Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca – jakiej kary można się spodziewać?

17 października 2022

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Coraz częściej dostrzegamy cudzoziemców nie tylko zza naszej wschodniej granicy, ale również cudzoziemców z krajów dość odległych jak np.: Indie, Filipiny czy Indonezja. Obowiązujące w Polsce przepisy co prawda dają możliwość zatrudnienia cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszelkich obowiązków ciążących na nim na podstawie ustaw. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest dość dotkliwymi karami pieniężnymi i nie tylko.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca –  co właściwie oznacza ?

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców niesie ze sobą wiele negatywnych skutków, zarówno dla samych pracowników, jak i dla całego społeczeństwa. Pracownicy, którzy pracują bez wymaganych dokumentów, często są wykorzystywani przez pracodawców, którzy płacą im znacznie mniejsze wynagrodzenia niż polskim pracownikom. Takie działania prowadzą do wyzysku i niskiej jakości pracy, a także do powstawania tzw. szarej strefy na rynku pracy. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców ma także negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa. Pracownicy zatrudnieni w ten sposób często nie są rejestrowani i nie podlegają kontroli służb państwowych. Tym samym, państwo traci kontrolę nad tym, kto i w jakim celu wchodzi na jego terytorium. Co więcej, osoby zatrudnione w ten sposób, często nie posiadają wymaganych dokumentów i zezwoleń, co oznacza, że mogą łatwo paść ofiarą przestępczości, w tym handlu ludźmi czy też terroryzmu.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców to również problem ekonomiczny. Pracodawcy, którzy zatrudniają obcokrajowców bez wymaganych dokumentów, unikają opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków. Tym samym, prowadzą do utraty wpływów państwa z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Co na temat nielegalnego zatrudnienia mówi prawo? Przypadki kiedy dochodzi do zatrudnienia niezgodnego z przepisami prawa, są wymienione w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i rynku pracy i należy do nich:

 • powierzenie pracy cudzoziemcowi, który nie posiada ważnego tytułu pobytowego takiego jak: wiza, karta pobytu, lub przekroczył pobyt w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego,
 • przebywanie w Polsce na podstawie, która z mocy prawa nie uprawnia do podjęcia zatrudnienia (np. toczące się postępowanie o status uchodźcy, wiza turystyczna),
 • brak posiadania zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi lub zgłoszonego powiadomienia dla obywateli Ukrainy, chyba że sytuacja cudzoziemca zwalnia go z obowiązku posiadania dokumentu,
 • podjęcie pracy na innych warunkach niż wskazane w dokumencie zezwalającym do podjęcia pracy,
 • niepodpisanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem w języku dla niego zrozumiałym.

Zatrudnienie cudzoziemca – podpowiadamy jak to zrobić

W pierwszej kolejności należy sprawdzić legalność pobytu cudzoziemca tj. czy cudzoziemiec jest uprawniony do przebywania w Polsce legalnie oraz, czy może na tej podstawie podjąć pracę. Należy pamiętać, że poprzez legalny pobyt i  pracę rozumie się: posiadanie ważnej wizy (poza wizami, które z mocy prawa nie uprawniają do pracy), ważnego zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę lub przebywanie na podstawie ruchu bezwizowego.  Czy zatem można zatrudnić cudzoziemca jeżeli jego pobyt zakończył się, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt jest w toku?  Okazuje się, że tak. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, cudzoziemiec może świadczyć pracę na podstawie tzw. stempla w paszporcie. Stempel potwierdza złożenie wniosku w terminie bez braków formalnych. Oznacza to, że cudzoziemiec zyskuje prawo legalnego pobytu do dnia wydania ostatecznej decyzji jak też prawo do  pracy, o ile posiada ważny dokument zezwalający na jej podjęcie, czyli: zezwolenie na pracę, oświadczenie o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi lub zgłoszenie powiadomienia dla obywateli Ukrainy.  Jednak jak dowodzi praktyka w wielu przypadkach, stemple te nie są stawiane przez urzędy wojewódzkie „od ręki”, lecz nieraz po długim okresie oczekiwania. Zaznaczyć  należy, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze wspomnianym stemplem, ponieważ jest to jedynie potwierdzenie złożenia dokumentów przez cudzoziemca, natomiast urząd wojewódzki nie weryfikuje poprawności złożenia wniosku. Jak zatem zatrudnić cudzoziemca jeżeli stempel w paszporcie nie jest możliwy do uzyskania „od ręki”?

 

Z pomocą przychodzą przepisy kodeksu prawa administracyjnego – sekcja dotycząca zaświadczeń. Otóż organ administracyjny ma obowiązek na każde żądanie strony wydać zaświadczenie o toczącej się sprawie. Najczęściej urzędy wojewódzkie w takich zaświadczeniach zaznaczają, że cudzoziemiec złożył wniosek w terminie, a jego pobyt uznaje się za legalny do wydania ostatecznej decyzji. W praktyce w przypadku kontroli PIP czy Straży Granicznej takie zaświadczenie jest traktowane na równi ze stemplem w paszporcie i stanowi podstawę legalnego przedłużenia pracy i pobytu cudzoziemca.

Do kolejnych obowiązków pracodawcy należy poinformowanie odpowiedniego urzędu czy cudzoziemiec podjął pracę, czy też nie, oraz o wszelkich zmianach w zakresie pracy obcokrajowca. Należy pamiętać, że w przypadku powierzenia pracy na podstawie oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi, pracodawca ma 7 dni na wysłanie wniosku z informacją o podjęciu bądź nie, pracy przez pracownika spoza UE. Natomiast w przypadku powierzenia pracy na podstawie zezwolenia na pracę ten okres wynosi 3 miesiące od daty planowanego zatrudnienia obcokrajowca. W przypadku niewywiązania się z obowiązku informacji pracodawca zostanie ukarany mandatem. Jakie inne zmiany wymagają poinformowania odpowiedniego organu administracyjnego?

 • rozpoczęcie innej pracy u tego samego pracodawcy w okresie nieprzekraczającym 30 dni w danym roku kalendarzowym,
 • zmiana siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy, formy podmiotu, który powierza pracę cudzoziemcowi,
 • przejście zakładu pracy lub jego części,
 • zostały zmienione warunki płacy i pracy cudzoziemca,
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności wydanego zezwolenia na pracę,

Jeżeli któraś z wymienionych sytuacji zaistnieje, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym urząd. Jedynie w przypadku zakończenia pracy przed upływem ważności oświadczenia o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi pracodawca może, lecz nie musi zgłaszać tego faktu do urzędu pracy. W pozostałych przypadkach niewywiązanie się z obowiązku informacji grozi karami.

Jaka jest kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca 2023?

Na podstawie znowelizowanej w 2018 roku ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy, nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi to kara od 1000 zł do maksymalnie 30 000 zł. To jakiej wysokości mandat zostanie przyznany pracodawcy, zależy od okoliczności. Dodatkowo za brak poinformowania organu o okolicznościach opisanych powyżej grozi kwota grzywny do 5000 zł. Jednak pracodawca może zostać ukarany nie tylko karami pieniężnymi.

Pracodawca, który kiedykolwiek zatrudnił cudzoziemca nielegalnie w przyszłości, może mieć problem z pozyskaniem zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamierzeniu powierzenia pracy cudzoziemcowi, a w przypadku ponownego wykroczenia może stracić dodatkowo prawo do prowadzenia działalności.

Dodatkowo za nielegalne zatrudnienie odpowiada również pracownik. Jeżeli w czasie kontroli okaże się, że cudzoziemiec wiedział o nielegalnym zatrudnieniu i godził się na to – podlega karze grzywny od 20 zł do 5000 zł. W przypadku kiedy nielegalne zatrudnienie poskutkowało deportacją cudzoziemca – pracodawca pokrywa wszelkie koszty z nią związane.

 

Jak widać, lista kar jest długa i dość dotkliwa nie tylko dla pracodawcy, ale również dla samego pracownika, dlatego warto być z przepisami na bieżąco.

Oddaj się w ręce specjalistów i zyskaj pewność co do legalności zatrudnienia swoich pracowników

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

Niedobór pracowników w Polsce — jak sobie z tym radzić?

Niedobór pracowników w Polsce — jak sobie z tym radzić?

Niedobór pracowników w Polsce — jak sobie z tym radzić?

Prognozowany niedobór pracowników w Polsce stał się faktem. Mimo, że czarne chmury i widmo kryzysu wiszą nad Polską gospodarką, obserwujemy duże zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Czym jest spowodowane? I jak radzić sobie z brakami kadrowymi w niepewnych czasach? Sprawdźmy to!

 

Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w Polsce?

Z badań, które przeprowadziliśmy w lipcu 2022 roku, wynika, że zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w Polsce wzrosło w pierwszej połowie 2022 roku o 22% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2021. A ta wartość będzie nadal rosnąć.

 

Dlaczego w Polsce brakuje pracowników?

Mimo tego, że mamy obecnie w Polsce rekordowo niskie bezrobocie (według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w czerwcu b.r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,9%, a to najniższa wartość od 32 lat), rąk do pracy wciąż brakuje. Widzimy to szczególnie w małych przedsiębiorstwach, branży produkcyjnej i IT oraz w firmach z sektora przetwórstwa spożywczego i rolnictwa. Dlaczego? Nie da się ukryć, że ogromny wpływ na duże zapotrzebowanie na pracowników ma przejęcie przez Polskę roli głównego producenta żywności w Europie i zastąpienie tym samym Ukrainy, która od drugiej połowy lutego 2022 roku zmaga się z rosyjską inwazją. Co więcej, niedobór pracowników na polskim rynku pracy jest też spowodowany koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstw. W czasach niepewności gospodarczej to elastyczność i dopasowanie do zmiennych wymagań rynku odgrywa kluczową rolę w biznesie. Stąd chęć zatrudniania pracowników tymczasowych, którzy mogą realizować bieżące zadania.

 

Wpływ wojny na Ukrainie na niedobór pracowników w Polsce

O ile w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę odnotowaliśmy w Polsce obecność aktywnych zawodowo Ukrainek (stanowią 78% nowych pracowników z Ukrainy), o tyle wyraźnie widoczne jest zmniejszenie liczby ukraińskich mężczyzn, pracujących w Polsce. Jest to spowodowane tym, że Ukraińcy w znacznej części powrócili do ojczyzny, bronić swojego kraju.

 

Jakich pracowników brakuje w Polsce w 2022 roku?

Jak wynika z raportu Barometr Zawodów, opublikowanego w tym roku na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, największe zapotrzebowanie na pracowników w Polsce wykazuje branża:

 • budowlana,
 • medyczno-opiekuńcza,
 • produkcyjna,
 • transportowa,
 • finansowa,
 • edukacyjna,
 • spożywczo-gastronomiczna.

 

Jak rozwiązać problem niedoboru pracowników?

Wydaje się, że jednym z najlepszych pomysłów na uzupełnienie braków kadrowych jest rekrutowanie pracowników z różnych, często zupełnie nowych kierunków. Warto poszukiwać pracowników na innych kontynentach, nie tylko w Europie, ale np. w Azji czy Afryce. Dobra agencja pracy tymczasowej dysponuje dużą bazą doświadczonych i chętnych do pracy w Polsce kandydatów także z odległych kierunków. Skuteczną praktyką w pozyskiwaniu pracowników jest niewątpliwie oferowanie możliwości rozwoju — zapewnianie dostępu do dodatkowych szkoleń. Ponadto by przekonać do siebie najlepszych kandydatów, wiele firm proponuje konkurencyjne wynagrodzenie początkowe i poszerza ofertę benefitów pracowniczych. Poza tym nie można zapominać o aktywizacji zawodowej silver generation. Przyjrzeliśmy się tej grupie potencjalnych pracowników nieco bliżej. Czy warto ich zatrudniać? Zajrzyj do naszego wpisu i zobacz sam! 

 

Więcej wpisów

Frontend Developer – zarobki, praca, kursy 2023

Frontend Developer – zarobki, praca, kursy 2023

Frontend development to dziedzina informatyki, która ma ogromny wpływ na to, jak użytkownicy odbierają i korzystają z witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych. Jak wygląda świat Frontend Developerów w 2023 roku? W dzisiejszym wpisie omówimy zakres ich pracy i obowiązków i przedstawimy jakich zarobków można się spodziewać wykonując ten zawód. Na jakie kursy warto postawić? Jak zdobyć staż lub pracę jako Junior Frontend Developer? Zapraszamy do lektury.

Pobyt i praca cudzoziemca po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego

Pobyt i praca cudzoziemca po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego

Wprowadzenie specjalnych rozwiązań prawnych w ramach tzw. „ustawy covidowej” miało ogromny wpływ na sytuację cudzoziemców przebywających na terytorium Polski w okresie pandemii. Rozwiązania te obowiązywały od ponad dwóch lat  i straciły moc 31 lipca 2023 roku. Jak wygląda sytuacja cudzoziemców teraz i na co warto zwrócić uwagę zarówno cudzoziemcom jak i pracodawcom ich zatrudniających?

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań.

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

 

Zatrudnienie obywatela Unii Europejskiej

Obywatelem Unii Europejskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) – jest każdy obywatel UE, obywatel Państwa Członkowskiego (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatel Konferencji Szwajcarskiej.

Powierzenie pracy obywatelowi UE nie różni się niczym od zawarcia umowy z obywatelem Polski. Zawdzięczamy to wielu umowom międzynarodowym oraz traktatom. W jednym z nich jest określona swoboda dostępu do pracy dla każdego obywatela UE bez spełniania dodatkowych wymogów. Rozumiemy przez to możliwość swobodnego kształtowania stosunku pracy pod względem:

 • czasu trwania umowy
 • charakteru stosunku pracy

 

Oczywiście należy podkreślić, że stosunek pracy zawarty z cudzoziemcem nie może naruszać podstawowych przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy oraz minimalnej stawki obowiązującej w danym Państwie członkowskim.

 

Legalizacja pobytu w Polsce

Okazuje się, że sam proces legalizacji pobytu obywatela Unii Europejskiej również nie wymaga skomplikowanej procedury. Warto zaznaczyć, że na podstawie wyżej przytoczonych traktatów oraz umów międzynarodowych – każdy obywatel UE ma również swobodę do swobodnego przemieszczania się po krajach UE.  Oznacza to, że każdy obywatel UE może pracować oraz przebywać w Polsce legalnie przez okres 3 miesięcy. Co w sytuacji jeżeli pobyt cudzoziemca ulegnie przedłużeniu? Zainteresowany powinien złożyć wniosek o zarejestrowanie swojego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej do urzędu wojewódzkiego zgodnego z miejscem jego zamieszkania.

Ważne – niezarejestrowanie w odpowiednim terminie wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dalsze kontynuowanie pracy, jest w świetle prawa uznane za nielegalne w przypadku kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana pracodawcy – karta pobytu 2023 – co znowelizowano?

Karta pobytu a zmiana pracodawcy- 2023

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku.  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Cudzoziemiec, który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może wykonywać pracę na zasadach określonych tylko w tej decyzji. Jednak jak pokazuje praktyka w okresie 3 lat może się wiele zmienić w zakresie zatrudnienia. Mam tutaj na myśli zmianę –  od warunków pracy i płacy do nawet zmiany pracodawcy. I tutaj zaczynają się schody bo niemal każda zmiana wymaga złożenia wniosku o zmianę decyzji, wyjątkiem jest np. zmiana wynagrodzenia lub podstawy świadczenia pracy, kiedy to umowa cywilnoprawna przechodzi w umowę o pracę.  Jeszcze przed „wielką nowelizacją” zmiana decyzji była bardzo ograniczona – jednak ustawodawca widząc narastające problemy rozszerzył katalog przypadków, w których nie jest konieczne aplikowanie o nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, a jedynie wystarczy zmiana już wydanej decyzji. Co więc zostało zaktualizowane?

Zmiana decyzji – karta pobytu 2023

Jedną ze zmian jest o połowę mniejsza opłata skarbowa za złożenie wniosku o zmianę decyzji. Zmiana decyzji to koszt 220 zł. Jest to także mniej formalności. Do złożenia wniosku o zmianę decyzji wystarczy wypełnienie odpowiedniego formularza, uiszczenie opłaty oraz dodanie innych niezbędnych dokumentów – najczęściej będzie to nowy załącznik nr 1 od pracodawcy. Zmiana decyzji nie wymaga obecności cudzoziemca czy ponownego złożenia odcisków palców w urzędzie wojewódzkim. Do najważniejszych zmian należy z pewnością rozszerzenie katalogu przypadków kiedy zmiana decyzji jest dopuszczalna. W stanie prawnym sprzed 29 stycznia 2022 roku zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę mogła obejmować jedynie zmianę pracodawcy użytkownika czy zmianę warunków zatrudnienia. Do tego katalogu ustawodawca dodał: zmianę pracodawcy lub warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Warto zaznaczyć, że zmianie nie może podlegać okres ważności wydanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz aby warunki wydanej decyzji zostały zmienione, zezwolenie to musi być ważne.

Jak już wyżej zostało wskazane cudzoziemiec może zmienić decyzję jeżeli chce rozpocząć pracę u innego pracodawcy. Jednak co bardzo ważne musi to zrobić w terminie 15 dni od dnia zakończenia współpracy z dotychczasowym pracodawcą. Oświadczenia takiego można dokonać na dwa sposoby:

 1. Wysyłając informację do urzędu o zmianie pracodawcy lub przedstawienie rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą;
 2. Złożenie wniosku o zmianę decyzji.

W momencie kiedy ustawowe 15 dni mija, a cudzoziemiec nie wywiązał się z obowiązku poinformowania wojewody o zmianie pracodawcy, wówczas nie ma możliwości złożenia wniosku o zmianę decyzji, a jedynym wyjściem będzie złożenie ponownego wniosku na pobyt czasowy i pracę i rozpoczęcie całego procesu od nowa.

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę- przesłanki

Życie często bywa przewrotne dlatego ustawodawca dał również możliwość zmiany decyzji kiedy na jej warunkach praca nie wymaga już posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. Chodzi tutaj główne o cudzoziemców, którzy podczas ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uzyskali uprawnienie do wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Do takiego grona cudzoziemców można zaliczyć: studentów oraz absolwentów studiów stacjonarnych, cudzoziemców kończących szkołę policealną w Polsce czy małżonków obywatela polskiego. Zaznaczyć należy, że zmiana decyzji nie jest konieczna – jest to możliwość fakultatywna i nieograniczona czasowo. Jeżeli cudzoziemiec nie skorzystał z przywileju, jego praca nadal jest legalna. A zezwolenie na pobyt czasowy  i pracę na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach nie podlega uchyleniu, tak jak w przypadku braku poinformowania o utracie pracy.

 

Przedsiębiorco pamiętaj, przed zatrudnieniem cudzoziemca zweryfikuj bardzo dokładnie jego dokumenty pobytowe, ponieważ nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowi wykroczenie – cudzoziemcowi jak i również przedsiębiorcy grozi grzywna od 1000 do 5000 zł.

Typy zezwoleń na pracę

Typy zezwoleń na pracę

Typy zezwoleń na pracę

Jesteś przedsiębiorcą? Masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, który nie jest objęty procedurą uproszczoną? Musisz pozyskać dla niego odpowiednie zezwolenie, ale nie wiesz jakie? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Rodzaje zezwoleń na pracę

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E) każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudniania cudzoziemca spoza UE. Jednak łączy je jedna wspólna cecha – zawsze wydawane są przez wojewodę, a stroną postępowania jest pracodawca, nigdy sam cudzoziemiec. Chociaż pracodawca uzyska odpowiednie zezwolenie na pracę dla cudzoziemca to jednak sam cudzoziemiec musi postarać się o uzyskanie statusu pobytowego (wiza lub zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę). Należy podkreślić, że zezwolenie na pracę nie jest jednoznaczne z legalnym pobytem. Zezwolenie na pracę umożliwia jedynie podjęcie legalnego zatrudnienia. Co również ważne, wojewoda nie wyda zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, który: został ukarany za określone przestępstwa lub jeżeli jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Dlatego przed rozpoczęciem procedury – należy dokładnie sprawdzić kandydata, którego przedsiębiorca chce przyjąć do pracy.

 

Najczęściej spotykane typy zezwoleń na pracę

 

Zezwolenie na pracę typu A:

Dotyczy cudzoziemca, który ma wykonywać pracę na podstawie umowy z przedsiębiorcą, który ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest aby zagraniczny pracownik otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż obywatel Polski zatrudniony na podobnym lub porównywalnym stanowisku. Zezwolenie takie wydaje wojewoda na maksymalny okres 3 lat z możliwością przedłużenia.

Zezwolenie na pracę typu B:

Dotyczy cudzoziemca, który ma wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców, np.: prokurent, prezes zarządu, członek zarządu, komplementariusz. Wymaga podkreślenia fakt, że członek zarządu lub prezes zarządu, który posiada udziały w spółce jednak nie łączy go ze spółką stosunek pracy lub inny stosunek cywilnoprawny, a swoje wynagrodzenie pobiera na podstawie każdorazowej uchwały wspólników spółki, nie jest uprawniony do posiadania zezwolenia na pracę typ B. Zezwolenie typ B jest wydawane standardowo na okres 3 lat, jednak przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej 25 osób (nie jest tutaj ważne na podstawie jakiej umowy) mogą starać się o wydanie zezwolenia na okres 5 lat.

W obecnym czasie coraz częściej możliwość pracy w innym państwie staje się bardziej realna w stosunku do cudzoziemca, który przez określony czas ma za zadanie świadczyć usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z badań ogólnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2021 zostało złożonych około 3,5 tys. wniosków na zezwolenie typu C, D lub E. Czym charakteryzują się te zezwolenia?

 

Zezwolenie na pracę typu C:

Dotyczy cudzoziemca, który na co dzień wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego jednak czasami jest zmuszony do podjęcia pracy w oddziale pracodawcy zagranicznego, który znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej. Warto podkreślić fakt, że praca w oddziale musi być wykonywana dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.

 

Zezwolenie na pracę typu D:

Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, który jednak nie posiada oddziału, zakładu lub innej zorganizowanej formy działalności w Rzeczypospolitej Polskiej. Ten typ zezwolenia jest szczególnie popularny w przypadku wykonania usługi, która ma charakter tymczasowy do takich usług możemy zaliczyć np. usługę transportową, eksportową, instalacje, czy usługi budowalne. Warunkiem uzyskania takiego zezwolenia jest wykazanie, że usługa ma charakter tymczasowy, a cudzoziemiec na stałe zamieszkuje i pracuje u pracodawcy zagranicznego.

 

Zezwolenie na pracę typu E:

Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie posiada oddziału, zakładu lub innej zorganizowanej formy działalności w Rzeczypospolitej Polskiej, a usługa nie jest usługą tymczasową, to w tym przypadku przedsiębiorca powinien zgłosić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu E. Zezwolenie to obejmuje najszerszy zakres delegacji, jednak z powodu częstych odmów jego wydania przedsiębiorcy aplikują na nie najmniej. W 2021 roku na to zezwolenie zaaplikowało niewiele ponad 500 przedsiębiorców zagranicznych.

Warto zaznaczyć, że pracownicy delegowani muszą mieć zapewnione warunki zatrudnienia nie gorsze niż określone w polskim ustawodawstwie pracy w sferach, takich jak czas pracy, nadgodziny, płaca minimalna, BHP, prawa rodzicielskie, itp. Ponadto, obywatele państw trzecich delegowani do Polski powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż 70 procent średniej płacy w regionie, w którym mają wykonywać pracę.

W przypadku zezwolenia na pracę typu D oraz E pracodawca zagraniczny zobligowany jest do wyznaczenia przedstawiciela w Polsce, który gromadzi podstawowe dokumenty związane z zatrudnieniem, umożliwiające sprawdzenie, czy ww. warunki zostały spełnione (ewidencja czasu pracy, umowy, dowody płatności itp.).

 

Przydatne informacje:

Zezwolenie na pracę w Polsce uprawnia do pracy tylko na terytorium Polski. Jeśli cudzoziemiec chce pracować w innym kraju, musi ubiegać się o zezwolenie w tym kraju.

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowi wykroczenie – cudzoziemcowi grozi grzywna od 1000 do 5000 zł.

Tajniki legalizacji pracy część 2

Tajniki legalizacji pracy część 2

Tajniki legalizacji pracy – część 2

Tajniki legalizacji pracy

część 2

W dzisiejszym materiale skupimy się na zezwoleniach na pracę oraz ich zmianach. Niestety, tą część ustawodawca zostawił prawie niezmienną. Sama forma jak i proces ubiegania się o zezwolenie na pracę nie zmieniły się. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ustawodawca wyłączył możliwość stosowania ponagleń z art. 37 k.p.a.  w odniesieniu w szczególności do spraw dotyczących wydawania zezwoleń na pracę lub zezwoleń na pracę sezonową. W konsekwencji sprawy mogą toczyć się nawet kilka miesięcy,  a cała procedura zniechęca przedsiębiorców do zatrudniania cudzoziemców, którzy mogą podjąć pracę jedynie na podstawie zezwolenia na pracę, co jest sporym wyzwaniem, ponieważ rynek obecnie zmaga się z dużym deficytem pracowników, a właśnie ta grupa cudzoziemców mogłaby wypełnić tą niezagospodarowaną przestrzeń. Jednak ustawodawca zostawił furtkę wyjścia, a mianowicie w dalszym ciągu możliwe jest wniesienie skargi na przewlekłość lub bezczynność organu administracyjnego do sądu administracyjnego stosownie do art. 3 § 2 pkt. 8 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Czy przedsiębiorcy z tego przywileju korzystają ? – w praktyce, bardzo rzadko.

 

Kiedy zmiana zezwolenia na pracę nie jest konieczna?

Następnie ustawodawca wprowadził pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenia na pracę dla przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla naszej gospodarki, niestety w rozporządzeniu nie zostały ujęte branże IT w których aż 60% pracowników to cudzoziemcy. Należy jednak zauważyć iż mając na względzie akapit poprzedni zmiana ta niewiele wnosi, gdyż w przypadku zezwoleń nie jest możliwe jednoznaczne określenie czasu rozpatrywania wniosków.

Większą korzyść dla przedsiębiorców przynosi natomiast nowelizacja art. 88f ust. 1c, który mówi o przypadkach kiedy zmiana zezwolenia na pracę nie jest konieczna, są to:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie/przejście zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę;
 • zmiana stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków;
 • zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym zwiększeniu proporcjonalnie wynagrodzenia.

 

Podsumowując, wszystkie wprowadzone zmiany wynikają z tego, że aby wyeliminować problemy w zatrudnieniu w przyszłości należy wprowadzić regulacje normujące terminy załatwiania spraw administracyjnych lub w mojej opinii przełożyć chociażby części obowiązków na Urzędy Pracy.

A jaka jest Państwa opinia na ten temat ? Zapraszam do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.