Korpomowa — Przewodnik po świecie korporacyjnego slangu

Korpomowa — Przewodnik po świecie korporacyjnego slangu

Korpomowa — Przewodnik po świecie korporacyjnego slangu

Chcesz poznać tajniki korporacyjnego slangu, zwanego potocznie korpomową? Doskonale trafiłeś! W dzisiejszym artykule przybliżymy Ci ten barwny język. Zapraszamy na podróż po świecie korpomowy, podczas której nauczysz się rozumieć, jak mówią pracownicy korporacji i zaczniesz posługiwać się tym językiem z łatwością.

 

Korpomowa — co to takiego?

Korpomowa to specyficzny język używany przez pracowników korporacji. Składa się z terminów technicznych, biznesowych, skrótów oraz zapożyczeń z języka angielskiego. Zrozumienie korpomowy może okazać się niezbędne, aby swobodnie porozumiewać się w korporacyjnym środowisku pracy.

Najpopularniejsze wyrażenia używane na co dzień w korporacjach

 

ASAP (As Soon As Possible)

Skrót od As Soon As Possible oznacza „jak najszybciej” lub „najszybciej jak to możliwe”. Jest to typowe polecenie, które, pracując w korporacji, możesz otrzymać od przełożonych. Kiedy usłyszysz: „Proszę zakończyć ten projekt ASAP.”, to jasny sygnał, że powinieneś zrobić to natychmiast.

Call — rozmowa telefoniczna, spotkanie online

W korporacjach „call” to często używane słowo oznaczające rozmowę telefoniczną, wideokonferencję lub spotkanie. W korporacji możesz brać udział w callach, prowadzić je lub umawiać, jeśli będziesz obejmować stanowisko asystenta Zarządu.

Deadline, czyli ostateczny termin wykonania

Deadline to angielski odpowiednik polskiego słowa „termin”. Oznacza czas, do którego dana praca lub projekt musi być zakończony. Twój deadline na miesięczny raport sprzedaży to piątek, a dzisiaj jest czwartek? To oznacza, że nie zostało ci zbyt wiele czasu, by ukończyć sprawozdanie.

Feedback — informacja zwrotna

Feedback oznacza informację zwrotną, którą otrzymujemy od innych osób na temat naszej pracy, pomysłów czy postępów. Może być pozytywny lub negatywny. Więcej na temat informacji zwrotnej przeczytasz w naszym artykule Moc feedbacku — jak przyjmować i dawać konstruktywną krytykę w miejscu pracy?

Approval — akceptacja 

Approval to inaczej akcept lub aprobata np. w odpowiedzi na Twój wniosek. Jeśli otrzymałeś approval- na pewno należą Ci się gratulacje!

Brainstorm, czyli burza mózgów

Brainstorm to popularna w korporacjach forma spotkania. Podczas burzy mózgów uczestnicy spotkania na bieżąco wymieniają się myślami, pomysłami i opiniami.

Korpo-skróty, które warto znać

W świecie korporacji zetkniesz się z wieloma skrótami, używanymi zarówno w mowie, jak i w oficjalnych mailach. Które z nich są najważniejsze?

 • KPI, czyli Key Performance Indicator. KPI to wskaźniki kluczowe efektywności, które mierzą osiągnięcia i postępy w realizacji celów KPI są używane, aby ocenić wyniki pracowników, działów czy całej organizacji. Najczęściej są wyrażane w procentach.
 • HR — to skrót od Human Resources, czyli Zasobów Ludzkich. Dział HR zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z pracownikami, takimi jak rekrutacja, rozwój, szkolenia czy motywowanie. Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące np. polityki firmy, skontaktuj się z działem HR, by dostać konkretną odpowiedź.
 • B2B, czyli skrót od Business to Business, co oznacza relacje biznesowe pomiędzy dwoma firmami, a nie między firmą a klientem indywidualnym (B2C – Business to Consumer). Możesz zostać zatrudniony w firmie, która świadczy usługi klientom indywidualnym lub firmom. W takim wypadku będziesz działać odpowiednio w obszarze B2C lub B2B.
 • ROI (Return on Investment) — to zwrot z inwestycji, czyli miara pokazująca, jak efektywna jest dane przedsięwzięcie. Wyraża stosunek zysku do poniesionych kosztów. Dyrektor może przekazać swojemu zespołowi informację, że ostatni projekt działu przyniósł ROI na poziomie 150%. Jeśli kiedykolwiek to usłyszysz, wiedz, że stanąłeś na wysokości zadania!
 • CRM, czyli skrót od Customer Relations Management. Systemy CRM pozwalają na zbierania i analizowanie informacji o Klientach, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i preferencji. Dzięki systemom CRM firmy mogą zwiększyć efektywność działań sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta.
 • USPUnique Selling Proposition. Unikalna cecha sprzedażowa wyróżnia Twój produkt lub usługę na tle konkurencji i stanowi szczególną korzyść dla Twojej firmy.
 • NDA, czyli Non- Disclosure Agreement. Umowa o zachowaniu poufności w której strony zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów lub wiedzy z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania. Może być zawarta pomiędzy firmą, a jej pracownikiem lub pomiędzy przedsiębiorstwami.
 • OOO, czyli Out Of Office. Automatyczna odpowiedź „poza biurem” jest ustawiana na skrzynce mailowej podczas nieobecności pracownika takiej jak urlop, L4 czy delegacja.

 

Dlaczego warto znać korpomowę?

Znając korpomowę, będziesz lepiej rozumiał swoich współpracowników i przełożonych, co ułatwi komunikację w miejscu pracy. Co więcej, dzięki temu poczujesz się pewniej podczas rozmów z innymi pracownikami korporacji, co może przełożyć się na lepsze relacje i wyższą efektywność pracy. Płynne posługiwanie się korpomową może pomóc Ci zaprezentować się jako profesjonalista, który zna się na swojej pracy i potrafi dostosować się do środowiska korporacyjnego. A to niezwykle ważne szczególnie wtedy, gdy starasz się o pracę.

Jeśli zamierzasz pracować w korporacji, korpomowa to język, którego zdecydowanie warto się nauczyć. Ten slang pomoże Ci w komunikacji, zwiększy pewność siebie, ułatwi adaptację do nowego środowiska i pokaże Cię w dobrym świetle. Mamy nadzieję, że nasz artykuł przybliżył Ci ten barwny świat i ułatwił zrozumienie podstawowych wyrażeń i skrótów używanych w korporacjach. Teraz, gdy już znasz tajniki korpomowy, możesz z łatwością porozumiewać się ze swoimi kolegami i przełożonymi. Powodzenia!

Praca zdalna — nowe regulacje w Kodeksie Pracy

Praca zdalna — nowe regulacje w Kodeksie Pracy

 

Praca zdalna — nowe regulacje

w Kodeksie Pracy

W ostatnich latach rynek pracy znacząco się zmienił. Głównie za sprawą pandemii coronavirusa w 2020 roku. Praca zdalna stała się powszechnym modelem pracy, a do nowych realiów musiał zostać dostosowany także Kodeks Pracy. 10 stycznia 2023 Sejm przyjął nowelizację Kodeksu Pracy, zawierającą przepisy regulujące pracę zdalną. Sprawdźmy, co zmieni się od 7 kwietnia b.r. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu aspektowi nowych regulacji.

 

Czym jest praca zdalna?

Pracą zdalną określamy wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (poprzez złożenie wniosku), innym niż siedziba firmy. W pracy zdalnej wykorzystuje się środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do jej wykonywania niezbędne są odpowiednie narzędzia jak np. komputer z dostępem do Internetu czy telefon komórkowy. Pracownik zdalny ma prawo do takich samych przerw, odpoczynku i świadczeń socjalnych, jakie przysługują pracującym w siedzibie firmy.

 

Wykonywanie pracy zdalnej — gdzie szukać zasad?

Według Ustawy zasady wykonywania pracy zdalnej muszą być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub — w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia z zakładową organizacją związkową, lub taka organizacja nie działa u pracodawcy — w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. Wykonywanie pracy zdalnej będzie także dopuszczalne, gdy nie zostało zawarte porozumienie ani nie został wydany regulamin. Wtedy zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone przez pracodawcę w poleceniu wykonywania pracy zdalnej, zastosowanej na wniosek pracownika.

 

Praca zdalna w umowie o pracę

Praca zdalna może być ustalona już na etapie tworzenia umowy między pracodawcą a pracownikiem. Co więcej, nowelizacja wprowadza możliwość wycofania się z pracy zdalnej zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Strony będą musiały ustalić termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Komu pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

 • Pracownicy w ciąży.
 • Pracownikowi wychowującemu dziecko do 4 roku życia.
 • Sprawującemu opiekę nad osobą z najbliższej rodziny lub ze wspólnego gospodarstwa domowego, która ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Rodzicowi dziecka, który ma zaświadczenie o ciąży powikłanej.
 • Pracującemu rodzicowi, którego dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności (nawet, jeśli dziecko ukończyło 18 lat),
 • Pracownikowi-rodzicowi, którego dziecko wymaga wczesnego wspomagania rozwoju — posiada opinię o potrzebie opieki, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (także, jeśli dziecko ukończyło 18 rok życia).

 

Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

Są jednak przypadki, w których pracodawca może (pisemnie w odpowiedzi na wniosek pracownika) odmówić pracy zdalnej. Zalicza się do tego sytuacje, gdy wykonywanie pracy zdalnie jest niemożliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej np. przez pracowników produkcyjnych.

 

Praca zdalna na żądanie

Ustawa wprowadza prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego. Pracownicy będą mogli skorzystać z przepisu w uzasadnionych sytuacjach incydentalnych, może to być np. konieczność opieki nad członkiem rodziny.

 

Jakie obowiązki będą mieli pracodawcy?

 • Zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz ich konserwację, w tym pokrycie kosztów serwisu.
 • Pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych związanych z pracą zdalną, a także innych kosztów bezpośrednio z nią związanych.
 • Zapewnienie szkoleń i pomocy technicznej pracownikowi.
 • Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z prywatnych narzędzi i materiałów pracownika podczas pracy zdalnej. Co istotne, ekwiwalent nie będzie stanowił dla pracownika przychodu.

 

Jak ma wyglądać kontrola pracownika podczas pracy zdalnej?

Według nowych przepisów pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej, czyli najczęściej w domu lub w mieszkaniu pracownika, w godzinach wykonywania pracy. Czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności pracownika i innych domowników ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób, do jakiego zostały przeznaczone. Kontroli ma podlegać m.in. to, czy pracownik przestrzega wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji (podczas pracy zdalnej obowiązują takie same przepisy o ochronie danych osobowych, jak w trakcie pracy w siedzibie firmy) oraz, czy są przestrzegane zasady BHP. W przypadku naruszenia zasad pracy zdalnej pracodawca może wycofać zgodę na wykonywanie pracy zdalnej, co będzie skutkowało pracą stacjonarna — w miejscu zatrudnienia.

 

Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego

Zarówno pracodawca, jak i policja mają prawo do przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika zdalnego w trakcie wykonywania przez niego pracy. Badanie trzeźwości pracownika może sprawdzać obecność alkoholu oraz innych środków odurzających w organizmie.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza wiele zmian dotyczących pracy zdalnej, które mają na celu przystosowanie regulacji do obecnych realiów rynku pracy. Wprowadzone przepisy mają zapewnić pracownikom zdalnym równouprawnienie oraz ochronę ich praw, a pracodawcom ułatwić zarządzanie takim modelem pracy.

 

 

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ważne zmiany wchodzą w życie

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ważne zmiany wchodzą w życie

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 

Новелізація закону про іноземців

Amendment of the Aliens Act 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 

 Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 547), zwana dalej „ustawą o cudzoziemcach” opublikowana w dniu 23 marca, wejdzie w życie co do zasady 7 kwietnia z wyjątkiem niektórych przepisów, które ze względu na przystosowanie systemów teleinformatycznych zostaną wprowadzone później. Ustawa wprowadza głównie przepisy kompetencyjnie oraz skupia się na powrocie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce do swoich krajów ojczystych, najważniejsze z nich zostały krótko omówione poniżej:

 1. Zgodnie z nowelizacją został wprowadzony 7 – dniowy termin na wniesienie odwołania w sprawach:
 • wydania i wymiany karty pobytu w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych (art. 245)
 • wydania i wymiany dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 277)
 • zobowiązania cudzoziemca do powrotu (art. 321)
 • ustalenia wysokości kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu (art. 341)
 • udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych (art. 348)
 • udzielenia zgody na pobyt tolerowany (art. 351)
 • cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • cofnięcia zgody na pobyt tolerowany.
 1. Skrócenie terminu dobrowolnego powrotu – dotychczasowy termin ten wynosił od 15 do 30 dni. Znowelizowanym przepisem art. 315 ustawy o cudzoziemcach termin ten został zmieniony od 8 do 30 dni liczony od dnia doręczenia decyzji. W praktyce oznaczać to będzie, że cudzoziemiec będzie miał niewiele czasu na zapoznanie się z treścią decyzji oraz sporządzenie odwołania
 2. Wydłużenie maksymalnej długości okresu wpisu o zakazie wjazdu do Polski i strefy krajów Schengen z 5 lat do maksymalnie 10 lat. –  wydłużony termin został wprowadzony w przypadkach, kiedy wobec cudzoziemca są podejrzenia o działalność terrorystyczną, szpiegowską lub gdy cudzoziemiec popełnił jedno z przestępstw określonych w kodeksie karnym. Maksymalny okres wpisu o zakazie wjazdu do Polski i strefy krajów Schengen będzie obowiązywał również, gdy wymagają tego względy obronności państwa.
 3. Brak doręczenia decyzji o odmowie wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen. – Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadziła art. 440a ust. 7,8 oraz 9, który wprost dopuszcza możliwość wydania nowego rodzaju decyzji o odmowie wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen. Decyzja wprowadzona znowelizowanym przepisem jest decyzją ostateczną – nie doręcza się jej oraz nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wprowadzony zapis pozbawia cudzoziemca możliwości złożenia skutecznego środka odwoławczego. Jednak należy zaznaczyć, że organ ma możliwość wydania takiej decyzji tylko wtedy gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa.
 4. Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach przewiduje również wyrobienie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców, którzy z różnych powodów je utracili i nie mogą ich odnowić. Przepis skierowany do cudzoziemców posiadających w Polsce w szczególności zezwolenie na pobyt stały, rezydenta UE oraz zgodę na pobyt tolerowany. Zapis szczególnie ważny dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce.

 

Новелізація закону про іноземців

Закон з 9 березня 2023 року  (Дз. У. поз. 547), далі згадуваний як „закон про іноземців”, опублікований 23 березня, буде введений в дію  7 квітня, за винятком деяких положень, які за допомогою телекомунікаційних систем будуть введені пізніше. Закон головним чином вводить компетентні положення та фокусується на поверненні іноземців, які нелегально перебувають в Польщі, до своїх батьківських країн.  Найважливіші з них коротко обговорені нижче:

 1. Згідно з новелізацією прийнятий 7-денний термін на подання апеляції у справах:
 • видачі та обміну карти перебування, яка була видана на підставі перебування з гуманітарних причин (ст. 245)
 • видачі та обміну документу „згоди на толерантне перебування” (ст. 277)
 • зобов’язання іноземця до повернення (ст. 321)
 • встановлення суми вартості видачі та виконання рішення про зобов’язання до повернення (ст. 341)
 • надання згоди на перебування з гуманітарних причин (ст. 348)
 • надання згоди на толерантне перебування (ст. 351)
 • відкликання згоди на перебування з гуманітарних причин
 • відкликання згоди на толерантне перебування.
 1. Скорочення терміну добровільного повернення – до цього часу термін становив від 15 до 30 днів. Зміненим положенням ст. 315 закону про іноземців термін був змінений з 8 до 30 днів, рахуючи від дня отримання рішення. На практиці це означатиме, що іноземець матиме мало часу на ознайомлення з вмістом рішення та складання апеляції.
 2. Продовжено тривалість заборони на в’їзд до Польщі та зони країн Шенген, від 5  до 10 років (максимально) – продовжений термін буде введено у випадках, коли щодо іноземця є підозра в терористичній та шпигунській діяльності або коли іноземець вчинив одне з злочинів, визначених у Кримінальному кодексі. Максимальний термін запису про заборону на в’їзд до Польщі та зони країн Шенген також буде діяти, коли цього вимагають оборонні інтереси держави.
 3. Відсутність отримання рішення про відмову у в’їзді та перебуванні на території країн Шенген – Новелізація закону про іноземців ввела ст. 440a п. 7,8 та 9, який прямо допускає можливість видачі нового виду рішення про відмову у в’їзді та перебуванні на території країн Шенген. Такого виду рішення є остаточне і не вручається особисто іноземцю токож не застосовуються положення Кодексу адміністративного провадження. Введений запис позбавляє іноземця можливості подання ефективного засобу апеляції. Однак слід зазначити, що орган має можливість видати таке рішення тільки тоді, коли цього вимагають оборонні або безпекові інтереси держави.
 4. Змінений закон про іноземців також передбачає видачу польських документів для іноземців, які з різних причин їх втратили та не можуть їх оновити. Положення спрямоване на іноземців, які мають у Польщі дозвіл на постійне перебування, резидента ЄС та згоду на толерантне перебування. Закон особливо важливий для громадян Білорусі, які перебувають в Польщі.

 

Amendment of the Aliens Act

The Act mainly introduces competence provisions and focuses on the return of foreigners illegally residing in Poland to their home countries, the most important of which are briefly described below:

 1. According to the amendment, a 7-day time limit for writing an appeal in cases has been introduced:
 • – issuance and exchange of a residence card in connection with granting a residence permit for humanitarian reasons (Article 245)
 • – issuing and replacing a permit for tolerated stay (Article 277)
 • – obligation of the alien to return (Article 321)
 • – determining the costs of issuing and implementing a return decision (Article 341)
 • – authorisation to stay for humanitarian reasons (Article 348)
 • – granting of a tolerated stay permit (Article 351)
 • – withdrawal of a residence permit for humanitarian reasons
 • – withdrawal of a permit for tolerated stay.
 1. Shortening of the time limit for voluntary return – previously the time limit ranged from 15 to 30 days. With the amended provision, Article 315 of the Act on Aliens, the deadline was changed from 8 to 30 days counted from the date of delivery of the decision. In practice, this will mean that the foreigner will have short time to read the content of the decision and to draft an appeal.
 2. Extending the maximum length of the entry ban alert period for Poland and Schengen area from 5 years to a maximum of 10 years. – The extended period has been introduced in cases where a foreigner is suspected of terrorist or spy activities, or has committed one of the offences specified in the Penal Code. The maximum period of the entry ban alert to Poland and the Schengen states zone will also apply when required for reasons of national defence.
 3. Non-delivery of a decision to refuse entry and stay on the territory of Schengen area. – The amendment of the Act on Aliens introduced Article 440a(7), (8) and (9), which explicitly allows for the possibility to issue a new type of decision on refusal of entry and stay on the territory of Schengen area. The decision introduced by the amended provision is a final decision – it is not delivered and the provisions of the Code of Administrative Procedure are not applied. The introduced provision deprives the foreigner of the possibility to lodge an effective appeal. However, it should be noted that the authority has the possibility to issue such a decision only, if it is required by considerations of state defence or security.
 4. The amended Act on foreigners also provides  making of Polish travel documents for foreigners who, for various reasons, have lost them and cannot renew them

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

Do you need more information? Contact us:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

 

Patrycja Machajska

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

patrycja.machajska@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

 

Więcej wpisów

Parasol Progresu przeciw dyskryminacji w miejscu pracy
Parasol Progresu przeciw dyskryminacji w miejscu pracy

Zmiany demograficzne i społeczne mają coraz większy wpływ na działanie firm próbujących nadążyć za rzeczywistością, w której funkcjonują. Co niejednokrotnie okazuje się dużym wyzwaniem, bo na polskim rynku pracy jest wiele grup, które na co dzień spotykają się w miejscach zatrudnienia. Różni je płeć, wiek, orientacja, religia, narodowość, kolor skóry czy stan zdrowia. Dlatego, jak wynika z naszych badań, 54 proc. firm wprowadziło lub zmodyfikowało ostatnio kodeksy etyki i programy dedykowane poszczególnym grupom pracowników oczekującym, że ich prawa będą przestrzegane.

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w 2023r. – Status UKR

Зміни щодо легалізації 2023 – UKR Статус

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 – Status UKR

Pozostając w temacie zmian legalizacyjnych, które zaskoczyły wielu praktyków dzisiaj pochylimy się nad dość problematycznym statusem UKR (ochrona czasowa). 

 

Status UKR- wyjazd z Polski i jego konsekwencje

 

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały dodane przepisy, które precyzują konsekwencje wyjazdu cudzoziemca posiadającego ochronę czasową z Polski na okres powyżej 30 dni. Jeżeli wyjazd trwał dłużej niż 30 dni status „UKR” zostaje automatycznie zmieniony na status „NUE”.

Opisanych wyżej uprawnień nie traci się w przypadku wyjazdu z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca jeśli jest się osobą skierowaną do wykonywania pracy lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uwaga!

Ustawodawca przewiduje jednak możliwość ponownego otrzymania ochrony czasowej przez obywatela Ukrainy, w  jaki sposób ?

Ustawodawca wskazuje na dwie metody ponownego pozyskania ochrony czasowej:

 1. w wyniku kolejnego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL – art. 17h
 2. automatycznie, poprzez zarejestrowanie przez Straż Graniczną wjazdu do Polski z kraju nienależącego do krajów strefy Schengen

 

Nasuwa się pytanie czy obywatel Ukrainy może zatem wyjechać z Polski tylko raz na 30 dni w ciągu 18 miesięcy?

 

Ustawa nie daje podstaw do takich twierdzeń, gdyż art. 11 ust. 2 należy odnieść do każdego wyjazdu cudzoziemca z Polski. Należy tylko zaznaczyć, że aby obywatel Ukrainy mógł swobodnie korzystać z uprawnień jakie daje mu ustawa – każdy z jego pobytów poza Rzeczpospolitą Polską nie może przekroczyć 30 dni.

Brak wąskiej interpretacji art. 11 ust.2 wynika z tego, że obywatel Ukrainy posiadający PESEL ze statusem UKR  nie jest zobowiązany do  przebywania w Polsce. Może w każdym czasie opuścić Polskę w wybranym kierunku.

Należy również dodać, iż obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce na podstawie przepisów legalizujących jego pobyt na podstawie ustawy jest uznawany za osobę korzystającą z ochrony czasowej. Co do zasady, obywatele Ukrainy mają swobodę wyboru kraju, w którym chcą korzystać z ochrony czasowej. Z uprawnień wynikających z ochrony czasowej można jednak korzystać tylko w jednym państwie UE.

 

Зміни щодо легалізації 2023 року – UKR Статус

Залишимося на темі легалізаційних змін, яка здивувала багатьох практиків, сьогодні зупинимося на досить проблемному статусі UKR (тимчасового захисту).

 

Виїзд з Польщі та його наслідки

 

Зміни до Закону про допомогу громадянам України доповнили положеннями, які визначають наслідки виїзду іноземця з тимчасовим захистом з Польщі на термін понад 30 днів. Якщо поїздка тривала більше 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на статус «NUE».

Права, описані вище, не втрачаються, якщо ви залишаєте територію Республіки Польща на термін довший ніж 1 місяць за одної умови – якщо ваш рободавець, який діє на території Республіки Польща, доручив вам виконувати роботу чи послуги поза її межами,.

Увага!

Законодавець передбачає можливість повторного отримання громадянином України тимчасового захисту. Як саме?

Законодавець вказує два способи отримання тимчасового захисту:

а) в результаті повторної подачі заявки на номер PESEL – ст. 17h

б) автоматично, шляхом реєстрації прикордонною службою в’їзду до Польщі з країни, яка не входить до Шенгенської зони.

 

Виникає питання, чи може громадянин України виїжджати з Польщі лише раз на 30 днів протягом 18 місяців?

 

Закон не містить підстав для таких вимог. Стаття 11 ч. 2 стосується індивідуально конкретного  виїзду іноземця з Польщі. Слід зазначити, що для того, щоб громадянин України міг вільно реалізувати права, надані йому законом про допомогу – кожне його перебування за межами Республіки Польща не може перевищувати 30 днів.

Відсутність вузького тлумачення ст. 11 ч. 2 випливає з того, що громадянин України, який має PESEL зі статусом UKR, не зобов’язаний залишатися в Польщі. Він може в будь-який час виїхати з Польщі в обраному напрямку.

Також варто додати, що громадянин України, який проживає в Польщі зі статусом «UKR», вважається особою, яка користується тимчасовим захистом. Як правило, громадяни України вільні у виборі країни, де вони хочуть скористатися тимчасовим захистом. Однак правo на тимчасовий захист можe бути надане лише в одній країні ЄС.

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

 

Patrycja Machajska

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

patrycja.machajska@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

 

Więcej wpisów

Parasol Progresu przeciw dyskryminacji w miejscu pracy
Parasol Progresu przeciw dyskryminacji w miejscu pracy

Zmiany demograficzne i społeczne mają coraz większy wpływ na działanie firm próbujących nadążyć za rzeczywistością, w której funkcjonują. Co niejednokrotnie okazuje się dużym wyzwaniem, bo na polskim rynku pracy jest wiele grup, które na co dzień spotykają się w miejscach zatrudnienia. Różni je płeć, wiek, orientacja, religia, narodowość, kolor skóry czy stan zdrowia. Dlatego, jak wynika z naszych badań, 54 proc. firm wprowadziło lub zmodyfikowało ostatnio kodeksy etyki i programy dedykowane poszczególnym grupom pracowników oczekującym, że ich prawa będą przestrzegane.

Dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”

Dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”

Dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”

 

W Polsce mieszka nawet 7 mln osób z niepełnosprawnościami. Duża część z nich to osoby doświadczające niepełnosprawności, których na pierwszy rzut oka nie widać. Zbyt często spotykają się one z niezrozumieniem otoczenia, gdy proszą o pomoc lub z niej korzystają. Chcemy zmienić ten stan i dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”, poprzez który będziemy nie tylko budować świadomość społeczną, ale też ułatwiać codzienne funkcjonowanie osobom, które doświadczają niewidocznej niepełnosprawności i w danym momencie potrzebują naszego wsparcia.

 

Niewidoczna niepełnosprawność nie wiąże się z używaniem wózka czy białej laski. Może być spowodowana np. chorobą (np. stwardnienie rozsiane, cukrzyca), zaburzeniami neurorozwojowymi (np. autyzm), przebiegiem leczenia (np. leczenie onkologiczne), wypadkami (np. proteza nogi, niewidoczna pod ubraniem). Jest trudna do dostrzeżenia, ale często wpływa znacząco na życie osób, które jej doświadczają. Niejednokrotnie spotykają się z niezrozumieniem czy przykrymi reakcjami otoczenia. Pora to zmienić.

 

Dlatego dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”. Chcemy, by każdy czuł się u nas bezpiecznie i wiedział, że jesteśmy gotowi do pomocy, gdy tylko będzie ona potrzebna.

 

„(Nie)widzialni”

 

„(Nie)widzialni” to projekt realizowany przez Fundację StwardnienieRozsiane.Info. Jego celem jest budowa świadomości społecznej nt. niewidocznej niepełnosprawności oraz wsparcie osób, które jej doświadczają. Mimo trudności, które niejednokrotnie są wywoływane przez stan zdrowia, starają się one żyć aktywnie, pracować, realizować codzienne obowiązki zawodowe i prywatne. Nie zawsze jednak są w stanie to robić bez wysiłku, bo bywają dni, gdy czują się gorzej. Wtedy też np. gdy korzystają z komunikacji miejskiej, słyszą: „Taki młody, a starszemu człowiekowi miejsca nie ustąpi”. A przecież nieustąpienie miejsca w autobusie czy skorzystanie z usługi poza kolejką nie musi być dowodem braku dobrego wychowania, tylko poważnych problemów ze zdrowiem. Tak samo, jak chwiejny krok osoby wysiadającej z samochodu nie zawsze jest efektem wypitego alkoholu.

 

Kampania „(Nie)widzialni” wychodzi naprzeciw tym problemom. Jej głównym elementem ¬– oprócz podejmowanych przez fundację działań informacyjnych nt. niewidocznych niepełnosprawności, szkoleń, webinarów, a także wielu innych aktywności ¬– są specjalne emblematy, czyli „symbole” projektu. Dzięki ich „użyciu”, osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami będą mogły zasygnalizować, że potrzebują dodatkowego wsparcia, np. przepuszczenia w kolejce czy też poświęcenia im więcej czasu przez pracownika danej instytucji.

 

Projekt jest podzielony na etapy. W pierwszych tygodniach kluczowymi działaniami będzie kampania informacyjna w mediach oraz internecie. W ramach kampanii sukcesywnie realizowane też będą szkolenia u partnerów przeprowadzane przez zespół Fundacji StwardnienieRozsiane.Info, która pomoże sprawnie wdrożyć projekt w danej organizacji czy instytucji. Dzięki temu, gdy pojawi się u nas osoba z niewidoczną niepełnosprawnością i potrzebująca wsparcia, przygotowani do tego pracownicy, będą wiedzieli, jak reagować i co zrobić, by ich pomoc była skuteczna. O bieżącym etapie wdrażania projektu i wsparciu dla osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami – będziemy informować.

 

Same symbole projektu będą od drugiej połowy marca (o dokładnym terminie będziemy informować) do pobrania w części placówek, które zdecydowały się nawiązać współpracę przy projekcie, jak również będą wówczas dostępne w formie elektronicznej. Udział w projekcie oraz korzystanie z emblematów jest bezpłatny i dobrowolny.

 

Dołącz do projektu! Grupa Progres już dołączyła!

 

„(Nie)widzialni” wystartowali z ogólnopolską kampanią informacyjną 27 lutego 2023 r. W projekcie bierze udział już kilkudziesięciu partnerów z całej Polski, wśród których są np. urzędy, instrukcje kulturalne, firmy – od dużych korporacji do mniejszych przedsiębiorstw, centra handlowe, a także palcówki edukacyjne. Ich liczba stale rośnie. Cieszymy się, że dołączyliśmy do tego grona.

 

Lista partnerów nie jest zamknięta. W każdej chwili można zgłosić się do Fundacji (mailowo: kontakt@niewidzialni.org.pl lub fundacja@stwardnienierozsiane.info) i zostać partnerem kampanii. Zachęcamy, by zrobić ten krok i wspólnie z nami zmieniać świat na lepszy.

 

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie www.niewidzialni.org.pl.

Więcej wpisów

Parasol Progresu przeciw dyskryminacji w miejscu pracy
Parasol Progresu przeciw dyskryminacji w miejscu pracy

Zmiany demograficzne i społeczne mają coraz większy wpływ na działanie firm próbujących nadążyć za rzeczywistością, w której funkcjonują. Co niejednokrotnie okazuje się dużym wyzwaniem, bo na polskim rynku pracy jest wiele grup, które na co dzień spotykają się w miejscach zatrudnienia. Różni je płeć, wiek, orientacja, religia, narodowość, kolor skóry czy stan zdrowia. Dlatego, jak wynika z naszych badań, 54 proc. firm wprowadziło lub zmodyfikowało ostatnio kodeksy etyki i programy dedykowane poszczególnym grupom pracowników oczekującym, że ich prawa będą przestrzegane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.