grzywna od 1000 do 5000 zł.

 

Autor: Patrycja Machajska
Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
patrycja.machajska@grupaprogres.pl
+48 691230408

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.