Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy. Jak długo trwa
i komu przysługuje?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak połączyć życie zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi? Urlop wychowawczy może być kluczem do tej równowagi umożliwiając rodzicom lub opiekunom spędzenie cennego czasu z dzieckiem bez obaw o karierę zawodową. Ale jak długo trwa i komu przysługuje? Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z urlopem wychowawczym.

 

Czym jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy to forma bezpłatnego wolnego, przeznaczonego dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w celu sprawowania nad nim opieki. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego, jeśli wniosek został złożony poprawnie, a składający spełnia określone kryteria.

 

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka, którzy przepracowali na podstawie umowy o pracę minimum 6 miesięcy. Co ważne, nie musi to być ciągły okres pracy u jednego pracodawcy. Z urlopu wychowawczego nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a także ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

 

Ile można być na urlopie wychowawczym?

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Jeśli dziecko wymaga specjalnej opieki z powodu stanu zdrowia, może być udzielony dodatkowy urlop w wymiarze do 36 miesięcy, ale nie dłużej niż do 18. roku życia dziecka. Urlop wychowawczy może być wykorzystany przez obu rodziców, ale 1 miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica. Oznacza to, że jeden rodzic może przebywać na urlopie wychowawczym przez 35 miesięcy. Istnieją jednak pewne wyjątki. I tak, jeśli jeden z rodziców nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej, drugi rodzic może wykorzystać pełne 36 miesięcy. Urlop może być udzielany w maksymalnie 5 częściach i nie dłużej niż do zakończenia 6. roku życia dziecka (lub 18. roku życia w przypadku dziecka z niepełnosprawnością).

 

Jak dostać urlop wychowawczy?

By uzyskać urlop wychowawczy, należy skierować do pracodawcy odpowiedni wniosek. Dokument musi być złożony na papierze lub w formie elektronicznej, co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek, a pracownik może go wycofać nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Od dnia złożenia wniosku do końca trwania urlopu wychowawczego pracownik nie może być zwolniony. Wyjątek stanowi wypowiedzenie umowy z winy pracownika lub ogłoszenie upadłości czy likwidacja firmy pracodawcy.

 

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Pracownik przebywający na wolnym na opiekę nad dzieckiem nie otrzymuje pieniędzy ani od pracodawcy, ani z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie warto pamiętać, że rodziny o niskim statusie społecznym mogą liczyć na tzw. zasiłek wychowawczy — dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego. Zasiłek w wysokości 400 zł przysługuje rodzinom, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 674 zł. Jest przyznawany odpowiednio przez 24 miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, przez 36 miesięcy dla opiekujących się dwójką dzieci i do 72 miesięcy, gdy urlop wychowawczy jest przeznaczony na opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Czy urlop wychowawczy wpływa na wysokość emerytury?

Podczas urlopu wychowawczego pracownik ma opłacane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Co więcej, po jego zakończeniu, okres wolnego przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem zostaje wliczony do stażu pracy, a to z kolei ma wpływ na wysokość emerytury, ponieważ ta jest wyliczana na podstawie przepracowanych lat.

Urlop wychowawczy to zagadnienie, które dotyka wielu rodziców i opiekunów prawnych. W tym artykule przedstawiliśmy jego różne aspekty, t.j. kryteria kwalifikacji, długość trwania, a także jego wpływ na emeryturę. Zrozumienie tych szczegółów może być kluczowe dla tych, którzy rozważają skorzystanie z urlopu wychowawczego. Ta forma urlopu to nie tylko prawo, ale także przywilej, który umożliwia rodzicom bycie obecnym w kluczowych momentach życia swojego dziecka. Jeśli uznasz za słuszne — nie wahaj się skorzystać z niego, gdy nadejdzie odpowiedni czas.

Umowa zlecenie a umowa o pracę — różnice

Umowa zlecenie a umowa o pracę — różnice

Umowa zlecenie a umowa o pracę — różnice

Umowa zlecenie i umowa o pracę to dwie różne formy zatrudnienia, które mają swoje unikalne cechy i mogą być odpowiednie w różnych sytuacjach zawodowych. Czym się różnią? Którą z nich wybrać i dlaczego? Sprawdźmy to!

 

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w ramach której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zadania dla zleceniodawcy.  Może być zawarta na piśmie lub ustnie i może być wypowiedziana w każdej chwili. Charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Zleceniobiorca nie jest związany stałym miejscem ani czasem pracy i nie podlega kontroli pracodawcy jak w przypadku umowy o pracę,
 • Umowa zlecenie nie gwarantuje  praw pracowniczych jak umowa o pracę (np. płatnego urlopu, ochrony przed zwolnieniem),
 • Zleceniobiorca może samodzielnie odprowadzać niektóre składki i podatki,  jeżeli umowa tak stanowi,
 • Ta forma umowy jest często stosowana w przypadku krótkoterminowych projektów lub dorywczych prac.

 

Umowa o pracę — co warto wiedzieć?

Umowa o pracę to formalna umowa stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem, która reguluje warunki zatrudnienia. Określa wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty. Zawiera informacje o wymiarze czasu pracy,  harmonogramie i określa termin, w którym może zostać rozwiązana. Gwarantuje pełne prawa pracownicze, takie jak płatny urlop, ochrona przed zwolnieniem z dnia na dzień, świadczenia zdrowotne i emerytalne, gwarantuje okresy wypowiedzenia. Może zawierać okres próbny, który pozwala zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi ocenić, czy współpraca będzie dla nich odpowiednia. Umowa o pracę może być zawarta na zastępstwo, na czas określony lub nieokreślony.

 

Prawa i obowiązki — jak różnią się w umowie zlecenia i umowie o pracę?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do płatnego urlopu, są chronione przed zwolnieniem, np. w przypadku gdy brakuje im przynajmniej 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego lub przebywając na urlopie macierzyńskim. Co więcej, umowa o pracę jest swego rodzaju gwarantem stabilności i pewność, że za wykonaną pracę co miesiąc zostanie wypłaconego określone wynagrodzenie, a w przypadku konieczności zostaną wypłacone świadczenia zdrowotne i emerytalne. Pracujący na umowie o pracę mają określone godziny pracy i miejsce wykonywania obowiązków. Z kolei w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, zleceniobiorca ma większą swobodę w wykonywaniu zadań, przy czym nie ma gwarancji stabilności oraz zapewnienia odpowiednich świadczeń i pełnej ochrony prawnej pracownika (chyba że zostanie to wynegocjowane indywidualnie na etapie tworzenia umowy).

 

Świadczenia w razie choroby i urlopu w obu typach umów

W przeciwieństwie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zleceniobiorcy nie mają prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, o ile w umowie nie został wynegocjowany odmienny zapis. W przypadku umowy o pracę, pracodawca i pracownik odprowadzają składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne, chorobowe i wypadkowe. Dzięki temu pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby i pobierania zasiłku z tego tytułu w wysokości 80% wynagrodzenia. Co więcej, umowa o pracę daje prawo do skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i wychowawczego. Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia opłacają tylko składki zdrowotną, wypadkową, rentową i emerytalną. Składka chorobowa jest dobrowolna, co oznacza, że jeśli zleceniobiorca nie będzie jej opłacał, w przypadku choroby nie uzyska zasiłku chorobowego.

 

Umowa zlecenie czy umowa o pracę — co wybrać?

W wyborze między umową o pracę a umową zlecenie nie ma jedynej słusznej decyzji. To, jaka forma zatrudnienia sprawdzi się właśnie dla Ciebie, zależy od indywidualnej sytuacji i aktualnych potrzeb. To, co warto wziąć pod uwagę podczas wyboru między umową o pracę a umową zlecenia to przede wszystkim:

 • znaczenie stabilności zatrudnienia i praw pracowniczych,
 • możliwość korzystania ze świadczeń społecznych,
 • elastyczność czasu i miejsca pracy,
 • automatyczne lub samodzielne płacenie podatków i regulowanie obowiązkowych oraz dobrowolnych składek do ZUS,
 • znaczenie jasno określonej ścieżki kariery zawodowej,
 • ochrona w razie choroby, wypadku lub trudnej sytuacji życiowej.

 

Przeczytaj więcej: 

Umowa zlecenia — stawka godzinowa w 2023 roku

Zakończenie współpracy — procedury wypowiedzenia umowy zlecenia i umowy o pracę

 

Rozwiązanie umowy o pracę — zasady

W przypadku umowy o pracę istnieje konkretny okres wypowiedzenia, który zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Może to być od 3 dni do 3 miesięcy. Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie i zawierać konkretne powody oraz datę zakończenia współpracy. W ramach umowy o pracę istnieją pewne sytuacje, w których pracownik jest chroniony przed zwolnieniem, np. podczas ciąży czy urlopu macierzyńskiego. W niektórych przypadkach pracownik może być uprawniony do odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie. W przypadku zwolnienia grupowego lub z przyczyn pracodawcy pracownik może być uprawniony do odprawy. Po zakończeniu każdej umowy o pracę, pracownik musi otrzymać świadectwo pracy, informację o przechowywaniu dokumentacji zatrudnienia. Pracodawca wypłaca też ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zakończenie współpracy w ramach umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia okres wypowiedzenia może być zdefiniowany w umowie lub, jeśli nie jest określony,  strony same ustalają, czy i jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywać. Wypowiedzenie może, ale nie musi, być złożone na piśmie. Warto jednak zachować pisemną formę dla celów dowodowych. W przeciwieństwie do umowy o pracę, w umowie zlecenie nie jest wymagane podawanie konkretnych powodów wypowiedzenia. Nie ma także dodatkowej ochrony przed zwolnieniem oraz prawa do odprawy czy odszkodowania po zakończeniu umowy zlecenia.

 

Przyszłość zatrudnienia — Jak wybór między umową zlecenie a umową o pracę wpływa na karierę zawodową?

Wybór między umową zlecenie a umową o pracę zależy od indywidualnych celów zawodowych, potrzeb i wartości. Umowa o pracę może być bardziej atrakcyjna dla tych, którzy szukają stabilności, pełnych świadczeń i możliwości rozwoju w ramach jednej organizacji. Z kolei umowa zlecenie może być odpowiednia dla osób ceniących elastyczność, możliwość pracy nad różnymi projektami i zdobywania różnorodnego doświadczenia. W każdym przypadku warto dokładnie zrozumieć warunki umowy i zastanowić się, jak wpłyną one na długoterminowe cele i aspiracje zawodowe. Wybór odpowiedniego typu umowy może mieć długotrwały wpływ na ścieżkę kariery, satysfakcję z pracy i ogólny styl życia. A decyzja należy tylko do Ciebie! Mamy nadzieje, że nasz artykuł pomoże Ci podjąć ją w zgodzie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Frontend Developer – zarobki, praca, kursy 2023

Frontend Developer – zarobki, praca, kursy 2023

Frontend Developer – zarobki, praca, kursy 2023

Frontend development to dziedzina informatyki, która ma ogromny wpływ na to, jak użytkownicy odbierają i korzystają z witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych. Jak wygląda świat Frontend Developerów w 2023 roku? W dzisiejszym wpisie omówimy zakres ich pracy i obowiązków i przedstawimy jakich zarobków można się spodziewać wykonując ten zawód. Na jakie kursy warto postawić? Jak zdobyć staż lub pracę jako Junior Frontend Developer? Zapraszamy do lektury.

 

Co robi Frontend Developer i na jakie zarobki może liczyć?

Frontend Developer jest odpowiedzialny za tworzenie interaktywnych i estetycznych interfejsów użytkownika na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych. To on tworzy układ, animacje, przyciski oraz całą wizualną stronę aplikacji. Jego praca jest bardzo istotna z punktu widzenia użytkowników, ponieważ od tego, jak interfejs jest zaprojektowany, zależy wygoda i przyjemność korzystania z danego produktu lub usługi.

Praca jako Frontend Developer wymaga kombinacji umiejętności technicznych i kreatywności. Do kluczowych kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku można zaliczyć:

 • znajomość języków programowania webowego, takich jak HTML, CSS i JavaScript,
 • doświadczenie w obsłudze narzędzi do projektowania graficznego,
 • umiejętność pracy z frameworkami, takimi jak React, Angular czy Vue,
 • zrozumienie zasad responsywnego projektowania,
 • znajomość podstawowych zasad UX/UI.

Frontend Developer- zarobki w 2023

Należy pamiętać, że zarobki Frontend Developera w dużej mierze zależą od jego doświadczenia, lokalizacji i wielkości firmy, a także rodzaju umowy zawartej z pracodawcą. W roku 2023 przeciętna pensja może wynosić od 5 000 złotych dla początkującego Junior Developera do ponad 20 000 złotych dla doświadczonego specjalisty pracującego w dużym mieście.

 

Gdzie szukać pracy jako Frontend Developer?

Organizacjami, które najczęściej zatrudniają Frontend Developerów są firmy technologiczne, w tym startupy i duże, międzynarodowe korporacje. Firmy te oferują zazwyczaj konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość pracy nad innowacyjnymi projektami. Kolejnym wyróżnikiem są także różnorodne benefity oferowane przez organizacje-  począwszy od typowych dodatków takich jak ubezpieczenie lub opieka medyczna, po te rzadziej spotykane, np. opieka weterynaryjna dla zwierząt domowych, czy usługi sprzątające.

Pracę jako Frontend Developer oferują także agencje interaktywne. Specjalizują się one w projektowaniu stron internetowych i aplikacji dla klientów z różnych branż. Praca w agencji jest zazwyczaj interesująca i rozwijająca, ponieważ często wiąże się z różnorodnymi projektami i dynamicznym środowiskiem.

Dla osób preferujących pracę zdalną, platformy freelancerskie oferują wiele projektów związanych z frontend developmentem. To dobre miejsce na zdobycie doświadczenia i budowanie portfela klientów.

Jeżeli szukasz pracy jako Frontend Developer, możesz samodzielnie aplikować na oferty lub skorzystać z usług agencji zatrudnienia, które specjalizują się w obszarze IT.

 

Jak zdobyć staż lub pracę jako Junior Frontend Developer?

Buduj swoje portfolio Stworzenie dobrego portfolio jest niezwykle istotne, gdy chcesz zdobyć pracę jako Junior Frontend Developer. Może ono zawierać projekty osobiste, szkolne lub wykonywane w ramach wolontariatu. Twoje portfolio pokazuje potencjalnym pracodawcom, że masz praktyczne doświadczenie w tworzeniu interfejsów, a co za tym idzie zwiększa szanse na zdobycie pierwszej pracy.

Bierz udział w hackathonach i meetupach Hackathony i meetup-y to doskonałe okazje do nauki, nawiązania kontaktów i pokazania swoich umiejętności. Współpraca w grupach nad projektami pozwala również na rozwijanie zdolności interpersonalnych.

Aplikuj na staże i praktyki Staże i praktyki to świetny sposób na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Nawet jeśli pensja nie będzie imponująca, zdobyte doświadczenie jest bezcenne i może otworzyć Ci drzwi do pełnowymiarowej pracy jako Junior Frontend Developer.

Z jakich kursów warto skorzystać?

Jeżeli zastanawiasz się nad karierą Frontend Developera, masz wiele możliwości na zdobycie pożądanej wiedzy i umiejętności. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?

Kursy online z certyfikatem Wiele platform edukacyjnych oferuje kursy z zakresu frontend developmentu. Wybierając kursy z certyfikatem, możesz potwierdzić swoje umiejętności i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Bootcampy, czyli intensywne programy szkoleniowe, które pozwalają na szybkie zdobycie praktycznych umiejętności. Są one skierowane do osób, które chcą w krótkim czasie stać się gotowe do pracy jako Junior Frontend Developer.

Studia podyplomowe Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej edukacji, studia podyplomowe z Frontend Developmentu mogą być świetnym wyborem. To opcja dla osób, które chcą posiąść wiedzę nie tylko praktyczną, ale także usystematyzowaną wiedzę teoretyczną.

 

Podsumowanie

Frontend development to fascynująca i prężnie rozwijająca się dziedzina. Zarobki w tym zawodzie są atrakcyjne, a kariera jako Frontend Developer może być niezwykle zróżnicowana. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz, pamiętaj o stałym zdobywaniu nowych umiejętności oraz podnoszeniu swoich kwalifikacji!

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — umowa zlecenie. Co warto wiedzieć?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — umowa zlecenie. Co warto wiedzieć?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — umowa zlecenie. Co warto wiedzieć?

Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad swoim zabezpieczeniem finansowym w przypadku choroby czy wypadku? To sprawy, o których na co dzień wolimy nie myśleć, a jednak warto poświęcić im chwilę, by zadbać o siebie i swoich najbliższych. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to forma ochrony, która może stanowić kluczową poduszkę bezpieczeństwa, także w przypadku pracy na podstawie umowy zlecenia. Ale czy faktycznie sprawdzi się też u Ciebie? Przekonaj się i podejmij świadomą, odpowiedzialną decyzję!

 

Co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to forma ubezpieczenia społecznego, która gwarantuje zleceniobiorcy prawo do świadczeń chorobowych w przypadku przejściowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku. Daje prawo do zasiłku opiekuńczego, wypłacania świadczenia rehabilitacyjnego jak i zasiłku macierzyńskiego. To ubezpieczenie nie jest wymagane  i zleceniobiorcy muszą sami zdecydować o przystąpieniu do niego, składając oświadczenie u swojego zleceniodawcy o chęci przystąpienia. Wówczas zleceniodawca zgłasza do ZUS zleceniobiorcę z uwzględnieniem ubezpieczenia chorobowego. Zleceniobiorca jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia, który wskaże w zgłoszeniu. Na dokonanie zgłoszenia zleceniodawca ma 7 dni od daty uzupełnionej na dokumencie. Prawo do zasiłku chorobowego otrzymuje się po 90 dniach nieprzerwanego okresu ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne — różnice

Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe, choć powiązane, różnią się pod względem zakresu ochrony i przeznaczenia. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do opieki medycznej w placówkach publicznych i pokrywa koszty leczenia. Jest obowiązkowe i obejmuje wszystkich pracowników i zleceniobiorców. Z kolei ubezpieczenie chorobowe dotyczy wsparcia finansowego w przypadku przejściowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku i jest dobrowolne. Obejmuje to świadczenia takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

 

Kto podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

W Polsce ubezpieczenie chorobowe w ramach umowy zlecenia regulowane jest przez Ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (zwana „Ustawą systemową”). Mogą podlegać mu osoby:

 • objęte obowiązkowym ubezpieczeniem rentowym i emerytalnym,
 • wykonujące pracę nakładczą (samodzielna, bez ściśle określonego rytmu — wykonywana z domu w dowolnych godzinach pracy),
 • zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług,
 • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchowni, nianie.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy — wyjątki

Studenci i uczniowie poniżej 26 roku życia nie kwalifikują się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ponieważ nie podlegają obowiązkowym składkom emerytalnym i rentowym.

 

Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

Składka na ubezpieczenie chorobowe zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowę zlecenia wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Co istotne, jest w całości finansowana ze środków ubezpieczonego. Oznacza to, że osoba, która chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, będzie miała co miesiąc potrącaną równowartość 2,45% podstawy wymiaru z pensji.

 

Czy warto podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

Decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest indywidualna. Warto jednak pamiętać, że przystępując do niego, możesz liczyć na zabezpieczenie finansowe w razie choroby czy wypadku. Oznacza to, że w przypadku niezdolności do pracy ze wspomnianych powodów, zleceniobiorca będzie miał zapewnione wsparcie finansowe. Jest to istotne, zwłaszcza dla tych, którzy są głównymi żywicielami rodziny lub nie mają oszczędności na taką ewentualność.

 

Co wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Pamiętaj, że decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego powinna być dokładnie przemyślana i dostosowana do Twojej indywidualnej sytuacji finansowej, zdrowotnej i życiowej. Podejmując ją, możesz wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii, np.:

 • Jeśli masz chroniczne schorzenia lub często chorujesz, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe może zapewnić Ci wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy.
 • Rozważ, czy stać Cię na regularne płacenie składek, które są wymagane w ramach tego ubezpieczenia.
 • Jeśli jesteś głównym żywicielem rodziny, ubezpieczenie chorobowe może stanowić ważne zabezpieczenie finansowe.

 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe może zapewnić kluczowe wsparcie finansowe w trudnych chwilach życia. Każdy zleceniobiorca powinien indywidualnie przeanalizować swoją sytuację, biorąc pod uwagę potrzeby, obowiązki i możliwości finansowe. W końcu to świadoma i przemyślana decyzja w tej kwestii może pomóc zbudować spokojniejszą przyszłość i dać poczucie bezpieczeństwa, kiedy najbardziej będziesz tego potrzebować.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy mogą wydawać się skomplikowane, Z pomocą tego krótkiego przewodnika będziesz w stanie zrozumieć i obliczyć kwotę, którą możesz otrzymać. Wszystko, co musisz wiedzieć o ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy w 2023 roku, znajdziesz poniżej.

 

Co to jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to rekompensata pieniężna, którą otrzymuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę, jeśli nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, ponieważ stosunek pracy został rozwiązany (np. za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron lub z upływem czasu, na który umowa była zawarta).

Co ważne, będąc nadal zatrudnionym u danego pracodawcy, nie możesz domagać się wypłaty za niewykorzystany urlop. W takiej sytuacji przechodzi on na kolejny rok.

 

Czy każdemu pracownikowi przysługuje taki sam ekwiwalent za urlop?

Nie, każdy pracownik może mieć inny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego? Ponieważ główną składową wyliczenia rekompensaty za niewykorzystane wolne jest pensja oraz wymiar czasu pracownika.

 

Jakie informacje są potrzebne do obliczenia ekwiwalentu za urlop?

Aby obliczyć ekwiwalent za urlop, niezbędne są zmienne takie jak:

 • wysokość wynagrodzenia pracownika,
 • współczynnik do ekwiwalentu, który w każdym roku ma inną wartość.

 

Czym jest współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

To średnio miesięczna liczba dni pracy w danym roku kalendarzowym. Przy wypłacie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę współczynnik odpowiadający roku, w którym ekwiwalent jest wypłacany, a nie za rok, którego dotyczą niewykorzystane dni urlopu. Aby ustalić współczynnik do ekwiwalentu, należy odjąć od liczby dni w danym roku łączną liczbę niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Następnie należy podzielić wynik z różnicy przez 12 (liczbę miesięcy w roku). W 2023 roku mamy 53 niedziele, 10 świąt i 52 dni wolnych. Po odjęciu ich od 365 dni w roku otrzymujemy liczbę 250 dni, która dzielona przez 12 daje 20,83. Dlatego w 2023 roku współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego wynosi 20,83.

 

Jak obliczyć współczynnik urlopowy dla pracowników niepełnoetatowych?

Jeśli jesteś zatrudniony na niepełny etat, również przysługuje Ci wynagrodzenie za niewykorzystany urlop. W takim przypadku współczynnik urlopowy zostaje obniżony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, jeśli pracujesz na pół etatu, współczynnik urlopowy w 2023 roku wynosi 20,83 x 0,5, czyli 10,42.

Współczynnik urlopowy w 2023 wynosi:

– dla zatrudnionych na ¼ etatu –   5,21

– dla zatrudnionych na ½ etatu – 10,42

– dla zatrudnionych na ¾ etatu – 15,62

 

 

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2023 roku?

W celu obliczenia kwoty ekwiwalentu urlopowego trzeba określić podstawę jego wymiaru, w którego skład wchodzą:

– wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej

– zmienne składniki wynagrodzenia.

Pamiętaj, że kwotę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wylicza i wypłaca pracodawca.

W 2023 roku, obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop obejmuje kilka kroków:

 1. Podstawę wymiaru ekwiwalentu podziel przez współczynnik ekwiwalentu 2023.
 2. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu podziel przez liczbę godzin pracy na dobę.
 3. W ten sposób otrzymasz ekwiwalent za jedną godzinę. Pomnóż go przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

 

Obliczanie rekompensaty za niewykorzystany urlop 2023 — przykład

Przyjmijmy, że pracujesz na pełen etat (8 godzin dziennie) i otrzymujesz tylko wynagrodzenie zasadnicze 4500 zł brutto miesięcznie ,a w ostatnich 3 miesiącach pracy wypłacane były premie w wysokości 150 zł brutto miesięcznie. Dla takiej wysokości podstawy obliczenia będą wyglądały następująco:

– Średnia z premii za ostatnie 3 miesiące wynosi 450 zł / 3 miesiące = 150 zł

– Wyliczenie podstawy ekwiwalentu 4500 zł brutto + 150 zł = 4650 zł

– Podstawę trzeba podzielić przez współczynnik 4650 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentu 2023) = 223,23 zł (ekwiwalent za dzień urlopu),

 • 223,23 zł : 8 godzin = 27,90 zł (ekwiwalent za godzinę urlopu),
 • 27,90 zł x 24 godziny (dla 3 dni niewykorzystanego urlopu – 3 *8 godzin = 24) = 669,71 zł (ekwiwalent, który powinien wypłacić Ci pracodawca).

 

Na początku artykułu obiecaliśmy Ci, że kiedy dotrzesz do tego momentu, obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy będzie zrozumiałe. Chyba zgodzisz się, że spełniliśmy tę obietnicę? Teraz kiedy już wiesz, jaka rekompensata przysługuje Ci za niewykorzystane dni urlopu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, możesz mieć pełną kontrolę nad rozliczeniem się z byłym pracodawcą. Pamiętaj, że ekwiwalent za urlop przysługuje Ci nie tylko w przypadku pełnoetatowego zatrudnienia, ale także, gdy pracowałeś w niepełnym wymiarze godzin. Odwiedzaj nasz blog częściej, by być świadomym swoich praw. To tutaj tłumaczymy je w przystępny sposób.

 

Szukasz pracy? Sprawdź nasze najnowsze oferty

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego. Jak z niego skorzystać?

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego. Jak z niego skorzystać?

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego.
Jak z niego skorzystać?

Życie jest pełne niespodziewanych momentów. Czasami jesteśmy zmuszeni dostosować nasze plany i harmonogramy do nieprzewidzianych okoliczności.  Dziecko rozchorowało się z dnia na dzień? Musisz załatwić pilną sprawę w urzędzie? A może po prostu — potrzebujesz dnia wolnego i nie chcesz nikomu tłumaczyć dlaczego? Właśnie w odpowiedzi na takie sytuacje, Kodeks Pracy przewiduje elastyczną formę urlopu, czyli urlop na żądanie. W tym artykule dowiesz się, jak z niego skorzystać i co wiąże się ze wzięciem wolnego bez wcześniejszego planowania.

 

Zasady korzystania z urlopu na żądanie

Zgodnie z polskim prawem, każdy pracownik ma prawo do urlopu na żądanie. Według art. 167 Kodeksu Pracy, w przypadku konieczności wykorzystania takiego dnia wolnego, pracownik ma obowiązek zgłosić pracodawcy żądanie udzielenia urlopu najpóźniej tego samego dnia rano. Łącznie w ciągu jednego roku kalendarzowego przysługują cztery dni urlopu na żądanie, bez względu na staż pracy. Pamiętaj, że chodź urlop na żądanie, jest częścią urlopu wypoczynkowego, to niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Nieplanowane wolne możesz wykorzystać, jak chcesz. Co ważne, nie musisz informować pracodawcy o powodach swojej decyzji. Nikt nie będzie dopytywał, dlaczego bez wcześniejszej zapowiedzi i ustaleń bierzesz wolne. To Twoje prawo, z którego możesz skorzystać niezależnie od sytuacji. Z reguły pracodawca nie może odmówić Ci udzielenia urlopu na żądanie. Musisz jednak liczyć się z tym, że w wyjątkowych okolicznościach może się tak zdarzyć. O tych przypadkach przeczytasz niżej.

 

Jak wykorzystać urlop na żądanie?

Możesz wykorzystać każdy dzień osobno, w różnych odstępach czasu — w innych tygodniach roku lub miesiącach. Możesz także połączyć ze sobą kilka dni: dwa, trzy, a nawet pełną pulę czterech. Pamiętaj, że pracodawca nie ma prawa kwestionować Twoich powodów do skorzystania z urlopu na żądanie. Twoje potrzeby są tu priorytetem!

 

Elastyczność bez formalności

Urlop na żądanie to prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie spontaniczność i elastyczność lub po prostu chcą mieć pewność, że w razie niespodziewanej sytuacji, będą mogli wziąć dzień wolny od pracy. Nie jest konieczne składanie wcześniejszego wniosku urlopowego, jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Proces jest prosty i szybki. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z niego do pracodawcy — telefonicznie lub osobiście, jeśli masz taką możliwość. Oczywiście możesz spotkać się też z regułami ustalonymi przez firmę, które dotyczą formy zgłaszania urlopu na żądanie. Niektórzy pracodawcy wymagają dostarczenia specjalnego wniosku, zaraz po powrocie do pracy. Ale o to najlepiej dopytać w dziale HR firmy, w której pracujesz.

 

Kiedy nie dostaniesz urlopu na żądanie?

Pamiętaj, że pracodawca z reguły nie ma prawa odmówić Ci udzielenia urlopu na żądanie, chyba że wynika to z konieczności zapewnienia prawidłowego, ciągłego funkcjonowania miejsca pracy i Twój urlop na żądanie zagroziłby interesowi firmy. Z odmową możesz spotkać się także, gdy zaistniała ważna, nieprzewidziana wcześniej sytuacja lub wykorzystałeś już przysługujące Ci dni tego urlopu.

 

Urlop na żądanie a wynagrodzenie

Mamy dla Ciebie jeszcze więcej dobrych wiadomości! Korzystając z urlopu na żądanie, nie musisz martwić się o to, że Twoja pensja zostanie obniżona. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, dlatego jest płatny w 100%. Możesz wykorzystać ten czas wolny, nie martwiąc się o finanse.

 

Zadbaj o swoje zdrowie i samopoczucie

Praca to ważna część naszego życia, ale nie powinna stanowić jego całego centrum. Urlop na żądanie to świetny sposób, aby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Czy to na spontaniczną podróż, do regeneracji, czy by załatwić ważne, niespodziewane sprawy — możesz to robić, nie tłumacząc się nikomu i nic na tym nie tracąc.

 

Teraz kiedy już wiesz wszystko na temat urlopu na żądanie, możesz śmiało korzystać z tego przywileju, z pełnym zrozumieniem swoich praw. Pamiętaj, że Twój komfort i dobre samopoczucie są najważniejsze, a urlop na żądanie to doskonałe narzędzie, które może pomóc Ci w utrzymaniu work-life balance. Żyj pełnią życia i korzystaj z niespodziewanych chwil wolnego czasu, kiedy tylko poczujesz, że tego potrzebujesz!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.