Czy wypadek podczas umowy zlecenia można uznać za wypadek przy pracy?

Czy wypadek podczas umowy zlecenia można uznać za wypadek przy pracy?

Czy wypadek podczas umowy zlecenia można uznać za wypadek przy pracy?

Przez lata prawa i regulacje związane z miejscem pracy ewoluowały, szukając złotego środka między potrzebami pracowników a odpowiedzialnością pracodawców. Jednym z obszarów, któremu zdecydowanie warto się przyjrzeć, jest kwestia wypadków przy pracy. Czy zdarzenie, które miało miejsce podczas wykonywania umowy zlecenia, można uznać za wypadek przy pracy? To pytanie zasługuje na szczegółową analizę, ponieważ dotyczy nie tylko kluczowych aspektów prawnych, ale również fundamentalnych elementów bezpieczeństwa i ochrony zleceniobiorców oraz zleceniodawców. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

 

Czym jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

 • w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
 • w czasie dyspozycji pracownika w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek przy pracy to także nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenia.

 

Jak powinien zachować się zleceniodawca w przypadku wypadku w pracy?

Jeżeli zleceniobiorca doznał wypadku przy pracy, zleceniodawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. W celu uzyskania odpowiednich informacji powinien zabezpieczyć miejsce wypadku, dokonać oględzin, wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i świadków oraz zebrać inne niezbędne dowody. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zleceniodawca sporządza kartę wypadku, której egzemplarze są przekazywane odpowiednio poszkodowanemu lub uprawnionemu członkowi rodziny, podmiotowi ustalającemu przyczyny zdarzenia, a ostatni — trzeci zostaje w zakładzie, w którym doszło do wypadku.

Karta wypadku — dodatkowe informacje

Kartę wypadku należy sporządzić do 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Poszkodowany zleceniobiorca lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku. Dołączą się do niej zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn zdarzenia, tj. dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, inne dowody dotyczące uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a także wspomniane wcześniej uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku.

 

Ubezpieczenie a umowa zlecenie

W Polsce każdy zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia wypadkowego, objęty zostaje prawem do świadczeń z ZUS-u z tytułu wypadku przy pracy. Prawo to obowiązuje już od pierwszego dnia zgłoszenia w ZUS-ie.

 

Świadczenia i roszczenia przysługujące zleceniobiorcy

W razie wypadku przy pracy zleceniobiorcom przysługują świadczenia okresowe, takie jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy renta. Mogą liczyć na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, na podstawie dokumentów potwierdzających przyczyny jego powstania. Aby zleceniobiorca zyskał prawo do zasiłku z tytułu wypadku, wypadek przy pracy musi nastąpić w okresie ubezpieczenia z danego tytułu i podczas wykonywania czynności związanych z danym tytułem ubezpieczenia. W sytuacji, kiedy w wyniku wypadku przy pracy doszło do śmierci zleceniobiorcy, prawo do jednorazowego odszkodowania mają członkowie jego rodziny.

 

Kiedy prawo do świadczeń przestaje obowiązywać?

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego może zostać wyłączone, jeżeli przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez zleceniobiorcę przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 

Wiesz już, jakie prawa i obowiązki mają obie strony umowy zlecenia w przypadku wypadku w pracy. Co jednak warto podkreślić, to fakt, że za Twoje bezpieczeństwo owszem, jest odpowiedzialny zleceniodawca, ale przede wszystkim Ty sam. Pamiętaj, że ostrożność przy wykonywaniu swoich obowiązków oraz profilaktyka jest najważniejsza. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegaj zasad BHP i korzystaj ze szkoleń, które oferuje pracodawca. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawa pracy, umów zlecenia i innych kwestii związanych z zatrudnieniem, śledź nasz blog. To tutaj znajdziesz najważniejsze i najbardziej aktualne informacje ze świata HR.

Zatrudnienie młodocianych na umowę zlecenie — o tym trzeba pamiętać

Zatrudnienie młodocianych na umowę zlecenie — o tym trzeba pamiętać

Zatrudnienie młodocianych na umowę zlecenie — o tym trzeba pamiętać

 

Jesteś przed swoimi 18 urodzinami i już rozglądasz się za pracą? To może być świetna okazja do zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Zanim jednak podpiszesz umowę, powinieneś poznać swoje prawa i obowiązki. A może jesteś zleceniodawcą, który zastanawia się nad otwarciem rekrutacji dla młodszych osób? Przygotowaliśmy krótki niezbędnik, który warto przeczytać przed podjęciem decyzji o pracy przed 18 rokiem życia lub o zatrudnieniu niepełnoletniej osoby. Z niego dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze.

 

Kim jest pracownik młodociany?

Według przepisów kodeksu pracy pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15. rok życia, ale nie ukończyła 18 lat.

 

Umowa o pracę czy umowa zlecenie — jak zatrudnić młodocianego?

Pracownik młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, w zależności od rodzaju pracy i warunków zatrudnienia. Jeśli chodzi o umowę o pracę, obowiązują przepisy kodeksu pracy dotyczące kontraktów na czas nieokreślony. Umowa powinna być sporządzona na piśmie i zawierać informacje tj.:

 • rodzaj przygotowania zawodowego,
 • czas i miejsce pracy,
 • sposób dokształcania teoretycznego oraz
 • wysokość wynagrodzenia.

Z kolei umowa zlecenie jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami. Jakimi konkretnie? Młodociany zleceniobiorca może świadczyć usługi, jeśli ukończył co najmniej 8-letnią szkołę podstawową i przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że praca nie zagraża jego zdrowiu. Zleceniodawca może również wymagać innych dokumentów, takich jak oświadczenie o zatrudnieniu lub o nieposiadaniu innego zatrudnienia, aby ustalić dopuszczalny czas pracy dla młodocianego pracownika.

 

Wynagrodzenie dla młodocianego pracownika — stawki i przepisy

Wysokość wynagrodzenia dla pracownika młodocianego zależy od rodzaju umowy i określa ją pracodawca. W przypadku umowy zlecenia, zleceniodawca musi uwzględnić minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców, która w 2023 roku wynosi 22,80 zł brutto na godzinę (od 1 lipca kwota wzrośnie do 23,50 zł brutto). Pracownik młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo do wynagrodzenia stanowiącego część przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Minimalne stawki wynagrodzenia dla osób odbywających przygotowanie zawodowe wynoszą: 5% w I roku nauki, 6% w II roku nauki oraz 7% w III roku nauki. Pracownik młodociany odbywający przyuczenie do pracy ma zagwarantowaną wypłatę nie niższą niż 4% przeciętnego wynagrodzenia. Tabela z kwotą miesięcznego wynagrodzenia, adekwatną do okresu nauki znajdziesz na stronie gov.pl.

 

Czas pracy młodocianego pracownika

Czas pracy młodocianego pracownika jest ściśle regulowany przez przepisy prawa. Osoba poniżej 16. roku życia może pracować maksymalnie 6 godzin na dobę, natomiast osoba, która ukończyła 16 lat — maksymalnie 8 godzin na dobę. Wymagane są również przerwy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny na dobę, to ma on prawo do odpoczynku trwającego nieprzerwanie 30 minut i wliczanego do czasu pracy. Ważne jest również to, że pracownicy młodociani nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, ponieważ jest to sprzeczne z prawem. Należy pamiętać, że do czasu pracy pracownika młodocianego wlicza się także czas nauki, wynikający z planu lekcji.

 

Czy młodocianemu pracownikowi przysługuje urlop?

Pracownik młodociany, który wykonuje obowiązki na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, ma również prawo do urlopu wypoczynkowego. Po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy przysługuje mu 12 dni wolnych od pracy, a po roku pracy – 26 dni.

 

Jakich prac nie może wykonywać młodociany pracownik?

Do prac bezwzględnie zakazanych powierzenia pracownikom młodocianym zalicza się m.in. prace:

 • związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym,
 • wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała,
 • zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu,
 • wykonywane w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych,
 • stwarzające zagrożenia wypadkowe.

Pełen wykaz prac wzbronionych młodocianym znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. Ponadto pracodawca ma obowiązek stworzenia indywidualnego, obowiązującego w danym przedsiębiorstwie wykazu prac wzbronionych młodocianym oraz umieścić go w widocznym miejscu, w którym pracują młodociani.

 

Jaką pracę można powierzyć młodocianemu?

Pracownik młodociany może być zatrudniony tylko do prac lekkich. Za takie uważa się prace, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz rozwoju psychicznego. Ponadto nie mogą utrudniać młodocianemu wypełnienia obowiązku szkolnego. Przepisy prawa pracy nie określają wykazu prac lekkich. Podstawę stanowi opinia lekarza oraz decyzja pracodawcy. Najczęściej młodocianych zatrudnia się do pracy sezonowej przy zbiorze warzyw i owoców, w restauracji, czy w branżach takich jak artystyczna, reklamowa i kulturalna.

 

Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem lub pracodawcą zastanawiającym się nad zatrudnieniem niepełnoletniej osoby, istnieje kilka istotnych rzeczy, o których warto pamiętać. Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. Pamiętajmy, że praca w młodym wieku może być wartościowym doświadczeniem zawodowym, ale musi być przeprowadzana w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.

 

Szukasz pracy? Sprawdź nasze najnowsze oferty

Umowa zlecenia — stawka godzinowa w 2023 roku

Umowa zlecenia — stawka godzinowa w 2023 roku

Umowa zlecenia — stawka godzinowa w 2023 roku

 

 

 

Poszukując pracy lub zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenie, jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, są stawki godzinowe. Odpowiednie ustalenie stawek jest istotne zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla zleceniobiorcy. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu. Sprawdź, ile wynosi minimalna stawka godzinowa w roku 2023 i czy wynagrodzenie liczone względem liczby przepracowanych godzin można negocjować.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to forma umowy cywilnoprawnej, regulowana przez kodeks cywilny. W umowie zlecenie, zleceniodawca zleca wykonanie określonej usługi zleceniobiorcy, która jest wykonywana według praw określonych w treści umowy.  Istnieje bowiem swoboda w zakresie ustalenia miejsca, czasu oraz sposobu wykonania danej czynności. Mimo tego, że umowa zlecenie nie wiąże stron w taki sam sposób, jak umowa o pracę, stawka godzinowa pozostaje jednym z jej kluczowych elementów.

umowa zlecenie a umowa o prace co wybrac  Przeczytaj więcej: Umowa zlecenie a umowa o pracę – różnice

Dlaczego stawki godzinowe są ważne?

Stawki godzinowe odgrywają istotną rolę zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla zleceniobiorcy. Dla zleceniodawcy odpowiednio ustalone stawki pozwalają na efektywne zarządzanie kosztami związanych z wykonaniem zlecenia. Dla zleceniobiorcy właściwie ustalone stawki gwarantują uczciwe wynagrodzenie za usługę wykonywaną w określonym czasie.

 

Czym jest minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, która przysługuje zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi. Jej wysokość ustalana jest przez Radę Dialogu Społecznego lub przez Radę Ministrów. Co roku do 15 września Rząd ma obowiązek ogłoszenia wysokości minimalnej stawki godzinowej na rok następny.

Od czego zależy stawka godzinowa?

Wysokość stawki godzinowej ma związek z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego, podobnie jak płaca minimalna, zmienia się każdego roku. Ma na to wpływ m.in. inflacja oraz wzrost gospodarczy kraju. Zatrudniając zleceniobiorców na umowę zlecenie, od 1 stycznia 2017 roku zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej. Co istotne — minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania w przypadku umowy o dzieło. Świadcząc usługi na podstawie umowy zlecenie, możesz liczyć na większą stawkę godzinową, jeśli zleceniodawca uwzględni takie czynniki jak:

 • poziom kwalifikacji i doświadczenia zleceniobiorcy,
 • rodzaj wykonywanej czynności i specyfika branży — niektóre zawody mogą wymagać specjalistycznych umiejętności, co może mieć wpływ na wysokość stawki,
 • lokalne warunki rynkowe czy konkurencyjność sektora.

 

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2023 roku? — Obecne stawki w Polsce

Przy okazji minimalnej stawki godzinowej, warto przypomnieć, ile w 2023 roku wynosi pensja minimalna. Od stycznia b.r. jest to kwota 3490 zł brutto, z kolei od lipca tego roku wzrośnie do 3600 zł brutto. Dlatego w 2023 roku minimalna stawka godzinowa również będzie wzrastać. Obecnie wynosi 22,80 zł brutto, a od lipca b.r. za przepracowaną godzinę na podstawie umowy zlecenia, pracownikowi będzie należało się minimalne wynagrodzenie w wysokości 23,50 zł brutto. Ze względu na fakt zmian stawek minimalnych, warto na bieżąco kontrolować wypłacaną kwotę przez zleceniodawcę, ten z kolei jest zobowiązany dbać o to, by wypłacane wynagrodzenia spełniały wymogi prawne.

  Przeczytaj więcej: Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i emerytury?

Komu przysługuje minimalna stawka godzinowa?

Gwarancję otrzymania minimalnej stawki godzinowej mają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne, które ją osobiście prowadzą i samodzielnie wykonują czynności, wynikające z umowy zlecenia.

 

Stawki godzinowe w umowie zlecenie odgrywają kluczową rolę zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla zleceniobiorcy. Odpowiednie ustalenie stawek gwarantuje uczciwe wynagrodzenie za usługę i umożliwia skuteczne zarządzanie kosztami. Pamiętaj, że stawki godzinowe mogą ulegać zmianom, dlatego warto być świadomym obowiązujących przepisów i na bieżąco śledzić zmiany oraz waloryzacje płac minimalnych.

Jak szukać pracy na LinkedIn — praktyczne wskazówki

Jak szukać pracy na LinkedIn — praktyczne wskazówki

Jak szukać pracy na LinkedIn — praktyczne wskazówki

LinkedIn to bez wątpienia jedna najważniejszych platform społecznościowych na całym świecie. Jest to doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów, rozwoju możliwości biznesowych i oczywiście, szukania pracy. W dzisiejszym artykule omówimy skuteczne strategie, które pomogą Ci znaleźć pracę na LinkedIn. Przygotuj się na rozwój swojej kariery!

Jak znaleźć pracę na LinkedIn?

LinkedIn oferuje wiele możliwości osobom szukającym pracy, które nie kończą się wyłącznie na wyszukiwarce ofert. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

Sieć kontaktów: LinkedIn umożliwia budowanie szerokiej sieci kontaktów zawodowych, co może prowadzić do znalezienia interesujących ofert pracy.

Widoczność wśród rekruterów: Poprzez aktywność na LinkedIn, możesz zwiększyć swoją widoczność wśród rekruterów i pracodawców, którzy regularnie przeglądają platformę w poszukiwaniu talentów.

Informacje o pracodawcach: LinkedIn dostarcza szczegółowych informacji o firmach, w tym o ich kulturze, misji i aktualnych ofertach pracy. Dzięki temu możesz lepiej dopasować się do wymagań i wartości potencjalnego pracodawcy.

Rekomendacje i referencje: Możliwość zbierania rekomendacji i referencji od swoich wcześniejszych współpracowników i klientów może wzmocnić Twoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy.

Rozwój osobisty: Poprzez udział w grupach branżowych, czytanie wartościowych treści i uczestnictwo w szkoleniach online, możesz stale rozwijać swoje umiejętności i wiedzę.

 

Jak dobrze uzupełnić profil na LinkedIn?

Przed rozpoczęciem budowy lub edycji swojego profilu na LinkedIn, warto określić cele i strategię. Odpowiedz sobie na kilka pytań:

Jakie stanowisko chciałbyś/ chciałabyś zajmować?

W jakiej branży lub dziedzinie się specjalizujesz?

Jakie umiejętności i doświadczenie posiadasz?

Jakie wartości i misje są dla Ciebie ważne?

 

Twój profil na LinkedIn powinien odzwierciedlać Twoją ścieżkę kariery i cele zawodowe. Postaraj się, by był jak najbardziej przyciągający nie tylko dla rekrutera, ale i potencjalnego pracodawcy. Jak to zrobić?

 • Umieść profesjonalne zdjęcie profilowe, które prezentuje Cię w pozytywnym świetle. Jeżeli otwarcie szukasz pracy, dodaj do swojego zdjęcia nakładkę „Open to work”.
 • Napisz zwięzłe, ale przekonujące podsumowanie zawodowe, opisujące Twoje umiejętności i kompetencje.
 • Podaj szczegóły dotyczące swojego doświadczenia zawodowego, włączając w to stanowiska, nazwy firm i zakres obowiązków.
 • Dodaj informacje o swoim wykształceniu, kursach i certyfikatach, które posiadasz.
 • Podkreśl swoje umiejętności i kompetencje, używając odpowiednich słów kluczowych.

 

Jak wyróżnić się na LinkedIn?

Podczas tworzenia profilu na LinkedIn warto zadbać o to, by wyróżniał się na tle innych. Jak to zrobić?

 • Skoncentruj się na swoich mocnych stronach i umiejętnościach, które są istotne dla stanowiska, które chcesz objąć.
 • Wyróżnij swoje osiągnięcia i sukcesy w poprzednich miejscach pracy.
 • Dodaj linki do projektów, artykułów lub publikacji Twojego autorstwa.
 • Zwróć uwagę na rekomendacje od swoich współpracowników i klientów.
 • Poproś swoich byłych współpracowników i klientów o napisanie rekomendacji, które potwierdzą Twoje umiejętności i kompetencje.
 • Dodaj umiejętności do swojego profilu, które są związane z Twoją ścieżką zawodową.

 

Budowa sieci kontaktów na LinkedIn

Budowanie sieci kontaktów na LinkedIn jest jednym z kluczowych elementów w procesie szukania pracy. Jak robić to szybko i efektywnie?

Grupy branżowe to doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów z innymi specjalistami i ekspertami w Twojej branży. Dołącz do grup, powiązanych z Twoimi zainteresowaniami i umiejętnościami, a następnie bądź aktywny w dyskusjach toczących się na grupach. Nie bój się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu zwiększasz swoją rozpoznawalność, a także widoczność swojego profilu. Nawiązuj relacje z innymi członkami grupy poprzez nie tylko poprzez komentarze, ale i prywatne wiadomości.

Jak zapraszać do sieci kontaktów na LinkedIn?

Buduj swoją sieć kontaktów w sposób przemyślany. Skup się na ekspertach i specjalistach w swojej branży. Nie zapominaj jednak o rekruterach. Nie bój się dodać do sieci kontaktów potencjalnych pracodawców!

Aby wyróżnić się z tłumu, nie wysyłaj zaproszenia do sieci kontaktów bez żadnej dodatkowej wiadomości. Zamiast używać standardowego tekstu, spersonalizuj go, odwołując się do konkretnej osoby i powodu, dla którego chcesz nawiązać kontakt. Wskaż, w jaki sposób może być to korzystne dla obu stron. Bądź uprzejmy i konkretny w swojej prośbie o nawiązanie kontaktu. Jeśli chcesz, możesz pójść o krok dalej i zdecydować się na wiadomość głosową lub nawet krótkie video.

LinkedIn- jak szukać pracy?

Wyszukiwarka LinkedIn oferuje zaawansowane funkcje, które pomagają w znalezieniu odpowiednich ofert pracy i osób. Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania LinkedIn, skorzystaj z dostępnych filtrów, takich jak lokalizacja, branża, stopień doświadczenia itp. Dzięki temu zoptymalizujesz wyniki wyszukiwania i otrzymasz oferty pracy dostosowane do Twoich preferencji. LinkedIn umożliwia także ustawienie powiadomień o nowych ofertach pracy, które pasują do Twojego profilu. Dzięki temu będziesz na bieżąco i nie przegapisz żadnej interesującej możliwości.

Podsumowanie

LinkedIn jest potężnym narzędziem w procesie poszukiwania pracy. Pamiętaj o budowaniu profesjonalnego profilu, aktywnym budowaniu sieci kontaktów, wykorzystywaniu funkcji wyszukiwania, publikowaniu wartościowych treści i angażowaniu się w dyskusje branżowe. Pamiętaj też, że jesteś unikalny- nie bój się opowiadać swojej historii na LinkedIn. Emocje mają moc!  Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy i nawiązanie cennych profesjonalnych relacji.

Paweł Stolf

Recruitment Team Leader

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży HR.  Jego głównym celem zawodowym jest skuteczne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i managerskie. 

pawel.stolf@grupaprogres.pl

Zobacz więcej moich wpisów

Patrycja Machajska

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy – pułapki legalizacyjne

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy – pułapki legalizacyjne

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy – pułapki legalizacyjne

Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie wielu obywateli tego kraju przybyło do Polski w celu schronienia oraz poszukiwania pracy. W związku z tym polski ustawodawca w dniu 12 marca 2022 roku wprowadził do obrotu prawnego „Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym a terytorium tego państwa”, zwaną w dalszej części materiału „ustawą”. Zapisy tejże ustawy wprowadzają możliwość uproszczonego zatrudnienia cudzoziemca z Ukrainy. Nie oznacza to jednak, że cudzoziemiec może podjąć pracę bez jakichkolwiek dokumentów legalizacyjnych.

Jak więc wygląda procedura zatrudnienia? Jakie błędy są najczęściej popełniane przy zatrudnieniu obywatela Ukrainy oraz jakich błędów unikać ? – te tematy omówimy w dzisiejszym materiale.

Kto może korzystać z procedury powierzenia pracy na podstawie powiadomienia ?

 

Na samym wstępie, należy wyjaśnić, kto może korzystać z uprawnienia podejmowania pracy na uproszczonej procedurze. W tym celu należy sięgnąć do ustawy pomocowej- z niej wprost wynika, że aby obywatel Ukrainy mógł podjąć pracę na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy, musi:

 • przebywać legalnie w Polsce na podstawie dokumentu pobytowego takiego jak np. wiza, zezwolenie na pobyt czasowy czy zezwolenie na pobyt stały;

bądź:

 • przybyć do Polski po 24 lutego 2022 roku i zadeklarować zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy Ci cudzoziemcy, którzy zaliczają się do pierwszej czy też drugiej grupy mogą legalnie przebywać w Polsce oraz podejmować pracę na podstawie uproszczonej procedury legalizującej tzn. na podstawie powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy.

 

Prawidłowe zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy

Na samym początku należy zweryfikować, czy pobyt cudzoziemca, którego chcemy zatrudnić, jest legalny. O ile cudzoziemiec posiadający wizę czy też zezwolenie na pobyt nie stanowi kwestii spornej, o tyle obywatel Ukrainy nieposiadający dokumentu potwierdzającego dokładną datę przyjazdu jest dla pracodawcy problematyczny. Najważniejsze, aby osoba przekraczająca granicę posiadała dowód przekroczenia granicy z Rzeczypospolita Polską. Jak na razie najbardziej pożądanym dokumentem wśród pracodawców niewątpliwie jest posiadanie PESEL ze statusem UKR, który gwarantuje ochronę czasową i możliwość legalnego pobytu do dnia 04 marca 2023 roku.

Po zatwierdzeniu legalności pobytu kandydata możemy przystąpić do legalizacji jego pracy. Na co należy zwrócić uwagę ?

 

 1. Powiadomienie powinno być złożone nie później niż 14 dni od dnia podjęcia pracy  przez cudzoziemca pracy.

Przykład: ob. Ukrainy został zatrudniony w dniu 08 sierpnia 2022 roku, pracodawca postanowił złożyć powiadomienie w dniu 22 sierpnia – niestety dojdzie do nielegalnego zatrudnienia, gdyż system informatyczny praca.gov.pl nie dopuści do złożenia powiadomienia z datą wsteczną ponad 14 dni. 

 

 1. Zmiana warunków pracy lub obowiązków na danym stanowisku, lub też zmiana stanowiska bez dokonania nowego powiadomienia.

Przykład: Cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie umowy zlecenie na stanowisku pracownik magazynowy. Pracodawca w terminie ustawowym dokonał zgłoszenia powiadomienia o powierzeniu pracy. Po dwóch miesiącach umowa zlecenie została rozwiązana z cudzoziemcem. Następnie cudzoziemiec nawiązał nową umowę zlecenie na stanowisku starszy pracownik linii, zmieniając tym samym wynagrodzenie, stanowisko oraz obowiązki. Pracodawca nie złożył powiadomienia w związku z nowym stosunkiem zatrudnienia – doszło do nielegalnego zatrudnienia. 

Jednakże, odnosząc się do punktu powyższego, powstaje pytanie, czy zawsze należy zgłaszać nowe powiadomienie?  Otóż nie. W praktyce przyjęło się, że o ile zmiana warunków płacy następuje za pomocą aneksu do umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę – nie ma konieczności składania nowego powiadomienia.

Pracodawco, pamiętaj!  Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, czyli niezgłoszenie zatrudnienia obywatela Ukrainy, pracodawca będzie odpowiadać jak za nielegalne powierzenie pracy, które to jest obwarowane karą grzywny od 1 tys. do nawet 30 tys. złotych.

 

Patrycja Machajska

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

patrycja.machajska@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

 

Więcej wpisów

Pobyt i praca cudzoziemca po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego
Pobyt i praca cudzoziemca po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego

Wprowadzenie specjalnych rozwiązań prawnych w ramach tzw. „ustawy covidowej” miało ogromny wpływ na sytuację cudzoziemców przebywających na terytorium Polski w okresie pandemii. Rozwiązania te obowiązywały od ponad dwóch lat  i straciły moc 31 lipca 2023 roku. Jak wygląda sytuacja cudzoziemców teraz i na co warto zwrócić uwagę zarówno cudzoziemcom jak i pracodawcom ich zatrudniających?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — umowa zlecenie. Co warto wiedzieć?
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — umowa zlecenie. Co warto wiedzieć?

Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad swoim zabezpieczeniem finansowym w przypadku choroby czy wypadku? To sprawy, o których na co dzień wolimy nie myśleć, a jednak warto poświęcić im chwilę, by zadbać o siebie i swoich najbliższych. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to forma ochrony, która może stanowić kluczową poduszkę bezpieczeństwa, także w przypadku pracy na podstawie umowy zlecenia. Ale czy faktycznie sprawdzi się też u Ciebie? Przekonaj się i podejmij świadomą, odpowiedzialną decyzję!

Rozmowa o podwyżce- jak dobrze ją przeprowadzić

Rozmowa o podwyżce- jak dobrze ją przeprowadzić

Rozmowa o podwyżce- jak dobrze ją przeprowadzić?

Rozmowa o podwyżce to często niezwykle ważny, ale i stresujący moment w życiu zawodowym. Temat finansowy zawsze delikatny i może budzić wiele emocji, dlatego warto wiedzieć, jak skutecznie przeprowadzić tę rozmowę, aby osiągnąć pozytywne rezultaty. Chcesz zwiększyć swoje zarobki? Koniecznie przeczytaj poniższy tekst! Podpowiemy, jak przygotować się do takiej dyskusji, jakie argumenty przedstawić, jak radzić sobie ze stresem oraz jak osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie.

 

Rozmowa o podwyżce- najlepsze argumenty

 

Odpowiednie przygotowanie do rozmowy o podwyżce jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Przede wszystkim, zbierz odpowiednie informacje na temat rynkowych standardów wynagrodzeń w Twojej branży. Dowiedz się, jak wyglądają przeciętne stawki na Twoim stanowisku. Im lepiej zrozumiesz obowiązujące trendy płacowe, tym większe masz szanse na skuteczną negocjację.

Przygotuj sobie zestawienie z informacjami na temat średnich zarobków w Twoim sektorze wraz z konkretnymi przykładami, które potwierdzą Twoją argumentację. Pozwoli Ci to na lepsze uzasadnienie swoich oczekiwań. Ważne jest opracowanie jasnych i precyzyjnie sformułowanych punktów.

Przygotuj listę swoich osiągnięć i argumentów, które będą stanowić solidne podstawy do negocjacji podwyżki. Pamiętaj również o potencjalnych pytaniach lub wątpliwościach, które mogą pojawić się podczas rozmowy i przygotuj na nie dokładne odpowiedzi. Staraj się dostarczyć konkretne przykłady swojego wkładu w projekty, sukcesy zawodowe i rozwój kompetencji. Im lepiej jesteś przygotowany/a, tym większe są szanse na osiągnięcie pożądanych rezultatów podczas rozmowy o podwyżce.

Zadbaj o pozytywną atmosferę

Bądź uprzejmy/a, słuchaj uważnie drugiej strony i zadawaj pytania, aby lepiej zrozumieć jej potrzeby. Unikaj agresywnego lub defensywnego zachowania, skupiając się na konstruktywnej rozmowie. Pamiętaj, że negocjacje powinny prowadzić do sytuacji win-win, w której obie strony są zadowolone. Zadbaj o pozytywną atmosferę, buduj zaufanie i angażuj się w dialog. Jeżeli uda Ci się stworzyć dobry klimat, pracodawca będzie bardziej skłonny rozważyć Twoje prośby. Bądź pewny/a siebie, ale i elastyczny/a.

Wyrażaj swoje oczekiwania w sposób pewny siebie i stanowczy, ale jednocześnie bądź otwarty/a na dyskusję i znalezienie kompromisów. Wyraźnie przedstaw swoje argumenty i oczekiwania, ale też bądź gotowy/a wysłuchać opinii drugiej strony. Negocjacje to proces, który wymaga elastyczności i umiejętności kompromisów. Warto znaleźć rozwiązanie, które zadowoli zarówno Ciebie, jak i pracodawcę.

Rozmowa o podwyżce- jak negocjować?

Nie skupiaj się tylko na kwestii wynagrodzenia. Podczas rozmowy o podwyżce warto rozważyć również inne aspekty np. elastyczny grafik pracy, dodatkowe benefity czy szkolenia rozwojowe. Staraj się znaleźć rozwiązania, które zaspokoją Twoje potrzeby i jednocześnie będą korzystne dla drugiej strony. Może to być propozycja pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, czy też możliwość uczestniczenia w interesujących projektach. Pamiętaj, że wynagrodzenie to tylko jeden element składowy Twojej pracy.

Negocjacje to naturalny element życia zawodowego. Rozmowa o podwyżce zazwyczaj jest stresująca, ale z odpowiednim przygotowaniem oraz argumentacją zwiększysz swoje szanse na sukces. Bądź pewny/a siebie i wykorzystaj zdobytą wiedzę, aby przekonać pracodawcę do podwyżki. Pamiętaj, że Twoja praca ma wartość, i zasługujesz na uczciwą gratyfikację.

Paweł Stolf

Recruitment Team Leader

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży HR.  Jego głównym celem zawodowym jest skuteczne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i managerskie. 

pawel.stolf@grupaprogres.pl

Zobacz więcej moich wpisów

Patrycja Machajska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.