Wynajem pracowników tymczasowych – czy znasz zmiany w przepisach?

14 września 2015
PROGRES
Zmiany w prawie pracy w roku 2015 – co to oznacza dla Agencji Pracy Tymczasowej oraz Pracodawców Użytkowników?

W roku 2014 zapowiedziane zostały zmian w prawie pracy na rzecz zarówno pracowników jak i pracodawców. Od pierwszych miesięcy roku 2015 weszło w życie kilka nowych przepisów mających na celu uściślenie zasad zawierania stosunku pracy oraz zasad zatrudniania i zwalniania pracowników.

  1. Wzrost składki wypadkowej

Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązuje podwyższona składka wypadkowa pracowników. Wzrosła ona o 0.27 punktu procentowego, z 1,20% na 1,47%. Stawka jest ustalana na podstawie wskaźnika wypadkowości u danego pracodawcy.

  1. Wstępne badania lekarskie

Dużym udogodnieniem jest zmiana przepisów prawa w kwestii wstępnych badań lekarskich. Do tej pory, każdorazowa zmiana pracodawcy wiązała się dla pracownika z wykonaniem nowych badań na rzecz nowego pracodawcy. Rok 2015 przyniósł nowe regulacje mówiące o tym, że pracownik zmieniający pracę nie musi wykonywać nowych badań lekarskich w celu podjęcia pracy pod warunkiem, że termin pomiędzy zakończeniem pracy u poprzedniego pracodawcy i rozpoczęciem nowej pracy nie jest dłuższy niż 30 dni oraz warunki pracy nie ulegają zmianie.
Oznacza to, że jeżeli pracownik zmienia pracodawcę przechodząc na analogiczne stanowisko lub o zbliżonych warunkach pracy, to wystarczy okazanie orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie skierowania od poprzedniego pracodawcy. Owa zmiana pozwoli nie tylko uniknąć kilkugodzinnego wyczekiwania na wizytę u specjalistów, ale także odciąży od kosztów nowego pracodawcę.

Nowa zmiana dotyczy również Agencji Pracy Tymczasowej. Pracownik przechodzący od jednego Pracodawcy Użytkownika do drugiego, o ile zostaną zachowane powyższe warunki, nie będzie musiał wykonywać nowych badań lekarskich na jego rzecz.

  1. Umowy zlecenie – obowiązek odprowadzania składek ZUS

Istotną zmianą w roku bieżącym, która ulegnie rozszerzeniu w roku 2016 r. jest obowiązek odprowadzania składek ZUS od jednej z umów cywilnoprawnych – umów zlecenia. Od 1 stycznia 2015 obowiązuje ona dla członków rad nadzorczych, a od początku 2016 roku, obowiązek ten będzie naniesiony na wszystkie umowy tego rodzaju.

Konieczność odprowadzania składek na rzecz ubezpieczeń społecznych będzie dotyczyć umów zlecenia do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  1. Umowy o pracę na czas określony – nowe terminy „33 i 3”

Zmiany prawne dotyczyć będą również terminów obowiązywania umów o pracę zawieranych na czas określony. Aktualnie, uzyskanie umowy o pracę na czas nieokreślony jest możliwe od razu lub po każdej innej zawartej umowie. Według nowych przepisów zasada ta została ograniczona do maksymalnie 33 miesięcy. W ten sposób pracownik otrzyma umowę na czas nieokreślony najpóźniej po upływie 33 miesięcy, lub jeżeli zawarł w tym okresie trzecią umowę na czas określony z tym samym pracodawcą. Przepisy mają wejść w życie w terminie 6 miesięcy od uchwalenia projektu.

Zmiany dotyczą oczywiście umów o pracę. Umowy o pracę tymczasową są regulowane na podstawie Ustawy o Pracy Tymczasowej, co nadal utrzymuje elastyczną formę zatrudniania pracowników za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej.

  1. Redukcja ilości rodzajów umów o pracę

Kolejną nowością jest redukcja jednego z rodzajów umów o pracę – umowy na czas wykonania pracy. Wynika to ze znikomego odsetka stosowania tego rodzaju umów. Pozostają więc trzy rodzaje umowy o pracę – na czas próbny, określony oraz nieokreślony.

Ta zmiana ma również wpływ na proponowane rodzaje umów ze strony Agencji Pracy Tymczasowej. W niektórych przypadkach, szczególnie prac sezonowych, stosowano umowy na czas wykonania pracy. Są one jednak o tyle zbieżne z umowami na czas określony, że zniknięcie jednej z form nie zakłóci działania agencji.

W dalszym ciągu opracowywane są nowe rozwiązania w zakresie terminów wypowiedzeń umów o pracę oraz obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy. Należy jednak pamiętać, że stosunek pracy pracowników tymczasowych jest regulowany w pierwszej kolejności przez Ustawę o Pracy Tymczasowej jak i umowę pomiędzy Pracodawcą Użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej.  Nie wszystkie zmiany w przepisach prawa pracy będą się odnosić do działalności agencji bezpośrednio, dzięki czemu oferta agencji zyska na atrakcyjności w kwestii zatrudniania pracowników.

Autor: Przemysław Szymborski

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

;