Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

12 grudnia uznawany jest za Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. To nietypowe święto zostało ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 72/138 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Z tej okazji postanowiliśmy przedstawić najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłatność, a także wykaz świadczeń określono w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Kto ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Do grupy uprawnionych należą między innymi:

 • ubezpieczeni, czyli osoby objęte dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • osoby, które posiadają obywatelstwo polskie do ukończenia przez nie 18. roku życia,
 • osoby do ukończenia 18. roku życia, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie lub te, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Pełna lista uprawnionych została wskazana w art. 2 omawianej ustawy.

 

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo?

Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim te osoby, które spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, tj. pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, jak również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Poza tym, za ubezpieczonych uznaje się funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa i wielu innych organizacji. Pełna lista ubezpieczonych została wykazana w art. 66 ust. 1 ustawy.

 

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne co do zasady stanowi 9% podstawy wymiaru składki. Jest miesięczna i niepodzielna – ma to znaczenie w przypadku niektórych grup ubezpieczonych (np. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), którzy opłacają składkę za dany miesiąc w pełnym wymiarze, bez względu na ilość dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Co istotnie, zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek ulega obniżeniu o opłaconą w danym roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne w maksymalnej wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Można więc dojść do wniosku, że ubezpieczony finansuje zaledwie 1,25% podstawy wymiaru.

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Powszechnie przyjęło się, że ubezpieczeni mają możliwość „podpięcia” pod swoje ubezpieczenia członków rodziny niemających własnego tytułu do ubezpieczeń. Jak się okazuje, zgodnie z treścią art. 67 ust. 3 omawianej ustawy, ubezpieczeni posiadający tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, zobowiązani są zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

 

Kogo uważa się za członka rodziny?

W tej kwestii należy odnieść się do art. 5 pkt 3 ustawy, zgodnie z treścią którego za członka rodziny uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Jakie świadczenia finansowane są ze środków publicznych?

Świadczeniobiorcom przysługuje szereg świadczeń, które zostały podzielone na 19 różnych kategorii. Należą do nich między innymi: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień czy chociażby leczenie stomatologiczne. Pełna lista wykazana została w art. 15 ust. 2 ustawy.

Aby sprawdzić, jakie konkretne świadczenia wchodzą w skład poszczególnych grup, należy zajrzeć do wydanych w tym celu rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Dla przykładu, zajrzeliśmy do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Zgodnie z załącznikiem 1 wskazanego rozporządzenia, w wykazie świadczeń znajdziemy między innymi:

 • badanie lekarskie stomatologiczne obejmujące również instruktaż higieny jamy ustnej – raz w roku kalendarzowym,
 • rentgenodiagnostykę – świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia; udzielane jest do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej,
 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe/nasiękowe/wewnątrzustne,
 • leczenie próchnicy powierzchniowej oraz początkowej,
 • repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

 

 

Damian Smukała – Specjalista ds. Kadr i Płac

 

Przeczytaj również: Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Więcej wpisów

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Praca tymczasowa jest często (i mylnie) nazywana także outsourcingiem. Faktycznie — obie formy mają ze sobą wiele wspólnego, jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice, które wykluczają zamienne stosowanie tych pojęć. Warto o tym pamiętać, ponieważ mylne nazewnictwo może przysporzyć problemów podczas urzędowych kontroli. Jak więc odróżnić outsourcing od pracy tymczasowej? Dzisiaj przyglądamy się wszystkim różnicom, które warto znać.

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Praca jest niewątpliwie głównym filarem życia każdego z nas. Kto i z jakiego powodu szuka pracy? Ilu kandydatów, tyle odpowiedzi. Każdego z nas motywuje coś innego. Jedni szukają swojej pierwszej pracy, inni zmieniają dotychczasową na inną. Dla jednych priorytetem jest wynagrodzenie, dla innych stanowisko, branża i czas pracy. Jednak zarówno kandydat, jak i jego potencjalny pracodawca doświadczają stresu – nieuniknionego elementu procesów rekrutacyjnych.

Po dwóch latach Polacy znowu na podium pracy tymczasowej

Po dwóch latach Polacy znowu na podium pracy tymczasowej

Po dwóch latach Polacy znowu na podium pracy tymczasowej

Prawie 52 proc. – właśnie tylu Polaków znajduje się w grupie wszystkich pracowników tymczasowych, aktywnych zawodowo w naszym kraju w 2020 r., wynika z raportu Grupy Progres. Jeszcze w 2019 r. najwięcej było Ukraińców (52 proc.). W tym roku to nasi rodacy dominują na rynku pracy tymczasowej. Polacy – w dobie pandemii – coraz częściej podejmują tę formę zatrudnienia, bo stają w obliczu kryzysu finansowego oraz zawodowego i intensywnie poszukują alternatywnego zatrudnienia.

Na polskim rynku pracy tymczasowej doszło do zmiany warty. Ubiegły rok został zdominowany przez Ukraińców, którzy stanowili 52 proc. wszystkich zatrudnionych i było ich o 11 proc. więcej niż Polaków (41 proc.), wynika z danych Grupy Progres. W tym roku sytuacja uległa zmianie – w sumie od stycznia do końca października – Polacy stanowili niemal 52 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników tymczasowych, a Ukraińcy 39 proc. Wyłączając naszych wschodnich sąsiadów, pracownicy pozostałych narodowości stanowią 9 proc. aktywnych zawodowo, w ubiegłym roku – 7 proc.

Koronawirus argumentem do czasowego zatrudnienia

Większe zainteresowanie Polaków pracą tymczasową spowodowane jest przede wszystkim sytuacją gospodarczą w kraju wywołaną pandemią koronawirusa. Przez ostatnie miesiące pracodawcy liczyli straty, firmy zwalniały kadrę, wysyłały całe zespoły na bezpłatne urlopy lub obniżały wynagrodzenia. Brak możliwości zarobkowania w dotychczasowym miejscu zatrudnienia sprawiły, że – analizując poszczególne miesiące – liczba Polaków pracujących tymczasowo w marcu 2020 r. wzrosła o 43 proc. – w porównaniu z lutym br. – i do końca października utrzymywała się na podobnym poziomie.

Ostatnia przewaga liczebna Polaków była odnotowana w 2017 r., gdy stanowili oni 59 proc. osób zatrudnionych tymczasowo. W 2018 r. nastąpił spadek do 40 proc. a nasi rodacy stali się mniejszość narodową na krajowym rynku pracy tymczasowej, ustępując pola Ukraińcom. W 2019 r. odnotowano minimalny wzrost liczby Polaków zatrudnianych tymczasowo – było ich 41 proc.

– Wzmożone zainteresowanie Polaków pracą tymczasową, w dobie pandemii, wynikało i nadal wynika przede wszystkim z całkowitego zamknięcia niektórych branż tj. hotelarstwo, gastronomia, rozrywka, rekreacja – siłownie i kluby fitness, turystyka oraz ograniczeń wprowadzonych w galeriach handlowych. To właśnie z tych obszarów gospodarki o pracę tymczasową starało się najwięcej osób – mówi Paweł Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający w Grupie Progres. – Nie bez znaczenia były również duże utrudnienia formalno-organizacyjne związane ze sprowadzeniem nowych pracowników zza wschodniej granicy, które poniekąd trwają do dziś – podkreśla Paweł Dąbrowski.

Ukraińcy odzyskają przewagę?

Polska, z punktu widzenia Ukraińców, była atrakcyjnym kierunkiem emigracji zarobkowej z wielu względów tj. szansa na wyższe zarobki i lepszą pracę, bliskość kulturowa czy niewielka odległość od ojczyzny. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem COVID-19, gdy Ukraińcy lawinowo zaczęli wyjeżdżać z Polski, a ich rodacy nie przyjeżdżali już tak licznie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych. W 2018 r. i 2019 r. nasi wschodni sąsiedzi dominowali na polskim rynku pracy tymczasowej – w 2018 r. stanowili 54 proc. wszystkich pracowników tymczasowych aktywnych zawodowo w Polsce, a rok później niemal 52 proc. W 2020 r. jest ich o 13 proc. mniej (39 proc.).

– W ciągu 6 miesięcy – od marca do końca sierpnia – odnotowaliśmy znaczny „odpływ” cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, którzy masowo wracali do swojej ojczyzny. Liczba obcokrajowców pracujących tymczasowo, w tych miesiącach, spadła nawet o 40 proc. w porównaniu do czasu sprzed pandemii – zaznacza Paweł Dąbrowski. – Obecnie obserwujemy tendencję wzrostową – podobną do tej poprzedzającej pierwszy lockdown. Cudzoziemcy znów chętnie przyjeżdżają do Polski w celu podjęcia pracy, jedynym utrudnieniem jest teraz obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich obywateli spoza UE. Wszystko wskazuje na to, że popularność pracy w Polsce cieszyć się będzie nie mniejszym zainteresowaniem niż to, do którego przywykliśmy – podsumowuje ekspert.

Polacy nadal na podium, ale…

Rosnące bezrobocie na Ukrainie, niskie zarobki i małe szanse na znalezienie pracy sprawiają, że Ukraińcy, mimo utrudnień, wracają do Polski. W porównaniu z sierpniem br. – we wrześniu i październiku – liczba pracowników tymczasowych z Ukrainy wzrosła kolejno o 16 proc. i 26 proc. Jednak, nadal nie jest to poziom, który obserwowany był w analogicznym okresie 2019 r. – liczba pracowników ze Wschodu w we wrześniu była wyższa o 36 proc. (w porównaniu do września 2020 r.), a w październiku o 33 proc. (w porównaniu do października 2020 r.). Tę lukę wypełniają obecnie Polacy, którzy w obawie przed prognozowanym wzrostem bezrobocia podejmują pracę tymczasową i w zależności od rozwoju koronawirusowej sytuacji, nadal będą wybierać tę formę zatrudnienia.

 

Przeczytaj również: Outsourcing pracowników zyskuje w trudnych czasach.

Więcej wpisów

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Praca tymczasowa jest często (i mylnie) nazywana także outsourcingiem. Faktycznie — obie formy mają ze sobą wiele wspólnego, jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice, które wykluczają zamienne stosowanie tych pojęć. Warto o tym pamiętać, ponieważ mylne nazewnictwo może przysporzyć problemów podczas urzędowych kontroli. Jak więc odróżnić outsourcing od pracy tymczasowej? Dzisiaj przyglądamy się wszystkim różnicom, które warto znać.

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Praca jest niewątpliwie głównym filarem życia każdego z nas. Kto i z jakiego powodu szuka pracy? Ilu kandydatów, tyle odpowiedzi. Każdego z nas motywuje coś innego. Jedni szukają swojej pierwszej pracy, inni zmieniają dotychczasową na inną. Dla jednych priorytetem jest wynagrodzenie, dla innych stanowisko, branża i czas pracy. Jednak zarówno kandydat, jak i jego potencjalny pracodawca doświadczają stresu – nieuniknionego elementu procesów rekrutacyjnych.

Co wspominasz najlepiej z pracy w Grupie Progres?

Co wspominasz najlepiej z pracy w Grupie Progres?

Co wspominasz najlepiej z pracy w Grupie Progres?

Krzysztof Pawlicki – Koordynator Pracowników Tymczasowych  /  ponad 6 lat stażu

 

Co wspominasz najlepiej?

W całym okresie pracy w firmie Grupa Progres jest wiele wspomnień lepszych czy gorszych, choć wydaje mi się, że ze zbiegiem czasu najlepiej wspominam pozytywną atmosferę, jaką stworzyliśmy między sobą w naszym oddziale łódzkim oraz wzajemne zaufanie i wsparcie.

 

Lubię pracę w Grupie Progres, ponieważ…

Dała mi możliwość pracy stałej u klienta, dzięki czemu z każdym dniem uczę się czegoś nowego i rozwijam się nie tylko jako pracownik, ale również jako człowiek. Mogłem rozwinąć cechy takie jak opanowanie, cierpliwość, komunikatywność, czy umiejętność pracy w grupie. Są to cechy niezbędne do podejmowania dynamicznych decyzji w sytuacjach często stresujących, a to z kolei pozwala godnie reprezentować Grupę Progres.

 

Czego nauczyło Cię dotychczasowe doświadczenie w Grupie Progres?

Dotychczasowe doświadczenie nauczyło mnie, jak mierzyć się z interwencjami u klienta, a także jak rozwiązywać potencjalne problemy ze zleceniobiorcami, aby obie strony były zadowolone. Dodatkowo miałem okazję nauczyć się lepszego planowania i realizowania wyznaczonych celów.

 

Co jest największą siłą firmy?

Wydaje mi się, że posiadanie w całej Polsce oddziałów, które mogą komunikować się i wspierać wzajemnie, w sytuacjach dynamicznych jak np. nagłe, pilne rekrutacje w różnych miastach. Osobiście byłem na wyjazdach rekrutacyjnych w Warszawie, czy reklamowych na Śląsku w celu pomocy przy rozwijaniu firmy w innych regionach.

 

Czego życzysz firmie i jej pracownikom?

Firmie życzę, aby się prężnie rozwijała i z każdym rokiem zdobywała nowych klientów oraz dawała możliwości pracy nowym pracownikom. Pracownikom życzę przede wszystkim zdrówka w tych trudnych czasach, ale również wymagających klientów, przy których jesteśmy w stanie się rozwijać każdego dnia.

 

 

Przeczytaj również: Jak wyglądał początek Twojej pracy w Grupie Progres?

 

 

Więcej wpisów

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Praca tymczasowa jest często (i mylnie) nazywana także outsourcingiem. Faktycznie — obie formy mają ze sobą wiele wspólnego, jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice, które wykluczają zamienne stosowanie tych pojęć. Warto o tym pamiętać, ponieważ mylne nazewnictwo może przysporzyć problemów podczas urzędowych kontroli. Jak więc odróżnić outsourcing od pracy tymczasowej? Dzisiaj przyglądamy się wszystkim różnicom, które warto znać.

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Praca jest niewątpliwie głównym filarem życia każdego z nas. Kto i z jakiego powodu szuka pracy? Ilu kandydatów, tyle odpowiedzi. Każdego z nas motywuje coś innego. Jedni szukają swojej pierwszej pracy, inni zmieniają dotychczasową na inną. Dla jednych priorytetem jest wynagrodzenie, dla innych stanowisko, branża i czas pracy. Jednak zarówno kandydat, jak i jego potencjalny pracodawca doświadczają stresu – nieuniknionego elementu procesów rekrutacyjnych.

Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, w tym m.in. w procesie rekrutacji

Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, w tym m.in. w procesie rekrutacji

Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, w tym m.in. w procesie rekrutacji

Ryzyko popełnienia błędu rekrutacyjnego znacząco ogranicza wystandaryzowany i przejrzysty proces.

Aby przygotować się dobrze do tego zadania, należy zastanowić się nad przygotowaniem profilu wymagań kompetencyjnych na danym stanowisku oraz ustalić jakimi źródłami lub metodami będziemy pozyskiwać Kandydatów. W kolejnym kroku ustalamy prawidłowe narzędzia do badania kompetencji Kandydatów – odpowiedni ich dobór będzie zależał od wielu czynników jak np. to czy kluczowe są kompetencje twarde poparte certyfikatami i uprawnieniami, czy np. kompetencje miękkie. Należy zdefiniować zakres pytań, obszar zagadnień, które są kluczowe do oceny wiedzy i doświadczenia Kandydata. Ten sam formularz pytań należy przedstawić wszystkim Kandydatom biorącym udział w procesie na dane stanowisko. Warto również pamiętać o tym, aby otoczenie i warunki przeprowadzenia wywiadów lub testów były jednakowe, np. wszyscy Kandydaci wypełniają test podczas rozmowy kwalifikacyjnej na miejscu w Firmie u przyszłego pracodawcy. Warto również zastanowić nad tym, aby skorzystać z gotowych certyfikowanych testów.

Kluczowe jest również określenie na starcie rekrutacji pełnego planu na to, w ilu fazach będzie ona przebiegać oraz których pracowników z Firmy zaangażujemy na poszczególnych etapach. Czy posiadamy wewnątrz organizacji osoby, która mogą wesprzeć proces np. oceny wiedzy lub kompetencji językowych Kandydata.

Warto przeanalizować informację z rynku i podjąć decyzję o optymalizacji procesu jeszcze przed jego uruchomieniem, pozwoli nam to zaoszczędzić cenny czas oraz podnieść efektywność rekrutacji. Pamiętajmy, że z jednej strony zbyt długo trwające procesy podejmowania decyzji, wieloetapowość procesów rekrutacji, niosą za sobą ryzyko utraty cennych talentów. Ale jest również druga strona medalu – mianowicie pośpiech w procesie decyzji, nieprawidłowy dobór aplikacji jeszcze na wczesnym etapie selekcji CV, będzie skutkowało z wysokim prawdopodobieństwem porażką.

Odpowiednio zaplanowany proces rekrutacji jest również nieocenionym elementem budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Tu ogromną rolę ma również terminowe udzielanie informacji zwrotnej tym Kandydatom, którzy nie zostali wybrani do kolejnego etapu rekrutacji – nieodpowiednio skonstruowana odpowiedź – np. niemerytoryczna, a co gorsza jej całkowity brak będzie skutkowało pogorszeniem wizerunku Firmy w oczach przyszłych pracowników. Pamiętajmy, że rekrutacja jest dla wielu Firm permanentnie prowadzonym procesem w organizacji i opinia o nas idzie w rynek. Wsparciem w procesie komunikacji do dużych grup Kandydatów na pewno będą systemy ATS.

Błędne decyzje są kosztogenne i najprawdopodobniej w krótkim czasie okażą się skumulowanym obciążeniem, na które złoży się m.in. koszt przeprowadzenia procesu, koszt wdrożenia nowej osoby do obowiązków i wiedzy o Firmie, koszt badań etc., kolejne koszty ponownej rekrutacji,  jak i utracone korzyści wynikające z braku odpowiedniej osoby na stanowisku.

Szacuje się, że nieudana rekrutacja specjalisty, który odchodzi z Firmy po okresie próbnym, kosztuje Firmę około 90 tys. zł – takie dane wskazuje Sedlak & Sedlak i PwC. Oczywiście im bardziej odpowiedzialne i unikalne kompetencje na danym stanowisku tym ten koszt jest wyższy.

I na koniec pomyśl o scenariuszach zdarzeń, na wypadek tego jeśli rekrutacja okaże się pomyłką. Warto mieć plan B – jak np. analiza kompetencji wewnątrz organizacji celem awansu osoby z wewnętrznych struktur czy reorganizacja procesów w Firmie.

Jak widać, proces rekrutacji niesie za sobą wyzwania, wymaga przygotowania, wiedzy i zaangażowania zasobów. Jeśli potrzebujesz wsparcia na jednym z jego etapów lub szukasz Firmy, która przeprowadzi w Twoim imieniu, za Ciebie całkowicie rekrutację –  skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy w zakresie zarządzania personelem, m.in. w procesie rekrutacji.

 

Magdalena Białek – Kierownik Zarządzający Linią Rekrutacji Stałych, Grupa Progres

 

Przeczytaj również: Outsourcing pracowników zyskuje w trudnych czasach

 

Więcej wpisów

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Praca tymczasowa jest często (i mylnie) nazywana także outsourcingiem. Faktycznie — obie formy mają ze sobą wiele wspólnego, jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice, które wykluczają zamienne stosowanie tych pojęć. Warto o tym pamiętać, ponieważ mylne nazewnictwo może przysporzyć problemów podczas urzędowych kontroli. Jak więc odróżnić outsourcing od pracy tymczasowej? Dzisiaj przyglądamy się wszystkim różnicom, które warto znać.

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Praca jest niewątpliwie głównym filarem życia każdego z nas. Kto i z jakiego powodu szuka pracy? Ilu kandydatów, tyle odpowiedzi. Każdego z nas motywuje coś innego. Jedni szukają swojej pierwszej pracy, inni zmieniają dotychczasową na inną. Dla jednych priorytetem jest wynagrodzenie, dla innych stanowisko, branża i czas pracy. Jednak zarówno kandydat, jak i jego potencjalny pracodawca doświadczają stresu – nieuniknionego elementu procesów rekrutacyjnych.

Outsourcing pracowników zyskuje w trudnych czasach

Outsourcing pracowników zyskuje w trudnych czasach

Outsourcing pracowników zyskuje w trudnych czasach

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem koronawirusa, co odbiło się szerokim echem na polskim rynku pracy. Gdy jedne firmy liczyły straty, zwalniały pracowników, wysyłały ich na bezpłatne urlopy lub obniżały wynagrodzenie, inne podczas pandemii odnotowały sukces.

 

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na współpracę z firmami takimi jak Grupa Progres, które oferują szeroki wachlarz rozwiązań i kompetencji, potrafią zdobyć unikalnych specjalistów, zapewnić obsługę kadrowo‑płacową, zoptymalizować procesy, zaoferować usługi szkoleniowe czy consulting. Dużym zainteresowaniem cieszy się również praca tymczasowa, wykorzystywana jako elastyczna forma zatrudnienia w niepewnym otoczeniu gospodarczym. Firmy dzięki niej są w stanie zaspokajać swoje potrzeby, jak również reagować na zmieniającą się sytuację rynkową, tym samym znacznie ograniczyć ryzyko prowadzonej przez siebie działalności. Dzięki opcji pracy tymczasowej mają zapewnioną ciągłość procesów bez konieczności zaciągania długoterminowych zobowiązań, np. w postaci typowych umów o pracę z zatrudnianymi kandydatami. Co więcej, mają też pełną kontrolę nad ponoszonymi kosztami, z których w każdej chwili mogą zrezygnować.

 

Obecnie podmioty świadczące outsourcing usług HR, dzięki współpracy z firmami z wielu branż, mają bardzo szeroką perspektywę. Dysponują też ekspercką wiedzą, a ich doradztwo w zakresie strategii personalnej danej organizacji niejednokrotnie staje się motorem napędowym zmian i wzrostu.

 

Każdy dzień to nowe wyzwanie

 

Outsourcing usług związanych z zatrudnianiem pracowników przenosi z klienta na agencję ciężar zmierzenia się z wyzwaniami związanymi z rekrutacją pracowników tymczasowych. W szczególności dotyczy to cudzoziemców, którzy mimo znaczących spadków w strukturze zatrudnienia nadal stanowią prawie połowę osób pracujących tymczasowo w naszym kraju.

Znalezienie obcokrajowców zainteresowanych pracą jest obecnie nie lada wyzwaniem, bo utrudnieniem jest choćby wzrost kosztów związanych np. z transportem czy zapewnieniem mieszkania na czas kwarantanny. Koszty te ponoszą zarówno pracownicy tymczasowi, jak i agencje pracy. Konieczna jest także rozszerzona opieka pracowników agencji nad obcokrajowcami odbywającymi kwarantannę. W przypadku przedłużającej się z jakiegoś powodu izolacji pojawia się również konieczność finansowania przez agencje zakupów żywnościowych czy leków, na które nie stać niepracujących obcokrajowców.

Wyzwaniem jest też podtrzymanie możliwości pobytu i pracy cudzoziemców, które pojawi się w momencie odwołania stanu epidemii na terenie naszego kraju. Obecnie wielu obcokrajowców pracuje na podstawie tzw. przedłużonych oświadczeń. Jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, które będzie wymagało aktualizacji dokumentów legalizujących pracę.

Polscy przedsiębiorcy najchętniej przyjmują do pracy obywateli z krajów z uproszczoną procedurą zatrudnienia. W przypadku cudzoziemców z Azji procesy są długie i czasochłonne.

W ubiegłym roku w Grupie Progres, w ramach świadczonych usług outsourcingowych, pracowały osoby 46 narodowości, obecnie jest ich 44. Z naszych danych wynika, że w 2019 roku na polskim rynku pracy tymczasowej dominowali Ukraińcy – stanowili 51% wszystkich zatrudnionych i było ich o 10% więcej niż Polaków zatrudnionych tymczasowo (41%). W tym roku sytuacja się zmieniła – od stycznia do końca sierpnia to Polacy stanowili 52% wszystkich zatrudnionych pracowników tymczasowych, a Ukraińcy 38%. Pracownicy pozostałych narodowości stanowią obecnie 10% aktywnych zawodowo, w ubiegłym roku 8%.

Z naszego doświadczenia wynika, że polscy przedsiębiorcy najchętniej przyjmują do pracy obywateli z krajów z uproszczoną procedurą zatrudnienia, czyli naszych bliskich sąsiadów – są to oczywiście Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, Gruzini, Rosjanie czy też obywatele Armenii. W przypadku cudzoziemców z Azji procesy są o wiele bardziej skomplikowane i czasochłonne ze względu na dość długą procedurę związaną z pozyskiwaniem zezwoleń na pracę.

 

Zatrudnienie pracownika jest wieloetapowe

 

Proces rekrutacji pracownika jest początkiem działań, które trzeba zrealizować, jeśli chcemy legalnie zatrudniać personel. Lista zadań oraz formalności, których musimy dopełnić, jest długa, tym dłuższa, im trudniejsza jest sytuacja na rynku i im bardziej wielonarodowościowy jest nasz rynek pracy. Sytuacji nie ułatwia pandemia i związane z nią obostrzenia.

Śledzenie zmian i aktualizowanie wiedzy to podstawa działań firm takich jak nasza, która ten obowiązek zdejmuje ze swoich klientów. W związku z pandemią pojawiło się wiele nowych obostrzeń dotyczących właśnie obcokrajowców. Kwestię legalności pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce reguluje obecnie ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dla osób, których dokumenty straciłyby ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub w okresie epidemii, w celu możliwości dalszego legalnego wykonywania pracy automatycznie przedłużana jest m.in. ważność wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

Przedłużono również terminy składania wniosków o legalizację pobytu czy opuszczenie przez cudzoziemca terytorium Polski. Do tego na polskiej granicy od strony wschodu, stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE, wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID‑19. Każdego dnia aktualizujemy wiedzę i odpowiadamy na wiele różnych pytań, np. kto może wjechać do Polski i na jakich zasadach. Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE? Gdzie można ją przekroczyć z Rosją, Białorusią czy Ukrainą?

Zmieniły się też przepisy dotyczące np. badań okresowych pracowników, pojawiło się polecenie pracy zdalnej czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy (od 21.09. już na ogólnych zasadach), ograniczono też wysokości odpraw dla osób zwalnianych nie ze swojej winy.

 

Dobra umowa podstawą współpracy

 

Umowa satysfakcjonująca obie strony, bez względu na sytuację epidemiczną, powinna przede wszystkim jasno określać zakres czynności usługobiorcy. Ważne jest też określenie szeroko rozumianej odpowiedzialności odszkodowawczej. W przypadku umów o pracę tymczasową odpowiedzialność reguluje Kodeks pracy, ale już w przypadku wykorzystywania w trakcie realizacji umowy pojazdów wolnobieżnych, tj. wózków widłowych, i potencjalnego wypadku w miejscu pracy, w halach magazynowych lub produkcyjnych, warto tę kwestię zabezpieczyć. Dodatkowo umowa współpracy powinna zawierać zapisy dotyczące: niepowierzania prac niebezpiecznych, braku przesłanek stosunku pracy w przypadku usług realizowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej czy np. możliwości wstrzymania realizacji zamówień w przypadku np. naruszeń prawa.

Kluczowe jest także jasne sprecyzowanie kwestii wynagrodzenia, zatrudniania cudzoziemców (zakwaterowanie, legalizacja, dojazd, przedłużenie legalizacji oraz odwołania) lub przejmowania pracowników tymczasowych. Dobrą praktyką są zapisy gwarantujące umocowanie osób występujących po stronie klienta, jak i agencji do działania w ich imieniu, ujęcie kwestii formy rozliczeń – e‑faktur – czy zasad BHP. Ważne jest także dostosowanie umowy do zmieniającej się rzeczywistości. Nasi klienci ze zrozumieniem przyjęli zapis, który wprowadziliśmy w związku z obowiązującym stanem epidemii – dodaliśmy klauzulę tzw. siły wyższej do samego projektu umowy, chociaż nie jest to element, który w dotychczasowych negocjacjach zwracał szczególną uwagę.

 

 
 
 
Magda Dąbrowska, Dyrektor Zarządzająca Centrum Usług Wspólnych Grupy Progres
 
 
Więcej TUTAJ.

Więcej wpisów

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Praca tymczasowa jest często (i mylnie) nazywana także outsourcingiem. Faktycznie — obie formy mają ze sobą wiele wspólnego, jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice, które wykluczają zamienne stosowanie tych pojęć. Warto o tym pamiętać, ponieważ mylne nazewnictwo może przysporzyć problemów podczas urzędowych kontroli. Jak więc odróżnić outsourcing od pracy tymczasowej? Dzisiaj przyglądamy się wszystkim różnicom, które warto znać.

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Praca jest niewątpliwie głównym filarem życia każdego z nas. Kto i z jakiego powodu szuka pracy? Ilu kandydatów, tyle odpowiedzi. Każdego z nas motywuje coś innego. Jedni szukają swojej pierwszej pracy, inni zmieniają dotychczasową na inną. Dla jednych priorytetem jest wynagrodzenie, dla innych stanowisko, branża i czas pracy. Jednak zarówno kandydat, jak i jego potencjalny pracodawca doświadczają stresu – nieuniknionego elementu procesów rekrutacyjnych.

Jak wyglądał początek Twojej pracy w Grupie Progres?

Jak wyglądał początek Twojej pracy w Grupie Progres?

Jak wyglądał początek Twojej pracy w Grupie Progres?

Sandra Szczepaniak  – Koordynator Pracowników Tymczasowych   / 5 lat stażu

Jak wyglądał początek Twojej pracy w Grupie Progres?

Moja przygoda z Grupą Progres rozpoczęła się w 2011 roku kiedy to jeszcze jako osoba ucząca się zatrudniłam się w sonoco Łódź, aby sobie „dorobić”. Początkowo przychodziłam do pracy na 2/3 dni w tygodniu. Po zakończeniu nauki nasze drogi z Grupą Progres się rozeszły lecz nie na długo, bo już w 2014r. wróciłam jako zleceniobiorca również na sonoco i tu historia się powtórzyła. Zaczynałam od kilku dni w miesiącu i tak stopniowo zwiększałam liczbę dni roboczych. W innym zakładzie zwalniało się jedno miejsce na stanowisku Koordynatora weekendowego. I tak zostałam, chodź muszę przyznać, że początki bywały trudne. Było to dla mnie coś zupełnie nowego i obcego. Zostałam stałym koordynatorem i minęło już 5 lat od tej decyzji.

Lubię pracę w Grupie Progres, ponieważ…

Dała mi możliwość nauki pracy w grupie i nawiązywania nowych kontaktów, czy to z klientem, czy zleceniobiorcami.

Czego nauczyło Cię dotychczasowe doświadczenie w Grupie Progres?

Dotychczasowe doświadczenie nauczyło większej wyrozumiałości, spokoju i opanowania w rozwiązywaniu napotkanych problemów. Nauczyłam się również nawiązywania nowych kontaktów.

Jak przedstawisz spółkę w jednym zdaniu zupełnie obcej osobie ?

Obcej osobie przedstawiłabym spółkę jako rzetelną godną zaufania, służącą zawsze pomocą w rozwiązaniu problemu zarówno z perspektywy klienta, jak i zleceniobiorcy .

18 lat to dużo czy mało?

Wiek to tylko liczba. Uważam, iż 18 lat to sporo czasu na zbudowanie przez firmę renomy oraz zaufania wśród klientów, którzy skorzystali z usług oraz polecają innym współpracę. 18 to również mało, ponieważ jeszcze wiele można osiągnąć, ulepszyć, rozwinąć kolejne struktury spółek czego życzę Grupie Progres  .

Przeczytaj również: Czego nauczyło Cię dotychczasowe doświadczenie w Grupie Progres?

 

Więcej wpisów

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Outsourcing a praca tymczasowa – jaka jest różnica?

Praca tymczasowa jest często (i mylnie) nazywana także outsourcingiem. Faktycznie — obie formy mają ze sobą wiele wspólnego, jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice, które wykluczają zamienne stosowanie tych pojęć. Warto o tym pamiętać, ponieważ mylne nazewnictwo może przysporzyć problemów podczas urzędowych kontroli. Jak więc odróżnić outsourcing od pracy tymczasowej? Dzisiaj przyglądamy się wszystkim różnicom, które warto znać.

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Rola rekrutera w pracy z klientem oraz kandydatem

Praca jest niewątpliwie głównym filarem życia każdego z nas. Kto i z jakiego powodu szuka pracy? Ilu kandydatów, tyle odpowiedzi. Każdego z nas motywuje coś innego. Jedni szukają swojej pierwszej pracy, inni zmieniają dotychczasową na inną. Dla jednych priorytetem jest wynagrodzenie, dla innych stanowisko, branża i czas pracy. Jednak zarówno kandydat, jak i jego potencjalny pracodawca doświadczają stresu – nieuniknionego elementu procesów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.