90 proc. klientów zadowolonych z usług HR

90 proc. klientów zadowolonych z usług HR

90 proc. klientów zadowolonych z usług HR

Ponad 90 proc. klientów korzystających z usług HR jest zadowolonych z podjętej współpracy. Wśród pytanych o ocenę kontaktu i tempo rozwiązywania kwestii, z którą zgłosili się do firmy aż 91 proc. badanych klientów ostatnie załatwienie sprawy określa jako sprawne. Co więcej 89 proc. klientów jest skłonnych rekomendować agencję, z którą współpracuje.

Znaczenie branży HR z roku na rok wzrasta. Podobnie jak poziom świadczonych w tym obszarze usług. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na współpracę z firmami HR-owymi, które oferują szeroki wachlarz usług i potrafią zaspokoić potrzeby co do pracowników tymczasowych, zdobyć unikalnych specjalistów, zoptymalizować procesy, zaoferować usługi szkoleniowe czy consulting. Są jednak niezwykle wymagający i jeśli firma nie świadczy usług na najwyższym poziomie decydują się na zmianę. Jak wygląda branża HR z perspektywy klienta?

Pozytywne nastroje wśród klientów

W opiniach dotyczących współpracy klientów z firmą HR-ową dominują oceny pozytywne. Dla klientów niezwykle istotna jest terminowość, dobry kontakt, łatwość komunikacji oraz profesjonalizm, rzetelność i wysoka jakość usług. 97 proc. pytanych uważa, że firma (z która współpracuje) komunikuje się z nimi w jasny sposób i uważa jej pracowników za kompetentnych, aż 96 proc. zaznacza, że konsultanci są uprzejmi. Natomiast 90 proc. klientów ufa, iż firma, której zleca działania HR-owe kieruje się jego dobrem. Trochę mniej, bo 82 proc. podkreśla, że sposób, w jaki są traktowani daje poczucie bycia ważnym klientem.

Kiedy klient poleci firmę HR-ową?

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że klienci zlecający usługi HR częściej wypowiadają się pozytywnie o firmie, która ich obsługuje niż ją krytykują. O rekomendacji decyduje kilka zmiennych, wśród których najczęściej wymieniana jest terminowość – wskazuje ją 66 proc. klientów, podobnie wysoko oceniane są dobry kontakt, komunikacja i dostęp do informacji. Prawie połowa (48 proc.) respondentów wskazuje, że poleci firmę, jeśli przekona się o jej profesjonalizmie, rzetelności i jakości usług. Niewielki wpływ na to czy firma otrzyma rekomendację ma bezproblemowa współpraca, którą wskazuje 10 proc. badanych oraz elastyczność wymieniana przez taką samą liczbę osób. Natomiast najmniejszy wpływ na decyzję o poleceniu firmy HR-owej ma cena świadczonych przez nią usług, jedynie 7 proc. badanych. Co pozawala wysnuć wniosek, że wspomniana wcześniej terminowość czy dobry kontakt są w cenie.

Kilka rzeczy do poprawy

Przeprowadzone badanie wskazuje także kwestie nad którymi branża powinna się pochylić. 6 proc. pytanych twierdzi, że ostatniej sprawy, z którą zgłosili się do firmy obsługującej ich w dziedzinie HR-u nie udało się załatwić sprawnie. Znaczna większość klientów, którzy mają uzasadniony powód do narzekań zgłaszała taką sytuację dedykowanemu konsultantowi – 85 proc., jedynie 10 proc. zgłasza problematyczne sprawy wyżej – do Centrali firmy lub jej dyrektorów.

7 proc. uczestników badania deklaruje chęć zmiany usługodawcy z zakresu HR-u. Czynnikami, które mają wpływ na taką decyzję są: lepszy kontakt, wskazuje go 22 proc. respondentów z grupy chcącej zmienić usługodawcę, efektywność (17 proc.), sprawność załatwienia zgłaszanej sprawy (15 proc.), elastyczność (5 proc.), oferta cenowa (2 proc.), rozliczenia (2 proc.), warunki poza płacowe (2 proc.), niemal jedna piąta (17 proc.) nie potrafi określić, dlaczego jest niezadowolona z usług.

W sytuacji, w której z problemami kadrowymi boryka się wiele firm zauważamy znaczne zainteresowanie profesjonalnymi usługami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jednak nie każdy może i powinien takie usługi świadczyć. Klienci stawiają poprzeczkę bardzo wysoko, oczekują od nas obsługi najwyższej jakości, rzetelności czy terminowości. Odejdą, jeśli tego nie dostaną. Przywiązanie do marki w przypadku naszej branży jest możliwe tylko w momencie, gdy nie zawiedziemy naszych partnerów biznesowych w żadnym z obszarów. Pomaga w tym pełna świadomość oczekiwań klienta i wiedza co chciałby zmienić. Badanie satysfakcji partnerów biznesowych dla każdego, poważnego gracza branży HR musi być kluczowym działaniem i nie powinniśmy bać się złych ocen, bo one paradoksalnie mogą pomóc we wprowadzeniu kluczowych zmian, wyeliminowaniu niedoskonałości, a finalnie wzmocnieniu pozycji danej organizacji na rynku.

Piotr Zając, Prezes Grupy Progres.

 

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Prawo pracy 2019. Jakie zmiany weszły w życie?

Prawo pracy 2019. Jakie zmiany weszły w życie?

Prawo pracy 2019. Jakie zmiany weszły w życie?

Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, rozliczeń podatkowych czy formie przekazywania wynagrodzenia to tylko niektóre z nowych regulacji prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Jakie są te najważniejsze?

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2019 roku

I. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

a) Zasadnicza zmiana – dla osób zatrudnionych od 01.01.2019 r. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej został skrócony z 50 lat do 10 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

b) Firma ma możliwość wyboru formy prowadzenia akt osobowych albo  w wersji papierowej albo elektronicznej.

II. Minimalne wynagrodzenie

a) Dla pracowników – minimalna stawka to 2250,00 zł brutto.

b) Dla zleceniobiorców – minimalna stawka to 14,70 zł brutto (2250 zł. brutto).

III. Forma przekazywania wynagrodzenia dla pracownika/zleceniobiorcy

a) Wynagrodzenie na konto:

Od 01 stycznia 2019 r. obowiązującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom jest forma bezgotówkowa. Od tej daty pracodawcy mogą żądać od pracowników podania numeru rachunku płatniczego, na który zostanie dokonany przelew ich wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenie do rąk własnych:

Pracownicy nadal jednak będą mogli pobierać wynagrodzenie do rąk własnych. Pracodawca w terminie do 21 stycznia 2019 r. zobowiązany jest poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy (np. pocztą elektroniczną, wywieszając na tablicy ogłoszeń, przez intranet) o obowiązku:

  1. podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę

albo

  1. złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

W terminie do 7 dni od otrzymania wskazanej informacji pracownik, który pobierał wynagrodzenie do rąk własnych, podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa wniosek – w postaci papierowej lub elektronicznej – dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia za pracę będzie przypadał w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę:

  1. informacji o rachunku płatniczym pracownika, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie do rąk własnych

lub

  1. wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia pracownika do rąk własnych.

Wynagrodzenie do rąk własnych otrzyma też pracownik, który dotychczas dostawał je w tej formie, ale nie poda pracodawcy informacji o rachunku płatniczym lub nie złoży wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

IV. Rozliczenia podatkowe

a) I próg podatkowy – w miesiącu osiągnięcia limitu I progu podatkowego płatnik ma obowiązek naliczyć 18% podatku, a następnie  32% podatku od przychodu przewyższającego I próg podatkowy.

b) Deklaracja podatkowa elektronicznie – od dnia 01.01.2019 r. konieczne jest przekazywanie urzędowi skarbowemu informacji i deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Liczba osób, za które zostaną sporządzone dokumenty nie będzie już istotna dla obowiązku elektronicznego przekazywania informacji. Skrócenie terminu o 1 miesiąc, tj. do dnia 31 stycznia 2019 r.,  dla przekazywania informacji wynikających z PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R za 2018 r. Mimo zmiany terminu podatnicy nadal powinni otrzymać je do końca lutego po roku podatkowym.

V. Potrącenia wierzytelności przysługujące osobom wykonującym umowy cywilnoprawne

a) Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami – od 01.01.2019 zleceniobiorcy zostali objęci ochroną przed nadmiernymi potrąceniami. Ta ochrona będzie zbliżona do tej przysługującej pracownikom. W zakresie granic potrącania i kwot wolnych od potrąceń będą stosowane zasady wynikające z Kodeksu Pracy.

b) Zmianie ulega kwota wolna od potrąceń na 3/5 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, 3/5 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji innych należności oraz możliwa będzie egzekucja świadczeń okresowych, gdy stanowić będzie to jedyne źródło przychodu.

VI. Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 01.01.2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wprowadza ona nowy, powszechny system  długoterminowego gromadzenia oszczędności przez osoby zatrudnione na umowy o pracę, który będzie finansowany ze środków własnych, ze środków pracodawcy, a także z udziałem środków państwowych, przekazywanych co miesiąc do PPK z Funduszu Pracy. Obowiązek oszczędności rozpocznie się od 01.07.2019 dla płatników zatrudniających co najmniej 250 osób i od 01.01.2020 dla płatników o zatrudnieniu co najmniej 50 osób.

 

Katarzyna Trun – Kierownik Działu Kadr i Płac Grupy Progres
Jacek Grzywa – Kierownik Działu Prawnego, Radca Prawny Grupy Progres.

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Grupa Progres w rankingu „Gazele Biznesu”

Grupa Progres w rankingu „Gazele Biznesu”

Grupa Progres w rankingu „Gazele Biznesu”

Grupa Progres kolejny raz znalazła się w rankingu „Gazele Biznesu” i dołączał do prestiżowego grona najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w Polsce. 

I edycja ogólnopolskiego rankingu „Gazele Biznesu” dziennika „Puls Biznesu” odbyła się w 2000 r. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Listę przygotowują dziennikarze magazynu „Puls Biznesu” oraz analitycy wywiadowni gospodarczej Coface Poland.

Pod uwagę brane są wyniki finansowe z ostatnich, pełnych trzech lat (2015, 2016 i 2017). Analizowane firmy muszą spełnić kilka warunków – działać nieprzerwane od ponad 3 lat, osiągać przychody ze sprzedaży między 3 a 200 mln złotych w roku bazowym, odnotować wzrost przychodów ze sprzedaży w badanym okresie oraz wykazać brak strat w badanym okresie.

Grupa Progres dzięki spełnieniu wszystkich kryteriów m.in. odnotowanym wzrostom przychodów – 2017 r. (147.66%), 2016 (168.68%), 2015 (163.08%) oraz przychodom na poziomie 143,671,356, 37 zł (2017 r.), 130,715,120, 22 zł (2016 r.) i 97,298,579, 9 zł (2015 r.) została uznana za jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm.

Gazele Biznesu

Rankingi „Gazele Biznesu” sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.