Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

 

Czy kobieta w ciąży może być zwolniona?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, kobieta w ciąży jest objęta szczególną ochroną przed ustaniem stosunku pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Ochrona ta obowiązuje od momentu, gdy pracownica poinformuje pracodawcę, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. W przypadku urlopów związanych z rodzicielstwem – ochrona obejmuje od momentu złożenia wniosku urlopowego (o ile taki jest wymagany). 

 

Kiedy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Istnieją pewne wyjątki od zasady ochrony pracownic w ciąży. Są to sytuacje, w których:

 • Zakład pracy ulega likwidacji lub ogłoszona jest upadłość — wtedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży. W takim przypadku jest zobowiązany uzgodnić termin rozwiązania umowy z zakładową organizacją związkową. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy lub pracownikowi przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.
 • Pracownica dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, np. kradzieży mienia pracodawcy, skopiowania poufnych danych czy innych poważnych naruszeń dyscypliny pracy. W tych przypadkach pracodawca musi uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej na rozwiązanie umowy.

 

Prawa pracownicy w ciąży w przypadku zwolnienia

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zwolnienie kobiety w ciąży, pracownica ma prawo do:

 • Odprawy i innych świadczeń określonych w przepisach prawa pracy w przypadku zwolnienia z przyczyn niezależnych od pracownicy.
 • Odwołania się od decyzji pracodawcy do sądu pracy w terminie 21 dni od otrzymania wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Co więcej, w przypadku problemów związanych ze zwolnieniem, pracownica może zwrócić się o pomoc do związków zawodowych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych instytucji zajmujących się ochroną praw pracowniczych.

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony a ciąża — Jakie prawa ma pracownica w ciąży?

Umowa na czas nieokreślony z definicji nie ma konkretnego terminu zakończenia, więc nie ma potrzeby jej przedłużania do dnia porodu. Trwa ona bezterminowo, dopóki nie zostanie rozwiązana przez jedną ze stron lub za porozumieniem stron. Pracownica zatrudniona na umowie na czas nieokreślony ma zapewnioną ciągłość zatrudnienia przez cały okres ciąży i po porodzie, o ile sama nie zdecyduje się na rozwiązanie umowy lub nie zaistnieją przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego.

 

Jakie są prawa kobiety w ciąży w przypadku umowy na czas określony?

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, która jest w ciąży, ma prawo do szczególnej ochrony prawnej, jednak z pewnymi ograniczeniami.

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy, jeśli umowa o pracę na czas określony miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu. Oznacza to, że pracodawca nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań prawnych, aby przedłużyć umowę – wynika to bezpośrednio z przepisów prawa. Co istotne — pracownica zatrudniona na umowę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca oraz na podstawie umowy na zastępstwo jest objęta ochroną przed wypowiedzeniem umowy, ale taka umowa nie przedłuża się do dnia porodu z mocy prawa.

Ochrona przed zwolnieniem

Pracownica w ciąży zatrudniona na umowę o pracę na czas określony jest chroniona przed zwolnieniem na takich samych zasadach jak pracownica zatrudniona na czas nieokreślony. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, tj. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Jeśli umowa o pracę na czas określony wygaśnie po porodzie, pracownica traci status pracownika, ale nadal ma prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS. Warunkiem uzyskania tego zasiłku jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu w dniu porodu. Pracownica musi dostarczyć odpowiednią dokumentację do byłego pracodawcy, który przekazuje ją do ZUS.

 

Prawa pracownicze kobiet w ciąży zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, które warto znać

 • Pracownica w ciąży ma prawo do zwolnień od pracy na czas badań lekarskich związanych z ciążą.
 • Pracodawca nie może zlecać kobietom w ciąży pracy w nadgodzinach ani w nocy.
 • Nie może też wysyłać ciężarnej pracownicy w delegacje bez jej zgody.
 • Kobiety w ciąży mogą pracować maksymalnie 8 godzin dziennie przy komputerze.
 • W przypadku rozwiązania umowy po porodzie kobieta nadal ma prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS.

 

Ochrona prawna kobiet w ciąży w miejscu pracy jest jasno określona w Kodeksie pracy, który stoi na straży bezpieczeństwa zawodowego pracujących, przyszłych mam. Jeśli spodziewasz się dziecka i obawiasz się o swoje stanowisko, pamiętaj, że prawo stoi po Twojej stronie.

Kodeks pracy a urlop bezpłatny — ZUS i ubezpieczenie

Kodeks pracy a urlop bezpłatny — ZUS i ubezpieczenie

Kodeks pracy a urlop bezpłatny — ZUS i ubezpieczenie

Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się z nieodpartą chęcią zmiany. Może to pragnienie podróży dookoła świata, a może potrzeba skupienia się na rodzinie lub realizacji długo odkładanych marzeń. Nagle urlop wypoczynkowy wydaje się zbyt krótki, a standardowe rozwiązania niewystarczające. To właśnie w takich momentach może przydać się urlop bezpłatny.

Z jednej strony zyskasz wolne od pracy i dni, które możesz wykorzystać, jak tylko zechcesz. Z drugiej jednak nie wszyscy wiedzą o tym, że urlop bezpłatny może wywrócić do góry nogami prawa pracownicze. Bo co dokładnie dzieje się z Twoim ubezpieczeniem, gdy przestajesz na jakiś czas pracować? Jak urlop bezpłatny wpływa na twoje świadczenia? W tym artykule rozwiewamy wszystkie wątpliwości!

 

Czym jest urlop bezpłatny i kiedy można z niego skorzystać?

Urlop bezpłatny to czasowe zwolnienie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (bez względu na wymiar czasu pracy) z obowiązku świadczenia pracy, podczas którego pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika. We wniosku należy podać okres trwania urlopu bezpłatnego. Nie ma natomiast obowiązku podawania przyczyny składania wniosku, choć jest to dobra praktyka, która może pozytywnie wpłynąć na relacje z pracodawcą.

Na co można wykorzystać urlop bezpłatny?

Pracownik może wnioskować o urlop bezpłatny z różnych powodów, w tym np. na:

 • podjęcie innej pracy na podstawie umowy o pracę  lub na podstawie umowy cywilnoprawnej (o ile odbywa się to w zakresie przepisów prawa i ewentualnej umowy o zakazie konkurencji)
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • odpoczynek po wyczerpaniu urlopu wypoczynkowego,
 • podnoszenie kwalifikacji (jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych ma miejsce z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, czasami przysługuje szczególny urlop szkoleniowy lub zwolnienie z części lub całego dnia pracy).

Warto zaznaczyć, że pracodawca nie może wysłać Cię na przymusowy urlop bezpłatny, ale nie ma też obowiązku udzielania zgody na przerwę w pracy na Twoją prośbę — może odmówić bez podania przyczyny. Dlatego warto przedstawić powód ubiegania się o czasowe zwolnienie z wykonywania pracy. Gdy nakreślisz pracodawcy przyczyny, może przychylniej spojrzeć na wniosek.

 

Ile dni może trwać?

Kodeks pracy nie określa maksymalnego wymiaru urlopu bezpłatnego. Jego długość zależy od porozumienia między pracownikiem a pracodawcą i może trwać od jednego dnia do nawet kilku lat. Jednak ostatecznie wymiar urlopu zależy od wniosku pracownika, a zgoda na urlop od decyzji pracodawcy. Pracodawca nie może udzielić urlopu niezgodnego z wnioskiem (np. krótszego). Co więcej, w Kodeksie pracy znajduje się zapis, który mówi o tym, że gdy urlop trwa dłużej niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 

Urlop bezpłatny a ZUS — Jak urlop bezpłatny wpływa na ubezpieczenia pracownika?

 

Ubezpieczenie zdrowotne podczas urlopu bezpłatnego

Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej po upływie 30 dni od rozpoczęcia urlopu. Po tym czasie pracownik i zgłoszeni przez niego członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Ubezpieczenie chorobowe i świadczenia macierzyńskie

Podczas urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Oznacza to, że:

 • Nie przysługuje mu zasiłek chorobowy za okresy niezdolności do pracy przypadające w czasie urlopu bezpłatnego.
 • Nie nabywa prawa do zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Urlop bezpłatny to inaczej zawieszenie stosunku pracy, a to oznacza, że ten nie wlicza się do stażu pracy. Tym samym pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym nie przysługuje ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tym czasie nie są odprowadzane składki na te ubezpieczenia, co może mieć wpływ na przyszłe świadczenia emerytalne lub rentowe.

Składki ZUS na urlopie bezpłatnym

Podczas urlopu bezpłatnego pracodawca nie odprowadza za pracownika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracodawca ma jednak obowiązek poinformować ZUS o przerwie w podleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz składać co miesiąc imienne raporty ZUS RSA.

Wyjątkiem, w którym pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym przysługują wszystkie powyższe świadczenia i prawo do ubezpieczeń jest sytuacja, gdy podczas przerwy w pracy u obecnego pracodawcy, podejmuje zatrudnienie w innej firmie.

Powrót z urlopu bezpłatnego

Po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracownik wraca na swoje poprzednie stanowisko. Pracodawca ma obowiązek ponownie zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym. W trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy. Wyjątkiem są sytuacje, w których pracodawca ogłasza upadłość lub gdy zakład ulega likwidacji — wtedy pracownik może zostać zwolniony w ramach zwolnień grupowych.

 

Urlop bezpłatny a inne urlopy

Urlop bezpłatny jest niezależny od innych rodzajów urlopu (chociaż wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego). Pracownik może wnioskować o urlop bezpłatny, nawet jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Warto pamiętać o Nowelizacji Kodeksu pracy z 2023 roku, która wprowadziła dwa nowe urlopy:

 • dodatkowe 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego z powodu działania siły wyższej (jest to urlop płatny w wysokości 50% wynagrodzenia),
 • dodatkowe 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego.

 

Urlop bezpłatny, ZUS i ubezpieczenie — najczęściej zadawane pytania

 

 1. Czy podczas urlopu bezpłatnego przysługuje zasiłek chorobowy?

Nie, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadające w czasie urlopu bezpłatnego.

 

 1. Co zrobić, jeśli podczas urlopu bezpłatnego straci się ubezpieczenie zdrowotne?

Można zostać zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (np. przez pracującego małżonka) lub zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ.

 

 1. Czy urlop bezpłatny wpływa na staż pracy?

Zasadniczo okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy. Wyjątkiem jest urlop bezpłatny udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy na podstawie porozumienia między pracodawcami, a także m.in. urlop bezpłatny udzielony pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie oraz żołnierzowi rezerwy, urlop bezpłatny udzielony pracownikowi młodocianemu na czas ferii itd.

 

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o urlop bezpłatny?

Wystarczy pisemny wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego ze wskazaniem okresu trwania urlopu. Pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny składania wniosku.

 

Urlop bezpłatny może otworzyć przed pracownikiem nowe możliwości, ale wymaga też ostrożnego podejścia. W końcu ma znaczący wpływ na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także na przyszłe świadczenia emerytalne. Decyzja o skorzystaniu z urlopu bezpłatnego powinna być więc dobrze przemyślana i poprzedzona dokładną analizą własnej sytuacji. Pamiętaj, że urlop bezpłatny to nie tylko przerwa w pracy, ale też czas, który może wpłynąć na Twoją karierę i życie osobiste. Wykorzystaj go mądrze, z pełną świadomością jego konsekwencji i możliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

 

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

 

Co to jest doradztwo personalne?

Definicji doradztwa personalnego jest tak naprawdę tyle, ile firm świadczy takie usługi. Wynika to z szerokiego zakresu działań, którym może zajmować się doradztwo personalne. Aby łatwiej zrozumieć ich specyfikę i móc je dopasować do aktualnych potrzeb firmy, przygotowaliśmy proste wytłumaczenie tego, czym zajmują się doradcy personalni. Najprościej ujmując, doradztwo personalne to działania, wspierające firmę w zarządzaniu zasobami ludzkimi, głównie poprzez wsparcie rekrutacji, ale też analizę sytuacji w przedsiębiorstwie, wprowadzanie optymalnych rozwiązań i szkolenia. Dzięki temu, specjaliści od doradztwa personalnego wpływają na lepsze funkcjonowanie firmy i zwiększanie kompetencji pracowników, w szczególności liderów oraz managerów.

 

Czym charakteryzuje się doradztwo personalne w Grupie Progres?

Doradztwo personalne w Grupie Progres to szereg działań, mających na celu wsparcie działów HR i osób zarządzających przedsiębiorstwami w obszarach takich jak:

 • zarządzanie ludźmi,
 • budowanie motywacyjnego środowiska pracy,
 • komunikacja,
 • podnoszenie zaangażowania i rozwijanie kompetencji podopiecznych,
 • profesjonalna obsługa klienta,
 • rekrutacja i selekcja czy
 • onboarding

 

Doradztwo personalne najczęściej kojarzy się z coachingiem i wspieraniem jednostek w osiąganiu zawodowych sukcesów. Stąd też bogata oferta szkoleniowa Grupy Progres skierowana do firm, w której znajdziemy m.in.: szkolenia otwarte dla liderów i managerów oraz zamknięte o szerokim zakresie tematycznym, jak np. optymalizacja procesów komunikacji, przegląd i optymalizacja struktury, projektowanie i wdrażanie polityki personalnej wspierającej realizację celów biznesowych organizacji.

 

Doradztwo personalne — korzyści

Wśród wielu korzyści idących w parze z doradztwem personalnym, jedną z najważniejszych jest niewątpliwie polepszenie systemu zarządzania ludźmi w firmie, a co za tym idzie optymalizacja innych procesów i zwiększenie wydajności pracy. Warto wspomnieć także o innych pozytywnych zmianach, jakie niesie ze sobą doradztwo personalne, czyli m.in.:

 • optymalizacja procesu rekrutacyjnego i zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu na poszczególnych etapach,
 • odpowiednie rozwijanie kompetencji pracowników i dobre kierowanie ich ścieżką kariery, co przyczynia się do lepszych wyników przedsiębiorstwa,
 • oszczędność czasu i finansów np. podczas poszukiwania najlepszych kandydatów do pracy lub rozwiązań motywowania pracowników,
 • korzystanie z know-how agencji rekrutacyjnej, jej doświadczenia i profesjonalizmu,
 • dobre zarządzanie czasem swoim i podwładnych.

 

Kto może skorzystać z doradztwa personalnego?

W zależności od rodzaju doradztwa personalnego, z usługi mogą skorzystać:

 • działy HR,
 • osoby na stanowiskach kierowniczych,
 • zarządzający firmami,
 • liderzy,
 • osoby prywatne, poszukujące własnej drogi zawodowej (w przypadku indywidualnego doradztwa personalnego, którym najczęściej zajmują się coachowie kariery).

 

Kiedy warto skorzystać z doradztwa personalnego?

Nie masz własnego działu HR lub wystarczających zasobów kadrowych.

Małe i średnie firmy często nie posiadają wyodrębnionego działu zasobów ludzkich lub jest on niewielki. W takich przypadkach doradztwo personalne pozwala na outsourcowanie części zadań związanych z zarządzaniem personelem, tj. rekrutacja, ocena pracowników czy planowanie ścieżek rozwoju.

Szukasz sposobu na optymalizację procesów HR i lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Doradztwo personalne pomaga w przeprojektowywaniu i optymalizacji procesów HR, np. polityki motywacyjnej czy zarządzania wynagrodzeniami. Pozwala na wdrożenie najlepszych praktyk i rozwiązań dopasowanych do potrzeb firmy.

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu zmianą organizacyjną.

W przypadku restrukturyzacji, fuzji lub innych zmian organizacyjnych, doradztwo personalne może wspomóc firmę w efektywnym zarządzaniu tymi procesami, w tym w szczególności w obszarze zasobów ludzkich.

 

Dlaczego firmy decydują się na wsparcie agencji doradztwa personalnego?

 • W dużych, często międzynarodowych firmach, które działają na wielu rynkach i posiadają rozbudowane struktury organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi staje się skomplikowane. Doradztwo personalne pomaga w efektywnym zarządzaniu tymi strukturami, zapewniając wsparcie w zakresie rekrutacji, selekcji, oceny i motywacji pracownikó
 • Korporacje inwestują w doradztwo personalne, aby skutecznie pozyskiwać i rozwijać talenty. Profesjonalne agencje doradztwa personalnego oferują usługi executive search, które polegają na wyszukiwaniu i rekrutacji wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżeró Dzięki temu firmy mogą zatrudniać najlepszych kandydatów na kluczowe stanowiska.
 • Doradztwo personalne wspiera firmy w budowaniu silnych, zmotywowanych zespołów, które są fundamentem sukcesu każdej organizacji. Profesjonalni doradcy personalni pomagają w tworzeniu motywacyjnego środowiska pracy, rozwijaniu kompetencji pracowników oraz poprawie komunikacji wewnętrznej.

 

Co istotne, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, główną przyczyną, dla której  firmy decydują się na skorzystanie z doradztwa personalnego jest dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pozwala to na zwiększenie efektywności procesów personalnych, pozyskanie najlepszych talentów oraz rozwój kompetencji pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe organizacji. Dodatkowo ważnym czynnikiem jest możliwość redukcji kosztów związanych z rekrutacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Profesjonalne agencje doradztwa personalnego dysponują narzędziami, które pozwalają na szybkie i efektywne przeprowadzanie procesów HR, a to skutkuje oszczędnością czasu i zasobów.

 

Czym doradztwo personalne różni się od outsourcingu?

Doradztwo personalne wyróżnia się na tle innych usług HR, tj. rekrutacja, outsourcing HR czy doradztwo organizacyjne, poprzez swoje kompleksowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas gdy rekrutacja koncentruje się głównie na pozyskiwaniu talentów, doradztwo personalne obejmuje także rozwój pracowników, budowanie efektywnych zespołów oraz planowanie ścieżek kariery. Outsourcing HR natomiast polega na zlecaniu zewnętrznym firmom codziennych zadań HR, co może odciążyć organizację, ale nie zastąpi strategicznego doradztwa w zakresie zarządzania personelem.

 

Jak wybrać odpowiednią agencję doradztwa personalnego?

Wybór odpowiedniego doradcy personalnego to kluczowy krok w procesie poprawy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na doświadczenie i specjalizację doradcy – najlepiej wybrać agencję, która ma udokumentowane sukcesy w branży i specjalizuje się w obszarach, które są kluczowe dla Twojego przedsiębiorstwa.

Kolejnym ważnym aspektem jest podejście doradcy do współpracy – dobry doradca personalny powinien być otwarty na dialog i gotowy do dostosowania swoich metod do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Ważne jest również, aby doradca posiadał odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają jego kompetencje. Nie zapominaj również o referencjach – opinie innych klientów mogą być cennym źródłem informacji o jakości usług Twojego potencjalnego partnera HR.

 

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu swoim zespołem? Zastanawiasz się, jak rozwinąć skrzydła swoich podopiecznych, by zyskać nie tylko ich zaangażowanie, ale i widoczne efekty w wynikach finansowych firmy? Skontaktuj się z nami! Sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć i wspólnie osiągnąć wyznaczone cele.

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Dojazd do pracy w Holandii — czy warto jeździć rowerem?

Dojazd do pracy w Holandii — czy warto jeździć rowerem?

Dojazd do pracy w Holandii — czy warto jeździć rowerem?

Holandia słynie z zamiłowania do rowerów. Te dwa kółka to nie tylko popularny środek transportu, ale wręcz symbol holenderskiego stylu życia. Nic dziwnego, że jazda rowerem do pracy stała się tam codziennością dla wielu osób. Czy ten sposób dojazdów sprawdzi się również u Ciebie? Przekonaj się!

 

Czy jeżdżąc rowerem do pracy, można zaoszczędzić?

Zdecydowanie tak! Koszty utrzymania roweru są niższe niż wydatki związane z posiadaniem samochodu, takie jak paliwo, ubezpieczenie, serwis czy opłaty parkingowe. Nawet biorąc pod uwagę początkowy koszt zakupu roweru, szczególnie w przypadku droższych modeli elektrycznych, inwestycja ta szybko się zwraca dzięki oszczędnościom na codziennych dojazdach. Co więcej, niektóre firmy oferują swoim pracownikom specjalne benefity za wybór roweru jako środka transportu, a to dodatkowa motywacja do przesiadki na dwa kółka.

 

Dojazd do pracy rowerem a wpływ na zdrowie i samopoczucie

Codzienna aktywność fizyczna poprawia kondycję i wydolność organizmu, wzmacnia serce i układ krążenia. Jazda na rowerze pomaga również w utrzymaniu prawidłowej wagi i zgrabnej sylwetki. Co więcej, ruch na świeżym powietrzu działa jak balsam dla duszy — podnosi poziom endorfin, redukuje stres i poprawia nastrój. Dotleniony mózg lepiej radzi sobie z codziennymi wyzwaniami, a regularne ćwiczenia poprawiają jakość snu. Same plusy!

 

Wsiadaj na rower — bądź eko!

Jazda rowerem do pracy to nie tylko korzyść dla portfela i zdrowia, ale także dla środowiska. Wybierając rower zamiast samochodu, przyczynisz się do redukcji emisji dwutlenku węgla. W Holandii, gdzie poziom zanieczyszczeń jest wyższy w większych miastach, każda inicjatywa mająca na celu ograniczenie emisji spalin jest na wagę złota. Dodatkowo mniej samochodów na drogach to mniejsze zatory i hałas, co przekłada się na wyższą jakość życia dla wszystkich mieszkańców.

 

Kiedy nie jeździć do pracy rowerem w Holandii?

Choć jazda rowerem do pracy w Holandii jest niezwykle popularna i (jak zdążyłeś już przeczytać) ma wiele zalet, istnieją sytuacje, w których warto rozważyć inne środki transportu. Co sprawia, że nawet Holendrzy rezygnują czasami z dojazdu do pracy rowerem?

1. Niekorzystne warunki pogodowe

Holandia słynie z kapryśnej pogody, a intensywne opady deszczu mogą znacząco utrudnić jazdę rowerem. Przemoczone ubrania, śliskie nawierzchnie i ograniczona widoczność mogą sprawić, że podróż będzie nieprzyjemna i niebezpieczna. Co więcej często możesz spotkać się tam też z silnymi podmuchami wiatrów, które mogą utrudniać jazdę rowerem.

2. Duża odległość do pracy

Choć wiele osób w Holandii korzysta z rowerów na co dzień, duża odległość między miejscem zamieszkania a pracą może być czynnikiem decydującym o wyborze innego środka transportu. Jeśli dojazd rowerem zajmuje więcej niż godzinę w jedną stronę, może to być męczące i czasochłonne, szczególnie jeśli zajmujesz stanowisko, które wymaga od Ciebie aktywności fizycznej przez cały dzień pracy.

3. Specjalne okazje i potrzeba formalnego ubioru

Jeśli w pracy czeka Cię ważne spotkanie, na które musisz się odpowiednio ubrać, dojazd rowerem może nie być najlepszym wyborem. Nawet przy użyciu odpowiednich osłon przeciwdeszczowych, istnieje ryzyko, że Twój strój będzie wymagał poprawek po przyjeździe. W takich sytuacjach lepiej skorzystać z taksówki lub transportu publicznego.

 

Infrastruktura rowerowa w Holandii

Holandia posiada jedną z najlepiej rozwiniętych infrastruktur rowerowych na świecie, oferując ponad 35 000 km doskonale utrzymanych i bezpiecznych ścieżek rowerowych. Ścieżki są zazwyczaj oddzielone od głównych dróg, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo jazdy. Wiele miast, takich jak Amsterdam, Rotterdam czy Utrecht, posiada zaawansowane systemy rowerowe, obejmujące wydzielone pasy, specjalne sygnalizacje świetlne oraz liczne parkingi i stacje serwisowe. Nowością są także rowerowe autostrady łączące główne miasta, z których część już istnieje, a kolejne są w planach. Doskonała infrastruktura, w połączeniu z płaskim terenem i silną kulturą rowerową, czyni Holandię idealnym miejscem dla rowerzystów.

 

Na co uważać, jeżdżąc do pracy rowerem w Holandii?

Mimo doskonałej infrastruktury rowerowej wciąż istnieje kilka kwestii, na które należy uważać podczas codziennych dojazdów do pracy. Jednym z głównych problemów są kradzieże rowerów, które niestety są dość powszechne, szczególnie w dużych miastach. Raport „Kradzież rowerów w Holandii” opublikowany przez Bureau Beke wskazuje, że każdego roku w Holandii kradzionych jest od 500 do 750 tys. rowerów. Warto zainwestować w dobrej jakości zapięcie i zawsze przypinać rower, nawet jeśli zostawia się go tylko na chwilę.

Należy też uważać na ruchliwe skrzyżowania i zachowywać szczególną ostrożność w pobliżu samochodów i tramwajów. Pamiętaj też, że na drodze do pracy na pewno spotkasz mnóstwo rowerzystów — miej oczy zawsze dookoła głowy.

 

Przepisy dla rowerzystów w Holandii

Rowerzyści w Holandii, podobnie jak w innych krajach, powinni mieć sprawny rower wyposażony w działające hamulce, dzwonek, światła (przednie białe i tylne czerwone) oraz odblaski. Noszenie kasku nie jest obowiązkowe, ale zalecane, gdyż w razie wypadku zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń głowy aż o 70%.

Jazda po chodniku lub strefach przeznaczonych dla pieszych jest zabroniona. Można robić to wyjątkowo w niektórych miastach o wyznaczonych godzinach, poza największym natężeniem ruchu, ale tylko w przypadku, gdy zostało to wyraźnie zaznaczone. Rowerzyści muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, w tym zatrzymywać się na czerwonym świetle i ustępować pierwszeństwa pieszym na przejściach, ale też ustępować przejazdu autobusom, tramwajom i taksówkom.

Ważna jest znajomość popularnych znaków drogowych dla rowerzystów, takich jak „fietspad” (ścieżka rowerowa), „fietsstraat” (ulica rowerowa) czy „uitgezonderd” (wyjątek dla rowerów). Za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty od 35 do 100 euro.

Jazda rowerem do pracy w Holandii to świetny sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym. To nie tylko oszczędność pieniędzy i czasu, ale również korzyść dla zdrowia i środowiska. Dlatego, jeśli mieszkasz w pobliżu miejsca pracy i masz odpowiednie warunki, jazda rowerem może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Pamiętaj jednak o zasadach bezpieczeństwa i odpowiednim wyposażeniu, aby Twoje codzienne dojazdy były nie tylko przyjemne, ale i bezpieczne.

 

Z Grupą Progres proces rekrutacji jest prosty i przejrzysty, a nasi specjaliści zawsze służą pomocą. Dołącz do grona zadowolonych pracowników i rozpocznij swoją karierę w Holandii już dziś. Sprawdź aktualne oferty pracy i daj nam znać, że szukasz zatrudnienia!

Polskie sklepy i usługi — jak znaleźć je w Holandii?

Polskie sklepy i usługi — jak znaleźć je w Holandii?

Polskie sklepy i usługi — jak znaleźć je w Holandii?

Dla wielu Polaków mieszkających w Holandii polskie sklepy i usługi stanowią oazę smaku i tradycji rodzinnego kraju. Wśród pachnących wypieków i znajomych produktów, można na chwilę zapomnieć o obczyźnie i poczuć się jak w domu. Ale jak znaleźć te miejsca w gąszczu holenderskich miast i miasteczek? Gdzie szukać polskich usług na terenie Holandii? Sprawdź!

 

Najpopularniejsze polskie produkty w Holandii 

Polskie sklepy w Holandii oferują szeroki wybór produktów spożywczych, które są trudno dostępne w holenderskich supermarketach. Wśród najpopularniejszych polskich produktów można znaleźć m.in.: biały ser, gotowe pierogi, kiszonki, polskie wędliny, groszek i kukurydzę w puszce, świąteczne tradycyjne polskie przysmaki, tj. żurek, białą kiełbasę, czy uszka oraz różne napoje.

Holendrzy polubili również polskie meble, buty, wózki dziecięce i kosmetyki. Asortyment polskich sklepów może być ograniczony i nie zawsze najtańszy, ale nie odstrasza to polskich emigrantów, dla których rodzime produkty są nieodłącznym elementem życia i tradycji kulinarnej.

 

Porównanie cen polskich produktów 

Ceny polskich produktów w Holandii mogą być wyższe niż w Polsce, ale biorąc pod uwagę holenderskie zarobki, koszty życia w Holandii są relatywnie tańsze. Największe różnice cenowe dotyczą lokalnych wyrobów rolnych, takich jak mięso, warzywa i owoce. Sery również należą do droższych produktów, choć szeroki wybór pozwala znaleźć je w rozsądnych cenach. Mniejsze różnice występują w przypadku słodyczy, gotowych dań czy napojów, a niektóre z tych produktów bywają nawet tańsze niż w Polsce.

 

Jak szybko znaleźć polskie sklepy i usługi w Holandii? Wskazówki

Istnieje kilka prostych sposobów na znalezienie polskich sklepów i usług w Holandii. Jednym z nich jest skorzystanie z wyszukiwarek internetowych, wpisując odpowiednie frazy, takie jak „polskie sklepy Holandia”, „Poolse winkels” (czyli polskie sklepy) czy „polskie produkty”. Kolejną opcją jest użycie aplikacji Google Maps, która pozwoli szybko zlokalizować najbliższe sklepy.

Warto też odwiedzać fora dla Polaków w mediach społecznościowych i śledzić strony internetowe z newsami dla Polonii w Holandii. Możesz trafić tam na informację o polecanych sklepach i tych, które dopiero co się otworzyły. Poza tym, że znajdziesz tam porady dotyczącego tego, gdzie warto kupować polskie produkty w Holandii, możesz też nawiązać nowe znajomości z rodakami, przebywającymi za granicą.

 

Jak korzystać z Google Maps do znalezienia polskich sklepów?

Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę „polski sklep” wraz z nazwą miasta, np. „polski sklep Amsterdam”. Mapy Google pokażą wtedy lokalizacje polskich sklepów w danej okolicy wraz z godzinami otwarcia, numerami telefonów i opiniami klientów. Korzystanie z podstawowych funkcji map Google, takich jak wyszukiwanie firm, wyznaczanie trasy dojazdu czy przeglądanie opinii jest darmowe.

 

Strony internetowe z polskimi sklepami

Na Google Maps poszukiwania polskich produktów za granicą nie muszą się kończyć. Polacy mieszkający w Holandii mogą skorzystać z wielu stron internetowych i katalogów, które ułatwiają znalezienie polskich sklepów i usług. Jednym z nich jest strona Wiatrak.nl, która udostępnia obszerną bazę polskich sklepów wzbogaconą o mapy i zdjęcia, co ułatwia ich odnalezienie.

 

Z jakich polskich usług można skorzystać w ojczyźnie wiatraków?

Oprócz polskich sklepów spożywczych, w Holandii można skorzystać z wielu innych usług oferowanych przez Polaków. Należą do nich m.in. polskie biura podatkowe, które pomagają w rozliczeniu podatków, polskie warsztaty samochodowe oraz firmy transportowe i przeprowadzkowe.

Polacy w Holandii mogą także udać się do polskojęzycznych lekarzy, dentystów, fizjoterapeutów czy kosmetyczek. Nie brakuje również polskich szkół językowych, przedszkoli i klubów malucha. Dzięki tak wielu polskich usług, Polacy mieszkający w Holandii mogą załatwić większość codziennych spraw w ojczystym języku, co znacznie ułatwia funkcjonowanie w nowym kraju.

 

Gdzie ich szukać?

Polacy mieszkający w Holandii mogą znaleźć informacje o polskich usługach na stronach internetowych dedykowanych Polonii. Wspomniany serwis Wiatrak.nl czy portal Polonia.nl oferują katalogi polskich firm i usługodawców działających na terenie Holandii. Oczywiście, podobnie jak w przypadku poszukiwań polskich sklepów, w tym przypadku również warto sięgnąć do wyszukiwarki Google. Spróbuj wpisać w okienko frazę „polski mechanik Holandia” i zobacz, co się stanie!

Dobrym sposobem jest też dołączenie do grup i forów dla Polaków w mediach społecznościowych, gdzie członkowie chętnie dzielą się rekomendacjami i opiniami na temat polskich usług w różnych miastach. Przydatne informacje można także znaleźć na stronach polskich kościołów i organizacji polonijnych w Holandii, które często udostępniają dane kontaktowe polskojęzycznych specjalistów z różnych dziedzin.

Polskie sklepy i usługi w Holandii to okno na polską kulturę i tradycję. To miejsca, gdzie można nie tylko zaopatrzyć się w ulubione produkty, ale również poczuć się jak w domu. Dzięki szerokiej ofercie i łatwej dostępności każdy Polak mieszkający w Holandii może bez problemu znaleźć sklepik z polskimi specjałami czy polskiego fachowca, który pomoże w codziennych sprawach.

Pamiętaj, że Polska jest bliżej, niż myślisz! Wystarczy kilka kliknięć lub rozmów z rodakami, aby odnaleźć w Holandii kawałek polskiego świata.

 

Z Grupą Progres proces rekrutacji jest prosty i przejrzysty, a nasi specjaliści zawsze służą pomocą. Dołącz do grona zadowolonych pracowników i rozpocznij swoją karierę w Holandii już dziś. Sprawdź aktualne oferty pracy i daj nam znać, że szukasz zatrudnienia!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.