8 najważniejszych zmian w prawie pracy, o których musisz wiedzieć!

5 lutego 2015
PROGRES
 1. WYŻSZE WYNAGRODZENIE MINIMALNE

W roku 2015 kwota minimalnego wynagrodzenia z 1680 zł brutto wzrosła do 1750 zł brutto miesięcznie. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia zaszły także zmiany w wysokości świadczeń uzależnionych od jego wysokości:

 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – maksymalna wysokość odprawy w 2015 roku wynosi 26 250 zł (15 x minimalne wynagrodzenie tj. 1750).
 • Składki na ubezpieczenie społeczne – wzrost wynagrodzenia minimalnego powoduje także wzrost kosztów  zatrudnienia takiego pracownika. Miesięczna kwota to 84,53 zł.
 • Wyższa kwota wolna od potrąceń.
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
 • Praca w niedziele i święta – do katalogu dozwolonych prac doszły: wykonywanie prac zapewniających możliwość świadczenia tego rodzaju usług, oraz świadczenie usług na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Polski).
 • Usługi odbierane za granicą – świadczenie usług na rzecz beneficjenta znajdującego się poza granicami Państwa.
 • Czynności usługowe – planowanie czasu pracy dla pracowników w niedziele i święta może dotyczyć wyłącznie czynności usługowych, których wykonywanie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Polskie święto normalnym dniem pracy za granicą – zgodnie z nowymi przepisami, można świadczyć zdalnie pracę w polskie święta na rzecz zagranicznych kontrahentów, jeśli dla nich jest to normalny dzień pracy.
 1. BADANIA LEKARSKIE – już od 01.04.2015, nowy pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego wystawionego u byłego pracodawcy. Jedynymi warunkami jest ustanie stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy i rozpoczęcie pracy u nowego w przeciągu 30 dni. Nowy pracodawca zobowiązany jest potwierdzić, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.
 1. ZMIANY W ZATRUDNIANIU BEZROBOTNYCH –Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma poprawić skuteczność publicznych służb zatrudnienia m.in. dostosować działania urzędów pracy do indywidualnych potrzeb bezrobotnych i pracodawców. Dzięki zmianom powstały także nowe narzędzia wspierające tworzenia miejsc pracy i zatrudnienie bezrobotnych:

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany z Funduszu Pracy  dla bezrobotnych do 25 roku życia.

– Z 6 do 4 miesięcy skróci się czas, w którym urzędy będą zobowiązane przedstawić ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji.

Będzie także możliwość finansowania z budżetu Funduszu Pracy np. pomocy prawnej dla urzędów pracy i środków na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla samorządów. Nowy rok przyniesie nam także zmiany w zasadach pośrednictwa pracy w ramach europejskiej sieci EURES i dotyczące przekazywania przez ZUS urzędom pracy danych dotyczących ubezpieczenia bezrobotnych.

 1. PODATEK OD AUTA SŁUŻBOWEGO – od 01.01.2015, obowiązywać będą nowe zasady ustalania przychodu pracowników w przypadku nieodpłatnego używania samochodów służbowych do celów prywatnych. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie wynosiła 250 zł miesięcznie (dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3) albo 400 zł miesięcznie ( dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3).
 1. ZATRUDNIANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH . KRÓTSZY DZIEŃ PRACY- każdej osobie zaliczonej do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności, przysługują skrócone normy czasu pracy (7-godzinna norma dobowa i 35-godzinna norma tygodniowa), chyba, że na wniosek pracownika lekarz wyda zaświadczenie o tym, że może ona pracować w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. NOWA USTAWA O CUDZOZIEMCACH – nowością jest wydanie jednego zezwolenia zarówno na pobyt jak i na pracę w Polsce. Obecnie cudzoziemiec może ubiegać się o nie w zakresie jednej procedury. Istnieje jednak nadal możliwość, aby to pracodawca starał się o zezwolenie na pracę, na podstawie którego cudzoziemiec będzie ubiegał się o wizę.
 1. OSKŁADKOWANIE UMÓW ZLECEŃ ORAZ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH – obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od 01.01.2015 podlegać będą wszyscy członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają z tego tytułu wynagrodzenie, bez względu na to czy podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu czy też pobierają emeryturę i rentę przez cały okres sprawowania funkcji.

Autorzy:

Magdalena Baster – Szóstka – Kierownik Oddziału

Joanna Świderska – Konsultant

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

;