Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy – pułapki legalizacyjne

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy – pułapki legalizacyjne

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy – pułapki legalizacyjne

Więcej wpisów

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ważne zmiany wchodzą w życie

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ważne zmiany wchodzą w życie

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 

Новелізація закону про іноземців

Amendment of the Aliens Act 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 547), zwana dalej „ustawą o cudzoziemcach” opublikowana w dniu 23 marca, wejdzie w życie co do zasady 7 kwietnia z wyjątkiem niektórych przepisów, które ze względu na przystosowanie systemów teleinformatycznych zostaną wprowadzone później. Ustawa wprowadza głównie przepisy kompetencyjnie oraz skupia się na powrocie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce do swoich krajów ojczystych, najważniejsze z nich zostały krótko omówione poniżej:

Zgodnie z nowelizacją został wprowadzony 7 – dniowy termin na wniesienie odwołania w sprawach:

 • wydania i wymiany karty pobytu w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych (art. 245)
 • wydania i wymiany dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 277)
 • zobowiązania cudzoziemca do powrotu (art. 321)
 • ustalenia wysokości kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu (art. 341)
 • udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych (art. 348)
 • udzielenia zgody na pobyt tolerowany (art. 351)
 • cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • cofnięcia zgody na pobyt tolerowany.

 

Skrócenie terminu dobrowolnego powrotu – dotychczasowy termin ten wynosił od 15 do 30 dni. Znowelizowanym przepisem art. 315 ustawy o cudzoziemcach termin ten został zmieniony od 8 do 30 dni liczony od dnia doręczenia decyzji. W praktyce oznaczać to będzie, że cudzoziemiec będzie miał niewiele czasu na zapoznanie się z treścią decyzji oraz sporządzenie odwołania

Wydłużenie maksymalnej długości okresu wpisu o zakazie wjazdu do Polski i strefy krajów Schengen z 5 lat do maksymalnie 10 lat. –  wydłużony termin został wprowadzony w przypadkach, kiedy wobec cudzoziemca są podejrzenia o działalność terrorystyczną, szpiegowską lub gdy cudzoziemiec popełnił jedno z przestępstw określonych w kodeksie karnym. Maksymalny okres wpisu o zakazie wjazdu do Polski i strefy krajów Schengen będzie obowiązywał również, gdy wymagają tego względy obronności państwa.

Brak doręczenia decyzji o odmowie wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen. – Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadziła art. 440a ust. 7,8 oraz 9, który wprost dopuszcza możliwość wydania nowego rodzaju decyzji o odmowie wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen. Decyzja wprowadzona znowelizowanym przepisem jest decyzją ostateczną – nie doręcza się jej oraz nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wprowadzony zapis pozbawia cudzoziemca możliwości złożenia skutecznego środka odwoławczego. Jednak należy zaznaczyć, że organ ma możliwość wydania takiej decyzji tylko wtedy gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach przewiduje również wyrobienie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców, którzy z różnych powodów je utracili i nie mogą ich odnowić. Przepis skierowany do cudzoziemców posiadających w Polsce w szczególności zezwolenie na pobyt stały, rezydenta UE oraz zgodę na pobyt tolerowany. Zapis szczególnie ważny dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce.

 

Новелізація закону про іноземців

Закон з 9 березня 2023 року  (Дз. У. поз. 547), далі згадуваний як „закон про іноземців”, опублікований 23 березня, буде введений в дію  7 квітня, за винятком деяких положень, які за допомогою телекомунікаційних систем будуть введені пізніше. Закон головним чином вводить компетентні положення та фокусується на поверненні іноземців, які нелегально перебувають в Польщі, до своїх батьківських країн.  Найважливіші з них коротко обговорені нижче:

Згідно з новелізацією прийнятий 7-денний термін на подання апеляції у справах:

 • видачі та обміну карти перебування, яка була видана на підставі перебування з гуманітарних причин (ст. 245)
 • видачі та обміну документу „згоди на толерантне перебування” (ст. 277)
 • зобов’язання іноземця до повернення (ст. 321)
 • встановлення суми вартості видачі та виконання рішення про зобов’язання до повернення (ст. 341)
 • надання згоди на перебування з гуманітарних причин (ст. 348)
 • надання згоди на толерантне перебування (ст. 351)
 • відкликання згоди на перебування з гуманітарних причин
 • відкликання згоди на толерантне перебування.

 

Скорочення терміну добровільного повернення – до цього часу термін становив від 15 до 30 днів. Зміненим положенням ст. 315 закону про іноземців термін був змінений з 8 до 30 днів, рахуючи від дня отримання рішення. На практиці це означатиме, що іноземець матиме мало часу на ознайомлення з вмістом рішення та складання апеляції.

Продовжено тривалість заборони на в’їзд до Польщі та зони країн Шенген, від 5  до 10 років (максимально) – продовжений термін буде введено у випадках, коли щодо іноземця є підозра в терористичній та шпигунській діяльності або коли іноземець вчинив одне з злочинів, визначених у Кримінальному кодексі. Максимальний термін запису про заборону на в’їзд до Польщі та зони країн Шенген також буде діяти, коли цього вимагають оборонні інтереси держави.

Відсутність отримання рішення про відмову у в’їзді та перебуванні на території країн Шенген – Новелізація закону про іноземців ввела ст. 440a п. 7,8 та 9, який прямо допускає можливість видачі нового виду рішення про відмову у в’їзді та перебуванні на території країн Шенген. Такого виду рішення є остаточне і не вручається особисто іноземцю токож не застосовуються положення Кодексу адміністративного провадження. Введений запис позбавляє іноземця можливості подання ефективного засобу апеляції. Однак слід зазначити, що орган має можливість видати таке рішення тільки тоді, коли цього вимагають оборонні або безпекові інтереси держави.

Змінений закон про іноземців також передбачає видачу польських документів для іноземців, які з різних причин їх втратили та не можуть їх оновити. Положення спрямоване на іноземців, які мають у Польщі дозвіл на постійне перебування, резидента ЄС та згоду на толерантне перебування. Закон особливо важливий для громадян Білорусі, які перебувають в Польщі.

 

Amendment of the Aliens Act

The Act mainly introduces competence provisions and focuses on the return of foreigners illegally residing in Poland to their home countries, the most important of which are briefly described below:

According to the amendment, a 7-day time limit for writing an appeal in cases has been introduced:

 • issuance and exchange of a residence card in connection with granting a residence permit for humanitarian reasons (Article 245)
 • issuing and replacing a permit for tolerated stay (Article 277)
 • obligation of the alien to return (Article 321)
 • determining the costs of issuing and implementing a return decision (Article 341)
 • authorisation to stay for humanitarian reasons (Article 348)
 • granting of a tolerated stay permit (Article 351)
 • withdrawal of a residence permit for humanitarian reasons
 • withdrawal of a permit for tolerated stay.

 

Shortening of the time limit for voluntary return – previously the time limit ranged from 15 to 30 days. With the amended provision, Article 315 of the Act on Aliens, the deadline was changed from 8 to 30 days counted from the date of delivery of the decision. In practice, this will mean that the foreigner will have short time to read the content of the decision and to draft an appeal.

Extending the maximum length of the entry ban alert period for Poland and Schengen area from 5 years to a maximum of 10 years. – The extended period has been introduced in cases where a foreigner is suspected of terrorist or spy activities, or has committed one of the offences specified in the Penal Code. The maximum period of the entry ban alert to Poland and the Schengen states zone will also apply when required for reasons of national defence.

Non-delivery of a decision to refuse entry and stay on the territory of Schengen area. – The amendment of the Act on Aliens introduced Article 440a(7), (8) and (9), which explicitly allows for the possibility to issue a new type of decision on refusal of entry and stay on the territory of Schengen area. The decision introduced by the amended provision is a final decision – it is not delivered and the provisions of the Code of Administrative Procedure are not applied. The introduced provision deprives the foreigner of the possibility to lodge an effective appeal. However, it should be noted that the authority has the possibility to issue such a decision only, if it is required by considerations of state defence or security.

The amended Act on foreigners also provides  making of Polish travel documents for foreigners who, for various reasons, have lost them and cannot renew them

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

Do you need more information? Contact us:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 – Status UKR

Zmiany legalizacyjne w 2023r. – Status UKR
Зміни щодо легалізації 2023 – UKR Статус

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 – Status UKR

Pozostając w temacie zmian legalizacyjnych, które zaskoczyły wielu praktyków dzisiaj pochylimy się nad dość problematycznym statusem UKR (ochrona czasowa). 

 

Status UKR- wyjazd z Polski i jego konsekwencje

 

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostały dodane przepisy, które precyzują konsekwencje wyjazdu cudzoziemca posiadającego ochronę czasową z Polski na okres powyżej 30 dni. Jeżeli wyjazd trwał dłużej niż 30 dni status „UKR” zostaje automatycznie zmieniony na status „NUE”.

Opisanych wyżej uprawnień nie traci się w przypadku wyjazdu z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca jeśli jest się osobą skierowaną do wykonywania pracy lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uwaga!

Ustawodawca przewiduje jednak możliwość ponownego otrzymania ochrony czasowej przez obywatela Ukrainy, w  jaki sposób ?

Ustawodawca wskazuje na dwie metody ponownego pozyskania ochrony czasowej:

 1. w wyniku kolejnego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL – art. 17h
 2. automatycznie, poprzez zarejestrowanie przez Straż Graniczną wjazdu do Polski z kraju nienależącego do krajów strefy Schengen

Nasuwa się pytanie czy obywatel Ukrainy może zatem wyjechać z Polski tylko raz na 30 dni w ciągu 18 miesięcy?

 

Ustawa nie daje podstaw do takich twierdzeń, gdyż art. 11 ust. 2 należy odnieść do każdego wyjazdu cudzoziemca z Polski. Należy tylko zaznaczyć, że aby obywatel Ukrainy mógł swobodnie korzystać z uprawnień jakie daje mu ustawa – każdy z jego pobytów poza Rzeczpospolitą Polską nie może przekroczyć 30 dni.

Brak wąskiej interpretacji art. 11 ust.2 wynika z tego, że obywatel Ukrainy posiadający PESEL ze statusem UKR  nie jest zobowiązany do  przebywania w Polsce. Może w każdym czasie opuścić Polskę w wybranym kierunku.

Należy również dodać, iż obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce na podstawie przepisów legalizujących jego pobyt na podstawie ustawy jest uznawany za osobę korzystającą z ochrony czasowej. Co do zasady, obywatele Ukrainy mają swobodę wyboru kraju, w którym chcą korzystać z ochrony czasowej. Z uprawnień wynikających z ochrony czasowej można jednak korzystać tylko w jednym państwie UE.

Зміни щодо легалізації 2023 року – UKR Статус

Залишимося на темі легалізаційних змін, яка здивувала багатьох практиків, сьогодні зупинимося на досить проблемному статусі UKR (тимчасового захисту).

 

Виїзд з Польщі та його наслідки

 

Зміни до Закону про допомогу громадянам України доповнили положеннями, які визначають наслідки виїзду іноземця з тимчасовим захистом з Польщі на термін понад 30 днів. Якщо поїздка тривала більше 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на статус «NUE».

Права, описані вище, не втрачаються, якщо ви залишаєте територію Республіки Польща на термін довший ніж 1 місяць за одної умови – якщо ваш рободавець, який діє на території Республіки Польща, доручив вам виконувати роботу чи послуги поза її межами,.

Увага!

Законодавець передбачає можливість повторного отримання громадянином України тимчасового захисту. Як саме?

Законодавець вказує два способи отримання тимчасового захисту:

а) в результаті повторної подачі заявки на номер PESEL – ст. 17h

б) автоматично, шляхом реєстрації прикордонною службою в’їзду до Польщі з країни, яка не входить до Шенгенської зони.

 

Виникає питання, чи може громадянин України виїжджати з Польщі лише раз на 30 днів протягом 18 місяців?

 

Закон не містить підстав для таких вимог. Стаття 11 ч. 2 стосується індивідуально конкретного  виїзду іноземця з Польщі. Слід зазначити, що для того, щоб громадянин України міг вільно реалізувати права, надані йому законом про допомогу – кожне його перебування за межами Республіки Польща не може перевищувати 30 днів.

Відсутність вузького тлумачення ст. 11 ч. 2 випливає з того, що громадянин України, який має PESEL зі статусом UKR, не зобов’язаний залишатися в Польщі. Він може в будь-який час виїхати з Польщі в обраному напрямку.

Також варто додати, що громадянин України, який проживає в Польщі зі статусом «UKR», вважається особою, яка користується тимчасовим захистом. Як правило, громадяни України вільні у виборі країни, де вони хочуть скористатися тимчасовим захистом. Однак правo на тимчасовий захист можe бути надане лише в одній країні ЄС.

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 cz. II

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 cz. II

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 cz. II

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 cz. II – Uchylenie przepisów dotyczących COVID- 19.

 

Pozostając w temacie zmian legalizacyjnych, które zaskoczyły wielu praktyków dzisiaj pochylimy się nad przepisami wprowadzonymi w związku z epidemią COVID – 19.

 

Nowelizacja polskiej ustawy o wsparciu obywateli Ukrainy założyła również pewne zmiany w przepisach dotyczących Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Ustawodawca postanowił, że przepisy przedłużające pobyty krótko i długoterminowe przestaną obowiązywać w dniu 24 sierpnia 2023 roku.  Natomiast reszta przepisów, które przedłużają dokumenty legalizujące pracę (czyli oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę) – pozostają niezmienne, co oznacza, że wygasną 30 dni od dnia odwołania jednego ze stanów epidemiologicznych.

 

Jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja tych przepisów? 

Na początku warto zaznaczyć, że beneficjantami przytoczonej wyżej ustawy są wszyscy cudzoziemcy, a więc każdy z cudzoziemców niezależnie od rasy czy kraju pochodzenia może przebywać i pracować w Polsce na podstawie wyżej wskazanej ustawy, o ile spełnia warunki w niej określone.

 

Jakie dokumenty oraz procedury przestaną obowiązywać?

 • składanie wniosku na pobyt po upływie terminu ważności innych dokumentów pobytowych lub po ukończeniu ruchu bezwizowego;
 • automatyczne przedłużenie ważności wizy krajowej;
 • automatyczne przedłużenie ważności zezwoleń na pobyt;
 • automatyczne przedłużenie pobytów krótkoterminowych:
 1. wizy Schengen
 2. zezwolenia na pobyt wydanego przez inne Państwa strefy Schengen
 3. przepisy o ruchu bezwizowym
 4. wizy krajowe wydawane przez inne Państwa strefy Schengen
 • automatyczne przedłużenie tymczasowych dowodów tożsamości cudzoziemca;
 • automatyczne przedłużenie ważności kart pobytu.

 

Uwaga!

Może okazać się jednak, że przepisy dotyczące szczególnych regulacji w zakresie pobytu i pracy cudzoziemców przestaną obowiązywać już wcześniej. Aktualnie omawiana ustawa ma moc prawną do dnia 31 marca 2023 roku. Jeżeli po tej dacie nie zostanie przedłużony czas jednego ze stanów epidemii,  Ustawa utraci moc prawną, a co za tym idzie wszystkie jej przepisy dotyczące kwestii pobytowych cudzoziemców będą obowiązywały tylko do końca kwietnia. Jedynie w przypadku obywateli Ukrainy, o ile są beneficjentami znowelizowanej specustawy pomocowej, pobyt zostanie przedłużony do dnia 23 sierpnia 2023 roku.

 

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, Grupa Progres rekomenduje, aby na bieżąco sprawdzać status imigracyjny swoich pracowników, w szczególności ważności zezwoleń na pobyt oraz zezwoleń na pracę.

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 cz.I

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 cz.I

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 cz. I

15 luty 2023

Zmiany legalizacyjne w roku 2023 – Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy oraz innych ustaw cz. I

 

Pod koniec stycznia 2023 roku została opublikowana znowelizowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego Państwa oraz innych ustaw. Zaproponowane rozwiązania poniosły za sobą szereg daleko idących zmian. W poniższym artykule omówimy najważniejsze z nich, z perspektywy zarówno pracodawcy jak i cudzoziemca.

 

1. Zmiany w zakresie obowiązku notyfikacji zatrudnienia obywateli Ukrainy

 

Jedną z najistotniejszych zmian jest rozszerzenie oraz doprecyzowanie art. 22 specustawy, który reguluje dostęp do rynku pracy dla obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia. Przepisy obowiązujące przed nowelizacją mówiły o tym, że na zgłoszenie powiadomienia pracodawca ma 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.  Problem z jakim spotkało się większość praktyków pojawił się w sytuacji gdy cudzoziemiec rozpoczął pracę jeszcze przed wydaniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – nie było do końca wiadomo od kiedy termin 14 dni zaczyna biec, dlatego też ustawodawca ustanowił, iż w przypadku obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli pracę przed wydaniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę termin 14 dni na zgłoszenie biegnie od dnia doręczenia decyzji.

W praktyce pracodawca ma obowiązek zgłosić powiadomienie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – nie jest tutaj ważne na jakiej postawie cudzoziemiec pracował wcześniej. Jeżeli w decyzji udzielającej zezwolenia na pobyt jest napisane, iż zezwolenie jest udzielane z art. 22, pracodawca koniecznie zgłasza powiadomienie do odpowiedniego urzędu pracy. 

 

2. Uchylenie przepisów wprowadzających specjalne zezwolenie na pobyt czasowy

 

Ustawodawca tworząc specustawę przewidział dla obywateli Ukrainy pozyskanie specjalnego zezwolenia na pobyt na podstawie art. 38 przedmiotowej ustawy. Znowelizowane przepisy uchyliły art. 38 pozbawiając tym samym obywateli Ukrainy możliwości składania wniosków na wyżej wskazanej podstawie. Od 28 stycznia 2023 roku wszystkie wnioski składane na podstawie art. 38 specustawy zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Czy to będzie oznaczało, że obywatel posiadający status UKR nie będzie mógł przedłużyć swojego legalnego pobytu? Okazuje się, że nie.

Jak widać z przeprowadzonych badań GUS-u, duży procent obywateli Ukrainy, którzy przyjechali po wojnie są aktywni zawodowo. W związku z tym ustawodawca wprowadził możliwość dla tej grupy cudzoziemców ubiegania się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na okres 3 lat. Wnioski będzie można złożyć od 01 kwietnia 2023 roku.

Kolejne zmiany omawiamy w drugiej części artykułu.

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca – jakiej kary można się spodziewać?

17 października 2022

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Coraz częściej dostrzegamy cudzoziemców nie tylko zza naszej wschodniej granicy, ale również cudzoziemców z krajów dość odległych jak np.: Indie, Filipiny czy Indonezja. Obowiązujące w Polsce przepisy co prawda dają możliwość zatrudnienia cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszelkich obowiązków ciążących na nim na podstawie ustaw. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest dość dotkliwymi karami pieniężnymi i nie tylko.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca –  co właściwie oznacza ?

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców niesie ze sobą wiele negatywnych skutków, zarówno dla samych pracowników, jak i dla całego społeczeństwa. Pracownicy, którzy pracują bez wymaganych dokumentów, często są wykorzystywani przez pracodawców, którzy płacą im znacznie mniejsze wynagrodzenia niż polskim pracownikom. Takie działania prowadzą do wyzysku i niskiej jakości pracy, a także do powstawania tzw. szarej strefy na rynku pracy. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców ma także negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa. Pracownicy zatrudnieni w ten sposób często nie są rejestrowani i nie podlegają kontroli służb państwowych. Tym samym, państwo traci kontrolę nad tym, kto i w jakim celu wchodzi na jego terytorium. Co więcej, osoby zatrudnione w ten sposób, często nie posiadają wymaganych dokumentów i zezwoleń, co oznacza, że mogą łatwo paść ofiarą przestępczości, w tym handlu ludźmi czy też terroryzmu.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców to również problem ekonomiczny. Pracodawcy, którzy zatrudniają obcokrajowców bez wymaganych dokumentów, unikają opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków. Tym samym, prowadzą do utraty wpływów państwa z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Co na temat nielegalnego zatrudnienia mówi prawo? Przypadki kiedy dochodzi do zatrudnienia niezgodnego z przepisami prawa, są wymienione w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i rynku pracy i należy do nich:

 • powierzenie pracy cudzoziemcowi, który nie posiada ważnego tytułu pobytowego takiego jak: wiza, karta pobytu, lub przekroczył pobyt w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego,
 • przebywanie w Polsce na podstawie, która z mocy prawa nie uprawnia do podjęcia zatrudnienia (np. toczące się postępowanie o status uchodźcy, wiza turystyczna),
 • brak posiadania zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi lub zgłoszonego powiadomienia dla obywateli Ukrainy, chyba że sytuacja cudzoziemca zwalnia go z obowiązku posiadania dokumentu,
 • podjęcie pracy na innych warunkach niż wskazane w dokumencie zezwalającym do podjęcia pracy,
 • niepodpisanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem w języku dla niego zrozumiałym.

Zatrudnienie cudzoziemca – podpowiadamy jak to zrobić

W pierwszej kolejności należy sprawdzić legalność pobytu cudzoziemca tj. czy cudzoziemiec jest uprawniony do przebywania w Polsce legalnie oraz, czy może na tej podstawie podjąć pracę. Należy pamiętać, że poprzez legalny pobyt i  pracę rozumie się: posiadanie ważnej wizy (poza wizami, które z mocy prawa nie uprawniają do pracy), ważnego zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę lub przebywanie na podstawie ruchu bezwizowego.  Czy zatem można zatrudnić cudzoziemca jeżeli jego pobyt zakończył się, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt jest w toku?  Okazuje się, że tak. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, cudzoziemiec może świadczyć pracę na podstawie tzw. stempla w paszporcie. Stempel potwierdza złożenie wniosku w terminie bez braków formalnych. Oznacza to, że cudzoziemiec zyskuje prawo legalnego pobytu do dnia wydania ostatecznej decyzji jak też prawo do  pracy, o ile posiada ważny dokument zezwalający na jej podjęcie, czyli: zezwolenie na pracę, oświadczenie o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi lub zgłoszenie powiadomienia dla obywateli Ukrainy.  Jednak jak dowodzi praktyka w wielu przypadkach, stemple te nie są stawiane przez urzędy wojewódzkie „od ręki”, lecz nieraz po długim okresie oczekiwania. Zaznaczyć  należy, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze wspomnianym stemplem, ponieważ jest to jedynie potwierdzenie złożenia dokumentów przez cudzoziemca, natomiast urząd wojewódzki nie weryfikuje poprawności złożenia wniosku. Jak zatem zatrudnić cudzoziemca jeżeli stempel w paszporcie nie jest możliwy do uzyskania „od ręki”?

 

Z pomocą przychodzą przepisy kodeksu prawa administracyjnego – sekcja dotycząca zaświadczeń. Otóż organ administracyjny ma obowiązek na każde żądanie strony wydać zaświadczenie o toczącej się sprawie. Najczęściej urzędy wojewódzkie w takich zaświadczeniach zaznaczają, że cudzoziemiec złożył wniosek w terminie, a jego pobyt uznaje się za legalny do wydania ostatecznej decyzji. W praktyce w przypadku kontroli PIP czy Straży Granicznej takie zaświadczenie jest traktowane na równi ze stemplem w paszporcie i stanowi podstawę legalnego przedłużenia pracy i pobytu cudzoziemca.

Do kolejnych obowiązków pracodawcy należy poinformowanie odpowiedniego urzędu czy cudzoziemiec podjął pracę, czy też nie, oraz o wszelkich zmianach w zakresie pracy obcokrajowca. Należy pamiętać, że w przypadku powierzenia pracy na podstawie oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi, pracodawca ma 7 dni na wysłanie wniosku z informacją o podjęciu bądź nie, pracy przez pracownika spoza UE. Natomiast w przypadku powierzenia pracy na podstawie zezwolenia na pracę ten okres wynosi 3 miesiące od daty planowanego zatrudnienia obcokrajowca. W przypadku niewywiązania się z obowiązku informacji pracodawca zostanie ukarany mandatem. Jakie inne zmiany wymagają poinformowania odpowiedniego organu administracyjnego?

 • rozpoczęcie innej pracy u tego samego pracodawcy w okresie nieprzekraczającym 30 dni w danym roku kalendarzowym,
 • zmiana siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy, formy podmiotu, który powierza pracę cudzoziemcowi,
 • przejście zakładu pracy lub jego części,
 • zostały zmienione warunki płacy i pracy cudzoziemca,
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności wydanego zezwolenia na pracę,

Jeżeli któraś z wymienionych sytuacji zaistnieje, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym urząd. Jedynie w przypadku zakończenia pracy przed upływem ważności oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi pracodawca może, lecz nie musi zgłaszać tego faktu do urzędu pracy. W pozostałych przypadkach niewywiązanie się z obowiązku informacji grozi karami.

Jaka jest kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca 2023?

Na podstawie znowelizowanej w 2018 roku ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy, nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi to kara od 1000 zł do maksymalnie 30 000 zł. To jakiej wysokości mandat zostanie przyznany pracodawcy, zależy od okoliczności. Dodatkowo za brak poinformowania organu o okolicznościach opisanych powyżej grozi kwota grzywny do 5000 zł. Jednak pracodawca może zostać ukarany nie tylko karami pieniężnymi.

Pracodawca, który kiedykolwiek zatrudnił cudzoziemca nielegalnie w przyszłości, może mieć problem z pozyskaniem zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi, a w przypadku ponownego wykroczenia może stracić dodatkowo prawo do prowadzenia działalności.

Dodatkowo za nielegalne zatrudnienie odpowiada również pracownik. Jeżeli w czasie kontroli okaże się, że cudzoziemiec wiedział o nielegalnym zatrudnieniu i godził się na to – podlega karze grzywny od 20 zł do 5000 zł. W przypadku kiedy nielegalne zatrudnienie poskutkowało deportacją cudzoziemca – pracodawca pokrywa wszelkie koszty z nią związane.

 

Jak widać, lista kar jest długa i dość dotkliwa nie tylko dla pracodawcy, ale również dla samego pracownika, dlatego warto być z przepisami na bieżąco.

Oddaj się w ręce specjalistów i zyskaj pewność co do legalności zatrudnienia swoich pracowników

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.