GDPR

Informatieplicht

Volgens artikel 13 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van de EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens (nl. Db. §. UE. L. 2016.119.1), hiernaj: „AVG”, en over de bescherming van de privacy (hierna: „Informatie”).    

Grupa Progres Sp. z o.o. is de enige aandeelhouder van de persoonlijke en kapitaalgerelateerde dochterondernemingen: Progres HR Poland Sp. z o. o., Progres HR International Sp. z o.o., Progres Sp. o. o., Progres Advanced Solutions Sp. z o. o., alle gevestigd in Gdańsk, 80-309 Gdańsk, op straat Aleja Grunwaldzka Nr. 411.

Elk van de bovengenoemde entiteiten is een afzonderlijke Verantwoordelijke voor Persoonsgegevens (hierna: “Beheerder”). Deze kennisgeving is van toepassing op elk van de Beheerders.

De Beheerder zal uw Persoonsgegevens verwerken om de diensten in het kader van het door u ingevulde formulier naar behoren te kunnen leveren en om commerciële en marketinginformatie te verstrekken.

De Beheerder verbindt zich ertoe uw Persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Iedere toestemmingsverklaring die Grupa Progres Sp. z o.o. machtigt om een activiteit uit te voeren geeft toestemming aan de dochteronderneming om dezelfde activiteit uit te voeren.

Door middel van de Website kunt u zoeken en solliciteren naar functies die worden aangeboden door de Onderneming en haar dochterondernemingen, die overeenkomen met uw interesses, vaardigheden of ervaring en die beschikbaar zijn op de locatie waar u werk zoekt.

Door het gebruik van www.grupaprogres.pl e.d. accepteert u de bepalingen in deze Informatie.

Grupa Progres Sp. z o.o. is de leidende onderneming onder welke de bedrijfsactiviteiten vallen die door elk van de dochtermaatschappijen worden beheerd, namelijk respectievelijk het volgende Progres HR Poland Sp. z o. o., Progres Sp. o. o., Progres HR International Sp. z o.o. , Progres Advanced Solutions Sp. z o. o., persoonlijk en kapitaal gerelateerd aan het bedrijf Grupa Progres Sp. z o. o., gezamenlijk verantwoordelijk voor de marktpositie van het merk “Grupa Progres”.

Het tabblad “Bedrijfsstructuur” zal u, als Servicegebruiker, uitleggen wat het brede scala aan diensten is dat geleverd wordt.

De volgende informatie wordt verstrekt in verband met de verplichting die artikel 13 AVG aan de Beheerder oplegt.

 1. Welk type Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Beheerder?

Persoonlijke gegevens die door de Beheerder worden verzameld, zijn onder andere:
1) Uw naam, geboortedatum, contactgegevens, opleiding, eerdere werkervaring;
2) als u contact met ons opneemt, kunnen wij in bepaalde gevallen een verslag van dergelijke correspondentie bewaren;
3) in sommige gevallen uw browservoorkeuren, IP-adres, verkeer en frequentie van uw bezoeken aan de website van Progress Group, evenals locatiegegevens en gebruikte bronnen.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de best mogelijke service te verlenen en voor administratieve, statistische en reclamedoeleinden, om de website en zijn gebruikers te beschermen en om commerciële en marketinginformatie te verstrekken.

Persoonsgegevens worden verwerkt totdat er een grondslag voor verwerking is, namelijk:

1) indien toestemming is gegeven totdat deze wordt ingetrokken, beperkt of er een andere actie van uw kant is die deze toestemming beperkt,

2) indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract, voor de duur van de uitvoering ervan en tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van dat contract,

3) indien de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, totdat u effectief bezwaar maakt,

4) voor belastings- en boekhoudkundige doeleinden in de mate en voor de duur die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.

Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • het recht op toegang tot de gegevens, inclusief het verkrijgen van een kopie van de gegevens,
 • het recht om te vragen om rectificatie van gegevens,
 • het recht op verwijdering (recht om vergeten te worden),
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, die in Polen de Voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens is,
 • het recht om de gegevensverwerking te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken (bezwaar tegen verwerking, bezwaar tegen direct marketing inclusief profilering, legitiem bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke),
 • het recht om de toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. Als uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract.
 1. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?
 • In verband met de uitvoering van het wervingsproces, in overeenstemming met Artikel 22¹ §1 van de Wet van 26.06.1974 van de Arbeidswet (namelijk Staatsblad 2018, item 108 zoals gewijzigd), hierna: “Arbeidswetboek”, in combinatie met artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG ter nakoming van een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens rust. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig en noodzakelijk om deel te nemen aan het wervingsproces.
 • Voor marketingdoeleinden, met name: het verzenden van informatie over nieuwe producten en diensten en aanbiedingen, daarnaast het informeren over nieuwe vormen van contact met de beheerder. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig en er wordt toestemming gegeven op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.
 • In het geval van het uploaden van een document met een foto (CV) of het uploaden van een foto op een sollicitatieformulier, vindt de verwerking van de afbeelding plaats op basis van de toestemming vermeld in artikel 22², § 1 van het Arbeidswetboek in samenhang met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, de toestemming is vrijwillig en noodzakelijk als de foto via het sollicitatieformulier wordt ingediend.
 • Wegens de noodzaak van profilering – het op geautomatiseerde wijze verzamelen van informatie over u en het automatisch koppelen van uw profiel aan vacatures om diensten te kunnen verlenen op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), in samenhang met artikel 22, lid 1 en lid 4 AVG.
 • Wegens de noodzaak om het websitedomein en andere bestaande of nieuwe IT-systemen/processen te ontwikkelen, te testen en te verbeteren om een nog betere service te kunnen bieden.
 1. Op welke basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Het verwerken van persoonlijke gegevens vindt in alle gevallen plaats op basis van uw toestemming, in overeenstemming met de AGV en de PDPA. U besluit toestemming te geven voor het toevertrouwen van uw persoonlijke gegevens, dit is niet noodzakelijk, het is echter noodzakelijk in verband met het verlenen van diensten aan u, zonder uw toestemming zullen wij niet in staat zijn om de diensten te verlenen waarin u geïnteresseerd bent.

De bevoegdheden van de entiteit Grupa Progres Sp. z o.o. en haar kapitaalgerelateerde dochterondernemingen, namelijk Progres HR Poland Sp. z o. o., Progres Sp. o. o., Progres HR International Sp. z o.o. , Progres Advanced Solutions Sp. z o. o., alle gevestigd in Gdańsk, 80-309 Gdańsk, aan straat Alei Grunwaldzkiej Nr. 411, worden uitgevoerd in overeenstemming met de AVG en de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (namelijk Db. Staatsblad 2018, item 1000 zoals gewijzigd), hierna: “PDPA”, met betrekking tot de gegevens die door u als Gebruiker van de Service zijn toevertrouwd op basis van uw toestemming in de vorm van een verklaring (rechtsgrondslagen onder andere aangegeven in punt 2 hierboven).

De Beheerder is gemachtigd om persoonsgegevens toe te vertrouwen aan overheidsinstanties voor noodzakelijke en onmisbare doeleinden die door de wet worden gerechtvaardigd, maar alleen in gevallen waarin de toevertrouwing van de gegevens voortvloeit uit een wettelijke verplichting waaraan de Beheerder is onderworpen, of noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Als de verwerking noodzakelijk is in het kader van de legitieme belangen van de Beheerder, zullen wij ervoor zorgen dat uw belangen alsmede uw fundamentele rechten en vrijheden voorrang krijgen.

Uitsluitend met uw toestemming verwerken wij persoonsgegevens waarvan de rechtsgronden voor verwerking niet in deze Verklaring worden vermeld (aanvullende rechtsgronden voor verwerking).

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De beheerder mag persoonsgegevens niet langer dan 2 (twee) jaar na registratie op de website bewaren.
In het geval dat u via deze website in dienst wordt genomen, worden uw persoonlijke gegevens voor een langere periode opgeslagen om aan de wet te voldoen.

 1. Delen wij gegevens met andere ontvangers?

Als leidende onderneming verwerkt Grupa Progres Sp. z o.o. persoonlijke gegevens en vertrouwt deze toe aan haar dochterondernemingen met persoonlijke en kapitaalbanden, namelijk Progres HR Poland Sp. z o. o., Progres HR International Sp. z o.o., Progres Sp. o. o., Progres Advanced Solutions Sp. z o. o., alle gevestigd in Gdańsk, 80-309 Gdańsk,aan straat Aleja Grunwaldzka Nr. 411.

Gebruikers van diensten zijn in alle gevallen contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te bewaren en uw privacy te respecteren. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken en diensten uit te voeren.

In het geval van andere entiteiten vindt de toewijzing en verwerking van persoonsgegevens alleen plaats vanwege een legitieme behoefte van de voor de verwerking verantwoordelijke, in overeenstemming met de toepasselijke Poolse wetgeving, in het bijzonder:

 • voor het verlenen van diensten aan Grupa Progres Sp. z o. o. en haar dochterondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot het uitvoeren van administratieve en operationele werkzaamheden om de verleende diensten te verbeteren en te ondersteunen; het leveren en verbeteren van hosting en ondersteuning van IT-systemen; het verlenen van diensten met betrekking tot financieel en managementadvies;
 • aan samenwerkende entiteiten of kantoren van de onderneming Grupa Progres Sp. z o.o. en haar dochterondernemingen, gevestigd binnen of buiten de Europese Unie, in gevallen die noodzakelijk en onmisbaar zijn in verband met het verlenen van diensten aan u;
 • klanten van de onderneming Grupa Progres Sp. z o.o. en haar dochterondernemingen, die verantwoordelijk zijn voor het wervingsproces of die vacatures of projecten aanbieden die interessant voor u kunnen zijn of die geïnteresseerd zijn in uw sollicitatie naar een bepaalde functie;
 • Klanten/potentiële werkgevers moeten zich houden aan contractuele en andere vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot de verstrekte gegevens;
 • aan overheidsinstanties, overheidstoezicht, wetshandhavingsinstanties, inclusief de politie, als wij, als Beheerders, verplicht zijn om deze beschikbaar te stellen.

 

 1. Verwerken wij persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze?

Ja, maar dat geldt niet voor elk beleid en elke verwerking. We maken gebruik van geautomatiseerde systemen/processen en geautomatiseerde besluitvorming (bijv. profilering) met het oog op een optimale dienstverlening.

Onder andere voeren we geautomatiseerde zoekopdrachten uit naar lijsten met kandidaten en sollicitanten, waarbij we geautomatiseerde criteria invoeren die rekening houden met beschikbaarheid, vaardigheden, tarieven en, in sommige gevallen, feedback die klanten ons geven om een lijst op te stellen met een ranglijst van kandidaten die het meest voldoen aan de vereisten van de klant.

 1. Geven wij uw persoonlijke gegevens door buiten de Europese Unie?

De Beheerder draagt uw persoonlijke gegevens in de regel niet over naar of verwerkt ze niet buiten de Europese Unie, met inbegrip van Polen.

De verklaring in de bovenstaande zin zal veranderen wanneer er een aanbod wordt gedaan met betrekking tot het werven voor buitenlandse klanten. In dit geval kunnen persoonlijke gegevens worden toevertrouwd aan de klant die in de respectieve overeenkomst is vermeld of aan een buitenlandse entiteit/vestiging die ondergeschikt is aan de gespecificeerde entiteit. In dit geval kunnen de gegevens worden overgedragen en verwerkt in een of meer landen binnen of buiten de Europese Unie.

Wanneer er persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, zullen dit landen zijn die, naar de mening van de Europese Commissie, een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden of waar het bedrijf Grupa Progres Sp. z o.o. of haar dochtermaatschappij adequate waarborgen heeft geïmplementeerd om de bescherming van persoonsgegevens en privacy te garanderen.

 1. Rechten van een individuele persoon, namelijk de Kandidaat, die een Gebruiker van de Service is.
 • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om een kopie van die gegevens te ontvangen;
 • Het recht een bevestiging te vragen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken;
 • het recht om aanpassingen in uw persoonlijke gegevens aan te brengen en het recht om deze gegevens bij te werken of te corrigeren;
 • het recht op verwijdering (recht om vergeten te worden),
 • het recht om persoonlijke gegevens te beperken (in bepaalde gevallen).

Er dient dan een verzoek te worden ingediend bij de Beheerder, die zal beoordelen of dit gerechtvaardigd is. In het geval dat het verzoek rechtmatig is, zal de Beheerder deze gegevens zonder ongepast uitstel verwijderen. Houd er rekening mee dat in dit geval de dienstverlening wordt stopgezet;

 • het recht om een klacht in te dienen bij de Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming, e-mail contact:  iod@grupaprogres.pl , postadres: Al. Grunwaldzka 411, 80 – 309 Gdańsk.
 • het recht om bezwaar in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens, die de toezichthoudende autoriteit is.

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en direct marketing, inclusief profilering, in elk geval op een legitieme basis;

 • het recht om de toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken, als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract.
 1. Contact met de Beheerder van Persoonsgegevens.  Vragen kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres: iod@grupaprogres.pl  en rechtstreeks naar: Al. Grunwaldzka nr 411, 80-309 Gdańsk, met de aantekening “betreffende persoonsgegevens”.

Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

 1. Wijzigingen in deze informatie.

Wijzigingen in deze Informatie zullen waar nodig en gepast worden aangebracht. Alle belangrijke wijzigingen zullen worden gecommuniceerd in de desbetreffende berichten op de website of door contact met u op te nemen via e-mail of andere beschikbare communicatievormen.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.