Praca zdalna — nowe regulacje w Kodeksie Pracy

Praca zdalna — nowe regulacje w Kodeksie Pracy

Praca zdalna — nowe regulacje
w Kodeksie Pracy

W ostatnich latach rynek pracy znacząco się zmienił. Głównie za sprawą pandemii coronavirusa w 2020 roku. Praca zdalna stała się powszechnym modelem pracy, a do nowych realiów musiał zostać dostosowany także Kodeks Pracy. 10 stycznia 2023 Sejm przyjął nowelizację Kodeksu Pracy, zawierającą przepisy regulujące pracę zdalną. Sprawdźmy, co zmieni się od 7 kwietnia b.r. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu aspektowi nowych regulacji.

 

Czym jest praca zdalna?

Pracą zdalną określamy wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (poprzez złożenie wniosku), innym niż siedziba firmy. W pracy zdalnej wykorzystuje się środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do jej wykonywania niezbędne są odpowiednie narzędzia jak np. komputer z dostępem do Internetu czy telefon komórkowy. Pracownik zdalny ma prawo do takich samych przerw, odpoczynku i świadczeń socjalnych, jakie przysługują pracującym w siedzibie firmy.

 

Wykonywanie pracy zdalnej — gdzie szukać zasad?

Według Ustawy zasady wykonywania pracy zdalnej muszą być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub — w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia z zakładową organizacją związkową, lub taka organizacja nie działa u pracodawcy — w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. Wykonywanie pracy zdalnej będzie także dopuszczalne, gdy nie zostało zawarte porozumienie ani nie został wydany regulamin. Wtedy zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone przez pracodawcę w poleceniu wykonywania pracy zdalnej, zastosowanej na wniosek pracownika.

 

Praca zdalna w umowie o pracę

Praca zdalna może być ustalona już na etapie tworzenia umowy między pracodawcą a pracownikiem. Co więcej, nowelizacja wprowadza możliwość wycofania się z pracy zdalnej zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Strony będą musiały ustalić termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Komu pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

 • Pracownicy w ciąży.
 • Pracownikowi wychowującemu dziecko do 4 roku życia.
 • Sprawującemu opiekę nad osobą z najbliższej rodziny lub ze wspólnego gospodarstwa domowego, która ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Rodzicowi dziecka, który ma zaświadczenie o ciąży powikłanej.
 • Pracującemu rodzicowi, którego dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności (nawet, jeśli dziecko ukończyło 18 lat),
 • Pracownikowi-rodzicowi, którego dziecko wymaga wczesnego wspomagania rozwoju — posiada opinię o potrzebie opieki, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (także, jeśli dziecko ukończyło 18 rok życia).

 

Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

Są jednak przypadki, w których pracodawca może (pisemnie w odpowiedzi na wniosek pracownika) odmówić pracy zdalnej. Zalicza się do tego sytuacje, gdy wykonywanie pracy zdalnie jest niemożliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej np. przez pracowników produkcyjnych.

 

Praca zdalna na żądanie

Ustawa wprowadza prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego. Pracownicy będą mogli skorzystać z przepisu w uzasadnionych sytuacjach incydentalnych, może to być np. konieczność opieki nad członkiem rodziny.

 

Jakie obowiązki będą mieli pracodawcy?

 • Zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz ich konserwację, w tym pokrycie kosztów serwisu.
 • Pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych związanych z pracą zdalną, a także innych kosztów bezpośrednio z nią związanych.
 • Zapewnienie szkoleń i pomocy technicznej pracownikowi.
 • Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z prywatnych narzędzi i materiałów pracownika podczas pracy zdalnej. Co istotne, ekwiwalent nie będzie stanowił dla pracownika przychodu.

 

Jak ma wyglądać kontrola pracownika podczas pracy zdalnej?

Według nowych przepisów pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej, czyli najczęściej w domu lub w mieszkaniu pracownika, w godzinach wykonywania pracy. Czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności pracownika i innych domowników ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób, do jakiego zostały przeznaczone. Kontroli ma podlegać m.in. to, czy pracownik przestrzega wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji (podczas pracy zdalnej obowiązują takie same przepisy o ochronie danych osobowych, jak w trakcie pracy w siedzibie firmy) oraz, czy są przestrzegane zasady BHP. W przypadku naruszenia zasad pracy zdalnej pracodawca może wycofać zgodę na wykonywanie pracy zdalnej, co będzie skutkowało pracą stacjonarna — w miejscu zatrudnienia.

 

Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego

Zarówno pracodawca, jak i policja mają prawo do przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika zdalnego w trakcie wykonywania przez niego pracy. Badanie trzeźwości pracownika może sprawdzać obecność alkoholu oraz innych środków odurzających w organizmie.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza wiele zmian dotyczących pracy zdalnej, które mają na celu przystosowanie regulacji do obecnych realiów rynku pracy. Wprowadzone przepisy mają zapewnić pracownikom zdalnym równouprawnienie oraz ochronę ich praw, a pracodawcom ułatwić zarządzanie takim modelem pracy.

 

 

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ważne zmiany wchodzą w życie

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ważne zmiany wchodzą w życie

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach
Новелізація закону про іноземців
Amendment of the Aliens Act 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 547), zwana dalej „ustawą o cudzoziemcach” opublikowana w dniu 23 marca, wejdzie w życie co do zasady 7 kwietnia z wyjątkiem niektórych przepisów, które ze względu na przystosowanie systemów teleinformatycznych zostaną wprowadzone później. Ustawa wprowadza głównie przepisy kompetencyjnie oraz skupia się na powrocie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce do swoich krajów ojczystych, najważniejsze z nich zostały krótko omówione poniżej:

Zgodnie z nowelizacją został wprowadzony 7 – dniowy termin na wniesienie odwołania w sprawach:

 • wydania i wymiany karty pobytu w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych (art. 245)
 • wydania i wymiany dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 277)
 • zobowiązania cudzoziemca do powrotu (art. 321)
 • ustalenia wysokości kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu (art. 341)
 • udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych (art. 348)
 • udzielenia zgody na pobyt tolerowany (art. 351)
 • cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych
 • cofnięcia zgody na pobyt tolerowany.

 

Skrócenie terminu dobrowolnego powrotu – dotychczasowy termin ten wynosił od 15 do 30 dni. Znowelizowanym przepisem art. 315 ustawy o cudzoziemcach termin ten został zmieniony od 8 do 30 dni liczony od dnia doręczenia decyzji. W praktyce oznaczać to będzie, że cudzoziemiec będzie miał niewiele czasu na zapoznanie się z treścią decyzji oraz sporządzenie odwołania

Wydłużenie maksymalnej długości okresu wpisu o zakazie wjazdu do Polski i strefy krajów Schengen z 5 lat do maksymalnie 10 lat. –  wydłużony termin został wprowadzony w przypadkach, kiedy wobec cudzoziemca są podejrzenia o działalność terrorystyczną, szpiegowską lub gdy cudzoziemiec popełnił jedno z przestępstw określonych w kodeksie karnym. Maksymalny okres wpisu o zakazie wjazdu do Polski i strefy krajów Schengen będzie obowiązywał również, gdy wymagają tego względy obronności państwa.

Brak doręczenia decyzji o odmowie wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen. – Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadziła art. 440a ust. 7,8 oraz 9, który wprost dopuszcza możliwość wydania nowego rodzaju decyzji o odmowie wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen. Decyzja wprowadzona znowelizowanym przepisem jest decyzją ostateczną – nie doręcza się jej oraz nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wprowadzony zapis pozbawia cudzoziemca możliwości złożenia skutecznego środka odwoławczego. Jednak należy zaznaczyć, że organ ma możliwość wydania takiej decyzji tylko wtedy gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach przewiduje również wyrobienie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców, którzy z różnych powodów je utracili i nie mogą ich odnowić. Przepis skierowany do cudzoziemców posiadających w Polsce w szczególności zezwolenie na pobyt stały, rezydenta UE oraz zgodę na pobyt tolerowany. Zapis szczególnie ważny dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce.

 

Новелізація закону про іноземців

Закон з 9 березня 2023 року  (Дз. У. поз. 547), далі згадуваний як „закон про іноземців”, опублікований 23 березня, буде введений в дію  7 квітня, за винятком деяких положень, які за допомогою телекомунікаційних систем будуть введені пізніше. Закон головним чином вводить компетентні положення та фокусується на поверненні іноземців, які нелегально перебувають в Польщі, до своїх батьківських країн.  Найважливіші з них коротко обговорені нижче:

Згідно з новелізацією прийнятий 7-денний термін на подання апеляції у справах:

 • видачі та обміну карти перебування, яка була видана на підставі перебування з гуманітарних причин (ст. 245)
 • видачі та обміну документу „згоди на толерантне перебування” (ст. 277)
 • зобов’язання іноземця до повернення (ст. 321)
 • встановлення суми вартості видачі та виконання рішення про зобов’язання до повернення (ст. 341)
 • надання згоди на перебування з гуманітарних причин (ст. 348)
 • надання згоди на толерантне перебування (ст. 351)
 • відкликання згоди на перебування з гуманітарних причин
 • відкликання згоди на толерантне перебування.

 

Скорочення терміну добровільного повернення – до цього часу термін становив від 15 до 30 днів. Зміненим положенням ст. 315 закону про іноземців термін був змінений з 8 до 30 днів, рахуючи від дня отримання рішення. На практиці це означатиме, що іноземець матиме мало часу на ознайомлення з вмістом рішення та складання апеляції.

Продовжено тривалість заборони на в’їзд до Польщі та зони країн Шенген, від 5  до 10 років (максимально) – продовжений термін буде введено у випадках, коли щодо іноземця є підозра в терористичній та шпигунській діяльності або коли іноземець вчинив одне з злочинів, визначених у Кримінальному кодексі. Максимальний термін запису про заборону на в’їзд до Польщі та зони країн Шенген також буде діяти, коли цього вимагають оборонні інтереси держави.

Відсутність отримання рішення про відмову у в’їзді та перебуванні на території країн Шенген – Новелізація закону про іноземців ввела ст. 440a п. 7,8 та 9, який прямо допускає можливість видачі нового виду рішення про відмову у в’їзді та перебуванні на території країн Шенген. Такого виду рішення є остаточне і не вручається особисто іноземцю токож не застосовуються положення Кодексу адміністративного провадження. Введений запис позбавляє іноземця можливості подання ефективного засобу апеляції. Однак слід зазначити, що орган має можливість видати таке рішення тільки тоді, коли цього вимагають оборонні або безпекові інтереси держави.

Змінений закон про іноземців також передбачає видачу польських документів для іноземців, які з різних причин їх втратили та не можуть їх оновити. Положення спрямоване на іноземців, які мають у Польщі дозвіл на постійне перебування, резидента ЄС та згоду на толерантне перебування. Закон особливо важливий для громадян Білорусі, які перебувають в Польщі.

 

Amendment of the Aliens Act

The Act mainly introduces competence provisions and focuses on the return of foreigners illegally residing in Poland to their home countries, the most important of which are briefly described below:

According to the amendment, a 7-day time limit for writing an appeal in cases has been introduced:

 • issuance and exchange of a residence card in connection with granting a residence permit for humanitarian reasons (Article 245)
 • issuing and replacing a permit for tolerated stay (Article 277)
 • obligation of the alien to return (Article 321)
 • determining the costs of issuing and implementing a return decision (Article 341)
 • authorisation to stay for humanitarian reasons (Article 348)
 • granting of a tolerated stay permit (Article 351)
 • withdrawal of a residence permit for humanitarian reasons
 • withdrawal of a permit for tolerated stay.

 

Shortening of the time limit for voluntary return – previously the time limit ranged from 15 to 30 days. With the amended provision, Article 315 of the Act on Aliens, the deadline was changed from 8 to 30 days counted from the date of delivery of the decision. In practice, this will mean that the foreigner will have short time to read the content of the decision and to draft an appeal.

Extending the maximum length of the entry ban alert period for Poland and Schengen area from 5 years to a maximum of 10 years. – The extended period has been introduced in cases where a foreigner is suspected of terrorist or spy activities, or has committed one of the offences specified in the Penal Code. The maximum period of the entry ban alert to Poland and the Schengen states zone will also apply when required for reasons of national defence.

Non-delivery of a decision to refuse entry and stay on the territory of Schengen area. – The amendment of the Act on Aliens introduced Article 440a(7), (8) and (9), which explicitly allows for the possibility to issue a new type of decision on refusal of entry and stay on the territory of Schengen area. The decision introduced by the amended provision is a final decision – it is not delivered and the provisions of the Code of Administrative Procedure are not applied. The introduced provision deprives the foreigner of the possibility to lodge an effective appeal. However, it should be noted that the authority has the possibility to issue such a decision only, if it is required by considerations of state defence or security.

The amended Act on foreigners also provides  making of Polish travel documents for foreigners who, for various reasons, have lost them and cannot renew them

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

Do you need more information? Contact us:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

Praca rotacyjna – coraz częstsze zjawisko?

Praca rotacyjna – coraz częstsze zjawisko?

Praca rotacyjna – coraz częstsze zjawisko?

Praca rotacyjna staje się coraz popularniejszym modelem zatrudnienia na dzisiejszym rynku pracy. Wielu pracodawców wprowadza ten system, aby zwiększyć elastyczność i wydajność pracowników, a także zaspokoić rosnące wymagania klientów. W tym artykule przyjrzymy się z bliska temu zjawisku i dowiemy się, jakie są korzyści i wyzwania związane z pracą rotacyjną.

Praca w systemie rotacyjnym – czym jest i czy to dobry kierunek rozwoju?

Praca w systemie rotacyjnym oznacza cykliczną zmianę godzin pracy, dni lub miejsc pracy przez pracowników. W tym modelu pracownicy są przydzielani do różnych zadań lub stanowisk w określonym harmonogramie. Rotacyjny system pracy może być stosowany w wielu branżach, takich jak produkcja, transport, służba zdrowia itp.

Praca rotacyjna niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Ci pierwsi mają możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia poprzez rotację na różne stanowiska. Daje im to szansę na rozwój zawodowy i poszerzenie swojego zakresu kompetencji. Praca rotacyjna może również zapewnić większą różnorodność na co dzień, co pomaga w uniknięciu rutyny i nudzeniu się w pracy. Rotacyjne wykonywanie pracy pozwala pracodawcom na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i umiejętności pracowników. Wymiana między różnymi stanowiskami może przynieść korzyści w postaci zwiększonej efektywności, elastyczności i lepszej współpracy między działami. Ponadto, system rotacyjny może pomóc w zapewnieniu ciągłości pracy w przypadku choroby lub urlopu pracownika.

Praca rotacyjna nie jest jednak pozbawiona wyzwań. Niektórzy pracownicy mogą odczuwać trudności w dostosowaniu się do częstej zmiany grafiku lub środowiska pracy. Oprócz tego, utrzymanie równowagi między pracą a życiem osobistym może być trudne dla osób pracujących w systemie rotacyjnym, zwłaszcza jeśli harmonogram jest nieregularny. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy zapewniali wsparcie i odpowiednie warunki pracy dla pracowników rotacyjnych.

Rotacyjny system pracy – co to znaczy pracować rotacyjnie?

Rotacyjny system pracy polega na zmianie harmonogramu pracy, aby obejmować różne zmiany, np. poranną, popołudniową i nocną. Pracownicy są przypisywani do zmian w określonych okresach czasu, które mogą obejmować kilka dni, tygodni lub miesięcy. Rotacyjny system pracy jest szczególnie powszechny w branżach, które wymagają ciągłej obsługi, takich jak służba zdrowia, produkcja lub transport.

W praktyce praca rotacyjna może wyglądać inaczej, w zależności od branży i organizacji. Pracownicy mogą mieć ustalone zmiany, w których pracują przez określony czas, a następnie przechodzą na kolejną zmianę. Innym podejściem jest cykliczne rotowanie między różnymi zmianami w określonych harmonogramach.

Jak wygląda system rotacyjny w odniesieniu do pracownika i firmy?

Dla pracowników, system rotacyjny niesie ze sobą przede wszystkim elastyczność i różnorodność w miejscu pracy. Mogą zdobywać nowe umiejętności i doświadczenie, pracując na różnych stanowiskach. Ten model może również pozwolić im dostosować harmonogram pracy do swojego życia osobistego.

W przypadku firm, rotacyjny system pracy daje możliwość lepszego zarządzania zasobami ludzkimi i utrzymania ciągłości działalności. Zmiany w harmonogramie pracy pozwalają na lepsze pokrycie zapotrzebowania na pracowników w różnych porach dnia lub tygodnia. Firmy mogą również wykorzystać rotację pracowników jako narzędzie rozwoju kariery i motywacji. Pracodawcy mogą wesprzeć pracowników rotacyjnych, zapewniając im odpowiednie warunki pracy, wsparcie psychologiczne i możliwość rozwoju zawodowego. Warto również stworzyć system komunikacji i przekazywania informacji między różnymi zmianami, aby zapewnić ciągłość działalności.

Podsumowując, praca rotacyjna jest coraz bardziej popularnym modelem zatrudnienia, który niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Rotacyjny system pracy oferuje możliwość rozwoju zawodowego, elastyczność i różnorodność w miejscu pracy. Praca rotacyjna wymaga jednak uwagi w zakresie zarządzania harmonogramem pracy i wsparcia dla pracowników. Dobrze zarządzany system rotacyjny może przynieść pozytywne rezultaty dla wszystkich zaangażowanych stron.

Więcej wpisów

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto ją zawrzeć?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto ją zawrzeć?

Umowa o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement, w skrócie NDA) stanowi fundament budowania zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi, zabezpieczając cenne informacje przed nieautoryzowanym ujawnieniem. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest umowa NDA oraz na co zwracać uwagę przy jej zawieraniu. Sprawdzimy też, jakie elementy powinna zawierać, aby była skuteczna.

Outsourcing pracowników — definicja, PKD, kodeks pracy

Outsourcing pracowników — definicja, PKD, kodeks pracy

Outsourcing pracowników stał się kluczową strategią dla wielu firm dążących do optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności. Delegowanie określonych zadań czy funkcji na zewnątrz organizacji nieustannie zyskuje na popularności. Czym dokładnie jest outsourcing pracowników? Co na temat outsourcingu pracowników z Ukrainy mówi kodeks pracy? I czy branża IT nadal wiedzie prym w tym modelu biznesowym? Te i inne kwestie poruszamy w dzisiejszym artykule.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie — co warto wiedzieć?

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie — co warto wiedzieć?

Na tle różnych form zatrudnienia umowa zlecenie wyróżnia się przede wszystkim elastycznością i prostotą. Jest jednak otoczona wieloma mitami, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zwolnień lekarskich. Czy będąc na umowie zlecenie, masz prawo do zwolnienia lekarskiego? Jakie świadczenia Ci przysługują? Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości i wyjaśni, jakie prawa i obowiązki mają zleceniobiorcy.

Psychologiczne narzędzia w rekrutacji

Psychologiczne narzędzia w rekrutacji

Psychologiczne narzędzia w rekrutacji

 

Proces rekrutacyjny to nie tylko sprawdzanie CV i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Znalezienie idealnego pracownika do swojego zespołu jest nie tylko czasochłonne, ale i wymaga dużego wysiłku. Aby zakończyć rekrutację sukcesem, warto mieć wiedzę i umiejętności w zakresie analizy psychologicznej. Z pomocą przychodzą testy psychologiczne, dzięki którym możliwe jest poznanie charakteru, predyspozycji i zachowań kandydatów.

Warto pamiętać, że narzędzia psychologiczne są jednym z elementów oceny kandydatów i mogą być wiarygodnym wsparciem w procesie rekrutacji. Decyzje rekrutacyjne powinny być jednak podejmowane na podstawie szerokiej analizy różnych czynników.

Test kompetencji zawodowych

Jednym z najpopularniejszych narzędzi psychologicznych stosowanych w rekrutacji są testy kompetencji zawodowych. Pozwalają one ocenić umiejętności, wiedzę i doświadczenie kandydatów w kontekście wymagań konkretnego stanowiska. Testy są przydatne zarówno dla pracodawców, którzy mogą dokładniej ocenić potencjał kandydatów, jak i dla samych kandydatów, którzy mogą znaleźć potwierdzenie swoich umiejętności.

Testy kompetencji zawodowych mogą obejmować różne dziedziny, takie jak umiejętności interpersonalne, umiejętności techniczne, umiejętność rozwiązywania problemów czy umiejętność zarządzania projektem. Pracodawcy często opracowują własne testy, które są dostosowane do specyfiki ich branży i oczekiwań.

Przykładem popularnego testu kompetencji zawodowych jest Model FRIS. Model ten składa się z czterech wymiarów oceny: fachowość, odpowiedzialność, inicjatywa i społeczność. Pozwala on na określenie, jak dana osoba radzi sobie w różnych obszarach zawodowych oraz jakie umiejętności może wnieść do zespołu.

Narzędzia zwiększające efektywność rekrutacji

W celu zwiększenia efektywności procesu rekrutacji, pracodawcy coraz częściej sięgają po różne narzędzia psychologiczne. Oto kilka przykładów:

System Facet5

System Facet5 to narzędzie, które pomaga w ocenie cech osobowości kandydatów. Bazuje na pięciu podstawowych wymiarach osobowości: energii, przywództwa, emocjonalności, skrupulatności i otwartości na nowe doświadczenia. Dzięki temu narzędziu pracodawcy mogą lepiej zrozumieć, jak dana osoba zachowuje się w różnych sytuacjach oraz jakie ma predyspozycje do pełnienia określonych ról zawodowych.

Model Insights DiscoveryTM

Model Insights DiscoveryTM opiera się na teorii psychologicznej Carla Gustava Junga. Narzędzie to przyporządkowuje kandydatów do jednego z czterech kolorów osobowości: czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego. Każdy kolor odpowiada innym preferencjom i zachowaniom. Pracodawcy mogą wykorzystać ten model do lepszego dopasowania kandydatów do zespołu oraz identyfikowania mocnych i słabych stron poszczególnych osób.

DISC

DISC to narzędzie, które pomaga w ocenie zachowań i stylu pracy kandydatów. Składa się z czterech wymiarów: dominacji, wpływu, stabilności i skrupulatności. Pracodawcy mogą wykorzystać to narzędzie, aby lepiej zrozumieć, jak dana osoba radzi sobie w różnych sytuacjach zawodowych, jakie ma preferencje komunikacyjne oraz jakie umiejętności może wnieść do organizacji.

StrengthsFinder

StrengthsFinder to narzędzie, które skupia się na identyfikowaniu i wykorzystaniu mocnych stron kandydatów. Opiera się na teorii, że skoncentrowanie się na rozwijaniu swoich naturalnych talentów przynosi większe rezultaty niż próba poprawiania słabości. Pracodawcy mogą wykorzystać wyniki do lepszego dopasowania kandydatów do stanowisk, które wykorzystują ich unikalne talenty i umiejętności.

Podsumowanie

Narzędzia psychologiczne stanowią cenny dodatek w procesie rekrutacji. Testy kompetencji zawodowych pozwalają na ocenę umiejętności kandydatów, podczas gdy narzędzia zwiększające efektywność rekrutacji pomagają lepiej dopasować kandydatów do zespołu oraz identyfikować ich mocne strony. Wykorzystanie tych narzędzi może przynieść korzyści zarówno pracodawcom, jak i kandydatom, przyczyniając się do bardziej trafnych decyzji rekrutacyjnych.

Więcej wpisów

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto ją zawrzeć?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto ją zawrzeć?

Umowa o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement, w skrócie NDA) stanowi fundament budowania zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi, zabezpieczając cenne informacje przed nieautoryzowanym ujawnieniem. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest umowa NDA oraz na co zwracać uwagę przy jej zawieraniu. Sprawdzimy też, jakie elementy powinna zawierać, aby była skuteczna.

Outsourcing pracowników — definicja, PKD, kodeks pracy

Outsourcing pracowników — definicja, PKD, kodeks pracy

Outsourcing pracowników stał się kluczową strategią dla wielu firm dążących do optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności. Delegowanie określonych zadań czy funkcji na zewnątrz organizacji nieustannie zyskuje na popularności. Czym dokładnie jest outsourcing pracowników? Co na temat outsourcingu pracowników z Ukrainy mówi kodeks pracy? I czy branża IT nadal wiedzie prym w tym modelu biznesowym? Te i inne kwestie poruszamy w dzisiejszym artykule.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie — co warto wiedzieć?

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie — co warto wiedzieć?

Na tle różnych form zatrudnienia umowa zlecenie wyróżnia się przede wszystkim elastycznością i prostotą. Jest jednak otoczona wieloma mitami, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zwolnień lekarskich. Czy będąc na umowie zlecenie, masz prawo do zwolnienia lekarskiego? Jakie świadczenia Ci przysługują? Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości i wyjaśni, jakie prawa i obowiązki mają zleceniobiorcy.

Dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”

Dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”

Dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”

 

W Polsce mieszka nawet 7 mln osób z niepełnosprawnościami. Duża część z nich to osoby doświadczające niepełnosprawności, których na pierwszy rzut oka nie widać. Zbyt często spotykają się one z niezrozumieniem otoczenia, gdy proszą o pomoc lub z niej korzystają. Chcemy zmienić ten stan i dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”, poprzez który będziemy nie tylko budować świadomość społeczną, ale też ułatwiać codzienne funkcjonowanie osobom, które doświadczają niewidocznej niepełnosprawności i w danym momencie potrzebują naszego wsparcia.

 

Niewidoczna niepełnosprawność nie wiąże się z używaniem wózka czy białej laski. Może być spowodowana np. chorobą (np. stwardnienie rozsiane, cukrzyca), zaburzeniami neurorozwojowymi (np. autyzm), przebiegiem leczenia (np. leczenie onkologiczne), wypadkami (np. proteza nogi, niewidoczna pod ubraniem). Jest trudna do dostrzeżenia, ale często wpływa znacząco na życie osób, które jej doświadczają. Niejednokrotnie spotykają się z niezrozumieniem czy przykrymi reakcjami otoczenia. Pora to zmienić.

 

Dlatego dołączamy do projektu „(Nie)widzialni”. Chcemy, by każdy czuł się u nas bezpiecznie i wiedział, że jesteśmy gotowi do pomocy, gdy tylko będzie ona potrzebna.

 

„(Nie)widzialni”

 

„(Nie)widzialni” to projekt realizowany przez Fundację StwardnienieRozsiane.Info. Jego celem jest budowa świadomości społecznej nt. niewidocznej niepełnosprawności oraz wsparcie osób, które jej doświadczają. Mimo trudności, które niejednokrotnie są wywoływane przez stan zdrowia, starają się one żyć aktywnie, pracować, realizować codzienne obowiązki zawodowe i prywatne. Nie zawsze jednak są w stanie to robić bez wysiłku, bo bywają dni, gdy czują się gorzej. Wtedy też np. gdy korzystają z komunikacji miejskiej, słyszą: „Taki młody, a starszemu człowiekowi miejsca nie ustąpi”. A przecież nieustąpienie miejsca w autobusie czy skorzystanie z usługi poza kolejką nie musi być dowodem braku dobrego wychowania, tylko poważnych problemów ze zdrowiem. Tak samo, jak chwiejny krok osoby wysiadającej z samochodu nie zawsze jest efektem wypitego alkoholu.

 

Kampania „(Nie)widzialni” wychodzi naprzeciw tym problemom. Jej głównym elementem ¬– oprócz podejmowanych przez fundację działań informacyjnych nt. niewidocznych niepełnosprawności, szkoleń, webinarów, a także wielu innych aktywności ¬– są specjalne emblematy, czyli „symbole” projektu. Dzięki ich „użyciu”, osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami będą mogły zasygnalizować, że potrzebują dodatkowego wsparcia, np. przepuszczenia w kolejce czy też poświęcenia im więcej czasu przez pracownika danej instytucji.

 

Projekt jest podzielony na etapy. W pierwszych tygodniach kluczowymi działaniami będzie kampania informacyjna w mediach oraz internecie. W ramach kampanii sukcesywnie realizowane też będą szkolenia u partnerów przeprowadzane przez zespół Fundacji StwardnienieRozsiane.Info, która pomoże sprawnie wdrożyć projekt w danej organizacji czy instytucji. Dzięki temu, gdy pojawi się u nas osoba z niewidoczną niepełnosprawnością i potrzebująca wsparcia, przygotowani do tego pracownicy, będą wiedzieli, jak reagować i co zrobić, by ich pomoc była skuteczna. O bieżącym etapie wdrażania projektu i wsparciu dla osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami – będziemy informować.

 

Same symbole projektu będą od drugiej połowy marca (o dokładnym terminie będziemy informować) do pobrania w części placówek, które zdecydowały się nawiązać współpracę przy projekcie, jak również będą wówczas dostępne w formie elektronicznej. Udział w projekcie oraz korzystanie z emblematów jest bezpłatny i dobrowolny.

 

Dołącz do projektu! Grupa Progres już dołączyła!

 

„(Nie)widzialni” wystartowali z ogólnopolską kampanią informacyjną 27 lutego 2023 r. W projekcie bierze udział już kilkudziesięciu partnerów z całej Polski, wśród których są np. urzędy, instrukcje kulturalne, firmy – od dużych korporacji do mniejszych przedsiębiorstw, centra handlowe, a także palcówki edukacyjne. Ich liczba stale rośnie. Cieszymy się, że dołączyliśmy do tego grona.

 

Lista partnerów nie jest zamknięta. W każdej chwili można zgłosić się do Fundacji (mailowo: kontakt@niewidzialni.org.pl lub fundacja@stwardnienierozsiane.info) i zostać partnerem kampanii. Zachęcamy, by zrobić ten krok i wspólnie z nami zmieniać świat na lepszy.

 

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie www.niewidzialni.org.pl.

Więcej wpisów

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto ją zawrzeć?
Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto ją zawrzeć?

Umowa o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement, w skrócie NDA) stanowi fundament budowania zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi, zabezpieczając cenne informacje przed nieautoryzowanym ujawnieniem. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest umowa NDA oraz na co zwracać uwagę przy jej zawieraniu. Sprawdzimy też, jakie elementy powinna zawierać, aby była skuteczna.

Outsourcing pracowników — definicja, PKD, kodeks pracy
Outsourcing pracowników — definicja, PKD, kodeks pracy

Outsourcing pracowników stał się kluczową strategią dla wielu firm dążących do optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności. Delegowanie określonych zadań czy funkcji na zewnątrz organizacji nieustannie zyskuje na popularności. Czym dokładnie jest outsourcing pracowników? Co na temat outsourcingu pracowników z Ukrainy mówi kodeks pracy? I czy branża IT nadal wiedzie prym w tym modelu biznesowym? Te i inne kwestie poruszamy w dzisiejszym artykule.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie — co warto wiedzieć?
Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie — co warto wiedzieć?

Na tle różnych form zatrudnienia umowa zlecenie wyróżnia się przede wszystkim elastycznością i prostotą. Jest jednak otoczona wieloma mitami, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zwolnień lekarskich. Czy będąc na umowie zlecenie, masz prawo do zwolnienia lekarskiego? Jakie świadczenia Ci przysługują? Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości i wyjaśni, jakie prawa i obowiązki mają zleceniobiorcy.

Jak skutecznie budować zaangażowanie pracowników

Jak skutecznie budować zaangażowanie pracowników

Jak skutecznie budować zaangażowanie pracowników

Zaangażowani pracownicy stanowią klucz do sukcesu każdej organizacji. Wraz z zaangażowaniem pracowników rośnie ich motywacja, produktywność i lojalność wobec firmy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tematowi zaangażowania pracowników, dowiemy się, dlaczego jest ono tak ważne, a także poznamy kluczowe strategie i praktyczne porady, które pomogą je budować i poprawiać.

Czym jest zaangażowanie pracowników i dlaczego jest ważne?

Zaangażowanie pracowników to przywiązanie emocjonalne do swojej pracy, misji i celów firmy. To nie tylko kwestia wykonywania zadań, ale także silne poczucie sensu i związku z organizacją, co prowadzi do większej chęci w działaniach, które przynoszą korzyści dla firmy. Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni współpracować z innymi, proponować innowacyjne rozwiązania i pracować z większą chęcią, co z kolei przyczynia się do wzrostu produktywności i efektywności firmy. Częściej wykazują postawę aktywną i nie ograniczają się wyłącznie do swoich obowiązków.

Kluczowe strategie w budowaniu zaangażowania pracowników

Pracownicy potrzebują jasnej i inspirującej wizji firmy, która pomoże im zrozumieć cel organizacji oraz znaczenie i sens ich pracy. Liderzy powinni komunikować tę wizję w sposób przekonujący, angażujący pracowników i podkreślający, jak ich wkład przyczynia się do osiągnięcia sukcesu firmy. Zaangażowanie pracowników wzrasta, gdy mają możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji i wniesienia swojego wkładu. To sprawia, że czują się bardziej docenieni i odpowiedzialni za wyniki firmy.

Dbanie o rozwój zawodowy pracowników to kolejny kluczowy element budowania zaangażowania. Pracodawcy powinni oferować szkolenia, mentoring i możliwości rozwoju zawodowego, które pomogą pracownikom rozwijać swoje umiejętności i osiągać kolejne cele. Zaangażowanie pracowników jest ściśle powiązane z ich zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Firmy powinny dbać o zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym, poprzez elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i wsparcie w radzeniu sobie z stresem.

Jak zaangażować pracowników: praktyczne porady

Komunikuj jasno cele i oczekiwania

Ważne jest, aby pracownicy mieli jasność co do celów i oczekiwań związanych z ich pracą. Postaw na dialog- zapewnij im regularne informacje zwrotne i wsparcie w realizacji zadań. Poznaj ich wymarzone kierunki rozwoju kariery i sprawdź, czy są zadowoleni z miejsca, w którym aktualnie się znajdują.

Uznawaj i nagradzaj osiągnięcia

Pokaż swoim pracownikom, że ich praca jest doceniana. Wprowadź system uznawania osiągnięć i nagród za dobre wyniki, co zwiększy motywację do działania. Doceniony pracownik to lojalny pracownik.

Stwórz pozytywną kulturę organizacyjną

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w zaangażowaniu pracowników. Postaw na atmosferę zaufania, otwartości, współpracy i wsparcia.

Zapewnij możliwości rozwoju zawodowego

Inwestuj w szkolenia i rozwój pracowników, dając im możliwość zdobywania nowych umiejętności i awansowania w firmie.

Badanie zaangażowania pracowników (Gallup)- co powinieneś wiedzieć

Badanie zaangażowania pracowników, zwane również 12 pytaniami Gallupa, jest jednym z najważniejszych narzędzi do oceny poziomu zaangażowania pracowników w organizacji. Jest to bardzo przydatny system informacji zwrotnej dla managerów lub członków zarządu, który pozwala mierzyć takie czynniki jak zaangażowanie, satysfakcja, czy lojalność pracowników. Test składa się z 12 prostych pytań, które wymagają krótkich odpowiedzi.  Gallup identyfikuje trzy rodzaje pracowników: zaangażowanych, obojętnych i niezaangażowanych. Pracownicy zaangażowani wkładają w swoją pracę najwięcej wysiłku i przynoszą organizacji większe korzyści.

Jakie są korzyści z poprawy zaangażowania pracowników?

Poprawa zaangażowania pracowników niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji. Należy do nich zwiększona produktywność, mniejsza rotacja załogi, poprawa jakości pracy, wzrost innowacyjności pracowników i lepszy wizerunek firmy jako pracodawcy.

Podsumowanie

Zaangażowanie pracowników jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Tworzenie inspirującej wizji firmy, wspieranie uczestnictwa i współdecydowania, inwestowanie w rozwój zawodowy oraz dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym to kluczowe strategie budowania zaangażowania pracowników. Pamiętajmy, że zaangażowani pracownicy przynoszą wiele korzyści, takich jak zwiększona produktywność, większa retencja pracowników i lepsza jakość pracy. Dlatego warto inwestować w rozwijanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zaangażowaniu i motywować pracowników do osiągania sukcesów.

Więcej wpisów

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto ją zawrzeć?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto ją zawrzeć?

Umowa o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement, w skrócie NDA) stanowi fundament budowania zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi, zabezpieczając cenne informacje przed nieautoryzowanym ujawnieniem. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest umowa NDA oraz na co zwracać uwagę przy jej zawieraniu. Sprawdzimy też, jakie elementy powinna zawierać, aby była skuteczna.

Outsourcing pracowników — definicja, PKD, kodeks pracy

Outsourcing pracowników — definicja, PKD, kodeks pracy

Outsourcing pracowników stał się kluczową strategią dla wielu firm dążących do optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności. Delegowanie określonych zadań czy funkcji na zewnątrz organizacji nieustannie zyskuje na popularności. Czym dokładnie jest outsourcing pracowników? Co na temat outsourcingu pracowników z Ukrainy mówi kodeks pracy? I czy branża IT nadal wiedzie prym w tym modelu biznesowym? Te i inne kwestie poruszamy w dzisiejszym artykule.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie — co warto wiedzieć?

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie — co warto wiedzieć?

Na tle różnych form zatrudnienia umowa zlecenie wyróżnia się przede wszystkim elastycznością i prostotą. Jest jednak otoczona wieloma mitami, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zwolnień lekarskich. Czy będąc na umowie zlecenie, masz prawo do zwolnienia lekarskiego? Jakie świadczenia Ci przysługują? Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości i wyjaśni, jakie prawa i obowiązki mają zleceniobiorcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.