Pobyt i praca cudzoziemca po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego

Pobyt i praca cudzoziemca po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego

Pobyt i praca cudzoziemca po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego

Wprowadzenie specjalnych rozwiązań prawnych w ramach tzw. „ustawy covidowej” miało ogromny wpływ na sytuację cudzoziemców przebywających na terytorium Polski w okresie pandemii. Rozwiązania te obowiązywały od ponad dwóch lat  i straciły moc 31 lipca 2023 roku. Jak wygląda sytuacja cudzoziemców teraz i na co warto zwrócić uwagę zarówno cudzoziemcom jak i pracodawcom ich zatrudniających?

Ustawa covidowa- główne założenia

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność wprowadzenia wielu zmian w istniejących przepisach prawa. W momencie ogłoszenia stanu epidemii, regulacje dotyczące obecności cudzoziemców na terytorium Polski z pewnością należały do ważnych. Kryzysowa sytuacja utrudniła mobilność obcokrajowców między Polską a ich krajami pochodzenia. W odpowiedzi na te wyzwania „ustawa covidowa” wprowadziła dla nich szereg ułatwień dotyczących pracy i pobytu w Polsce.

Do najważniejszych punktów „ustawy covidowej” odnoszących się do specjalnych przepisów dla cudzoziemców należy zaliczyć:

 1. Przedłużenie okresów ważności dokumentów pobytowych: Ustawa przewidywała przedłużenie okresów ważności dokumentów pozwalających na wjazd i pobyt na terytorium Polski, takich jak wiza, zezwolenie na pobyt, czy tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca wydane w postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej. Jeśli ostatni dzień ważności takiego dokumentu przypadał na okres stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, okres pobytu uważany był za legalny do upływu 30 dni po odwołaniu tego stanu. Pod pewnymi dodatkowymi warunkami przedłużony również był pobyt cudzoziemców przebywających w Polsce na ruchu bezwizowym.
 2. Przedłużenie okresów ważności dokumentów legalizujących pracę: Analogicznie do dokumentów pobytowych, dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców również podlegały przedłużeniu z mocy prawa na tych samych zasadach.
 3. Przedłużenie terminów na składanie wniosków: Ustawa covidowa wydłużała terminy do składania wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego, a także wniosków o przedłużenie wiz. Cudzoziemcy mogli składać takie wnioski do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 4. Przedłużenie terminów na opuszczenie Polski: Dzięki specjalnym przepisom cudzoziemcy, wobec których toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań do powrotu, otrzymali przedłużone terminy na dobrowolne opuszczenie Polski.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego- konsekwencje

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – od dnia 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Odwołanie z dniem 1 lipca br. stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że szczególne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom wynikające z treści ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mające na celu uregulowanie ich sytuacji pobytowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego zakończyły się w dniu 31 lipca 2023 r.

W związku z powyższym, od dnia 1 sierpnia 2023 r. zakończyły się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności. Zatem z nastaniem ww. daty cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium RP na podstawie m.in. przedłużonej wizy, zezwolenia na pobyt lub w związku z przedłużonym terminem dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czy w związku z przedłużonymi terminami opuszczenia terytorium RP wynikającymi z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach — utracili prawo do dalszego legalnego pobytu na terytorium RP na podstawie ww. uprawnień.

Czy to znaczy, że wszyscy Ci cudzoziemcy korzystający przez wskazany okres z uprawnień nadanych przepisami covidowymi aktualnie znajdują się w Polsce nielegalnie? Odpowiedź brzmi nie. Jak wspomnieliśmy powyżej, z dniem 31 lipca 2023 r. straciły moc prawną wyłącznie dokumenty przedłużone przepisami covidowymi, jednocześnie przeważająca większość cudzoziemców zawczasu podjęła działania, aby zdobyć inne tytuły pobytowe, które uprawniają do dalszego pobytu w Polsce.

Podobna sytuacja dotyczyła pracodawców, którzy kontynuowali zatrudnienie cudzoziemców na podstawie dokumentów, których ważność została przedłużona specjalnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiologiczną. Dokumenty te straciły moc prawną z dniem 31 lipca 2023 r., w związku z powyższym, jeżeli pracodawca zamierzał kontynuować zatrudnienie cudzoziemca, niezbędne było uzyskanie innego tytułu uprawniającego do dalszego powierzenia pracy cudzoziemcowi.

 

Podsumowanie

Przyjęcie „ustawy covidowej” wprowadziło szereg specjalnych rozwiązań prawnych dla cudzoziemców przebywających w Polsce w czasie pandemii, jak również dla pracodawców ich zatrudniających. Te ułatwienia, takie jak przedłużenie okresów ważności dokumentów pobytowych, zezwoleń na pracę i terminów składania wniosków, miały na celu zminimalizowanie negatywnych skutków kryzysu epidemicznego dla obcokrajowców. Wraz z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego przepisy te utraciły moc.

Cudzoziemcy, przebywający wcześniej w Polsce na podstawie dokumentów pobytowych przedłużonych przepisami covidowymi  i w stosunku do których toczą się postępowania o pobyt, powinni szczególnie pamiętać o tym, iż toczące się postępowania stanowią wyłączną ich podstawę pobytową. W razie negatywnego zakończenia postępowania, podstawy pobytowe wcześniej przedłużone specjalnymi przepisami, aktualnie nie będą ich uprawniały do dalszego pobytu w RP.

Pracodawcy powinni zaś zachować szczególną ostrożność podczas zatrudniania cudzoziemców przebywających w Polsce nieprzerwalnie od kilku lat. Chociaż przepisy covidowe nie są już wiążące, lecz należy je brać pod uwagę podczas ustalana legalności pobytu, co jest obowiązkiem zatrudniającego przed podpisaniem umowy z cudzoziemcem.

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

Więcej wpisów

Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?
Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak połączyć życie zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi? Urlop wychowawczy może być kluczem do tej równowagi umożliwiając rodzicom lub opiekunom spędzenie cennego czasu z dzieckiem bez obaw o karierę zawodową. Ale jak długo trwa i komu przysługuje? Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z urlopem wychowawczym.

Frontend Developer – zarobki, praca, kursy 2023
Frontend Developer – zarobki, praca, kursy 2023

Frontend development to dziedzina informatyki, która ma ogromny wpływ na to, jak użytkownicy odbierają i korzystają z witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych. Jak wygląda świat Frontend Developerów w 2023 roku? W dzisiejszym wpisie omówimy zakres ich pracy i obowiązków i przedstawimy jakich zarobków można się spodziewać wykonując ten zawód. Na jakie kursy warto postawić? Jak zdobyć staż lub pracę jako Junior Frontend Developer? Zapraszamy do lektury.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — umowa zlecenie. Co warto wiedzieć?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — umowa zlecenie. Co warto wiedzieć?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — umowa zlecenie. Co warto wiedzieć?

Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad swoim zabezpieczeniem finansowym w przypadku choroby czy wypadku? To sprawy, o których na co dzień wolimy nie myśleć, a jednak warto poświęcić im chwilę, by zadbać o siebie i swoich najbliższych. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to forma ochrony, która może stanowić kluczową poduszkę bezpieczeństwa, także w przypadku pracy na podstawie umowy zlecenia. Ale czy faktycznie sprawdzi się też u Ciebie? Przekonaj się i podejmij świadomą, odpowiedzialną decyzję!

 

Co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to forma ubezpieczenia społecznego, która gwarantuje zleceniobiorcy prawo do świadczeń chorobowych w przypadku przejściowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku. Daje prawo do zasiłku opiekuńczego, wypłacania świadczenia rehabilitacyjnego jak i zasiłku macierzyńskiego. To ubezpieczenie nie jest wymagane  i zleceniobiorcy muszą sami zdecydować o przystąpieniu do niego, składając oświadczenie u swojego zleceniodawcy o chęci przystąpienia. Wówczas zleceniodawca zgłasza do ZUS zleceniobiorcę z uwzględnieniem ubezpieczenia chorobowego. Zleceniobiorca jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia, który wskaże w zgłoszeniu. Na dokonanie zgłoszenia zleceniodawca ma 7 dni od daty uzupełnionej na dokumencie. Prawo do zasiłku chorobowego otrzymuje się po 90 dniach nieprzerwanego okresu ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne — różnice

Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe, choć powiązane, różnią się pod względem zakresu ochrony i przeznaczenia. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do opieki medycznej w placówkach publicznych i pokrywa koszty leczenia. Jest obowiązkowe i obejmuje wszystkich pracowników i zleceniobiorców. Z kolei ubezpieczenie chorobowe dotyczy wsparcia finansowego w przypadku przejściowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku i jest dobrowolne. Obejmuje to świadczenia takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

 

Kto podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

W Polsce ubezpieczenie chorobowe w ramach umowy zlecenia regulowane jest przez Ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (zwana „Ustawą systemową”). Mogą podlegać mu osoby:

 • objęte obowiązkowym ubezpieczeniem rentowym i emerytalnym,
 • wykonujące pracę nakładczą (samodzielna, bez ściśle określonego rytmu — wykonywana z domu w dowolnych godzinach pracy),
 • zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług,
 • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchowni, nianie.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy — wyjątki

Studenci i uczniowie poniżej 26 roku życia nie kwalifikują się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ponieważ nie podlegają obowiązkowym składkom emerytalnym i rentowym.

 

Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

Składka na ubezpieczenie chorobowe zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowę zlecenia wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Co istotne, jest w całości finansowana ze środków ubezpieczonego. Oznacza to, że osoba, która chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, będzie miała co miesiąc potrącaną równowartość 2,45% podstawy wymiaru z pensji.

 

Czy warto podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

Decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest indywidualna. Warto jednak pamiętać, że przystępując do niego, możesz liczyć na zabezpieczenie finansowe w razie choroby czy wypadku. Oznacza to, że w przypadku niezdolności do pracy ze wspomnianych powodów, zleceniobiorca będzie miał zapewnione wsparcie finansowe. Jest to istotne, zwłaszcza dla tych, którzy są głównymi żywicielami rodziny lub nie mają oszczędności na taką ewentualność.

 

Co wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Pamiętaj, że decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego powinna być dokładnie przemyślana i dostosowana do Twojej indywidualnej sytuacji finansowej, zdrowotnej i życiowej. Podejmując ją, możesz wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii, np.:

 • Jeśli masz chroniczne schorzenia lub często chorujesz, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe może zapewnić Ci wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy.
 • Rozważ, czy stać Cię na regularne płacenie składek, które są wymagane w ramach tego ubezpieczenia.
 • Jeśli jesteś głównym żywicielem rodziny, ubezpieczenie chorobowe może stanowić ważne zabezpieczenie finansowe.

 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe może zapewnić kluczowe wsparcie finansowe w trudnych chwilach życia. Każdy zleceniobiorca powinien indywidualnie przeanalizować swoją sytuację, biorąc pod uwagę potrzeby, obowiązki i możliwości finansowe. W końcu to świadoma i przemyślana decyzja w tej kwestii może pomóc zbudować spokojniejszą przyszłość i dać poczucie bezpieczeństwa, kiedy najbardziej będziesz tego potrzebować.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy mogą wydawać się skomplikowane, Z pomocą tego krótkiego przewodnika będziesz w stanie zrozumieć i obliczyć kwotę, którą możesz otrzymać. Wszystko, co musisz wiedzieć o ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy w 2023 roku, znajdziesz poniżej.

 

Co to jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to rekompensata pieniężna, którą otrzymuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę, jeśli nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, ponieważ stosunek pracy został rozwiązany (np. za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron lub z upływem czasu, na który umowa była zawarta).

Co ważne, będąc nadal zatrudnionym u danego pracodawcy, nie możesz domagać się wypłaty za niewykorzystany urlop. W takiej sytuacji przechodzi on na kolejny rok.

 

Czy każdemu pracownikowi przysługuje taki sam ekwiwalent za urlop?

Nie, każdy pracownik może mieć inny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego? Ponieważ główną składową wyliczenia rekompensaty za niewykorzystane wolne jest pensja oraz wymiar czasu pracownika.

 

Jakie informacje są potrzebne do obliczenia ekwiwalentu za urlop?

Aby obliczyć ekwiwalent za urlop, niezbędne są zmienne takie jak:

 • wysokość wynagrodzenia pracownika,
 • współczynnik do ekwiwalentu, który w każdym roku ma inną wartość.

 

Czym jest współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

To średnio miesięczna liczba dni pracy w danym roku kalendarzowym. Przy wypłacie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę współczynnik odpowiadający roku, w którym ekwiwalent jest wypłacany, a nie za rok, którego dotyczą niewykorzystane dni urlopu. Aby ustalić współczynnik do ekwiwalentu, należy odjąć od liczby dni w danym roku łączną liczbę niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Następnie należy podzielić wynik z różnicy przez 12 (liczbę miesięcy w roku). W 2023 roku mamy 53 niedziele, 10 świąt i 52 dni wolnych. Po odjęciu ich od 365 dni w roku otrzymujemy liczbę 250 dni, która dzielona przez 12 daje 20,83. Dlatego w 2023 roku współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego wynosi 20,83.

 

Jak obliczyć współczynnik urlopowy dla pracowników niepełnoetatowych?

Jeśli jesteś zatrudniony na niepełny etat, również przysługuje Ci wynagrodzenie za niewykorzystany urlop. W takim przypadku współczynnik urlopowy zostaje obniżony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, jeśli pracujesz na pół etatu, współczynnik urlopowy w 2023 roku wynosi 20,83 x 0,5, czyli 10,42.

Współczynnik urlopowy w 2023 wynosi:

– dla zatrudnionych na ¼ etatu –   5,21

– dla zatrudnionych na ½ etatu – 10,42

– dla zatrudnionych na ¾ etatu – 15,62

 

 

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2023 roku?

W celu obliczenia kwoty ekwiwalentu urlopowego trzeba określić podstawę jego wymiaru, w którego skład wchodzą:

– wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej

– zmienne składniki wynagrodzenia.

Pamiętaj, że kwotę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wylicza i wypłaca pracodawca.

W 2023 roku, obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop obejmuje kilka kroków:

 1. Podstawę wymiaru ekwiwalentu podziel przez współczynnik ekwiwalentu 2023.
 2. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu podziel przez liczbę godzin pracy na dobę.
 3. W ten sposób otrzymasz ekwiwalent za jedną godzinę. Pomnóż go przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

 

Obliczanie rekompensaty za niewykorzystany urlop 2023 — przykład

Przyjmijmy, że pracujesz na pełen etat (8 godzin dziennie) i otrzymujesz tylko wynagrodzenie zasadnicze 4500 zł brutto miesięcznie ,a w ostatnich 3 miesiącach pracy wypłacane były premie w wysokości 150 zł brutto miesięcznie. Dla takiej wysokości podstawy obliczenia będą wyglądały następująco:

– Średnia z premii za ostatnie 3 miesiące wynosi 450 zł / 3 miesiące = 150 zł

– Wyliczenie podstawy ekwiwalentu 4500 zł brutto + 150 zł = 4650 zł

– Podstawę trzeba podzielić przez współczynnik 4650 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentu 2023) = 223,23 zł (ekwiwalent za dzień urlopu),

 • 223,23 zł : 8 godzin = 27,90 zł (ekwiwalent za godzinę urlopu),
 • 27,90 zł x 24 godziny (dla 3 dni niewykorzystanego urlopu – 3 *8 godzin = 24) = 669,71 zł (ekwiwalent, który powinien wypłacić Ci pracodawca).

 

Na początku artykułu obiecaliśmy Ci, że kiedy dotrzesz do tego momentu, obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy będzie zrozumiałe. Chyba zgodzisz się, że spełniliśmy tę obietnicę? Teraz kiedy już wiesz, jaka rekompensata przysługuje Ci za niewykorzystane dni urlopu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, możesz mieć pełną kontrolę nad rozliczeniem się z byłym pracodawcą. Pamiętaj, że ekwiwalent za urlop przysługuje Ci nie tylko w przypadku pełnoetatowego zatrudnienia, ale także, gdy pracowałeś w niepełnym wymiarze godzin. Odwiedzaj nasz blog częściej, by być świadomym swoich praw. To tutaj tłumaczymy je w przystępny sposób.

 

Szukasz pracy? Sprawdź nasze najnowsze oferty

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego. Jak z niego skorzystać?

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego. Jak z niego skorzystać?

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego.
Jak z niego skorzystać?

Życie jest pełne niespodziewanych momentów. Czasami jesteśmy zmuszeni dostosować nasze plany i harmonogramy do nieprzewidzianych okoliczności.  Dziecko rozchorowało się z dnia na dzień? Musisz załatwić pilną sprawę w urzędzie? A może po prostu — potrzebujesz dnia wolnego i nie chcesz nikomu tłumaczyć dlaczego? Właśnie w odpowiedzi na takie sytuacje, Kodeks Pracy przewiduje elastyczną formę urlopu, czyli urlop na żądanie. W tym artykule dowiesz się, jak z niego skorzystać i co wiąże się ze wzięciem wolnego bez wcześniejszego planowania.

 

Zasady korzystania z urlopu na żądanie

Zgodnie z polskim prawem, każdy pracownik ma prawo do urlopu na żądanie. Według art. 167 Kodeksu Pracy, w przypadku konieczności wykorzystania takiego dnia wolnego, pracownik ma obowiązek zgłosić pracodawcy żądanie udzielenia urlopu najpóźniej tego samego dnia rano. Łącznie w ciągu jednego roku kalendarzowego przysługują cztery dni urlopu na żądanie, bez względu na staż pracy. Pamiętaj, że chodź urlop na żądanie, jest częścią urlopu wypoczynkowego, to niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Nieplanowane wolne możesz wykorzystać, jak chcesz. Co ważne, nie musisz informować pracodawcy o powodach swojej decyzji. Nikt nie będzie dopytywał, dlaczego bez wcześniejszej zapowiedzi i ustaleń bierzesz wolne. To Twoje prawo, z którego możesz skorzystać niezależnie od sytuacji. Z reguły pracodawca nie może odmówić Ci udzielenia urlopu na żądanie. Musisz jednak liczyć się z tym, że w wyjątkowych okolicznościach może się tak zdarzyć. O tych przypadkach przeczytasz niżej.

 

Jak wykorzystać urlop na żądanie?

Możesz wykorzystać każdy dzień osobno, w różnych odstępach czasu — w innych tygodniach roku lub miesiącach. Możesz także połączyć ze sobą kilka dni: dwa, trzy, a nawet pełną pulę czterech. Pamiętaj, że pracodawca nie ma prawa kwestionować Twoich powodów do skorzystania z urlopu na żądanie. Twoje potrzeby są tu priorytetem!

 

Elastyczność bez formalności

Urlop na żądanie to prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie spontaniczność i elastyczność lub po prostu chcą mieć pewność, że w razie niespodziewanej sytuacji, będą mogli wziąć dzień wolny od pracy. Nie jest konieczne składanie wcześniejszego wniosku urlopowego, jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Proces jest prosty i szybki. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z niego do pracodawcy — telefonicznie lub osobiście, jeśli masz taką możliwość. Oczywiście możesz spotkać się też z regułami ustalonymi przez firmę, które dotyczą formy zgłaszania urlopu na żądanie. Niektórzy pracodawcy wymagają dostarczenia specjalnego wniosku, zaraz po powrocie do pracy. Ale o to najlepiej dopytać w dziale HR firmy, w której pracujesz.

 

Kiedy nie dostaniesz urlopu na żądanie?

Pamiętaj, że pracodawca z reguły nie ma prawa odmówić Ci udzielenia urlopu na żądanie, chyba że wynika to z konieczności zapewnienia prawidłowego, ciągłego funkcjonowania miejsca pracy i Twój urlop na żądanie zagroziłby interesowi firmy. Z odmową możesz spotkać się także, gdy zaistniała ważna, nieprzewidziana wcześniej sytuacja lub wykorzystałeś już przysługujące Ci dni tego urlopu.

 

Urlop na żądanie a wynagrodzenie

Mamy dla Ciebie jeszcze więcej dobrych wiadomości! Korzystając z urlopu na żądanie, nie musisz martwić się o to, że Twoja pensja zostanie obniżona. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, dlatego jest płatny w 100%. Możesz wykorzystać ten czas wolny, nie martwiąc się o finanse.

 

Zadbaj o swoje zdrowie i samopoczucie

Praca to ważna część naszego życia, ale nie powinna stanowić jego całego centrum. Urlop na żądanie to świetny sposób, aby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Czy to na spontaniczną podróż, do regeneracji, czy by załatwić ważne, niespodziewane sprawy — możesz to robić, nie tłumacząc się nikomu i nic na tym nie tracąc.

 

Teraz kiedy już wiesz wszystko na temat urlopu na żądanie, możesz śmiało korzystać z tego przywileju, z pełnym zrozumieniem swoich praw. Pamiętaj, że Twój komfort i dobre samopoczucie są najważniejsze, a urlop na żądanie to doskonałe narzędzie, które może pomóc Ci w utrzymaniu work-life balance. Żyj pełnią życia i korzystaj z niespodziewanych chwil wolnego czasu, kiedy tylko poczujesz, że tego potrzebujesz!

Budowanie swojej marki osobistej na LinkedIn — klucz do sukcesu zawodowego w mediach społecznościowych.

Budowanie swojej marki osobistej na LinkedIn — klucz do sukcesu zawodowego w mediach społecznościowych.

Budowanie swojej marki osobistej na LinkedIn — klucz do sukcesu zawodowego w mediach społecznościowych

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie konkurencja na rynku pracy jest coraz większa, ważne jest, aby wyprzedzić innych i wyróżnić się w tłumie. Budowanie silnej marki osobistej jest niezwykle istotne, szczególnie w mediach społecznościowych i platformach zawodowych, takich jak LinkedIn. To właśnie tam pracodawcy, rekruterzy i potencjalni klienci szukają informacji o naszych umiejętnościach, osiągnięciach i profesjonalnym doświadczeniu. W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie budować swoją markę osobistą na LinkedIn i osiągnąć sukces w biznesie.

Twórz profesjonalny profil

Twój profil na LinkedIn jest wizytówką online, dlatego powinien być starannie zaprojektowany i dostosowany do Twoich celów zawodowych. Dodaj profesjonalne zdjęcie profilowe, które przedstawia Cię w korzystnym świetle. Opisz swoje doświadczenie, umiejętności i osiągnięcia w jasny i zwięzły sposób. Nie zapomnij o uzupełnieniu sekcji dotyczących wykształcenia i umiejętności. Upewnij się, że Twój profil jest kompletny i zaktualizowany.

Publikuj wartościowe treści

LinkedIn to platforma, na której możesz podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywą. Regularnie publikuj wartościowe treści związane z Twoją branżą. Może to być artykuł, wpis, zdjęcie, prezentacja lub film. Pamiętaj, aby treści były profesjonalne, merytoryczne i dostosowane do potrzeb Twojej docelowej grupy odbiorców. Dzięki regularnym publikacjom zyskasz reputację eksperta w danej dziedzinie i zbudujesz zaufanie wśród swoich kontaktów.

Bądź aktywny i angażuj się

Budowanie marki osobistej wymaga aktywnego uczestnictwa w społeczności LinkedIn. Regularnie odwiedzaj platformę, lajkuj i komentuj treści innych osób, a także odpowiadaj na komentarze pod swoimi publikacjami. Pamiętaj, że LinkedIn to nie tylko narzędzie do promocji siebie, ale także do budowania relacji zawodowych. Nawiązywanie kontaktów, wymiana wiedzy i wspieranie innych osób to kluczowe elementy sukcesu na LinkedIn.

Wykorzystaj funkcje LinkedIn

LinkedIn oferuje wiele funkcji, które mogą Ci pomóc w budowaniu marki osobistej. Możesz dołączyć do grup związanych z Twoją branżą i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach. Możesz także napisać artykuł dla LinkedIn Pulse – platformy publikującej dłuższe teksty. Dodatkowo, warto korzystać z narzędzi takich jak LinkedIn Live czy LinkedIn Stories, aby tworzyć interaktywne i atrakcyjne treści.

Zarządzaj pozytywnym wizerunkiem

Twój wizerunek w mediach społecznościowych ma ogromne znaczenie. Upewnij się, że publikowane treści są profesjonalne, pozbawione obraźliwych lub kontrowersyjnych elementów. Pamiętaj, że to, co publikujesz na LinkedIn, może mieć wpływ na Twoją reputację zawodową. Przed publikacją zawsze zastanów się, czy treść jest adekwatna i zgodna z wartościami, których reprezentujesz.

Budowanie marki osobistej na LinkedIn to proces, który wymaga czasu i zaangażowania, ale może przynieść ogromne korzyści w postaci większej widoczności, nowych możliwości biznesowych i budowania sieci profesjonalnych kontaktów. Pamiętaj o spójności i autentyczności w swoich działaniach. Pokaż swoje unikalne cechy, pasje i osiągnięcia, które wyróżniają Cię spośród innych. Rozwijaj swoją markę osobistą na LinkedIn i dąż do sukcesu zawodowego, który zasługujesz!

Paweł Stolf

Recruitment Team Leader

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży HR.  Jego głównym celem zawodowym jest skuteczne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i managerskie. 

pawel.stolf@grupaprogres.pl

Zobacz więcej moich wpisów

Patrycja Machajska

Prezent na odejście z pracy — co warto podarować?

Prezent na odejście z pracy — co warto podarować?

Prezent na odejście z pracy — co warto podarować?

Odejście z pracy to ważne wydarzenie w życiu każdej osoby. Niezależnie od powodów rozstania z dotychczasowym miejscem zatrudnienia, warto podarować pracownikowi wyjątkowy prezent na pożegnanie. W dzisiejszym artykule przedstawimy ciekawe pomysły na prezenty, które będą nie tylko wyjątkową pamiątką, ale także wyrazem wdzięczności i szacunku.

Dlaczego warto podarować prezent na odejście z pracy?

Podarowanie prezentu na odejście z pracy to ważny i miły gest. Po pierwsze, jest to doskonały sposób na wyrażenie uznania dla pracy, jaką pracownik wykonał przez lata. Dodatkowo, prezent stanowi również symboliczne pożegnanie i wyraz życzliwości wobec osoby, która odchodzi. Jest to sposób na podkreślenie, że jej wkład był doceniany i ceniony przez zespół. Ponadto, prezent może również pełnić rolę pamiątki, która przypomni pracownikowi o wspólnie spędzonych chwilach i wartościowych relacjach.

Prezent na odejście z pracy- najlepsze pomysły

Wybierając prezent na odejście z pracy, warto wziąć pod uwagę zainteresowania, preferencje i charakter obdarowywanej osoby. Ważne jest również, aby prezent miał osobisty charakter i nawiązywał do wspólnych chwil spędzonych w pracy. Przed dokonaniem wyboru warto porozmawiać z innymi członkami zespołu, aby znaleźć inspirację i pomysły na wyjątkowy upominek.

Personalizowany album

Personalizowany album to wspaniały sposób na zebranie wspomnień z czasu spędzonego w pracy. Można w nim umieścić fotografie, notatki i dedykacje od kolegów z zespołu. Jest to prezent, który z pewnością będzie wywoływał uśmiech na twarzy obdarowanej osoby.

Zegarek z dedykacją

Zegarek z wygrawerowaną dedykacją to elegancki prezent, który będzie przypominał o ważnych chwilach spędzonych w pracy. Może zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia lub inny osobisty komunikat.

Kartka z podziękowaniami i życzeniami

Kartka to prosty, ale niezwykle wyrazisty prezent. Można w niej umieścić miłe słowa i życzenia, które będą przypominały o pozytywnych relacjach i wspólnie spędzonym czasie, a także krótkie wiadomości, anegdoty i życzenia od wszystkich członków zespołu.

Książka motywacyjna

Motywacyjna książka to prezent, który może stać się inspiracją dla osoby odchodzącej z pracy. Można wybrać tytuł związany z rozwojem osobistym, sukcesem zawodowym lub po prostu temat, który pasuje do zainteresowań obdarowanego.

Upominek związany z zainteresowaniami

Jeśli dobrze znasz zainteresowania osoby, która odchodzi z pracy, możesz podarować jej upominek związany z tą pasją. Może to być zestaw do malowania, karnet na koncert ulubionego zespołu lub gadżet związany z hobby.

Voucher na relaksujący weekend

Voucher na relaksujący weekend to doskonały sposób na zapewnienie osobie odchodzącej z pracy chwili wytchnienia i relaksu. Może to być pobyt w SPA, romantyczna wycieczka lub aktywny odpoczynek w pięknym otoczeniu.

Kurs lub warsztaty

Podarowanie kursu lub warsztatów to inwestycja w rozwój osoby odchodzącej z pracy. Może to być kurs z zakresu zarządzania, nowych technologii lub szkolenie związane z jej zainteresowaniami.

Ręcznie wykonany prezent

Ręcznie wykonany prezent to wyjątkowy sposób na wyrażenie wdzięczności. Może to być np. album ze wspólnie zrobionymi zdjęciami, ręcznie zdobiona ramka lub unikalny przedmiot wykonany z drewna czy ceramiki.

Kwiaty i czekoladki

Kwiaty i czekoladki to klasyczne, ale zawsze trafne połączenie. Bukiet ulubionych kwiatów i pyszne słodkości to prezent, którym zdecydowanie można podziękować za wspólnie spędzony czas i życzyć powodzenia w nowej drodze zawodowej.

Podsumowanie

Podarowanie prezentu na odejście z pracy to piękny gest, który wyraża wdzięczność, uznawanie i życzliwość wobec osoby odchodzącej. Wybierając odpowiedni prezent, możemy stworzyć niezapomnianą pamiątkę i pożegnanie, które zostaną na długo w sercu obdarowanego. Niezależnie od wybranej formy podziękowania, ważne jest, aby prezent był szczerym wyrazem uznania i życzliwości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.