Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

 

W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE.

Zwykłe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, czyli zezwolenie jednolite, jest traktowane jako podstawowy i najbardziej popularny dokument legalizacyjny dla osób pracujących w Polsce. Nie wszyscy natomiast mają świadomość o istnieniu Niebieskiej Karty Unii Europejskiej (Blue Card), co powoduje, że czasami cudzoziemcy spełniający kryteria uzyskania Niebieskiej Karty UE aplikują o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, przez co tracą szereg należnych im przywilejów.

Jeżeli zastanawiasz się, jakie korzyści może przynieść posiadanie Niebieskiej Karty UE, ten artykuł jest dla Ciebie!

 

Czym jest Niebieska Karta Unii Europejskiej?

Niebieska Karta Unii Europejskiej to specjalne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, stworzone z myślą o wysoko wykwalifikowanych pracownikach spoza UE. Celem tego programu jest przyciągnięcie do Europy specjalistów, co zwiększa konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Co do zasady Niebieska Karta UE nie różni się wizualnie od zwyklej Karty Pobytu i zawiera identyczne dane personalne posiadacza. Jedyną cechą, która ją wyróżnia, jest adnotacja „Niebieska Karta UE” na dokumencie.

Decyzja do takiej karty pobytu jest wydawana na podstawie art. 127 Ustawy o cudzoziemcach i zawiera dane pracodawcy i informacje o warunkach zatrudnienia cudzoziemca.

 

Kto może ubiegać się o Niebieską Kartę UE?

Aby ubiegać się o Niebieską Kartę UE musisz mieć ukończone studia wyższe (co najmniej 3 lata nieprzerwanych studiów) lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z wykształceniem wyższym. Ponadto, potrzebujesz umowy o pracę na okres przynajmniej roku lub wiążącej oferty pracy na minimum rok, z wynagrodzeniem wynoszącym co najmniej 1,5-krotność średniego rocznego wynagrodzenia w kraju, w którym zamierzasz pracować.

Oczywiście musisz też posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce, a także co do zasady Twój pracodawca musi potwierdzić, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

 

Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

Uzyskanie Niebieskiej Karty UE umożliwia Ci legalny pobyt w Polsce i jednocześnie legalną pracę na rzecz danego pracodawcy przez okres zatrudnienia. Taka karta wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE?

1. Elastyczność na rynku pracy po upływie określonego czasu.

Podstawowym przywilejem jest to, iż po upływie 2 lat pobytu w Polsce na podstawie Niebieskiej Karty UE uzyskujesz szerszy dostęp do polskiego rynku pracy: możesz zmienić warunki zatrudnienia lub pracodawcę bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia, wystarczy na piśmie poinformować o tym zdarzeniu Urząd Wojewódzki.

Do upływu 2 lat pobytu w Polsce na podstawie Niebieskiej Karty UE zmiany w warunkach zatrudnienia wymagają złożenia wniosku o zmianę decyzji, jednak opłata skarbowa za taką czynność jest znacząco mniejsza niż w przypadku zmiany zwykłej decyzji na pobyt czasowy i pracę.

2. Otwarty dostęp do rynku pracy członków rodziny i możliwość „łączenia rodzin”

Członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego Niebieską Kartę UE będą mogli do niego dołączyć i otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. h. Zezwolenie takie umożliwia członkom Twojej rodziny swobodny dostęp do polskiego rynku pracy i możliwość jej wykonywania bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

3. Dłuższy okres ochronny w przypadku utraty pracy

Jeżeli posiadasz Niebieską Kartę UE i utracisz pracę, możesz skorzystać z okresu ochronnego, w trakcie którego zezwolenie nie może zostać cofnięte. Aktualnie taki okres ochronny wynosi 3 miesiące.

4. Możliwość uzyskania tytułu rezydenta długoterminowego UE w Unii Europejskiej na preferencyjnych warunkach.

Można łączyć okresy pobytu w różnych państwach UE, żeby spełnić wymagania dotyczące długości pobytu.

Musisz wykazać:

a) pięć lat legalnego i nieprzerwanego pobytu na terytorium Unii na podstawie Niebieskiej Karty UE;

oraz

b) legalny i nieprzerwany pobyt przez okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku na podstawie Niebieskiej Karty UE na terytorium państwa członkowskiego, w którym zamierzasz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE.

5. Mobilność w obrębie Unii Europejskiej

Osoba posiadająca Niebieską Kartę UE, która przebywa legalnie przez osiemnaście miesięcy w jednym z krajów członkowskich, oraz jej rodzina, mogą przenieść się do innego kraju Unii Europejskiej, aby podjąć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Niebieska Karta UE to nie tylko legalny pobyt i praca, ale także szereg przywilejów, które mogą znacząco ułatwić życie wysoko wykwalifikowanym cudzoziemcom w Europie.

Już wiadomo, że wkrótce Niebieska Karta UE stanie jeszcze bardziej atrakcyjna i będzie miała więcej korzyści. A o tym, jakie dalsze przywileje planuje wprowadzić ustawodawca dla posiadaczy Niebieskiej Karty UE w Polsce, dowiesz się w naszym kolejnym artykule!

 

Jako eksperci z usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, już od ponad 20 lat wspieramy naszych Klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

https://legalnodopolshi.com/

oraz bloga, gdzie wyświetlamy aktualne informacje w świecie legalizacji cudzoziemców, HR i prawa pracy:

https://grupaprogres.pl/blog/

 

Mariia Kovalenko

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia

mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

przeczytaj więcej moich wpisów >>>

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE
  Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

  W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co powinien wiedzieć pracodawca?

  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co powinien wiedzieć pracodawca?

  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.
  Co powinien wiedzieć pracodawca?

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadziła szereg zmian dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy, a także ich małżonków nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybyli oni na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi.

  To szczególne rozwiązanie dotyczy także pozostałych Ukraińców przebywających w Polsce, którzy przyjechali do Polski przed wybuchem wojny (np. na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt, zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę, w ruchu bezwizowym).

  Otóż w celu ułatwienia legalizacji pracy cudzoziemców zostało zatwierdzone powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy, dzięki któremu wszyscy obywatele Ukrainy są uprawnieni do wykonywania pracy pod warunkiem, że pracodawca powierzy im pracę na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie poprzez stronę praca.gov.pl.

   

  Kiedy powstaje obowiązek złożenia powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy?

   

  1. Zawarcie z cudzoziemcem umowy

  Jak mówi ustawa, pierwszą przesłanką złożenia powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy jest zawarcie z cudzoziemcem umowy.

  Powiadomienie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca.

  Praca powinna być powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

  2. Niedopełnienie obowiązku złożenia powiadomienia w ustalonym terminie/błąd w powiadomieniu

  W przypadku niedopilnowania tego terminu nie ma możliwości złożenia powiadomienia z datą wstecz, jak również nie ma możliwości dokonania korekty w przypadku błędów w dokumencie, ponieważ system blokuje możliwość wybrania daty wcześniejszej niż 14 dni.

  Nazwa stanowiska, kod zawodu, wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy są informacjami bardzo istotnymi z punktu widzenia legalizacji zatrudnienia i jeżeli doszło do pomyłki w tych rubrykach – takie powiadomienie wiąże się z nielegalnym powierzeniem pracy, ponieważ dane w powiadomieniu są rozbieżne ze stanem faktycznym.

  W takich przypadkach konieczne jest ponowne powierzenie pracy temu cudzoziemcowi i nawiązanie nowej umowy, od której liczony jest nowy okres (14 dni) przewidziany na złożenie powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy.

  3. Obniżenie wysokości wynagrodzenia/wymiaru czasu pracy

  Stanowisko urzędów pracy jest w tej kwestii jednoznaczne: nowe powiadomienie na aktualne dane należy złożyć również w przypadku obniżenia wysokości wynagrodzenia, liczby godzin pracy lub wymiaru czasu pracy.

  4. Zawarcie kolejnej umowy lub aneksu do umowy przy zmianie stanowiska/obniżenia wysokości wynagrodzenia lub czasu pracy

  Zmiana stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy, wymiaru czasu pracy, zmiana wysokości wynagrodzenia lub czasu pracy wymaga złożenia nowego powiadomienia. Dotyczy to również aneksów do umowy, jeżeli ulegają zmianie integralne dane w umowie z cudzoziemcem.

  5. Przerwa w zawarciu kolejnej umowy z cudzoziemcem

  Zgodnie z obecnymi przepisami nie ma konieczności wysyłania nowego powiadomienia przy założeniu, że jest to kontynuacja umowy o pracę (bez żadnego dnia przerwy) oraz stanowisko i warunki zatrudnienia pozostają bez zmian. Jednak taka zasada działa pod warunkiem, że kolejne umowy były zawierane bezpośrednio jedna po drugiej. Przerwy pomiędzy kolejnymi umowami skutkują koniecznością złożenia nowego powiadomienia, do każdej z tych umów, nawet w przypadku przerwy w zatrudnieniu, która wynosi jeden dzień.

  6. Otrzymanie przez cudzoziemca decyzji w trakcie zatrudnienia

  Bieg 14-dniowego terminu na dokonanie powiadomienia rozpoczyna się również w dniu doręczenia obywatelowi Ukrainy decyzji o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w trakcie zatrudnienia.

  Chodzi tutaj o zezwolenie na pobyt czasowy, wydane na podstawie art. 22, zgodnie z którym jest wymagane, aby podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy powiadomił w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy właściwy powiatowy urząd pracy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: praca.gov.pl, o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

  7. Wygaśnięcie dokumentu legalizującego pracę przy ważnej podstawie pobytu, jeśli umowa nadal obowiązuje

  Pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy na podstawie powiadomienia obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, jak również przebywającym tutaj do 23 lutego 2022 roku.

  Do czasu wprowadzenia powiadomienia jako instrumentu legalizującego pracę, osoby z Ukrainy pracowały na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy lub zezwolenia na pracę. Takie dokumenty, w odróżnieniu od powiadomienia, mają termin ważności, który już powoli zaczyna wygasać.

  Nasuwa się zatem istotne pytanie: Jak postąpić z obywatelem Ukrainy, który ma legalny pobyt, a także umowę o pracę/zlecenia, natomiast jego dokument legalizujący pracę wkrótce będzie nieważny? Powiadomienia nie można złożyć bez podpisania umowy/aneksu, cudzoziemiec także nie otrzymał decyzji, więc zgodnie z ustawą nie ma przesłanki do złożenia powiadomienia.

  W takim przypadku chcemy podzielić się z Wami cennymi wskazówkami, zdobytymi na webinarze zorganizowanym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

  • Otóż pierwszym możliwym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ponowne powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy i złożenie powiadomienia w ustawowym terminie. Żeby zalegalizować pracę cudzoziemca zgodnie z obecnymi przepisami należy rozwiązać umowę i podpisać nową, co zainicjuje złożenie powiadomienia.

  Natomiast dla pracodawcy, jak również pracownika, takie rozwiązanie nie zawsze jest wygodne z różnych powodów. Jeżeli pracodawca nie chce rozwiązywać umowy, może skorzystać z drugiej metody.

  • W celu legalizacji pracy obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce do 23 lutego 2022, nadal można uzyskiwać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. To oznacza, że zanim oświadczenie lub zezwolenie, na podstawie którego obywatel Ukrainy pracuje, utraci ważność, pracodawca musi uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Ważne jest to, aby nie było przerwy pomiędzy aktualnym dokumentem legalizującym pracę a nowym, żeby zapewnić kontynuację zatrudnienia.

  W powyższym przypadku nie ma obowiązku rozwiązania dotychczasowej umowy, a praca obywatela Ukrainy będzie legalna. Dopiero kiedy np. umowa o pracę takiego cudzoziemca wygaśnie, pracodawca może złożyć powiadomienie.

  Takie rozwiązanie jest tymczasowe (oświadczenie można uzyskać na maksymalnie 24 miesiące) i wiąże się z uiszczeniem opłaty skarbowej za wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń w wysokości 100 złotych, natomiast pozwoli pominąć niektóre aspekty kadrowe.

   

  Podsumowanie

  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy jest ważnym krokiem, choć wymaga jeszcze dopracowania. Biorąc pod uwagę ciągłe zmiany w przepisach oraz różnice w wytycznych organów, najlepiej składać powiadomienie do każdej umowy podpisanej z cudzoziemcem w celu zapewnienia legalności pracy. Powiadomienie o powierzeniu pracy jest darmowe, natomiast konsekwencje dla pracodawcy są duże.

  Zachęcamy do bieżącego monitorowania przepisów i przestrzegania wymaganego na złożenie powiadomienia czasu.

  Jako eksperci z usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, już od ponad 20 lat wspieramy naszych Klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

  https://legalnodopolshi.com/

  oraz bloga, gdzie wyświetlamy aktualne informacje w świecie legalizacji cudzoziemców, HR i prawa pracy:

  https://grupaprogres.pl/blog/

   

  Mariia Kovalenko

  Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia

  mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
  +48 691 230 408

  przeczytaj więcej moich wpisów >>>

  Napisz do nas

  Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

   Więcej wpisów

   Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE
   Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

   W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

   Zatrudniasz obywateli Ukrainy? Sprawdź, co zrobić, gdy nie złożyłeś powiadomienia o zatrudnieniu!

   Zatrudniasz obywateli Ukrainy? Sprawdź, co zrobić, gdy nie złożyłeś powiadomienia o zatrudnieniu!

   Zatrudniasz obywateli Ukrainy?
   Sprawdź, co zrobić, gdy nie złożyłeś powiadomienia o zatrudnieniu!

   Jeśli jako pracodawca znalazłeś się w sytuacji, w której obywatel Ukrainy dostarczył Ci z opóźnieniem udzieloną po zatrudnieniu decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę ( z adnotacją wykazującą art. 22), co uniemożliwiło Ci złożenie wymaganego powiadomienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji cudzoziemcowi – istnieje konkretny sposób postępowania, który zminimalizuje ryzyko negatywnych konsekwencji.

   Poniżej krok po kroku wyjaśniamy, jak należy postąpić w takiej sytuacji:

    

   Zrozumienie obowiązujących przepisów

   1. Pierwotny obowiązek złożenia powiadomienie o zatrudnieniu ob. Ukrainy pojawia się w momencie zatrudnienia legalnie przebywającego ob. Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Pracodawcy zobowiązani są do powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy.
   2. Kolejny obowiązek złożenia powiadomienia o zatrudnieniu ob. Ukrainy w terminie pojawia się zgodnie z w art. 22 ust. 1c ww. ustawy gdy zostaje udzielona ob. Ukrainy decyzja na pobyt czasowy i pracę, a bieg 14-dniowego terminu na dokonanie powiadomienia rozpoczyna się w dniu doręczenia obywatelowi Ukrainy decyzji o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

   Powiadomienie to należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie praca.gov.pl

    

   Jakie informacje należy zawrzeć w powiadomieniu?

   W powiadomieniu należy podać dane pracodawcy, dane osobowe obywatela Ukrainy zatrudnionego na podstawie decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, a także informacje dotyczące warunków zatrudnienia, takie jak: rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia oraz okres, na który zostało zawarte zatrudnienie.

   Pamiętaj, że dotyczą Cię wszystkie obowiązki związane z zatrudnieniem, czyli:

   • wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa;
   • musisz zawrzeć z obywatelem Ukrainy umowę pisemną, która uwzględnia warunki zawarte w powiadomieniu złożonym do urzędu pracy;
   • zanim podpiszesz umowę z cudzoziemcem, przedstaw mu tłumaczenie umowy na język dla niego zrozumiały;
   • zgłoś pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

    

   Przypadek niezłożenia powiadomienia w wyznaczonym terminie

   Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, pracodawca ma obowiązek powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od dnia doręczenia obywatelowi Ukrainy decyzji  z adnotacją art. 22 ww. ustawy o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

   Co jednak należy zrobić, gdy z różnych przyczyn ten obowiązek nie został spełniony w ustalonym czasie?

   Jeśli, jak często w praktyce się zdarza, obywatel Ukrainy dostarczył pracodawcy decyzję zawierającą zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z opóźnieniem uniemożliwiającym złożenie powiadomienia w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji cudzoziemcowi, ważne jest, aby pracodawca działał niezwłocznie w celu naprawienia tej sytuacji.

   Zgodnie z interpretacją Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy, w takim przypadku pracodawca powinien dokonać zgłoszenia niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym obywatel Ukrainy dostarczył decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Działanie takie jest wyrazem dobrej woli pracodawcy i próbą naprawienia zaistniałej sytuacji.

    

   Wyjaśnienie sytuacji i przygotowanie dokumentacji

   Ważne, aby zebrać i przygotować wszelkie dokumenty potwierdzające datę, kiedy faktycznie dostarczył decyzję obywatel Ukrainy. Mogą to być na przykład: kopia decyzji z widoczną datą otrzymania, korespondencja e-mailowa, która potwierdza kiedy dostarczono dokumenty, lub inne materiały, które mogą służyć jako dowód w tej sprawie.

   W przypadku jakichkolwiek kontroli lub pytań ze strony organów państwowych (np. Inspekcji Pracy), najważniejsze, aby wyjaśnić sytuację i przedstawić zgromadzoną dokumentację. Podstawą jest, aby wykazać, dlaczego powiadomienie zostało złożone po terminie, a także udowodnić, że zrobione zostało to niezwłocznie po otrzymaniu decyzji.

    

   Możliwe konsekwencje opóźnienia

   Departament Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy wskazuje, że jeśli obywatelowi Ukrainy, pracującemu u danego pracodawcy, udzielono zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia odpowiednich organów, a pracodawca nie dopełnił tego obowiązku w wyznaczonym terminie, może to nie skutkować automatycznymi sankcjami. Warunkiem uniknięcia zarzutu jest fakt, że pracownik:

   • Wykonywał pracę zgodnie z warunkami określonymi w pierwotnym powiadomieniu pracodawcy,
   • Nie doświadczył zmiany w wymiarze czasu pracy ani w wysokości wynagrodzenia,
   • Pozostał na tym samym stanowisku pracy.

   a pracodawca podejmie działania naprawcze.

   Dodatkowo, pewne kategorie cudzoziemców korzystają ze zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Do takich przypadków należą między innymi: studenci studiów stacjonarnych w Polsce, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych lub uczelni wyższych oraz osoby posiadające Kartę Polaka.

    

   Zapobieganie przyszłym opóźnieniom

   Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, pracodawcy powinni wdrożyć procedury wewnętrzne zapewniające śledzenie i przestrzeganie terminów związanych z powiadamianiem o zatrudnieniu obywateli Ukrainy. Może to obejmować utworzenie harmonogramu przypomnień lub systemu monitorowania, który pomoże w terminowym składaniu wymaganych dokumentów.

   Ważne jest, aby pracodawcy rozumieli potencjalne ryzyko i działali zgodnie z obowiązującym prawem, aby uniknąć możliwych sankcji w przyszłości.

   Link do źródła https://www.pip.gov.pl/ua/dla-sluzb-bhp/yurydychni-porady/obywatele-ukrainy

   Potrzebujesz wsparcia w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy ekspertów kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl 

    

   Julia Nowicka

   Koordynator Usług Legalizacji Cudzoziemców

   julia.nowicka@grupaprogres.pl
   +48 603 980 200

   przeczytaj więcej moich wpisów >>>

   Napisz do nas

   Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

    Więcej wpisów

    Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE
    Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

    W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

    Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

    Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

    Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia.
    Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce​​

    W ostatnim roku, Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) przeprowadził szeroko zakrojone kontrole w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wyniki tych kontroli są alarmujące, ale również dają jasny obraz tego, w jaki sposób pracodawcy mogą działać zgodnie z prawem, zapewniając legalne warunki pracy dla obcokrajowców.

    Praktyczny wymiar problemu

    W 2023 roku MOSG skontrolował 316 firm, odkrywając nieprawidłowości w aż 291 z nich. To ogromne wyzwanie, ale także szansa na poprawę standardów zatrudnienia w naszym kraju. Spośród blisko 15 tysięcy sprawdzonych obcokrajowców, 2600 pracowało nielegalnie. Większość z nich pochodziła z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

    Porównując te dane z rokiem 2022, widzimy znaczący wzrost nielegalnego zatrudnienia. To poważny problem, któremu należy się przyjrzeć z większą uwagą. W roku 2022, liczba nielegalnie pracujących cudzoziemców wynosiła niespełna 1800 osób, podczas gdy w 2023 roku było to już 2600. To alarmujący trend, który wymaga natychmiastowej reakcji.

    Naruszenia prawa dotyczą głównie:

    • braku wymaganego zezwolenia na pracę;
    • pracy na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu pracy;
    • niedopełnienia obowiązków przez pracodawców, takich jak informowanie odpowiednich organów o zmianach w zatrudnieniu cudzoziemców.

    Pamiętajmy, że kwestia nielegalnego zatrudnienia nie dotyczy jedynie braku posiadania odpowiednich dokumentów przez cudzoziemców. Problem ten dotyka również aspektów przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy, płacy, ubezpieczeń społecznych czy bezpieczeństwa pracowników.

    Najbardziej narażone na kontrole są branże takie jak:

    • budownictwo,
    • usługi gastronomiczne i hotelarskie,
    • usługi fryzjersko-kosmetyczne
    • agencje zatrudnienia.

    W tych sektorach pracuje najwięcej cudzoziemców i to właśnie tam stwierdzono najwięcej nieprawidłowości.

    Codzienne oblicze problemu

    W praktyce, problem nielegalnego zatrudnienia i pobytu obcokrajowców manifestuje się na wiele sposobów. Często cudzoziemcy, szukający lepszego życia, padają ofiarą nieuczciwych pracodawców, którzy wykorzystują ich trudną sytuację. Niejednokrotnie obiecane „złote góry” zamieniają się w pracę bez umowy, za niskie wynagrodzenie, bez ubezpieczenia i podstawowych praw pracowniczych.

    Nielegalny pobyt i praca mają też konsekwencje prawne. W Polsce, cudzoziemiec nieposiadający ważnej wizy, pozwalającej na legalny pobyt i pracę, może zostać poddany procedurze administracyjnej, która zobowiązuje go do powrotu do kraju pochodzenia – dobrowolnie lub przymusowo. Pomimo możliwości skorzystania z pomocy w organizacji powrotu, wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, bez środków do życia i możliwości legalnego zatrudnienia.

    Apel do zmiany podejścia

    Problem nielegalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce jest złożony i wielowymiarowy. Niewątpliwie, wymaga on nie tylko surowych sankcji, ale i edukacji zarówno pracodawców, jak i samych pracowników. Przykłady pokazują, że niezrozumienie przepisów, bądź ich świadome ignorowanie, prowadzi do poważnych konsekwencji dla obu stron.

    Ważne jest, aby komunikaty prawne i procedury były jasne, zrozumiałe i dostępne dla każdego. Odpowiednie organy powinny nie tylko egzekwować przestrzeganie prawa, ale również prowadzić działania edukacyjne, które pomogą zapobiegać nielegalnemu zatrudnieniu i pobytowi. 

    Potrzebujesz wsparcia w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy ekspertów contact@legalnodopolshi.com

     

    Julia Nowicka

    Koordynator Usług Legalizacji Cudzoziemców

    julia.nowicka@grupaprogres.pl
    +48 603 980 200

    przeczytaj więcej moich wpisów >>>

    Napisz do nas

    Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

     Więcej wpisów

     Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE
     Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

     W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

     Modernizacja procesów czy to krok do przodu? Nadchodzą ważne zmiany w prawie imigracyjnym w Polsce

     Modernizacja procesów czy to krok do przodu? Nadchodzą ważne zmiany w prawie imigracyjnym w Polsce

     Modernizacja procesów czy to krok do przodu? Nadchodzą ważne zmiany w prawie imigracyjnym w Polsce

     Polska przygotowuje się do istotnych zmian w swoim prawie imigracyjnym, mających na celu usprawnienie procesu legalizacji pobytu dla cudzoziemców. Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach przynosi szereg innowacyjnych rozwiązań, których celem jest dostosowanie się do nowych standardów unijnych oraz poprawa efektywności administracyjnej.

     Poniżej przedstawiamy jedną z najważniejszych zmian, jakie przewiduje ten projekt.

     Elektroniczne Składanie Wniosków o Pobyt

     Jedną z kluczowych zmian jest wdrożenie elektronicznego systemu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt. Zamiast tradycyjnego papierowego procesu, cudzoziemcy będą mogli składać wnioski za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw online. Ta innowacja nie tylko usprawni proces, ale także zwiększy możliwość dla wszystkich zainteresowanych złożyć wniosek bez kilkumiesięcznego oczekiwania na termin oraz polowania na kolejki.

     • Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

     W nowym systemie składania wniosków wymagane będzie opatrzenie formularzy i załączników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Ta zmiana ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa procesu oraz ułatwienie procedur dla cudzoziemców.

     • Urzędowe Poświadczenie Odbioru Wniosku

     Po złożeniu wniosku, cudzoziemcy otrzymają oficjalne potwierdzenie odbioru przez wojewodę. To ważne dla zachowania ścisłej komunikacji między urzędem a cudzoziemcami, którzy mogą potrzebować tego dokumentu jako dowód złożenia wniosku w różnych sytuacjach.

     • Eliminacja „Procedury Stempla”

     Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest eliminacja „procedury stempla” i zastąpienie jej przez generowanie automatyczne przez MOS zaświadczenia o złożeniu wniosku. To oznacza, że cudzoziemcy nie będą musieli czekać na stemplowanie ich dokumentów, co znacznie przyspieszy cały proces.

     Składanie wniosków w imieniu cudzoziemców przebywających poza granicami kraju

     Ważnym krokiem w planowanych zmianach jest także wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie procedury udzielania zezwoleń na pobyt czasowy, m.in. umożliwiających członkom rodzin przebywającym w Polsce składanie wniosków w imieniu cudzoziemców przebywających poza granicami kraju.

     Modernizacja procesów czy to krok do przodu?

     Celem projektu jest adaptacja do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883, która dotyczy warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Ponadto, projekt uwzględnia wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wprowadza nowe rozwiązania w zakresie organizacji operacji powrotnych przez Agencję Frontex.

     Te zmiany mają na celu usprawnienie procesu legalizacji pobytu w Polsce oraz dostosowanie się do standardów europejskich. Nowe przepisy mają również ułatwić życie cudzoziemcom przebywającym w Polsce oraz poprawić efektywność administracyjną. Rozpoczęły się już konsultacje społeczne projektu, co daje szansę na zgłoszenie uwag i opinii ze strony zainteresowanych stron. Wprowadzenie elektronicznych formularzy oraz eliminacja procedury stempla to kroki w kierunku cyfryzacji i uproszczenia biurokracji, co może przynieść znaczącą poprawę w efektywności działania administracji. Jednakże, kluczowe będzie skrupulatne wdrożenie tych zmian, aby zapewnić sprawiedliwość, bezpieczeństwo i skuteczność nowego systemu.

     Przedstawione zmiany są z pewnością krokiem naprzód w modernizacji procesów związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Czy jednak spełnią one oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron oraz czy nie pojawią się nowe wyzwania w ich wdrożeniu? To pytania, które pozostają otwarte.

     Zachęcamy do śledzenia naszych bloga, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkich zmianach związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców.

      

      

     Julia Nowicka

     Koordynator Usług Legalizacji Cudzoziemców

     julia.nowicka@grupaprogres.pl
     +48 603 980 200

     przeczytaj więcej moich wpisów >>>

     Napisz do nas

     Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

      Więcej wpisów

      Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE
      Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

      W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.