Prawo pracy 2019. Jakie zmiany weszły w życie?

15 stycznia 2019

PROGRES

Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, rozliczeń podatkowych czy formie przekazywania wynagrodzenia to tylko niektóre z nowych regulacji prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Jakie są te najważniejsze?

I. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

a) Zasadnicza zmiana – dla osób zatrudnionych od 01.01.2019 r. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej został skrócony z 50 lat do 10 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

b) Firma ma możliwość wyboru formy prowadzenia akt osobowych albo  w wersji papierowej albo elektronicznej.

II. Minimalne wynagrodzenie

a) Dla pracowników – minimalna stawka to 2250,00 zł brutto.

b) Dla zleceniobiorców – minimalna stawka to 14,70 zł brutto (2250 zł. brutto).

III. Forma przekazywania wynagrodzenia dla pracownika/zleceniobiorcy

a) Wynagrodzenie na konto:

Od 01 stycznia 2019 r. obowiązującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom jest forma bezgotówkowa. Od tej daty pracodawcy mogą żądać od pracowników podania numeru rachunku płatniczego, na który zostanie dokonany przelew ich wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenie do rąk własnych:

Pracownicy nadal jednak będą mogli pobierać wynagrodzenie do rąk własnych. Pracodawca w terminie do 21 stycznia 2019 r. zobowiązany jest poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy (np. pocztą elektroniczną, wywieszając na tablicy ogłoszeń, przez intranet) o obowiązku:

  1. podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę

albo

  1. złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

W terminie do 7 dni od otrzymania wskazanej informacji pracownik, który pobierał wynagrodzenie do rąk własnych, podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa wniosek – w postaci papierowej lub elektronicznej – dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia za pracę będzie przypadał w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę:

  1. informacji o rachunku płatniczym pracownika, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie do rąk własnych

lub

  1. wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia pracownika do rąk własnych.

Wynagrodzenie do rąk własnych otrzyma też pracownik, który dotychczas dostawał je w tej formie, ale nie poda pracodawcy informacji o rachunku płatniczym lub nie złoży wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

IV. Rozliczenia podatkowe

a) I próg podatkowy – w miesiącu osiągnięcia limitu I progu podatkowego płatnik ma obowiązek naliczyć 18% podatku, a następnie  32% podatku od przychodu przewyższającego I próg podatkowy.

b) Deklaracja podatkowa elektronicznie – od dnia 01.01.2019 r. konieczne jest przekazywanie urzędowi skarbowemu informacji i deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Liczba osób, za które zostaną sporządzone dokumenty nie będzie już istotna dla obowiązku elektronicznego przekazywania informacji. Skrócenie terminu o 1 miesiąc, tj. do dnia 31 stycznia 2019 r.,  dla przekazywania informacji wynikających z PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R za 2018 r. Mimo zmiany terminu podatnicy nadal powinni otrzymać je do końca lutego po roku podatkowym.

V. Potrącenia wierzytelności przysługujące osobom wykonującym umowy cywilnoprawne

a) Ochrona przed nadmiernymi potrąceniami – od 01.01.2019 zleceniobiorcy zostali objęci ochroną przed nadmiernymi potrąceniami. Ta ochrona będzie zbliżona do tej przysługującej pracownikom. W zakresie granic potrącania i kwot wolnych od potrąceń będą stosowane zasady wynikające z Kodeksu Pracy.

b) Zmianie ulega kwota wolna od potrąceń na 3/5 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, 3/5 wynagrodzenia netto – w razie egzekucji innych należności oraz możliwa będzie egzekucja świadczeń okresowych, gdy stanowić będzie to jedyne źródło przychodu.

VI. Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 01.01.2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wprowadza ona nowy, powszechny system  długoterminowego gromadzenia oszczędności przez osoby zatrudnione na umowy o pracę, który będzie finansowany ze środków własnych, ze środków pracodawcy, a także z udziałem środków państwowych, przekazywanych co miesiąc do PPK z Funduszu Pracy. Obowiązek oszczędności rozpocznie się od 01.07.2019 dla płatników zatrudniających co najmniej 250 osób i od 01.01.2020 dla płatników o zatrudnieniu co najmniej 50 osób.

 

Katarzyna Trun – Kierownik Działu Kadr i Płac Grupy Progres
Jacek Grzywa – Kierownik Działu Prawnego, Radca Prawny Grupy Progres.

Więcej wpisów

Granice kontroli w miejscu pracy

Belgia, Szwecja czy Stany Zjednoczone to kraje, w których pracownikom wszczepiane są chipy i takie działania rozważa coraz więcej organizacji. Polskie firmy nie stosują... czytaj więcej